KLF - Københavns Lærerforening

Københavns Lærerforening, KLF, er dannet i 1967 efter en sammenslutning mellem Københavns Kommunelærerindeforening, som stiftedes i 1891, og Københavns Kommunelærerforening, som stiftedes i 1895.

Pr. marts måned 2008 har Københavns Lærerforening 5.100 medlemmer.

Københavns Lærerforening er som organisation tilsluttet LC, Lærernes Centralorganisation. LC udøver gennem Københavns Lærerforening forhandlingsretten for de tjenestemandsansatte og overenskomstansatte børnehaveklasseledere, lærere og afdelingsledere.

Ved udøvelsen af forhandlings- og aftaleretten varetager Københavns Lærerforening medlemmernes lønmæssige, pædagogiske og tjenstlige interesser.

Via SKK (Samvirket Københavns Skolelederforening, Københavns Lærerforening), er KLF tilsluttet LC og herigennem tilsluttet KTO, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte.

Københavns Lærerforening er kollektivt tilsluttet Danmarks Lærerforening som en særlig kreds med et reduceret kontingent, idet DLF – som det fremgår af ovenstående – ikke har forhandlingsret for de københavnske lærere.

Gennem DLF er KLF endvidere tilsluttet FTF, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd.

Københavns Lærerforening er også tilsluttet KFF, Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation. KFF har til formål i samarbejde at udøve medlemsorganisationernes forhandlingsret i københavnske sager, der vedrører mere end én organisations medlemmer.

Københavns Lærerforening udgiver medlemsbladet ’Københavns Kommuneskole’, der udkommer 19 gange årligt. I forbindelse med medlemskabet af DLF modtager medlemmer af KLF Danmarks Lærerforenings medlemsblad ’Folkeskolen’.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes pæ­dagogi­ske, tjenstlige og øko­nomiske inter­esser.

Dette formål søges fremmet bl.a. ved:
1. udøvelse af foreningens for­hand­lings­ret,
2. udgivelse af medlems­blad,
3. afholdelse af møder, kur­ser og sam­men­kom­ster,
4. medlemskab af orga­ni­sationer, hvor for­hand­lingsretten vareta­ges i fælles an­liggen­der, samt samar­bejde med andre lønmodta­gerorga­nisationer,
5. rådgivning og vejled­ning,
6. at arbejde for udvikling af folkeskolen, voksenspecialundervisningen og de andre arbejdsområder, hvor foreningen har medlemmer,
7. stillingtagen til sam­fu­nds­mæssige emner.

Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, som ifølge DLF's vedtægter har ret til at være medlem af kredsen.

Indmeldelse sker til KLF's kontor.
Område
1809 Frederiksberg C

Klima-IT - Foreningen for mere miljøvenlig informationsteknologi

Klima-it er en forening, der har til formål at gøre informationsteknologi mere miljøvenlig - så enkelt kan det siges! Vi arbejder aktivt med optimering af en række discipliner inden for det informationsteknologiske område, bl.a. virtualisering, hosting, konsolidering, kode-standarder, udviklingsprocesser samt en række andre aspekter. Gennem vores website får du adgang til en række artikler om vores indsatsområder og du har endda mulighed for at give din egen mening til kende som kommentarer til disse artikler.

