KAF - Køkken Anke Foreningen

Køkken Anke Foreningen KAF har via et samarbejde med Dansk Byggeri, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening gjort det muligt for forbrugere at klage over køkkenleveracer, herunder elementer m.v. til bad og garderobe, til Byggeriets Ankenævn.

Mere om Køkken Anke Foreningen

Køkken Anke Foreningen (KAF) blev stiftet den 23. oktober 1997. Foreningens formål er at varetage producenters og forhandleres interesser vedrørende forbrugerklager på køkkenområdet, herunder elementer m.v. til bad og garderobe, via samarbejde med Byggeriets Ankenævn.

Når du vælger et medlem af Køkken Anke Foreningen (KAF) til at levere eller montere dit køkken, har du samtidig sikret dig, at du handler med en fagmand, som sætter kvalitet og tilfredshed hos kunden højt. Eller med andre ord - du har valgt en forhandler, som både vil og kan stå inde for sit arbejde.

KAF betyder derfor tryghed for dig som kunde - en tryghed, som KAFs medlemmer anser for den naturligste sag når der skal handles køkken. Og køkkenet betaler du for, men den ekstra tryghed koster ikke noget.

Køkken Garantiforeningen - en ekstra sikkerhed

Køkken Garantiforeningen er en ekstra sikkerhed for de forbrugere, som indgår aftale med et medlem af Køkken Anke Foreningen.

Hvis medlemmet af Køkken Anke Foreningen ikke efterlever en kendelse (f.eks. pga. konkurs, død, ophør eller lignende) træder Køkken Garantiforeningen ind i sagen.

Som hovedregel afholder Køkken Garantiforeningen derefter omkostningerne ved at forbrugerne får afhjulpet manglerne ved et andet medlem af Køkken Anke Foreningen.
Køkken Garantiforeningen dækker dog højest det beløb, som der er tilkendt i nævnets kendelse. Afhjælpning sker ved et af Garantiforeningen valgt medlem.
Område
1155 København K

Kalk- og Teglværksforeningen af 1893

Kalk- og Teglværksforeningen, der blev dannet i 1893, har i over 100 år varetaget medlemmernes interesse. Vi er til for medlemmerne.

Vi er til for producenterne af f. eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter. Vi kan således både varetage hvert medlem individuelt, samt flere medlemmer og deres produkter samtidigt, idet disse produkter ofte anvendes sammen.

Foreningen bygger på aktive medlemmer, der i nært samarbejde med sekretariatet sætter fokus på aktuelle og højt prioriterede projekter og opgaver. Medlemmerne er således med til at stille dagsordenen. Råd, udvalg, ERFA-grupper og produktfraktioner samler medlemmerne i et netværk og beskæftiger sig med de emner der særligt optager branchen.

Fællesskab gør som bekendt stærk. Derfor er vi gennem Dansk Industri og udenlandske brancheorganisationer med til at præge udviklingen og forme fremtiden til gavn for branchen.

Samlet er resultatet en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse.

Vi udnytter vor viden til at præge udviklingen til gavn for branchen.

En større del af kontingentet bliver anvendt til forskning og udvikling, samt oplysning om branchemedlemmers mange produkter. Disse forskningsresultater og internetoplysninger bliver stillet gratis til rådighed for vore medlemmer og deres kunder.

Bliv medlem:

Ofte er det sådan, at en virksomhed først overvejer medlemskab af en brancheforening, når man arbejdsmæssigt står i en vanskelig situation, som ikke umiddelbart kan løses inden for virksomhedens egen organisation.

I en brancheforening kan man gennem det daglige arbejde bevare og videreudbygge en større viden om, hvordan man handler fornuftigst i nævnte situation. Et medlemskab af KT93 betyder således, at din virksomhed kommer til at besidde samme viden ved gratis at kontakte foreningens sekretariat.

Ring og hør, hvilke problemstillinger vi i det daglige beskæftiger os med, og hvorledes dette kan komme dig til gode. Det lønner sig at være medlem.

En større del af kontingentet bliver anvendt til forskning og udvikling, samt oplysning om branchemedlemmers mange produkter. Disse forskningsresultater og internetoplysninger bliver stillet gratis til rådighed for vore medlemmer.

