Kvinfo

KVINFO er et videnscenter og et forskningsbibliotek for køn, ligestilling og etnicitet. Vores hovedopgaver er at initiere og formidle forskning og at bidrage til udviklingen af et ligestillet samfund.

Formidling og dokumentation
KVINFO arbejder for at sikre dokumentation og formidling af viden om køn, ligestilling og etnicitet både i Danmark og internationalt.

Vores tilbud til en dansk offentlighed tæller bl.a.:

* KVINFOs bibliotek, et landsdækkende forskningsbibliotek med fysisk beliggenhed i København. Biblioteket er åbent for alle og tilbyder service til såvel skoleelever og forskere som journalister og myndigheder. Online besvarer vi spørgsmål om kønsforskning, kvindehistorie og meget andet.
* www.kvinfo.dk formidler aktuel viden og debat om køn, ligestilling og etnicitet til en bredt interesseret offentlighed.
* I FORUM, webtidsskrift for køn og kultur bringer vi aktuelle artikler om køn i forskning, kultur, politik og globale forhold.
* Dansk kvindehistorie fortælles bl.a. i Kvindekilder med tematiske artikler om dansk kvinde- og ligestillingshistorie gennem mere end 100 år, i Dansk Kvindebiografisk Leksikon med biografier om Danmarks mest betydningsfulde kvinder, og gennem kvindebevægelsens Tidsskrifter 1885-1920 i digital form.
* Den Usynlige Succes og Nye Mænd i Danmark er webprojekter om integration, hvor kvinder og mænd med flygtninge- og indvandrerbaggrund fortæller om deres liv i Danmark.

I international sammenhæng er nogle af KVINFOs aktiviteter:

* Vidensindsamling og –deling om mentorprogrammer for kvinder med anden etnisk baggrund, bl.a. ved den internationale konference Mentoring & Networking i 2009.
* Websitet womendialogue.org, en platform for dialog og debat om køn og kvinders rettigheder i Danmark og Mellemøsten på arabisk, engelsk og dansk.
* All About Gender in Denmark, engelsksprogede artikler, nyheder og historie til en international offentlighed med interesse i køn og ligestilling i Danmark.
* Støtte til opbygning af et biblioteks- og dokumentationscenter for køn og udvikling ved Sana’a Universitet i Yemen.

Udvikling af et ligestillet samfund
En af KVINFOs hovedopgaver er også at tage initiativ til og understøtte projekter, der har til formål at udvikle og facilitere ligestillingsprocesser og ligestillingsværktøjer både nationalt og internationalt. Det gør vi bl.a. med følgende aktiviteter:

* KVINFOs Mellemøstafdeling har siden 2006 koordineret, administreret og ledet en række projekter om ligestilling og kvinders rettigheder under Udenrigsministeriets Arabiske Initiativ. Vi etablerer bl.a. partnerskaber, faglig dialog og erfaringsudveksling mellem danske og arabiske kvinde- og menneskerettighedsorganisationer, offentlige institutioner, universiteter samt virksomheder.
* Mentornetværket har siden 2002 matchet flygtninge- og indvandrerkvinder med kvinder, som er aktive på det danske arbejdsmarked. Flere end 3500 kvinder har deltaget i programmet, og med fire kontorer rundt om i Danmark regnes netværket i dag for verdens største af sin art. Programmet har modtaget flere priser og inspireret til lignende netværk i Danmark og udlandet.
* Ekspertdatabasen synliggør kvinders viden, erfaring og ekspertise med over 1000 profiler på danske kvinder inden for alle samfundsområder. KVINFO har med samarbejdspartnere i Egypten, Jordan og Libanon udviklet lignende ekspertdatabaser for kvinder i arabiske versioner, der lanceres i 2010.
* KVINFO rådgiver desuden om ligestillingstiltag og –processer inden for en lang række områder – fra rekrutteringsstrategier på uddannelsesinstitutioner, over igangsættelse af ligestillingsindsatser inden for det sociale område til mere ligestillet kønsrepræsentation i nyhedsmedier.
* Ud over dokumentation og oplysning udarbejder KVINFO også notater inden for forskellige politik- og samfundsområder, arrangerer/deltager i høringer og igangsætter andre selvstændige initiativer til at fremme ligestilling. F.eks. for at styrke kvinders deltagelse i kommunalpolitik, hvor KVINFO bl.a. har stået for et mentorprogram for etniske minoritetskvinder i politik.

Organisation & økonomi
KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet med egen bestyrelse. En rammeaftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og KVINFO fastlægger mål for KVINFOs virksomhed i perioden 2009-2012 og de vilkår, der politisk gives herfor.

