JazzDanmark

JazzDanmarks formål er:

• at udbrede kendskabet til og fremme udfoldelsesmulighederne for jazzmusik i Danmark i bred forstand, såvel genre- som aktivitetsmæssigt
• at udbrede kendskabet til dansk jazz i udlandet
• at samordne og supplere eksisterende informations- og registreringsvirksomhed vedrørende dansk jazz
• at varetage fælles interesser for såvel danske som internationale organisationer og foreninger, der arbejder med jazz

Hvis du vil være med til at præge JazzDanmark eller deltage i debatter om dansk jazz er der flere muligheder.

Netværk

Hvert andet år i ulige år afholder JazzDanmark stormøder, hvor alle er velkomne. I år (2009) er det i Århus tirsdag d. 1. september kl. 14.30-18.30 og
i København tirsdag d. 8. september kl. 14.30-18.30. Temaerne for stormøderne i år er international musikeksport og jazzens livescene i Danmark. På stormøderne er der også valg til repræsentantskabet for JazzDanmark.

Repræsentantskabet mødes to gange årligt og diskuterer JazzDanmarks aktiviteter.

Kort om Jazzdanmark

JazzDanmark er den centrale, samlende interesseorganisation for jazz i Danmark.

JazzDanmark sikrer de bedst mulige vilkår for dansk jazz i Danmark og internationalt.

JazzDanmark sikrer udbredelse, viden og kendskab til dansk jazz.

JazzDanmark servicerer og assisterer alle aktører i det danske jazzmiljø i Danmark og i udlandet.

JazzDanmark er desuden en selvfølgelig kontakt for udenlandske jazzmusikere og arrangører.

JazzDanmark er med til at skabe og forme den kunstpolitiske debat.

JazzDanmark er en non-profit organisation.

JazzDanmark leder en række projekter i Danmark og internationalt, som udvikler og styrker dansk jazz.

JazzDanmark har aktiviteter inden for følgende hovedområder:

- støtte og rådgivning til professionelle jazzmusikere

- efteruddannelse af professionelle jazzmusikere

- styrkelse af vækstlag - internationale aktiviteter

- eksport af dansk jazz

- netværksskabende aktiviteter

- spot på jazz (aktiviteter, der skaber offentlig opmærksomhed om jazz)

- udbredelse af jazz i Danmark

JazzDanmark er primært financieret af Kunstrådet, men modtager også projektstøtte fra Kopifon, Dansk Musiker Forbund og Dansk Artist Forbund.
Område
1450 København K

JCI Danmark - Junior Chamber International

Vi er en global netværksorganisation der gennemfører projekter indenfor områderne Business, Samfund, Uddannelse og internationale forhold

Vi udvikler os både professionelt og personligt, fordi vi lærer gennem træning og aktiv deltagelse i projekter og aktiviteter for os selv og vores samfund

Vi mødes lokalt, nationalt og internationalt i projekter og på kongresser

Vi tror på at udfordringer sammen med andre, giver udvikling og personligt udbytte

JCI Danmarks medlemmer kan, vil og gør endnu mere i dag end i går.

Netværk: Vi er en netværksorganisation. Det betyder, at netværket eksisterer indenfor en organisatorisk ramme. Medlemskabet er ikke blot en passiv handling, men kræver en aktiv deltagelse. Vi er et netværk, hvor det er nødvendigt med deltagelse i møder og aktiviteter.

Unge: For at være medlem af JCI skal man være 18 til 40 år. Vi ønsker at JCIs tyngde aldersmæssigt ligger medio 20erne til medio 30erne. Handlekraftige mennesker: Medlemmerne skal være aktive medlemmer, der engagerer sig i organisationen og samfundet. Det er ikke nok med kun snak. Der skal også handling til. Medlemmerne er klar på at tage fat selv, handle og skabe handling.

Tager ansvar: Medlemmerne tager ansvar for sig selv, sit liv, sit samfund og den verden vi lever i. Dette betyder, at vores medlemmer tager ansvar for organisationens fortsatte udvikling.

Gør en positiv forskel: Gennem aktiviteter, projekter og holdninger, skal vi gøre en positiv forskel. Det er ikke nok blot at skabe forandring – vi søger at bidrage positivt til udviklingen, hvad enten det er for medlemmet, organisationen eller det omkringliggende samfund.

Hvad kan du finde under Aktiviteter?