Se også vores hjemmeside på www.mur-tag.dk og www.byg-i-tegl.dk
Område
1553 København V

Kalundborgegnens Erhvervsråd

Erhvervsrådets formål er - på basis af områdets særlige forudsætninger og erhvervsstruktur - at virke til fremme af erhvervslivet og beskæftigelsen på Kalundborgegnen ved at

1. yde assistance til de eksi­sterende virksomheder på Kalundborgegnen, herunder specifikt at etab­lere sam­arbejde om­kring produkt­fornyelse og markedsføring på såvel hjemmemarked som eks­portmarked.

2. virke for nyetablering af virksomheder på egnen.

3. virke til fremme af samarbejdet mellem de forskellige erhvervsgrene på Kalundborgegnen.

4. virke til fremme af samarbejdet mellem erhvervslivet/arbejdsmarkedet og de offentlige myndigheder, herunder specifikt at være kontaktorgan mellem erhvervslivet og kommunen.

5. virke til fremme af samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter, offentlige myndigheder og relevante uddannelsesinstitutioner.

6. virke til fremme af kulturelle tiltag, der kan styrke erhvervsudviklingen i området.

7. virke til fremme af initiativer til styrkelse af den erhvervsmæssige udvikling i området.

Medlemmer

Som medlemmer kan optages:

a. Kalundborg Kommune.

b. Erhvervsorganisationer/-foreninger i området.

c. Faglige organisationer i området.

d. Arbejdsgiverorganisationer i området.

e. Virksomheder med erhvervsmæssige interesser på Kalundborgegnen.

f. Enkeltpersoner med bopæl eller arbejdsplads i området, som ikke driver virksomhed.

1. Andre (foreninger, fonde, institutioner o.l.), der har tilknytning til Kalundborgegnens erhvervsliv.

1. Iværksættere som ikke har startet egen virksomhed kan blive medlem i en periode på 18 måneder. Iværksætteren overgår som ordinært medlem ved virksomhedsstart. Iværksætteren er ikke valgbar og har ikke stemmeret på generalforsamling. Kontingent for iværksættermedlem fastsættes af bestyrelsen.

1. Alle kan i periode på 6 måneder være gratis prøvemedlem, hvis man ikke før har været medlem. Prøvemedlemskab giver ret til Kalundborgegnens Erhvervsråds ydelser i perioden. Prøvemedlem er ikke valgbart og har ikke stemmeret på generalforsamling.

Anmodning om optagelse indgives skriftligt til bestyrelsen.

Medlemskab er først aktivt, når kontingentet er betalt.
Område
4400 Kalundborg

KEF - Kommunalt EntreprenørForum

Kommunalt EntreprenørForum (KEF) er en upolitisk forening for kommunale entreprenører stiftet den 25. maj 2004.
Foreningen er landsdækkende med aktuelt 72 personlige medlemmer fra 48 danske kommuner.

Foreningen har følgende formål
Vi synliggør de kommunale entreprenørers kompetencer.
Vi giver sparring, yder bistand og skaber videndeling blandt vores medlemmer.

Foreningen har følgende vision
Vi vil udgøre en væsentlig platform for videndeling og en stærk profil overfor omverdenen.
Kommunalt EntreprenørForum skal være en forening, hvor alle landets kommunale entreprenører er medlemmer.

Formål:

* at være et nyttigt og anerkendt serviceorgan og talerør for de kommunale entreprenører
* at yde og formidle professionel bistand og rådgivning til foreningens medlemmer
* at skabe en videnbank til inspiration og gavn for foreningens medlemmer
* at blive opfattet som en naturlig del i den kommunale entreprenørverden, herunder at medlemmerne ved, at der er et organ som på næsten selvfølgelig vis tager sig af opgaver, som entreprenørerne i en travl hverdag ikke selv har tid til at bruge ressourcer på
* at skabe forståelse i omverden for de kommunale entreprenørers berettigelse og de vilkår hvorunder dette kommunale serviceområde opererer
* at være katalysator for samarbejde og udvikling i relation til medlemmerne.

