LAG - Lokal Aktions Gruppe i Ringsted

Ringsteds Lokale Aktions Gruppe er en forening, som vil fremme udviklingen af landdistrikterne i bredt sammenspil med lokalsamfundet. Foreningen er for alle, som vil være med til at gøre en forskel og sætte mere fart på erhvervslivet, skabe nye job og gode levevilkår.

Foreningen støtter og igangsætter projekter i Ringsted Kommune. Det gøres via tilskud fra Landdistriktsprogrammet og Ringsted Kommune.

Vi støtter projekter som:
Er nyskabende og originale
Skaber synlighed omkring landområderne, og
Ligger indenfor vores indsatsområder

Vi har tre indsatsområder:
Adgang til det åbne land
Kultur og fritid
Erhverv – etablering af nye arbejdspladser
Område
4100 Ringsted

LandboUngdom - gør landet sjovere

Alle unge, der har betalt et helårligt medlemskontingent og er opført på en medlemsliste, er medlem af LandboUngdom. Det lokale mål er at være mødested for unge på landet, unge under landbrugsuddannelse og unge med interesse for livet på landet. Det regionale mål er at være samlingspunkt for faglige og sociale, lærende og udviklende aktiviteter blandt regionens medlemmer. Det landsdækkende mål er at forbedre forholdene for unge på landet, unge under landbrugsuddannelse, unge der arbejder i landbruget og unge, der ønsker at etablere sig som landmand. Det fælles mål er at skabe aktivitet og udvikling, give unge tro på fremtiden for den enkelte, for fællesskabet og for et liv på landet.

Hvad får jeg for mit medlemsskab?

På det personlige plan

Bedste venner
Spændende arrangementer om lokalområdets virksomheder
Bagende gode fester med dans og stemning – der er også åbent for dine venner som ikke er medlemmer (dog til højere pris)
Lære mere om dig selv – hvordan du er arbejder i en gruppe
Lokale kurser om samarbejde, kommunikation og talerteknik
Økonomiske fordele: rabataftaler omkring arbejdstøj, HiFi udstyr, mobil telefoner, pension og banklån, fagblade og aviser, biler og benzin.
Nyhedsbrev ca. 6 gange om året holder dig opdateret
Masser af TraktorTræk, Dyrskuer, koncerter og oplevelser man bare ikke får alene!

På det faglige plan

Ungdomskonsulenten hjælper med ansættelse, kontrakter, konflikter og besigtiger alle danske praktikpladser indenfor landbrugsuddannelsen.
Fagkurser i kvæget, svinet eller planternes pasning kan afholdes og skaffe dig mere i løn.
Erfakurser (hvor man udveksler erfaringer med andre inde for ens interesseområde) kan afholdes. Vi har tidligere haft grupper for hest, kvæg, planteavl, Madlavning og dans.
Jobstaffetten er LandboUngdommens egen database for jobsøgere og arbejdsgivere indenfor landbruget. www.jobstafet.dk

På det nationale plan

LU: bladet udkommer 6 gange om året med gode artikler og informationer
Lederuddannelse: LandboUngdommen er en af de få organisationer i Danmark hvor du kan skaffe dig kurser omkring mødeledelse, coaching, samarbejde, motivation og stressmanagement på et højt niveau.
Fester på landsplan: Årsmødet, LU:festival og ved alle kurserne
Konkurrencer og priser: DM i Pløjning, TraktorTræk og Traktorkørsel. Årets LU’er får en pris på 5.000 kroner

På det internationale plan

Politisk indflydelse i EU gennem CEJA (rådet for europæiske unge landmænd)
Mulighed for at deltage i lederskole, Forår/efterårs seminar, rally eller tema seminar som alt sammen foregår spændende steder i Europa, hvor du som repræsentant for LandboUngdom får alt betalt.
Udveksling gennem Travel2Farm
Studieture til forskellige lande
Internationale projekter (lige nu opstartes projekt med Marokko)

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad Netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
4270 Høng

Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer er en privat erhvervsorganisation, hvis formål er at varetage fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for landmænd og fødevarevirksomheder