På vores hjemmeside finder du mere information om følgende JCI aktiviteter:

* The Outstanding Young Person
* Best Business Plan
* Award
* Twinning
* Den Gyldne Mikrofon
* Snak Så DeBatter
* Virksomhedsspillet
* Årets Unge Erhvervsleder
* Corporate Social Responsibility
* Nothing But Nets
* Klimakuglen
* Young Enterprise
* Lokale projekter

Læs om alle medlemsfordelene på vores hjemmeside...

Område
1267 København K

Jernbanernes Arbejdsgiverforening

JA - Jernbanernes Arbejdsgiverforening organiserer en række forskellige private jernbaneoperatører indenfor fremføring og banevedligeholdelse. Udover at forhandle overenskomster og yde rådgivning for vores medlemmer, udgør vi et arbejdsgiverpolitisk netværk til gavn for operatører inden for hele spektret af skinnebåren drift og vedligeholdelse. Vores mål er at yde den bedst mulige service i arbejdsgiverspørgsmål samt via HTS-A at opnå politisk indflydelse på væsentlige beslutninger af betydning for jernbanesektoren.

Formål

JA’s formål er at samle arbejdsgiverne indenfor skinnebåren passager- og godstransport samt trafikvirksomheder med sammenfaldende interesser at varetage medlemmernes fælles faglige interesser i alle spørgsmål vedrørende løn- og arbejdsforhold, herunder føre forhandlinger og afslutte overenskomster med modstående organisationer at yde de enkelte medlemmer bistand under uoverensstemmelser med lønmodtagerne eller disses organisationer. JA kan i forlængelse heraf yde støtte til fremme af erhvervspolitisk interessevaretagelse for skinnebåren trafik. JA’s organisatoriske forhold

JA’s organisatoriske forhold

JA er medlem af HTS Arbejdsgiverforeningen, HTS-A. JA og foreningens medlemmer er underkastet HTS-A’s love og bestemmelser.

Som følge af medlemskabet af HTS-A er JA og foreningens medlemmer samtidig omfattet af den arbejdsgiverpolitiske fællesvirksomhed, som DA er udtryk for og er således pligtig til at overholde DA’s love, beslutninger, pålæg m.v.

HTS-A’s hjælpefonds

JA og dens medlemsvirksomheder er gennem medlemskabet af HTS-A medlem af denne forenings hjælpefonds og underkastet de for disse fonds til enhver tid gældende regler. Medlemskab og kontingent

Medlemskab

Som medlemmer af JA kan optages enhver virksomhed, der beskæftiger sig med skinnebåren passager- og godstrafik. Andre virksomheder med sammenfaldende interesser med arbejdsgivere indenfor skinnebåren passager- og godstrafik kan efter beslutning i hvert enkelt tilfælde optages som medlemmer.

Anmodning om optagelse fremsættes skriftligt overfor JA’s bestyrelse, der tager beslutning om optagelse på førstkommende bestyrelsesmøde.
Område
1553 København V

Jobrådgivernes Brancheforening

Foreningen er dannet af en række private virksomheder, der arbejder med jobrådgivning.

Virksomhederne har et fælles ønske om at indgå i en konstruktiv dialog med offentlige myndigheder, Folketinget og andre relevante parter med henblik på at sikre en succesfuld inddragelse af andre aktører.

Foreningen, der fungerer som branchens talerør i forhold til pressen, arbejder for at oplyse om private aktører - deres vilkår, deres arbejde og deres resultater.

Foreningen arbejder for:

* Et godt samarbejde: Foreningen vil være en seriøs sparringspartner til ministerier, styrelser, AF og kommuner i forhold til at sikre høj kvalitet i samarbejdsbetingelserne, det daglige samarbejde samt den konkrete opgaveudførelse.

* Øget kvalitet: Foreningen vil videregive viden og erfaringer fra det daglige samarbejde med offentlige organisationer og med rådgivning af ledige med henblik på at øge kvaliteten i opgaveløsningen.

* Seriøs synlighed: Foreningen vil bidrage til at synliggøre resultaterne i forbindelse med inddragelse af andre aktører.

* Dialog: Foreningen vil være i tæt dialog med pressen i forhold til arbejdsmarkedspolitiske temaer.