Foreningen vil søge sit formål opnået via tilbud om følgende serviceydelser:

* Sekretariatsbistand - forefaldende sekretariats- (og –koordinerings)opgaver.
* Ekspert- og videnbank om konkrete emner, som medlemmerne ønsker løst/besvaret (f.eks. organisationsbistand ved etablering af organisatoriske tiltag, projektopgaver m.m.).
* Udvikle brancheløsninger omkring f.eks. IT og ledelsessystemer.
* Formidlingsbistand til KL skal ske gennem KTC.
* Redaktionel bistand ved udarbejdelse af skriftlige indlæg/artikler m.m. til diverse debatfora og fagblade.
* Informationsbistand/videreformidling af (kompetencerelateret) information/nyheder til medlemmer. Videresendes desuden til KTC Viden Center, herunder kompetencenettet.
* Kontaktskabelse til ekstern konsulentbistand ved løsning af konkrete sager, der vurderes at ligge uden for ekspert- og videnbankens kendskab og/eller erfaringsgrundlag.
* Uddannelse og kurser - arrangerer og afholder seminarer, kurser, workshops.
* I forbindelse med seminaraktivitet arrangerer og afholder foreningen bl.a. et årligt "forårsseminar" målrettet den brede kreds af interessenter i relation til det kommunaltekniske kompetenceområde.
* Deltage med 3 KEF-medlemmer til de af KTC’s faggrupper hvor foreningen har en plads.

Medlemskab:

Som medlemmer kan optages kommunale entreprenører. I praksis udpeger kommunen en repræsentant/repræsentanter, som tegner kommunens medlemskab af KEF.
I den enkelte kommune kan flere ansatte være medlemmer af foreningen:

* 1. medlem betaler fuldt medlemskab på 3.500,- kr./år + moms.
* Øvrige medlemmer betaler et differentieret medlemskab på 1.500,- kr./år + moms.
* Hver kommune har én stemme ved KEF’s generalforsamling.

Medlemskabet giver som udgangspunkt adgang til:

* Årlige medlemsmøder med både faglige og organisatoriske indlæg, afholdt i forbindelse med generalforsamling.
* Diverse sekretariatsopgaver.
* Mindre omfattende formidlings- og tjenesteydelser.

Foreningen vil tillige, mod særskilt betaling, kunne iværksætte uddannelses- og kursusforløb, herunder arrangere og gennemføre seminarer, kurser, workshops, større projektopgaver, arrangere og afholde ERFA-gruppemøder for kommunale entreprenører el.lign.
Område
3460 Birkerød

Kemikaliebranchen

Kemikaliebranchen er en selvstændig brancheforening under Dansk Erhverv. Foreningen tæller ca. 60 medlemsvirksomheder, der importerer og distribuerer kemikalier i Danmark. Medlemsvirksomhederne spænder fra enkeltmandsagenturer til datterselskaber af multinationale kemikoncerner.

Kemikaliebranchen arbejder med medlemsservice og lobbyvirksomhed. Foreningen har et godt og aktivt samarbejde med Miljøstyrelsen og Direktoratet for Arbejdstilsynet. Internationalt har vi et tæt samarbejde med FECC (European Association of Chemical Distributors), og Kemikaliebranchen er tilsluttet det internationale etiske miljøstyringssystem Responsible Care.

Formål

Kemikaliebranchen varetager medlemmernes faglige og kollegiale interesser. Det gøres gennem en vedvarende indsats overfor alle relevante parter - såvel nationalt som internationalt. Foreningens opmærksomhed er især rettet mod:

at påvirke beslutningstagere i offentlige myndigheder gennem synliggørelse af branchens interesser.

at give et kvalificeret modspil til interesseorganisationer m.fl. ved at markere branchens holdninger.

at give medlemmerne afklaring i problemstillinger af almen karakter gennem oplysning.

at fremme medlemmernes professionelle standard gennem uddannelse.

at styrke medlemmernes personlige netværk.

at fremme internationalt samarbejde omkring kemikalier.

Fordele ved medlemskab

Kemikaliebranchen har en ambition om at tilbyde en bred vifte af services til medlemmerne. Vi kan tilbyde medlemmerne:

Tilslutning til det internationale etiske miljø¸styringssystem Responsible Care.

Adgang til sekretariatets faglige viden og gode kontakter fx til Dansk Erhverv, Miljøstyrelsen og Direktoratet for Arbejdstilsynet.

Kompetent juridisk og teknisk bistand fra tilknyttede eksperter og specialister inden for kemikalieområdet.