Kort om KVINFO:

* KVINFO blev oprettet som selvejende institution i 1987
* Direktøren er Elisabeth Møller Jensen
* Bestyrelsesforkvinden er Dorte Olander
* Der er ca. 35 ansatte
* Der er 5 afdelinger

De 5 afdelinger er:

* Biblioteket
* Afdelingen for Køn og Etnicitet (Mentornetværket)
* Afdelingen for Mellemøstaktiviteter
* Sekretariatet, herunder IT
* Web & Kommunikation

KVINFO har i årenes løb modtaget tilskud og støtte til forskellige projekter fra mange forskellige fonde. Følgende er hovedtilskudsydere og -samarbejdspartnere:

* Styrelsen for Bibliotek og Medier bidrager med KVINFOs driftsforbevilling
* Udenrigsministeret under Det Arabiske Initiativ, som støtter aktiviteter i Afdelingen for Mellemøstaktiviteter
* Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, som støtter Mentornetværket
* A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond for almene formaal støtter digitalisering af Nordisk Kvindelitteraturhistorie sammen med Riksbankens Jubileumsfond
* OAK Foundation Denmark har støttet KVINFOs internationale konference om Mentoring og Networking sammen med Københavns Kommune og Det Kongelige Bibliotek
Område
1219 København K

Kvinova - Kvindelige virksomhedsejere på Fyn

KVINOVA er et netværk af kvindelige virksomhedsejere, ledere og iværksættere på Fyn.

Vi bruger hinanden til gensidig inspiration, støtte, videns- og erfaringsdeling og arbejder på at få synlig indflydelse på erhvervslivet på Fyn.

Er du en af os på Fyn, glæder vi os til evt. at se dig i vores netværk. Er du almindelig nysgerrig, kan du læse mere om os her på sitet, eller komme som gæst til et af vore møder.

Hvem er vi?

Vi er kvinder med egen registreret virksomhed, bosiddende på Fyn.

Der er også kvinder ansat i ægtefælles virksomhed, kvindelige ledere i offentlige og private virksomheder. Der er også kvindelige politikere samt nogle iværksættere.

Vore virksomheder er meget forskelligartede – coach, konsulent, frisør, reklamebureauindehaver, revisor, væver, centerindehaver, psykolog … der er plads til alle slags.

I foråret 2009 præsenterer vi ca. 16 forskellige fag.

Hvad vil vi?

Foreningens formål er:

* At styrke og understøtte kvinders indflydelse i samfundsudviklingen

* At synliggøre selvstændige – og iværksætterkvinder

* At styrke netværksdannelsen mellem selvstændige kvinder både professionelt og socialt.

Hvad gør vi?

Foreningen arbejder gennem netværk, medlemsmøder, åbne møder og gennem elektronisk kommunikation. Vi tilstræber at afholde 8 møder årligt.

Møderne indeholder præsentation, foredrag, fællesspisning, nyheder fra bestyrelsen – og ikke mindst netværkeri!

Vi afholder også andre aktiviteter f.eks. filmaften, fejring af 8. marts og julehyggeaften. På møderne betaler medlemmerne selv for fortæring. Der kan forekomme ekstrabetaling ved eksterne foredragsholdere. Du kan deltage gratis én gang, før du melder dig ind.

Velkommen!

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad Netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
5800 Nyborg

Lægeforeningen

Lægeforeningen er danske lægers faglige interesseorganisation. Vi arbejder for at styrke det faglige fællesskab og vilkårene for lægearbejdet gennem påvirkning af de politiske beslutningsprocesser og holdningerne i samfundet.

Lægeforeningens formål er at

*
være en forening for alle læger
*
fremme kollegialitet og faglighed
*
varetage lægestandens interesser i samfundet
*
medvirke til fortsat dygtiggørelse af læger
*
medvirke til forskning og udvikling af sundhedsvæsenet
*
søge indflydelse på samfundsspørgsmål, der har betydning for sygdom og sundhed samt lægers arbejde
*
medvirke til koordinering og fremme af fælles interesser mellem de forhandlingsberettigede organisationer

Lægeforeningen varetager endvidere en række fælles opgaver for de forhandlingsberettigede foreninger og deres medlemmer.

Medlemsfordele
Som medlem af Lægeforeningen får du en lang række fordele i form af rådgivning, rabatter, tilbud og abonnementer.
Område
2100 København Ø

Lægernes Uddannelses Forening

Hvorfor LUF ?

