Københavns Snedkerlaug

Københavns Snedkerlaug er en lokalforening under Dansk Byggeri. Lauget er samlingssted for snedkervirksomheder, såvel møbel- som bygningssnedkere, principielt fra hele landet. Fælles for medlemmerne er interessen for det gode håndværk, herunder ikke mindst snedkeruddannelsen. Det gode kollegiale sammenhold styrkes ved medlemsmøder, studieture, erfa-grupper og andre fælles aktiviteter.

Laugets historie

Københavns Snedkerlaug fik sin første skrå den 20. juli 1554, som derfor er laugets fødselsdag. De forløbne godt 450 år er beskrevet i en række bøger:

"Snedkerlauget 1554-1904" af Rasmus Berg blev udgivet i anledning af laugets 350 års jubilæum. Det er en omfattende beskrivelse af begivenheder og personligheder i lauget gennem årene.

Ved laugets 400 års jubilæum i 1954 kom "Københavns Snedkerlaug gennem fire hundrede år", skrevet af Tove Clemmensen, Georg Nørregaard og Helge Søgaard. Det er en opfølgning på Berg's bog, men den giver samtidig prøver på hvad københavnske snedkere har præsteret i løbet af de 400 år.

Som opfølgning på disse bøger udkom "Københavns Snedkerlaug 450 år" af Martin Hartung, som især belyser Københavns Snedkerlaugs indsats for møbelkulturen gennem de årlige møbeludstillinger.

Københavns Snedkerlaugs Legater

Københavns Snedkerlaug bestyrer en række legater, oprettet af tidligere medlemmer. Udover "værdigt trængende snedkermestre og disses enker" kan "faglærte snedkere" og lignende søge større og mindre portioner til videreuddannelse, kursusophold i Danmark og i udlandet, studierejser m.v.
Område
2610 Rødovre

Københavns Tømrerlaug

Københavns Tømrerlaug styrker fagligheden og fællesskabet for medlemmerne. Her er nogle af de tilbud, du som medlem nyder godt af:

*
Du indgår i et fællesskab, hvor du kan udveksle værdifulde erfaringer om faglige emner og andre væsentlige spørgsmål
*
Lauget har netværksgrupper, hvor medlemmerne mødes og diskuterer mere specifikke emner og erfaringer
*
Vi afholder ét til to medlemsmøder om året. Her sætter vi relevante emner på dagsordenen
*
Du får mulighed for at deltage i møder og i undervisning i Laugets ejendom på Søndermarksvej i Valby
*
Lauget udsender meddelelse om svendeprøveafslutning, forår og efterår. De lærlinge, der er ansat hos en mester/firma, som er medlem af Københavns Tømrerlaug, vil modtage et rejselegat, hvis lærlingens svendestykke, bliver bedømt til en medalje
*
Lauget holder dig orienteret om invitationer, som vi modtager fra andre afdelinger, foreninger og firmaer, der vil i forbindelse med dig og de øvrige medlemmer
*
I forbindelse med den årlige sommerskovtur besøger vi byggeprojekter af særlig interesse. Inden for de seneste år har vi bl.a. været på rundvisning i Roskilde Domkirkes tagkonstruktion, og vi har besøgt Øresundsforbindelsen, Peberholmen og Trafikcentret på Lernacken
*
Hvert andet år arrangerer vi en studierejse. De seneste rejser er gået til Letlands hovedstad Riga, Krakow i Polen og den estiske hovedstad, Tallinn. Ved Laugets fødselsdag/stiftelsesfest den 5. december mødes vi og vores ægtefæller
*
Du er automatisk medlem af Understøttelsesfonden, der giver mulighed for udbetaling af støtte efter nærmere bestemte regler.

Sådan bliver du medlem

For at melde dig ind skal du udfylde et spørgeskema og sende det Lauget. Du kan rekvirere skemaet ved at sende en mail til aW5mb0BrYmgtdG9tcmVybGF1Zy5kaw== eller kontakte sekretariatet på telefon 36 30 88 66 (mandag - torsdag 08.00-14.00).

I forbindelse med ansøgningen betaler du et indskud på 1.500,00 kr.