Landbrug & Fødevarer repræsenterer det samlede danske landbrugs- og fødevareerhverv, der er Danmarks største kompetenceklynge med 150.000 beskæftigede og en samlet eksport på mere end 100 milliarder kroner årligt.
Direktion består af Carl Aage Dahl, adm. direktør, Claus Søgaard Richter, direktør og Michael Stevns, direktør.
Landbrug & Fødevarer består af to bestyrelser: en primærbestyrelse og en virksomhedsbestyrelse. Bestyrelserne udgør tilsammen en fælles bestyrelse, der beslutter vedtægter, budget, regnskab og overordnet strategi.
Landbrug & Fødevarer har et Formandskab, der koordinerer tværgående politik og aktiviteter, der sikrer sammenhæng mellem virksomheder og landbrug.
Landbrug & Fødevarer skal styrke den politiske interessevaretagelse for landmænd og fødevarevirksomheder og sikre medlemmerne god og effektiv service.
Landbrug & Fødevarer har kun fødevareerhvervets interesse, og kan derfor være meget målrettet i sine politiske aktiviteter.
Landbrug & Fødevarer repræsenterer sammenhængen fra jord til bord.
Landbrug & Fødevarer er resultatet af en fusion mellem Landbrugsraadet, Danske Slagterier, Dansk Svineproduktion, Dansk Landbrug med Dansk Landbrugsmedier og Dansk Landbrugsrådgivning, samt væsentlige dele af Mejeriforeningens aktiviteter.

Medlem hos os

Som medlem hos Landbrug & Fødevarer tilbyder vi politisk interessevaretagelse, faglig rådgivning, information, nyheder mv.

Med ét sekretariat for hele landbrug- og fødevareerhvervet samler vi alle kompetencer og skaber synergi, effektivitet og styrke i forhold til at arbejde for medlemernes globale muligheder og udfordringer.

Landbrugs- og fødevareerhvervet er en del af løsningen på fremtidens udfordringer. Det er det budskab, vi har med, når vi skaber politiske alliancer for at fremme medlemmernes sag.

Som medlem af Landbrug & Fødevarer får du:

Politisk interessevaretagelse
Vi har fokus på vores medlemmers muligheder og udfordringer og arbejder for at optimere rammevilkårene for udvikling, produktion og afsætning

Faglig rådgivning
Vi tilbyder konkret rådgivning og assistance i alt fra fødevarelovgivning til handelscerfifikater og spildevandsproblemer. Derudover faciliterer vi mange faglige netværk, hvorigennem du kan mødes med andre medlemmer

Netværk
Landbrug & Fødevarer faciliterer mange faglige netværk, hvorigennem du kan mødes med andre medlemmer

Information, nyheder mv.
Som medlem får du også adgang til en stor vidensbank om fødevareerhvervet, forskning, analyser, statistik og publikationer
Område
1609 København V

LandsdelsOrkesterForeningen

Landsdelsorkesterforeningen er arbejdsgiver- og interesseorganisation for de 5 landsdelsorkestre i Danmark. Foreningen er stiftet i 1986 og har til formål at varetage og behandle forhold af fælles interesse for medlemmerne, at styrke medlemmerne i forhold til myndighederne og musikorganisationerne samt at fremme samarbejdet landsdelsorkestrene imellem.

Som arbejdsgiverorganisation varetager foreningen orkestrenes interesser vedrørende løn- og arbejdsvilkår i forhandlingerne med fagforbundene om de kollektive overenskomster for musikere, assistenter og teknikere ved landsdelsorkestrene.

Som interesseorganisation repræsenterer foreningen orkestrene ved forhandlinger om spørgsmål af generel karakter med offentlige myndigheder, faglige organisationer og andre kulturelle og musikfremmende organisationer.

Repræsentation og medlemskaber

Landsdelsorkesterforeningen er som medlem repræsenteret i:

'PEARLE' (Performing Arts Employers Associations League Europe) den europæiske arbejdsgiverorganisation for orkestre, teater og dans.
'IAOA' (The International Alliance of Orchestra Associations)
Nordiske Orkesterchefkonferencer, arbejdsgruppen
Den Jyske Operas bestyrelse
Foreningen SNYK 'Sekretariatet for ny kompositionsmusik'
Danmarks Musikråd

Område
1456 København K

Landsforeninge af Kliniske Tandteknikere

LKT er stiftet i 1912. Landsforeningen repræsenterer omkring 70 procent af alle selvstændige og ansatte kliniske tandteknikere i Danmark.

Foreningen varetager medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder og indgår overnskomster med en lang række kommuner og Tandteknikerforeningen. Vi rådgiver medlemmerne om personale- og lønforhold og deltager i faglige udvalg under Sundhedsstyrelsen.

Landsforeningen repræsenterer omkring 70 procent af alle selvstændige og ansatte kliniske tandteknikere i Danmark.

Vi rådgiver medlemmerne om personale- og lønforhold og deltager i faglige
udvalg under Sundhedsstyrelsen.

Sekretariatet udgiver tidsskriftet "Den Kliniske Tandtekniker" og et internt Medlemsnyt, der udkommer på nettet.

Landsforeningen står også for efteruddannelseskurser, så medlemmerne opretholder en høj faglig standard. Det er med til at sikre, at patienterne får en optimal behandling, der følger de seneste behandlingsmetoder.