* Praktiserende lægers efteruddannelse bør varetages af de praktiserende læger selv. Indtil LUF blev dannet i 2001 har DADL alene afstukket rammerne for de praktiserende lægers efteruddannelse. Det burde være DSAM / PLO der er ansvarlig for denne, men det er ikke tilfældet. Derfor LUF.

Hvordan luf ?

* Lægernes uddannelses forening er som navnet siger en "forening".
Dermed er medlemmerne sikret momsfritagelse for deltagelse i foreningens kursusaktiviteter.

* Foreningen må ikke drives med forretning for øje.
Det vil sige eventuelt økonomisk overskud i foreningen skal anvendes til foreningens formål, nemlig uddannelsesvirksomhed, jvf. vedtægterne.

* Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsesarbejdet er uhonoreret.

* Foreningen er baseret på kommunikation via Internettet - for at holde administrationsomkostningerne nede.

* Hvis du tilmelder dig en af LUF's aktiviteter bliver du automatisk medlem af foreningen (og vi opkræver automatisk kontingent på 175 kroner, dækkende ét kalenderår).

* Du kan også melde dig ind i foreningen uden at tilmelde dig et kursus, og derved fortløbende modtage informationer om foreningens tilbud. Som medlem får du automatisk tilsendt en mail, når foreningen har etableret et nyt tilbud.

Område
2930 Klampenborg

LØB - Landsforeningen Økologisk Byggeri

LØB er en forening og et netværk af økobyggere

- Vores formål er at fremme økologisk byggeri i Danmark.

- Det er vigtigt for os at byggeri har mennesket i centrum, både i byggeprocessen og i det færdige byggeri.
Område
6340 Kruså

Løjtland Erhvervsforening

Formål

At varetage alt af interesse for forenings medlemmer

Medlemmer

Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer som driver erhverv, eller er bosiddende på Løjt Land.
Hvert medlemskab, består af 1 repræsentant i foreningen samt 1 stemme til generalforsamlingen.
Et medlem som har været aktiv i foreningen, men på grund af sygdom, alder eller andre omstændigheder afhænder sin forretning, optages som passivt medlem.

Æresmedlemmer

Som æresmedlem kan optages enhver, der efter bestyrelsens skøn, har udført et vedvarende og særlig påskønnelses værdigt stykke arbejde for foreningen. Æresmedlemmer har gratis medlemskab.


Område
6200 Aabenraa

Løkken Handelsstandsforening

Foreningens formål er at fremtræde som organisation og som sådan varetage handelsstandens og industriens interesser.

Som medlemmer kan optages borgere, der er selvstændige næringsdrivende eller ledende funktionærer i handelsvirksomhed.

Endvidere kan bestyrelsen ved enstemmig beslutning optage andre, når den finder anledning dertil, selv om vedkommende ikke opfylder foranstående betingelser.

Medlemskabet er personligt.

Ansøgning om optagelse i foreningen indgives til bestyrelsens formand, der forelægger ansøgningen i det første stedfindende bestyrelsesmøde, hvor endelig afgørelse træffes.
Område
9480 Løkken

LAB - Laboratoriernes Brancheforening

Foreningen er en sammenslutning af kemiske og mikrobiologiske kontrakt-laboratorier, herunder driftslaboratorier i private og offentlige virksomheder, og har til formål:
- at varetage medlemmernes fælles interesser overfor offentlige myndigheder, organisationer m.v.,
- at deltage i den samfundsmæssige debat der relaterer sig til laboratorier,
- at udføre lobby-virksomhed med henblik på at bedre laboratoriebranchens vilkår, og
- at medlemmerne gennem et sekretariat kan informere hinanden om forhold der kan have medlemmernes interesse.

Foreningens vedtægter må ikke være stridende mod den til enhver tid gældende lovgivning.

Foreningens medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages ethvert kontraktlaboratorie, herunder driftslaboratorier i private og offentlige virksomheder, der lever op til foreningens til enhver tid gældende vedtægter og etiske krav.

Begæring om optagelse skal ske skriftligt til foreningens kontor.

Optagelse i foreningen skal godkendes af bestyrelsen.

Ved optagelse som medlem skal den pågældende underskrive en erklæring om at ville overholde foreningens vedtægter.

Om brancheforeningen

11 ledende laboratorier har stiftet en forening, som skal varetage medlemmernes faglige og branchemæssige interesser overfor myndigheder og organisationer, nationalt såvel som internationalt. Samtidig skal den sikre faglige og formålstjenlige forretningsprincipper inden for branchen.