Når vi har modtaget ansøgningen, indkalder vi dig til en samtale med Laugets oldermand, tømrermester Flemming Kjærgaard. Herefter forelægger oldermanden optagelsesanmodningen for Laugets bestyrelse.

Efter at bestyrelsen har godkendt ansøgeren, har medlemmerne af Lauget 14 dage til at komme med en skriftlig og motiveret indsigelse. Hvis der ikke kommer indsigelser, eller hvis de bliver vurderet til at være uden betydning, er du blevet medlem af Københavns Tømrerlaug.

Der er mulighed for et prøvemedlemskab på et år, hvor du kun betaler et halvt grundkontingent. I prøveperioden kan deltage i alle Laugets aktiviteter. I visse tilfælde opkræver vi dog egenbetaling ved arrangementer, men det er en ordning, der gælder alle medlemmer.

Det halvårlige grundkontingent for medlemmer, der tegner firmaet, er pr. 1. oktober 2009 1.898,26 kr. samt 0,125 % af den udbetalte lønsum. Pr. 1. oktober er det minimum 211,80 kr. og maksimum 3.533,38 kr.

Grundkontingentet og lønsummen reguleres én gang årligt med den i DA’s lønstatistiks registrerede ændring i den gennemsnitlige fortjeneste for en fuldtidsbeskæftiget tømrer/snedker.
Område
2500 Valby

Københavns Tandlægeforening

Foreningen har til formål på lokalt plan at virke inden for DTF’s formål, jf. DTF’s vedtægter.

Medlemskab:

Ordinært medlemskab:
Foreningen, der er kredsforening under Dansk Tandlægeforening (DTF), omfatter alle tandlæger, der er medlem af DTF, og som udøver tandlægevirksomhed inden for kredsens geografiske område.

Såfremt der ikke udøves tandlægevirksomhed, er bopælskommunen afgørende.

Passivt medlemskab:
Passive medlemmer modtager materiale vedrørende kredsgeneralforsamlingen.

Passive medlemmer har adgang til kredsgeneralforsamlingen. De kan ytre sig frit og stille forslag, men har ikke stemmeret og er ikke valgbare til repræsentantskab, hoved- og kredsbestyrelse.

Studentermedlemmer
Studentermedlemmer har adgang til kredsgeneralforsamlingen samt faglige møder i kredsen.
Studentermedlemmer har ret til at ytre sig og stille forslag på kredsgeneralforsamlingen, men har ikke stemmeret.

Det af den odontologiske forening i København valgte medlem af DTF’s repræsentantskab, har ret til at stille forslag og deltage i afstemninger på kredsgeneralforsamlinger i 1. kreds.


Område
1256 København K

Købmandsforeningen Danmark

Nu er fusionen mellem de 3 tidligere centralorganisationer, Jydske Købmænd - Købmandsforeningen Fyn - Sjællandske Købmænd på plads, og vi vil her fortælle lidt om foreningen:

De vigtigste arbejdsopgaver for Købmandsforeningen Danmark er:
- støtte til uddannelse
- støtte til elevuddannelse
- rekruttering til butikkerne
- aktiviteter, der gavner butikkernes omdømme
- drift af Købmandsmuseet på Egeskov
- solidt ejerskab af Dansk Handelsblad

Her vil vi beskrive hver af arbejdsopgaverne nøjere:

Støtte til uddannelse

Foreningen støtter med 500 kr. pr dag hvor købmanden eller medarbejdere er på kursus. Det er en betingelse at kurset er anerkendt under veu-reglerne.
Udbetaling af tilskuddet sker i tæt samarbejde med kæderne.
Der vil senere komme en komplet beskrivelse her på siden.

støtte til elevuddannelse

Branchen mangler elever samtidig med at der går ganske mange unge rundt uden en uddannelsesaftale.
Vi har besluttet at påvirke dette paradoks ved at yde et massivt tilskud til uddannelsesaftaler, der indgås resten af året.
Alle medlemsbutikker, der indgår elevaftale, og som tilmelder eleven internatuddannelse, kan få dækket op til halvdelen af de omkostninger, som dette skoleophold indebærer - max. 10.000 kr.
det er en betingelse at aftalen indgås i 2. halvår af 2009, samt at eleven gennemfører uddannelsen. derfor vil tilskuddet først komme til udbetaling når uddannelsesperioden er gennemført.
Da vores tilskud gives til den ekstra gode skoleundervisning, påvirkes det ikke af evt. andre og offentlige tilskudsmuligheder!!
Opsamling og udbetalingen foregår i tæt samarbejde med kæderne.