Medlemsfordele

* Et års gratis CO2 Neutral website, optil 50.000 eksponeringer om måneden. (i samarbejde med ingenco2.dk)
* GRØN IT: Mulighed for at reducere elforbruget i serverrum og kontorlandskaber med 20 til 70 procent.
* NETVÆRK: Netværksmøder 4 gange årligt og Medlemsmøder 4 gange årligt.
* KONFERENCER: 2 gange årligt.
* NETVÆRK: Vær med i et netværk som tænker grønt, effektiv og finder løsninger som er økonomisk fordelagtige og til gavn for miljøet. Et netværk som arbejder for reduktion af energiforbrug og CO2-udledning.
* NETVÆRK: Vær med i et netværk som tænker grønt, effektiv og finder løsninger som er økonomisk fordelagtige og til gavn for miljøet.
* BRANDING: I viser omverdenen, medarbejdere, leverandører og kunder, at I går forrest i kampen om at reducere CO2-udslippet.
* BRANDING: I kan benytte foreningens logo ”Klima-it” og ”10 Grønne it-bud” i jeres markedsføring og på jeres website.
* VIDEN: Øget fokus på energiforbrug i virksomheden og mulighed for en holdningsændring, idet I vil se, at der er penge at spare ved at være grønnere.
* ØKONOMI og BRANDING: I kan som medlemmer indgå i mærkningsordningen, "De 10 grønne it-bud", som I kan benytte på jeres website og over for medarbejdere, kunder og leverandører og som er med til at reducerer jeres energiregning.
* VIDEN: Den nyeste information om nye, grønne teknologier og it-løsninger. Inspiration fra Klima-it’s artikler, nyhedsfeeds og trends samt ”opskrifter” på, hvad andre har gjort.
* VIDEN: I kan få Klima-it’s nyhedsfeeds på jeres egen website eller nyhedssektion.
* VIDEN: Mulighed for vejledninger og svar på energi-rigtige it-løsninger.

Hvem kan blive medlem

Virksomheder og offentlig institutioner som har en it-afdeling og/eller har særlige interesse for at reducere sit it-elforbrug, herunder datacentre, leverandører, udviklingshuse, producenter og hostingvirksomheder.

Kontingent pr. år

Private/enkeltpersoner, pris pr. år 500 kr.

Erhverv/virksomheder, pris pr. år 5.000 kr.

Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamling og kan opstille til samtlige poster i bestyrelsen.
Område
2730 Herlev

Klub 2000

Klub 2000 er en faglig Fællesklub bestående af ca. 800 medlemmer i faglige områdeklubber i Sauer-Danfoss ApS.
De enkelte områdeklubber består af produktionsmedarbejdere, organiseret i enten Dansk Metal, 3F eller El-Forbundet.

Klub 2000 varetager medlemmernes interesser i alle forhold vedrørende arbejdspladsen.

Virksomheden er organiseret i Dansk Industri og parterne er dækket af Industriens Overenskomst.
Vær opmærksom på, at fagretlige og andre oplysninger på denne hjemmeside er målrettet til klubbens medlemmer, ansat på Sauer-Danfoss ApS i Nordborg!

De vil være baseret på de inden for Industrien gældende love og aftaler, men også på de i virksomheden gældende lokale aftaler, kutymer m.m.

Fakta om Klub 2000

Klub 2000 arbejder efter princippet: Åbenhed,
dvs. at regnskaber og mødereferater er tilgængelige i fuldstændig form for alle medlemmer.
Derudover kan ethvert medlem bede om at få en sag behandlet på tillidsmandsmødet.
Det politiske spektrum rækker vidt og dækker nok den almindelige fordeling i samfundet.
Der finder ikke reklame / støtte for politiske partier sted, dog har den enkelte frihed til at give sin mening til kende i klubbens Nyhedsbrev.

Nogle af de gode fordele ved at være
medlem af 3F og Metal på Sauer-Danfoss ApS.

Vær opmærksom på, at hvis du melder dig ud eller ikke ind så går du glip af:

- Arrangementer i Klub 2000
- Mulighed for rekreationsophold ved mere ind 75 sygedage.
- Område klubber arrangementer.
- Rabatter for klub 2000 og LO.
- Den lokale tillidsmand.
- Forhandler lokalt løn for dig – ud over overenskomsten.
- Forhandler lønsystemer på virksomheden.
- Forhandler personlige tillæg i forbindelse med lønsystemer.
- Forhandler lokalt aftaler om arbejdstiden.
- Forhandler, og tilgodeser medarbejderinteresser i personalepolitikker.
- Er medlem af virksomhedens Samarbejdsudvalget.
- Er dit ”talerør” overfor virksomheden.
- Tilgodeser medarbejderinteresser i Samarbejdsudvalget.
- Har påtaleret ved planlagte udflytninger af produktionen.
- Kan påtale urimeligheder ved afskedigelser.
- Er afdelingens repræsentant på arbejdspladsen.
Område
6500 Vojens