”Vi har gennem den seneste tid oplevet, at kravene til laboratorierne er blevet strammet på en sådan måde, at det til tider ikke er forsvarligt. Den økonomiske stramning indenfor det offentlige samt kravene til de private firmaers konkurrenceevne har bevirket, at evnen og viljen til at betale for en faglig korrekt udført analyse og resultatformidling ikke altid er til stede – og det kan give alvorlige problemer for kunden, forbrugerne og for os!” udtaler den nyvalgte formand for foreningen, adm. direktør Torben Bloch Petersen, Steins Laboratorium A/S, og fortsætter; ”Vi skal stå som garant for de resultater der kommer ud af analysen og til dels den efterfølgende tolkning. Indenfor foreningen er ingen interesseret i, at der på nogen måde kan stilles spørgsmål ved vor faglige kunnen og professionelle virke. Vi vil derfor sikre at udbudsmaterialet og lovgivningen udformes så det sikrer den bedst mulige standard.”

Steins inviterede i efteråret flere af de store laboratorier til et møde, for at høre, om der var interesse for et samarbejde laboratorierne imellem. Interessen var så stor at der kunne afholdes stiftende generalforsamling januar 2005. Dannelsen af Laboratoriernes Branche-forening (LAB) var en realitet.

Der er mange offentlige og private instanser der har indflydelse på reguleringen af analyse-arbejdet. Derfor er det blevet vigtigere for laboratorierne at sikre at alle konkurrerer på samme høje faglige niveau og på fornuftige forretningsmæssige vilkår. Dagligt modtages nye direktiver fra Bruxelles samt fra andre myndigheder. Det medfører nye investeringer og forøgede omkostninger, både for vore kunder og for os. Det er vigtigt at det gennemføres korrekt og på det rigtige niveau.
Derfor forudser vi en række af konkrete sager som brancheforeningen vil tage op sammen med de relevante myndigheder og institutioner.

Som et yderligere eksempel herpå nævner adm. direktør Torben Bloch Pedersen, at den eneste måde, vi kan sikre analysevirksomhedernes internationale konkurrenceevne er, at vore medarbejdere er veluddannede og opdaterede med den seneste teknologi, samt at vi som analysevirksomhed involverer os i den praktiske del af forskningen og udviklingen.

Foreningen vil også påtage sig at udtale sig på branchens vegne. I fremtiden kan man derfor forvente at se LAB repræsenteret i medierne.
Område
8600 Silkeborg

Lady-logen

Lady-logen er en buket af Københavns smukkeste og mest interessante kvinder!

LADY-LOGENs medlemmer er interessante, sjove, nysgerrige og selvstændige kvinder i deres bedste alder. Netværket består af en differentieret gruppe af kvinder, som alle søger berigelse og oplevelser. De vil have noget ud af livet, er usnobbede, men kræsne og ønsker kvalitet i alle livets facetter.

Logepiger

Medlemmerne består primært af kvinder i den navlebeskuende alder: De er selvstændige, trådt ind på arbejdsmarkedet, eller også er de godt på vej til det. De tjener penge og er ikke bange for at bruge dem på sig selv. En LADY-LOGE-lady er en city-girl med ben i næsen. Hun er ikke bange for at stå ved sin mening, hun har en holdning til verden omkring sig, og hun er altid parat til at stå en loge-søster bi, hvis det skulle blive nødvendigt. Desuden er hun opsøgende, udadvendt og nysgerrig. Hun er glad for at være netop dér, hvor hun er, og hun nyder livet, og livet nyder hende!

LADY-LOGENs medlemmer repræsenterer en bred vifte af faggrupper, og alle har de forskellige forcer, interesser og potentialer. Alle er de udvalgt på baggrund af deres særegenhed og interesse i at skabe fælles relationer på tværs af disse forskelligheder.
Område

LAG - Lokal Aktions Gruppe i Ringsted

Ringsteds Lokale Aktions Gruppe er en forening, som vil fremme udviklingen af landdistrikterne i bredt sammenspil med lokalsamfundet. Foreningen er for alle, som vil være med til at gøre en forskel og sætte mere fart på erhvervslivet, skabe nye job og gode levevilkår.

Foreningen støtter og igangsætter projekter i Ringsted Kommune. Det gøres via tilskud fra Landdistriktsprogrammet og Ringsted Kommune.

Vi støtter projekter som:
Er nyskabende og originale
Skaber synlighed omkring landområderne, og
Ligger indenfor vores indsatsområder

Vi har tre indsatsområder:
Adgang til det åbne land
Kultur og fritid
Erhverv – etablering af nye arbejdspladser
Område
4100 Ringsted
(Viser 671 til 680 af 1056)