Mållrettet og aktuel information gennem foreningens nyhedsbrev KEMI-INFO, vore hjemmeside og øvrige udsendelser af relevant informationsmateriale.

Deltagelse i foreningens gå-hjem-møder, hvor der diskuteres aktuelle faglige problemstillinger.

Adgang til et internationalt netværk - European Association of Chemical Distributors (FECC), der bl.a. arbejder med lobbyvirksomhed inden for miljølovgivningen i EU.

Efteruddannelsesaktiviteter på flere niveauer.

Kemikaliebranchen afholder ligeledes en årlig generalforsamling i marts måned, hvor alle medlemmer opfordres til at gøre deres stemme gældende.

Medlemmer

Foreningen kan som medlemmer optage selskaber, som har selvstændig markedsføring i Danmark af kemikalier, plastråvarer, pharmaceutica, farver o.lign., og som i øvrigt efter bestyrelsens skøn findes kvalificeret, specielt i relation til det kvalitetsmæssige- og brancheetiske niveau, som foreningen ønsker iagttaget.
Område
1216 København K

Kemisk Forening

The Danish Chemical Society, whose history dates back to 1879, is a non-profit-making organisation, which has as its purpose to promote the advancement of chemistry in Denmark. Anyone with an interest in chemistry can apply for membership. By December 1st, 2008 the number of members was approximately 800. The activities of the society are primarily based on income in the form of membership fees.

The constitution defines the basis for the activities of the Society. Its Executive Committee (“Repræsentantskabet”), consists of the president, general members (“Bestyrelsen”) and representative for each of the eight divisions. Appointed or elected individuals carry out specific supporting tasks.

Many of the activities of the Society take place in the framework of the divisions.

The Danish Chemical Society is engaged in both national and international activities. For some of these the Society collaborates with “Kemiingeniørgruppen”, the professional organisation for chemical engineers in Denmark.

Kemisk Forenings Rejsefond
The Travel Foundation supports travels for the annual meeting in Odense and the winter meeting in Aarhus.
It awards members of the society travel grants according to conditions found here.

Membership

As a member of the Danish Chemical Society you support the activities of the society and gain the following personal benefits.

* You receive a monthly copy of the journal Dansk Kemi by mail
* You have access to meetings and lectures organised by the Society
* You will, depending on the circumstances, occasionally be notified of upcoming meetings and lectures by either mail or Email

The basic membership of the Danish Chemical Society is usually supplemented by membership of at least one of the divisions.

Members of the Society also qualify for the individual so-called affiliate membership of IUPAC, which amongst others entitles you to a bimonthly copy of the IUPAC magazine Chemistry International and reduces registration fees for IUPAC sponsored conferences.

Membership fees

Basic fee:

Normal membership: DKK 450
Student: DKK 225
High School: DKK 450
Institute: DKK 1200
Company: DKK 2800

Område
2100 København Ø

KF Danmark - Køkkenchefernes Forening Danmark

Foreningen er en hæderkronet forening med stolte traditioner, derigennem vor medlemmers faglige kunnen og expertice har været med til at løfte Dansk Gastronomi mod toppen.
Køkkenchefernes Forening er en branche forening der optager professionelle fagfolk fra vor branche og samler dets udøvere i en faglig forening der er upolitisk og arbejder for at fastholde og udvikle den høje gastronomiske standart i Danmark.

Køkkenchefernes forening Danmark består i dag af ca. 200 medlemmer heri blandt nogle af Danmarks bedste køkkenchefer kokke og konditorer.
Foreningen er tilsluttet Nordisk Køkkenchef Federation og Federation Mondiale de Societés de Cuisiners.

Foreningen er base for kokkelands holdet samt spændende aktiviteter som konkurrencer, Dansk og Nordisk madkultur, præsentation af de gode leverandørers produkter, Nordisk og internationalt samarbejde og gastronomisk netværk.