Klub Fri

KLUB FRI er en fritidsklub for psykisk og fysisk udviklingshæmmede. Klubben har eksisteret siden 1981. Vi er en slags ungdomsklub, et hyggeligt værested, hvor du kan møde ligesindede. Her kan du få nogle dejlige oplevelser og måske møde en ny ven eller veninde.

Hvor holder vi til?

Klubbens faste tilholdssted er Slagelse kommunes dagcenter MIDGAARD i Skolegade nr. 8 – Langes Gård. Her har vi åbent mandage kl. 18.00 – 22.00 og torsdage kl. 18.30 – 21.30. Der er ferielukket i juni og juli måneder.

Betaling

Klubbens økonomiske grundlag er sikret ved en driftsoverenskomst med Slagelse kommune.

Som borger i Slagelse kommune koster det ikke noget at deltage i klubbens aktiviteter. Borgere der er bosiddende på institutioner omfattet af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §9a, skal derimod betale f. t. kr. 3.875,00 pr. år. Klubben vil kontakte socialforvaltningen i Slagelse vedr. godkendelse af betaling for optagelse i klubben, og hvem der er betalingskommune. Betaling gælder også borgere bosiddende i andre kommuner.

Klubbens tilbud er rettet mod borgere, der er tilkendt førtidspension og som er udviklingshæmmet, eller som har andre udviklingsmæssige vanskeligheder.

----
Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
4200 Slagelse

KODA

KODA er en nonprofit medlemsforening. Vores opgave er at sørge for, at dem, der har skabt musikken, får betaling, når deres musik spilles offentligt.

Det gør vi ved at lave aftaler om betaling for brug af medlemmernes værker, når disse bliver spillet offentligt (fx i radio, ved koncerter, restauranter mv.). På baggrund af aftalerne betaler vores kunder et vederlag for at anvende musikken. Vi sender så pengene til komponisterne, sangskriverne og musikforlagene.

Vi forvalter også de såkaldte mekaniske rettigheder, dvs. rettighederne til indspilning af musikværker på cd'er, bånd, film, video og andre lydbærende medier. Det sker gennem NCB.
KODA støtter musiklivet

Hvert år uddeler KODA 10 pct. af de samlede indtægter til udvikling af dansk musik - de såkaldte "nationale midler, som blev til 51 mio. kr. i 2009. KODA har et højt aktivitetsniveau og fremmer ny dansk musik. Vi er blandt andet med bag Spil Dansk Dagen, KarriereKanonen, Musikzonen og KODA SKOLEKONTAKT.

Hvem får pengene?

Alle pengene - minus en mindre del til administrationen - går videre til dem, der har skabt musikken. KODA har ingen egenkapital. Hvor meget den enkelte komponist eller forfatter skal have udbetalt, bliver udregnet efter reglerne i KODA's fordelingsregler. Beløbet er bl.a. afhængigt af, hvor musikken er blevet spillet og i hvor lang tid. KODA har ca. 34.500 medlemmer.
Hvem skal betale?

Alle, der benytter musik på steder, som er offentlige i ophavsretslovens forstand, skal betale vederlag til KODA.
Vi har ca. 40.000 kunder i forskellige brancher

Hvem er de? Virksomheder, der har musik på kontoret, restauranter, der spiller cd, radio eller har en pianist, der spiller hyggemusik. Det er internetudbydere, diskoteker, klubber, foreninger og byfest-arrangører, og det er DR, TV2, lokalradioer mv.