Rekruttering til butikkerne

vi arbejder på højtryk for at få en storstilet kampagne færdig, som skal sætte fokus på dét at arbejde i en købmandsbutik:
Vi starter op med at tage fat i alle de gode ungarbejdere, som i forvejen kender til butikkerne, og som forholdsvis let kunne skabe sig en karriere indenfor dagligvarehandel.

aktiviteter, som gavner butikkernes omdømme

Vi vil tilstræbe at finde på tiltag, som hverken kæderne eller vores brancheforening, DSK, har på menukortet; og som samtidig kan være til fordel for alle danske købmænd. Enten i form af en lettere og mere sikker hverdag i butikken, i form af økonomiske fordele eller i form af øget opmærksomhed og bedring af branchens omdømme.
aktuelt har vi satset stort på en aktivitet med hjertestartere. Det har vi fordi det er meget oppe i tiden, og alle forbrugere har en (positiv) holdning til personer og virksomheder, der tager initiativ til at bedre sikkerheden for medmennesker.
Vi har forhandlet en meget fordelagtig pris på måske den bedste hjertestarter på markedet; derudover giver vi et klækkeligt tilskud, så medlemmer kan købe den for 10.000 kr. excl. moms.
Vi forestiller os at købmanden sponserer den lokale idrætsforening, hal eller lignende.
Butikken vil få en masse positiv omtale blandt kunderne.
Samtidig vil butikken få placeret "gaven" på det mest iøjefaldende sted og får dermed gratis reklame hver dag.
Nogle kolleger har valgt at opsige deres bandereklame, og finde finansieringen den vej; men det må jo være en beslutning for den enkelte.
Priserne er betinget af samlet ordre for at opnå den rigtige kvantumsrabat, derfor er det nødvendigt med bestilling inden 23. juni.

købmandsmuseet på Egeskov

Købmandsforeningen Fyn har gennem flere år stået for driften af dette museum på bedste vis. Når den nye landsdækkende forening tør påtage sig opgaven er det da også efter aftale om at de fynske købmænd (aktive og passive) fortsat vil lægge liv og sjæl i projektet.
Vi er stolte af de flotte resultater, som museet har frembragt, og anbefaler alle at kigge ind til kollegerne, næste gang vejen går forbi sydfyn.

Dansk Handelsblad

At være det sikre grundlag for hele dagligvarehandelens fagblad, har altid ligget alle de 3 tidligere Centralorganisationer meget på sinde. Efter vi nu har samlet foreningerne, og dermed også aktierne til bladet, gør kun denne holdning og opgave endnu tydeligere.

Vi blander os ikke i det redaktionelle indhold overhovedet, men opfatter vores rolle udelukkende som garanter for at bladet ikke skal præstere store økonomiske resultater på bekostning af kvalitet; samt som garanter for at den frie sektor og hele dagligvarehandelen fortsat kan have et frit fagblad med høj kvalitet i både faglighed, layout og innovation.Område
7700 Thisted

Kødbranchens Fællesråd

Fællesrådets formål er:

At virke til fremme af økonomien for kvæg- og kødbranchens forskellige led inden for produktion, slagtning, forarbejdning og afsætning til eksportmarked og hjemmemarked.

At medvirke til øget samarbejde mellem kvæg- og kødbranchens forskellige led, hvor dette er af interesse for produktion, slagtning, forarbejdning og afsætning af slagtekreaturer og kød.

At påtage sig subsidiært medvirke ved løsning af fællesopgaver inden for kvæg- og kødbranchen – herunder opgaver af rent branchemæssig karakter samt tillige opgaver i henhold til officielle foranstaltninger.

Ved varetagelsen af de ovennævnte formål fremhæves:

Fællesrådet varetager over for myndigheder og institutioner i ind- og udland kødbranchens fælles interesser.