Foreningens formål er;

I a. At arbejde aktivt og målrettet for KFs samlede virke, såvel indad som udadtil, så et optimalt kendskab
til foreningen opnås.
1b. At arbejd for styrkelsen af foreningens økonomi til gavn for medlemmernes faglige og professionelle
udvikling. Arbejde for udbredelsen af dansk og nordisk gastronomi, samt forbedret råvarekvalitet i
branchen.
1c. At arbejde aktivt for at opnå indflyydelse på uddannelsens udvikling i vor branche.
1d. At holde møder for at drøfte faglige spørgsmål, og ved selskabelighed at fremme de faglige relationer.
At støtte op omkring det Danske kokke landshold, samt diverse konkurrencer inden for branchen.
1e. At værne om medlemmernes faglige interesser, såvel indad som udadtil, dog falder det udenfor foreningens
formålsparagraf og intention at føre retssager, selvom disse måtte være af principiel karakter
og betydning.
1f. Som medlem af en lokal/regional forening, kan optages, faglærte kokke, kantineleder og patisseiere
chefer. Landsbestyrelsen kan på anmodning, optage faglige kompetente personer, hvis dette er til fremme
for faget og foreningen. Skriftlig anmodning om optagelse stiles til de lokale/regionale bestyrelser.
Område

Kiropraktik & Sundhed

Foreningen har til opgave at informere om kiropraktik i Danmark. Målet er, at alle danskere ved, hvornår det er en kiropraktors ekspertise, de har brug for.

Foreningens formål er som patientforening at arbejde for:
a)
at udbrede det almindelige kendskab til kiropraktikken og den muligheder via informations- og
markedsføringstiltag,
b)
at yde patienterne vejledning og hjælp i forbindelse med kiropraktisk behandling,
c)
at kiropraktik integreres fuldt ud i det danske sundhedsvæsen,
d)
at der gennem offentlig og privat sygesikring ydes fuld refusion til kiropraktisk behandling,
e)
at der etableres og sikres kvalificeret forskning inden for kiropraktik og klinisk biomekanik,
f)
at skabe flere muligheder for den danske befolkning til afhjælpning af skader på bevægapparatet.

Optagelse af medlemmer

Som medlem kan optages enhver person, herunder erhvervs- virksomheder og foreninger, der kan tilslutte sig foreningens formål.

Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens kontor med angivelse af navn, stilling, adresse og telefonnummer.
Område
5220 Odense SØ

Kjøbenhavns Vognmandslaug

Kjøbenhavns Vognmandslaug er landets ældste vognmandsorganisation, stiftet i 1478. Lauget varetager såvel arbejdsgiverinteresser som merkantile interesser for ca. 320 vognmandsvirksomheder.

Vognmandslauget er en fusion mellem Kjøbenhavns Vognmandslaug, Søndre Birks Vognmandsforening og Roskilde Egnens Vognmandsforening. Denne sammenlægning har skabt en stærk forening bl.a. overfor amter og kommuner.

Søndre Birks Vognmandsforening blev stiftet i 1929 af en række vognmænd fra både Nordre Birks Vognmandsforening og Kjøbenhavns Vognmandslaug. Disse vognmænd mente, at man med oprettelsen af en forening i det sydlige københavnsområde bedre kunne varetage lokalområdets interesser.

I den sidste fjerdedel af 1900-tallet blev mange vognmandsforretninger trængt ud i omegnskommunerne, dels på grund af pladsmangel dels på grund af skærpede krav fra det offentlige. Da begrebet lokalkørsel og lokalinteresser derfor efterhånden fortonede sig, fandt vognmændene ingen rimelig grund til at opretholde 2 foreninger, der stort set udførte det samme arbejde for deres medlemmer.

Den 1. januar 1995 blev Søndre Birks Vognmandsforening og Kjøbenhavns Vognmandslaug fusioneret. Senere samme år den 1. april 1995 kom Roskilde Egnens Vognmandsforening med i sammenslutningen.

Kjøbenhavns Vognmandslaug er medlem af DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK, (DTL), der har over 3.000 medlemmer over hele landet. Det af DTL, hver måned, udgivne blad "DTLmagasinet" tilsendes samtlige vore medlemmer.

Vognmænd med ansatte kan tillige vælge mellem medlemskab af DTLs ARBEJDSGIVERFORENING eller ARBEJDSGIVERFORENINGEN TRANSPORT OG LOGISTIK (ATL).

Område
1826 Frederiksberg C

KL

KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og biddrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver.

KL består af en politisk ledelse og ca. 400 medarbejdere. I tæt samarbejde med kommunerne arbejder vi med at styrke og udvikle det danske kommunestyre til gavn for borgerne.

Område
2300 København S
(Viser 641 til 650 af 1056)