Mission

* KODA sikrer, at et mangfoldigt udbud af musik kan spilles overalt i samfundet.

Visioner

* Vi gør det muligt for både store og små aktører i både den digitale og analoge verden at få let adgang til at spille stort set hele verdens repertoire af musik.
* KODA er alle musikbrugernes foretrukne samarbejdspartner, når det drejer sig om brug af musik i Danmark.
* Musikbrugerne oplever, at musikken har en stor værdi for deres virksomhed og påskønner den.
* Indhentningen af vederlag hviler på forståelse og accept hos musikbrugerne for musikkens fødekæde.
* Der kan skabes musik på et professionelt grundlag, fordi vederlagene går til musikkens skabere.
* Musikskaberne, i en verden med mange valgmuligheder, vælger KODA, fordi vi er bedst til at varetage deres rettigheder.
* KODA sikrer de professionelle musikskabere en indflydelse på forvaltningen af deres rettigheder.
* KODA formår at skabe en mere nuanceret forvaltning, hvor KODA i stor grad kan tilbyde valgmuligheder til de enkelte musikskabere uden at det grundlæggende hæmmer effektiviteten.
* KODA anses for at være en værdiskabende, innovativ og troværdig samarbejdspartner af kunder, medlemmer, medlemsforeninger, tilsvarende selskaber i andre lande, repræsentanter for andre typer af rettigheder og offentlige myndigheder.
Område
1016 København K

Kollektiv Trafik Forum

Kollektiv Trafik Forum er et tværgående fagligt forum for alle med professionel interesse i kollektiv trafik.

Kollektiv Trafik Forum har til formål at styrke dialogen mellem den kollektive trafiks parter.

Kollektiv Trafik Forum er en netværksorganisation, som arbejder på grundlag af fælles interesser.

Medlemmerne er trafikselskaber, busselskaber, jernbaneselskaber, organisationer, regioner, kommuner, konsulentvirksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Kollektiv Trafik Forum beskæftiger sig med udviklingen af den kollektive trafik i Danmark. Vi analyserer og debatterer den kollektive trafiks rammevilkår, som de findes i dansk lovgivning og administrativ praksis. Vi formidler nye idéer og følger branchens udvikling.

Kollektiv Trafik Forum er internationalt orienteret og har sien 1993 beskæftiget sig intenst med EU-forhold, først og fremmest fælleseuropæisk lovgivning og rammebetingelser. Vi følger også med i relevante projekter om standardisering, innovation og udvikling.

Medlemskab

Virksomheder med en professionel interesse for kollektiv trafik kan tegne medlemskab af Kollektiv Trafik Forum.
Enkeltpersoner kan optages som medlem efter særlig aftale.

Aktivt medlemskab kan tegnes af busselskaber, jernbaneselskaber, organisationer samt trafikselskaber, amter og kommuner.

Støttemedlemskab kan tegnes af konsulentvirksomheder og uddannelsesinstitutioner, leverandører og andre virksomheder eller institutioner med en aktiv rolle i kollektiv trafik drift.

Medlemsfordele
Medlemmer af Kollektiv Trafik Forum
- modtager Kollektiv Trafik Forums nyhedsbrev "Kollektiv Trafik" seks gange årligt
- kan deltage i Kollektiv Trafik Forum udvalgsarbejde
- får rabat ved deltagelse i Kollektiv Trafik Forums årsmøde og trafikkonference.

Ikke medlemmer kan tegne abonnement på nyhedsbrevet "Kollektiv trafik"

Medlemskontingentet
opkræves én gang om året og er gradueret efter medlemsvirksomhedens størrelse.
Årskontingentet ligger på mellem kr. 1100 og kr. 20000.
Område
5200 Odense V

KOM-PLET

KOM-PLET er et landsdækkende kædesamarbejde af specialforretninger med tilhørende: Værksted, salg, service & reservedele indenfor områderne:
Agro – Skov – Have & Parkmateriel.