Fællesrådet kan – alene eller sammen med andre – varetage oplysningsvirksomhed såvel over for branchens udøvere som over for offentligheden om forhold vedrørende slagtning, forarbejdning samt afsætning af kvæg og kød og produkter heraf i form af:

Offentliggørelse af markedsberetninger og noteringer for okse- og kalvekød samt for levende slagtedyr.

Udarbejdelse af oplysende pjecer og publikationer om forhold af betydning for produktionens kvalitet.

Udarbejdelse af oversigter til vurdering af afsætningsforholdene på såvel kort som langt sigt.

Udarbejdelse af oplysende materiale til fremme af forbruget af okse- og kalvekød og anden forbrugeroplysning i øvrigt.

Fællesrådet kan - eventuelt i samarbejde med andre - iværksætte eller medvirke ved foranstaltninger til fremme af dansk okse- og kalvekødskvalitet og til fremme af kødproduktionens økonomi.

Fællesrådet kan påtage sig:

Forvaltning af fællesopgaver med produktions- og/eller afsætningsøkonomisk sigte inden for kvæg- og kødbranchen.

Løsning af fællesopgaver af landbrugs- og handelspolitisk karakter, herunder såvel opgaver vedrørende det danske hjemmemarked som opgaver, der pålægges danske myndigheder, og som disse ønsker løst gennem organisationen eller med dens medvirken.

Fællesrådet kan påtage sig løsning af andre fællesopgaver af speciel interesse for kødbranchen som helhed eller dele af denne, herunder ved medlemmernes medvirken tilvejebringe oplysninger, bl.a. af statistisk art, om specielle sider af branchens aktivitet, som ønskes belyst. Medlemmerne forpligter sig til at medvirke ved tilvejebringelsen af disse oplysninger.

Oplysninger indhentet på denne måde behandles under iagttagelse af fuld fortrolighed og respekt for forretningsmæssige forhold. Oversigter, udarbejdet på grundlag af sådanne indhentede oplysninger, stilles principielt kun til rådighed for offentlig myndighed i henhold til gældende lov samt i neutral form endvidere efter bestyrelsens beslutning for organisationens medlemmer.

Fællesrådet kan i øvrigt efter bestyrelsens beslutning medvirke ved løsning af andre branchemæssige fællesopgaver.

Medlemskab

Adgang til medlemskab af Fællesrådet har:

Kreaturslagterier og kreaturslagteriselskaber.

Forarbejdnings- og handelsvirksomheder samt landssammenslutninger af samme inden for kvæg- og kødbranchen.

Landssammenslutninger af foreninger samt af private erhvervsudøvere inden for omsætning af levende slagtekreaturer og -kalve.

Dansk Landbrug

I tilfælde af, at en medlemsvirksomhed sammenlægges med en anden medlemsvirksomhed, overgår de oprindelige medlemmers interesser og forpligtelser over for organisationen – under forudsætning af bestyrelsens godkendelse – til den fortsættende medlemsvirksomhed.

Område
1609 København V

Køge Handelsstandsforening

Samarbejde med myndigheder og interesseorganisationer:

Foreningen varetager medlemmernes interesser i forhold til de myndigheder og interesserorganisationer, der har indflydelse på detailhandelen lokalt, regionalt og på landsplan.

Foreningen er repræsenteret i
- Køge Erhvervsudviklingsråd
- Køge Handelsskoles bestyrelse
- Danmarks Handelsstandsforeninger.

Køge Handelsstandsforening byder velkommen til vores hjemmeside. Her vil vi holde alle orienteret om vores aktiviteter og øvrige forhold af interesse for byens kunder.
Område
4600 Køge

Køge Jobs & Society Forening

Foreningen der ligger i Køge Kommune har eksisteret siden 1997 og er Danmarks første og største iværksætterforening. Foreningen og dens rådgivere:

* Yder gratis rådgivning til iværksættere.
* Afholder møder, workshops og orienterer om det at starte og drive egen virksomhed.
* Skaber netværk mellem virksomheder.
Område
4600 Køge

Køge Malerlaug

Køge Malerlaug en sammenslutning af ca. 50 malermestre i området fra Greve i nord og til Haslev i syd. Alle vore medlemmer er tilsluttet Danske Malermestres garanti ordning der garanterer at man får udført kvalitetsarbejde. Vore medlemmer tilbyder at udarbejde tilbud uden forbindende og ingen opgaver er hverken for små eller for store. Vore medlemmer rådgiver om farvesammensætning og materialer og udarbejder eksempler. Vore medlemmer anvender kun faglærte malersvende.
Område
4600 Køge

Køng sogns Husflidsforening

Foreningens formål er at fremme og udvikle dansk husflid og dansk identitet gennem folkeoplysende virksomhed samt bevare og videregive husflidens kulturelle værdier.