Medlemmer

Som medlemmer kan optages jobrådgivningsvirksomheder, som arbejder på markedsmæssige vilkår. Det er bestyrelsen, der afgør, hvem der kan optages i foreningen. Medlemmerne accepterer foreningens erhvervs-etiske retningslinjer samt at de vil efterleve formålsparagraffen. Tilmelding sker ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse med angivelse af ejerforhold, navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Ved indmeldelse underskriver medlemmet en tro-og-love erklæring om overholdelse af foreningens vedtægter samt det etiske regelsæt.
Område
2100 København Ø

Jordemoderforeningen

Jordemoderforeningens formål er fagligt og kollegialt at højne professionen og varetage jordemødres og jordemoderstuderendes interesser i sager og forhold, der er af betydning for den enkelte og for hele standen.

30 gode grunde til at være medlem af Jordemoderforeningen

Jordemoderforeningen er en lille forening, så der er store muligheder for indflydelse. Kredsbestyrelserne består af tillidsrepræsentanterne fra de enkelte arbejdspladser. Du har dermed kort vej til bestyrelsen i din kreds og videre til hovedbestyrelse og formandskab.

Derudover er der en lang række andre gode grunde til, hvorfor det godt kan betale sig at være medlem af Jordemoderforeningen - og der er faktisk 30 rigtig gode grunde til det!

1. Løn
2. Jordemoderforeningen gør faget synligt
3. Arbejdstid
4. Jordemoderforeningen søger politisk indflydelse
5. Pension
6. Jordemoderforeningen samarbejder
7. Løn under barsel
8. Jordemoderforeningen bliver hørt
9. Omsorgsdage og frihed ved barns sygdom
10. Kvalitetsarbejde
11. Ferie
12. Tidsskrift for Jordemødre
13. En tillidsrepræsentant på arbejdspladsen
14. Medindflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen
15. Faglige netværk
16. Jordemoderfagligt Selskab
17. Seniorrettigheder
18. Professionsudvikling
19. Kompetenceudvikling
20. Sparring omkring uddannelse
21. Særligt tilbud til nyuddannede
22. Problemer i din ansættelse
23. Arbejdsskader
24. Patientklagesager
25. Medlemsmøde
26. Hjemmesiden
27. Forskningsbeholdning
28. Ansættelser uden for regionerne
29. Jordemoderforeningen og resten af verden
30. Forsikring og indkøb

Medlemskab - flere typer

Aktivt medlemskab er for:
Jordemødre med dansk autorisation
Jordemoderstuderende i Danmark

Passivt medlemskab er for:
Jordemødre, som ikke er beskæftiget ved jordemoderfaget, fx på grund af arbejdsophør, overgang til anden beskæftigelse uden for jordemoderfaget/det sundhedsfaglige område, efterløn, pensionering eller orlov uden lønBemærk: Arbejdsløse, dagpengemodtagere og medlemmer på barselsorlov, der modtager løn og/eller dagpenge, er ikke berettiget til passivt medlemsstatus.
Område
6400 Sønderborg

Juelsminde Husflid

Lidt om Kreativ Fritid - Juelsminde Husflid

Kreativ Fritid er en forening, hvor det er muligt, at mennesker kan mødes på tværs af alder og interesser og i fællesskab fordybe sig i gamle og nye håndværk. Kreativ Fritid - Juelsminde Husflidsforening er medlem af Netop, en sammenslutning af Dansk Husflidsselskab og Frit Oplysningsforbund, også kaldet FO. Dansk Husflidsselskabs formål er at fremme og udvikle, samt bevare og videregive husflidens kulturelle værdier, hvorfor kredsens kurser omhandler emner indenfor håndværk, husflid, design til fremstilling af brugskunst eller kunsthåndværk.

Medlems/temaaftener: Afholdes hver anden tirsdag. Man kan selv medbringe sit håndarbejde, men er også velkommen til at deltage i temaerne. Det koster kr. 10,00 pr. medlemsaften at være med. Når der afholdes temaaftener skal det ikke betragtes som egentlig undervisning, men alene ses som inspiration. Medbring gerne kaffe m.m.


Område
7130 Juelsminde

Jydsk Grafisk Værksted

Jydsk Grafisk Værksted er en række kunstnere, der er gået sammen om et fælles værksted. Værkstedet danner rammen om et kreativt og innovativt miljø til gensidig inspiration og udfordring.
Værkstedet giver medlemmerne muligheder for at udøve det grafiske håndværk, tilbyde kurser, lave fælles udstillinger og meget mere.

Her er grafik mere end stregtegninger og sort/hvidt tryk! På Jydsk grafisk Værksted mødes nytænkning og innovation med tradition og håndværk.