Kvalitet og service er en hjertesag for os, og det betyder, at vort faguddannede personale er kvalificerede rådgivere med hensyn til produktvalg og reparationsvurdering.

Sortimentet repræsenterer driftsmateriel, service og vedligeholdelsesprodukter hvor pris og kvalitet altid
står i forhold til hinanden.

Vi tilbyder en KOM-PLET løsning!
Område
6000 Kolding

komdir.dk - Kommunaldirektørforeningen i Danmark

Kommunaldirektørforeningen i Danmark er et forum for kommunale topchefer, som ønsker en kvalificeret platform for dialog og videndeling om det overordnede og tværgående strategiske lederskab samt om den kommunale topleders udvikling, udfordringer og faglighed.

Foreningen har ca. 200 medlemmer ansat i kommunale administrative topstillinger som kommunaldirektør/ adm. direktør/ ordførende direktør eller direktør med ansvar for overordnet og tværgående strategisk ledelse.

KOMDIR ønsker at optræde som en konstruktiv meningsdanner, der deltager i den offentlige debat om kommunernes rolle og udviklingen af den danske velfærdsmodel med udgangspunkt i topchefens position.

Som ordinært medlem af foreningen kan optages kommunale administrative topchefer (niveau 1 topchefer: kommunaldirektører/ adm. direktører/ ordførende direktører) samt maximalt 2 direktører med ansvar for overordnet og tværgående strategisk ledelse (niveau 2 topchefer: medlemmer af direktionen/chefgruppen).

I særlige tilfælde kan Hovedbestyrelsen dispensere for det maximale antal.

Hovedbestyrelsen tager stilling til medlemskab af KOMDIR efter indstilling fra den øverste administrative topchef (niveau 1).

Paraply-organisationen

Paraplyorganisationen er et samarbejde mellem

* Kommunaldirektørforeningen
* Kommunalteknisk Chefforening
* Børne- og Kulturchefforeningen
* Foreningen af Socialchefer.

Formålet er at skabe et tæt og formaliseret samarbejde mellem de kommunale chefforeninger med henblik på at koordinere foreningernes fælles interesser og styrke det ledelsesmæssige, faglige og kollegiale samarbejde mellem dem.

Koordineringen af den fælles interessevaretagelse varetages af formandskabet enten før eller efter KL-kontaktudvalgsmøderne. Paraplyens bestyrelse afholder to temamøder om året, hvor væsentlige emner kan gøres til genstand for en mere grundig diskussion.
Område
4700 Næstved

Kommunale Chefer

Foreningen af Kommunale Chefer er en tværgående faglig organisation, som optager medlemmer, der befinder sig på ledelsesniveau i de kommunale forvaltninger m.m.

* KC bygger på, at chefer er de rette til selv at varetage chefinteresser gennem deres egen organisation.
* KC anerkender alle former for kvalifikationer, som har ført til ansættelse som kommunal chef eller leder.
* KC er uafhængig af økonomiske og politiske interesser, og bidrag til partipolitisk virkomhed er vedtægtsmæssigt udelukket. KC er også uafhængig af faglige organisationers stedlige tillidsrepræsentanter og lokalafdelinger.
* KC er tilsluttet den partipolitisk uafhængige hovedorganisation Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF).
* KC er som forhandlingsorganisation tilsluttet Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO).
* Arbejdsløshedsforsikring kan tegnes i arbejdsløshedskassen FTF-A. Forsikringen er frivillig for medlemmerne.

Kommunale Chefer vælger KC som faglig organisation

Over 900 kommunale chefer har valgt KC som deres faglige organisation - et valg, der kan være begrundet af forskellige hensyn.

Mange chefer lægger vægt på, at deres faglige organisation alene varetager chefernes interesser som det helt primære. En varetagelse, der både omfatter konfliktsituationer og løn- og ansættelsesvilkår.