Virksomhed
Formålet søges opnået ved informations- og udstillingsvirksomhed samt gennem tilbud om medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i forskellige husflidsfag for alle aldersgrupper.
§5 Medlemmer (DHS-medlemmer + lokale medlemmer)
Alle kan bliver medlem af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet. Man kan blive medlem af foreningen på to måder.
1. Ved at være lokalmedlem og betale kontingent direkte til foreningen.
2. Ved at blive medlem af Dansk Husflidsselskab enten som A-medlem inkl. medlemsbladet HUSFLID eller som B-medlem til halvt kontingent uden medlemsbladet.
Herefter kan man ønske medlemskab af en bestemt forening, hvortil hel eller delvis kontingent betales via kontingent til DHS.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.
Område
4700 Næstved

KA - Kristlig Arbejdsgiverforening

Det er KA's formål at beskytte og fremme medlemmernes faglige og økonomiske interesser, samt medvirke til et gensidigt positivt samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere.
Det er KA's mål, at der er fri organisationsret på arbejdsmarkedet.

For at fremme de nævnte formål vil KA:
A. Indgå kollektive overenskomster angående løn- og ansættelsesforhold.
B. Varetage medlemmernes faglige interesse, herunder yde faglig og juridisk rådgivning.
C. Arbejde for, at uoverensstemmelser mellem medlemmerne og medarbejderne ikke fører til arbejdsstandsning af nogen art, men bliver bilagt ved forhandling parterne imellem, eventuelt ved endelig afgørelse ved voldgift.
D. Samarbejde med andre arbejdsmarkedsorganisationer og politiske partier.

Værdier

Med det positive kristne livs- og menneskesyn mener vi, at alle mennesker har lige stor værdi - og derfor har alle krav på at blive mødt med tillid, respekt og oprigtig interesse.

Vi mener, at vi alle har ansvar for den måde, som vi behandler hinanden og vores omgivelser på. Derfor vægter vi faglig og social kompetence lige så højt som det personlige engagement.

Vi mener, at en verden i forandring kræver både omstillingsevne og faste holdepunkter. Derfor ønsker vi en harmonisk udvikling, der tager hensyn til såvel den enkelte som til helheden.

Mission

Vores eksistensberettigelse er at yde hjælp og støtte til danske virksomheder, der tror på dialog frem for konflikt - og ønsker en helhedsorienteret, selvstændig arbejdsgiverforening som talerør.

Derfor kombinerer vi faglig rådgivning og professionel sparring med konkrete værktøjer, der gør det lettere for arbejdsgivere at administrere og gennemføre krav/opgaver fra myndighederne.

Det er ligeledes vores opgave aktivt at beskytte og fremme medlemmernes faglige og økonomiske interesser samt markere og synliggøre vores mål: Fri organisationsret på arbejdsmarkedet.

Vision

Med evnen til at se problemstillinger fra flere sider, vedholdenhed og en konsekvent stræben efter at skabe vind/vind-løsninger vil vi gennem dialog skabe resultater, der tilgodeser virksomheden.

Vi vil opnå øget indflydelse gennem en målrettet synliggørelse af foreningens holdninger, arbejde og resultater over for medlemmer, arbejdsmarkedets øvrige parter samt politikere og medier.

Med udgangspunkt i vores værdigrundlag og mission vil vi bevare og udvikle en attraktiv arbejdsplads med en stor faglig kompetence, en høj vidensdeling samt et inspirerende og positivt fællesskab.

Optagelse af medlemmer

Som medlemmer optager KA selvstændige erhvervsdrivende og selskaber indenfor alle brancher og fag, der ikke henhører under en anden organisation under KAH, og den udøvende virksomhed ikke strider mod værdigrundlag og formål.
Område
8960 Randers SØ
(Viser 631 til 640 af 1056)