Foreningens Formål

På sigt at fungere som værksted for mennesker der deler interesse for det grafiske
håndværk. Herunder:
- Tilvejebringe værkstedsfaciliteter for kunstnere.
- Fremme kendskab til det grafiske håndværk.
- Synliggørelse af foreningen gennem workshops, udstillinger og evt. udveksling
mellem andre grafiske foreninger.
- At tilbyde udviklings-, uddannelses- og inspirationsmuligheder for medlemmer.

Foreningen er selvstændig og kun underlagt egne vedtægter.

Indmeldelse/udmeldelse

Alle medlemmer kan optages fra det fyldte 18 år. Dispensation for børn/unge kan søges
ved bestyrelsen hvor stemmeflertal afgør dette, dette forudsætter dog underskrift fra
forældre eller værge.
Af hensyn til materiel skal kommende medlemmer introduceres til brugen af dette, hvilket forestås af et nuværende medlem.
Hvis man ønsker at blive medlem af foreningen betales der et månedligt kontingent.
Område
8220 Brabrand

Københavns Blikkenslager- og VVS Laug

Lauget har til formål at samle virksomheder indenfor VVS-branchen og tilgrænsende områder i Hovedstadsområdet, til varetagelse af fælles faglige og sociale interesser.

Om Lauget

Københavns Blikkenslager og VVS Laug er en kreds i Erhvervsorganisationen Dansk VVS, der består af 1200 medlemsvirksomheder i hele landet. Heraf er ca. 300 virksomheder beliggende i Hovedstadsområdet. Som følge af dit medlemsskab i TEKNIQ og Dansk VVS, er du derfor medlem af Lauget svarende til København.

Kredsens ca. 300 virksomheder repræsenterer 450 aktive medlemmer heraf ca. 80 seniormedlemmer.

Lauget er en valgkreds, der bl.a. varetager medlemmernes interesser i Hovedstadsområdet, hvor der er en række lokalforeninger dækkende de lokale bydelsområder. I de lokale foreninger varetages især de helt nærlokale interesser og det kollegiale samvær.

Laugets formål er, at samle virksomheder indenfor VVS-branchen og tilgrænsende områder i Hovedstadsområdet, til varetagelse af fællesfaglige og sociale interesser.

Bliv medlem af Lauget

Som selvstændig erhvervsdrivende indenfor VVS-branchen, er der mange gode grunde til at være medlem af en Arbejdsgiverorganisation. Arbejdsgiverorganisationen kan professionelt varetage branchens og dine interesser i forhold til myndigheder og politikere, samt sikre ordnede forhold for driften af din virksomhed.

Vi sikrer Branchens uddannelser.

Vi sikrer dig løbende information omkring Branchen.

Vi sikrer dig og din virksomhed overenskomst, og hjælper såfremt der opstår problemer eller konfliktsituationer.

For at blive medlem af Lauget skal du rekvirere indmeldelsespapirer på medlemskontoret i TEKNIQ, telefon: 7741 4249 eller e-mail: aW5mb0B0ZWtuaXEuZGs=.
Område
2600 Glostrup

Københavns Malerlaug

Københavns Malerlaug er – og vil gerne være – kendt for at udvikle og formidle faglig viden. Målgruppen er ikke alene laugets medlemmer, men i mindst lige så høj grad fagets kunder. Vi tror på, at jo mere viden, vi besidder i fællesskab, jo bedre kvalitet kan vi opnå.

Laugets Maletekniske Udvalg formulerer og gennemfører med jævne mellemrum projekter, der oftest munder ud i tekniske artikler, små pjecer eller hele rapporter. Projekterne bliver til på efterspørgsel fra medlemmer eller kunder, eller udvalget falder selv over problematikker, det kunne være spændende at se nærmere på.

Projekterne har gennem årene omfattet lige fra en katalogisering af "byens farver" til test af spartelprodukter.

Københavns Malerlaug tilbyder herudover et antal farveprøvesamlinger, der også er blevet til gennem maletekniske projekter initieret af lauget. Også herom kan der læses ved klikke under "Fag & Teknik" ovenfor.

Område
1256 København K

Københavns Murerlaug

Københavns Murerlaug er en lokalforening under Dansk Byggeri.

Københavns Murerlaug har til opgave at samle og viderebringe informationer om murerfaget. Dette sker blandt andet ved udgivelse af instruktionsfilm, som kan bestilles på DVD.

Alle medlemmer af Københavns Murerlaug er omfattet af BYG GARANTIORDNING.
Område
1250 København K
(Viser 621 til 630 af 1056)