Som medlem af KC har du større sikkerhed for, at din organisation ikke samtidig er modpart.

Endvidere har du sikkerhed for, at overenskomstkrav og udmøntning af den kommunale chefaftale er fastlagt af og for chefer.

Testimonials fra kommunale chefer

KC modtager mange positive tilbagemeldinger - fra kommunale chefer i mange forskellige stillinger

Hver især udtrykker de, hvad KC betyder for dem personligt. Samlet giver det et indtryk af alle de mangeartede fordele og områder, du som kommunal chef kan få glæde af ved at blive medlem.

Kommunaldirektør
“Som kommunal chef er det hensigtsmæssigt ikke at være i samme organisation som dine medarbejdere. Jeg har hver gang fået ekspedit og kompetent støtte, når jeg har haft brug for KC. Det er endvidere en styrke, at KC sætter den kommunale verden til debat.”

Social- og kulturchef
“Som chef har jeg ansvar for mange medarbejderes løn- og arbejdsvilkår, så der bliver ikke meget tid til at tænke på min egen situation. Her oplever jeg KC som en aktiv og imødekommende partner, der giver saglig information om ledelsesforhold og lønvilkår.”

Socialchef
“Jeg har haft stor glæde af at være medlem af Dansk Sygeplejeråd, der varetager mine faglige interesser, men de har ikke aftale- og forhandlingsret i chefstillinger. Gennem KC har jeg nu fået en dobbeltorganiseringsaftale, så jeg nu står frit i forhold til mine medarbejdere samtidig med, at jeg har en organisation i ryggen, der varetager mine interesser.”

Økonomi- og forvaltningschef
“Det var vanskeligt for mig at finde en faglig organisation som HD og HA. Da jeg blev leder, var det naturligt at blive medlem af KC, og i forbindelse med mine åremålsansættelser har KC givet fin vejledning. Gennem KC træffer jeg andre ledere, som jeg får ny inspiration af og udveksler erfaringer med.”

Intern kommunikation

KC udsender medlemsinformation og tilbud om kurser og konferencer.

Aftaleberettiget organisation

Vi varetager medlemmernes ansættelsesmæssige og andre faglige interesser af enhver art, såvel i offentligheden som ved forhandlinger. KC er gennem medlemskab af FTF-K og KTO tilknyttet de generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger på det kommunale område. KC er aftalepart i de specielle løn- og ansættelsesvilkår for kommunernes ledende personale, den såkaldte cheflønaftale, der forhandles over for en række større organisationer og forbund.

Public relations

Foreningens holdning er, at kommunale chefer skal være aktive medspillere i udviklingen af den kommunale sektor, og KC ønsker at præge den offentlige debat for at varetage de interesser, der ligger i det kommunale chefniveau. Gennem kurser, temamøder, konferencer og debatbøger/-rapporter søger KC at styrke foreningens image og støtte medlemmerne i deres chefroller samt at styrke samarbejdet og netværket mellem cheferne på tværs af uddannelser, forvaltningsgrene og kommunegrænser.

Dobbeltorganisering

Dobbeltorganiseringens princip er: Betal ét kontingent - og bliv fuldgyldigt medlem af to faglige organisationer, hvor KC varetager dine chefinteresser.

Hvis alle organisationer var lige fremsynede, ville du allerede nu være medlem af KC, og KC ville varetage dine interesser på chefområdet. KC har indgået aftale om dobbeltorganisering med en lang række organisationer. Se mere på hjemmesiden eller forhør dig hos foreningen.

Hvad kan KC gøre for dig

* vi varetager dine interesser, når der indgåes lønaftaler for din chefstilling.
* juridisk og forhandlingsmæssig bistand til det enkelte medlem, som har problemer i ansættelsesforholdene, som er truet af strukturændringer eller af uansøgt afskedigelse.
* kurser, temamøder og konferencer med det formål at give inspiration på chefniveau i den kommunale sektor.

KC handler altid kun efter accept og i samråd med det enkelte medlem.

KC's ledelse

Repræsentantskabet er øverste organ, som holder ordinært møde i lige år. Her aflægges beretning, og KC's kurs og politik fastlægges. Der vælges landsformand og otte andre medlemmer til hovedbestyrelsen for de næste to år.

Hovedbestyrelsen forestår KC's ledelse ved ordinære og ekstraordinære møder.

Forsikringstilbud

Medlemmer af KC og deres ægtefælle har efter aftale med Danmarks Lærerforening adgang til et fordelagtigt medlemskab af Danmarks Lærerforenings frivillige gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv. Hør mere om de andre muligheder for at få en god forsikringsordning.

Lokal struktur

KC er inddelt i kredse, som hver består af medlemmerne i kommunerne og fælleskommunale virksomheder m.fl. i et eller flere amter. En kreds kan således efter lokal beslutning omfatte flere amter. Alle KC-medlemmer er tilknyttet den stedlige KC-kreds.

www.kommunale-chefer.dk

Læs mere om KC, se de seneste tilbud, medlemsblade, gældende aftaler og meld dig ind on-line.

Hvordan bliver du medlem af KC

Er du chef/leder i den kommunale sektor, kan du tilmelde dig på indmeldelsestalonen eller via Internettet.
Hvis du også ønsker at skifte A-kasse, skal du kontakte os og få en orientering om dine muligheder.
Område
1153 København K

Kommunernes Skolebiblioteksforening

Kommunernes Skolebiblioteksforening skal arbejde for, at kommunerne har velfungerende pædagogiske servicecentre for undervisningsmidler og skolebiblioteksordninger til formidling af undervisningsmidler og kulturelle værdier til skolens elever.

Foreningen skal søge indflydelse på lovgivningsarbejdet og arbejde for en lovgivning, som sikrer, at den enkelte kommunes skolebibliotekssystem kan løse sine opgaver.

Foreningen skal arbejde for en fortsat udvikling inden for undervisningsområdet, herunder brug af informationsteknologi.

Foreningen skal virke for samarbejde, udveksling af erfaringer, ideer og udvikling inden for skolebiblioteksområdet lokalt, regionalt og på landsplan.

Foreningen skal tage initiativer til drøftelse af spørgsmål, der fremmer kontakten mellem skolebibliotekernes (læringscentrenes) brugere, ansatte, skolebestyrelsesmedlemmer og kommunalpolitikere.

Foreningen skal tage initiativ/medvirke til udvikling af, samarbejde om og formidling af de læringsmiljøer, tidens børn og unge skal uddanne og udvikle sig i.

Medlemskab

Kommunernes Skolebiblioteksforening er en kommunalpolitisk landsforening repræsenteret ved de af kommunalbestyrelsen udpegede politiske repræsentanter herunder forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer.
Medlemsgruppen betegnes som gruppe I.

Øvrige repræsentanter for en kommunes medlemskab er
1) chefen for skoleområdet,
2) lederen af skolebibliotekssystemet samt kommunens skolebibliotekarer.
Medlemsgruppen betegnes som gruppe II.

Desuden kan som medlemmer optages enkeltpersoner, centre for undervisningsmidler, ikke-kommunale skolebiblioteker samt foreninger, institutioner, organisationer og virksomheder, der repræsenterer interesser, som har tilknytning til skolebiblioteksområdet.
Medlemsgruppen betegnes som gruppe III.

Ind- og udmeldelse

Indmeldelse af de nævnte kommunale medlemmer skal ske skriftligt af kommunalbestyrelsen, for magistratskommuners vedkommende af rådmanden, eller af formanden for det stående kommunale udvalg, hvorunder skolebibliotekerne sorterer til Kommunernes Skolebiblioteksforenings hovedbestyrelse.
Område
1635 København V
(Viser 651 til 660 af 1056)