MEDLEMSSKAB

Landsforeningen er en sammenslutning af kliniske tandteknikere i Danmark, fordelt i 3 medlemsgrupper:

Gruppe A: Praktiserende selvstændige kliniske tandteknikere. Såfremt ægtefæller/samlevere arbejder på samme klinik, og hvoraf den ene er selvstændig klinisk tandtekniker, skal mindst en af disse være gruppe A-medlem.

Rettigheder: Møde-, tale- og stemmeret ved al møde- og kursusaktivi¬tet samt urafstemninger.
Må anvende alt materiale udarbejdet i LKT-regi.

Gruppe B: Selvstændige kliniske tandteknikere på introduktions¬med¬lemsskab.
Rettigheder: Møde- og taleret ved møde- og kursusaktivitet samt møde- men ikke stemmeret til generalforsamlinger. Må anvende alt materiale udarbejdet i LKT-regi.

Gruppe C: Jus’ere, ansatte kliniske tandteknikere og tidligere medlemmer, der ikke længere driver eller er ansat på en aktiv klinik.
Område
1606 København V

Landsforeningen Af Danske Hjorteavlere

Medlemskab koster p.t. kr. 600 pr. år inkl. moms, og kontingentet opkræves i marts måned.

Blandt fordelene ved medlemskab kan nævnes:

Bladet 'Hjorteavleren' - 1 til 2 medlemsmøder, eksempelvis som farmbesøg, om året - generalforsamling - repræsentantskabsmøde - arrangementer - foreningen er talerør til myndighederne - man lærer andre hjorteavlere at kende - udveksling af erfaringer - hjælp til at løse evt. problemer - afsætning af dyr - gratis annoncering mv. på foreningens hjemmesider.
Område
9500 Hobro

Landsforeningen Af Danske Slagtekalveproducenter

Danske Slagtekalveproducenter er en forening bestående af ca. 125 danske landmænd, som har specialiseret sig i en produktion af kalvekød og ungdyrkød fra malkekvægsbesætninger.

Foreningen afholder i løbet af året aktuelle møder, besætningsbesøg og kurser.

Medlemsbladet "Kalveproducenten" udkommer fire gange årligt med nyt om fodring, produktion, forskning m.m.

Du kan få en forsmag på de forskellige udgaver af "Kalveproducenten" under Artikler.

Aktive og passive medlemmer

Aktive og passive medlemmer får medlemsbladet "Kalveproducenten" fire gange årligt. Desuden modtages information om foreningens forskellige arrangementer og dermed mulighed for at deltage i disse.

Arrangementerne kan være bedriftsbesøg, informationsmøder/fyraftensmøder med aktuelle emner og generalforsamling m.m. Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. En gang årligt afholder foreningen et kursus i samarbejde med Landscentret, Skejby.

Priser

Priser excl. moms:
Aktive, kr. 650,-
Passive, kr. 500,-
Abonnenter, kr. 200,-
Område
7300 Jelling

Landsforeningen af Læsepædagoger

Foreningens formål er

- at fremme forståelsen for den sproglige og begrebsmæssige udviklings betydning.

-at fremme interessen for danskundervisning i alle undervisningsformer og på alle trin.

- at fremme forståelsen for sprogligt handicappede personers problemer.

- at fremme foranstaltninger, der sigter på at tage hensyn til og at afhjælpe disse sproglige vanskeligheder. Herunder arbejdes der især på at give bedre muligheder for de læse-stave-skrive-handicappede.

- at fremme forståelsen for og nødvendigheden af arbejdet med ”hele personen” i relation til den enkelte elevs generelle og specifikt sproglige vanskeligheder.

- at fremme og styrke interessen for klasselærerfunktionen og klasselærerens særlige opgaver.

Foreningens formål søges opnået ved bl.a.

- at udgive et fagligt tidsskrift: ”Læsepædagogen” for blandt andre dansklærere, klasselærere og specialpædagoger.

- at udgive andre skrifter med et fagligt indhold.

- at afholde kurser og konferencer med emner inden for foreningens formål.

- at samarbejde, såvel i Danmark som i udlandet, med institutioner og andre foreninger med lignende formål.

- at rette henvendelse til og føre forhandlinger med myndigheder, institutioner og andre, der beskæftiger sig med problemer, der berører foreningens formål.

Det koster 495,00 kr. om året at være medlem af foreningen, dog 395,00 kr. for studerende og pensionister. Som medlem af foreningen får du "Læsepædagogen" tilsendt seks gange årligt. Kontingent 495,00 kr. om året., 395,00 kr. for studerende og pensionister.
Område
9690 Fjerritslev

Landsforeningen af Menighedsråd

Landsforeningen af Menighedsråd er en interesseorganisation med stor kirkepolitisk bredde og solid opbakning fra medlemskredsen, menighedsrådene i Danmark.

Foreningen har følgende kerneopgaver:

At samle menighedsrådsmedlemmerne om fælles debat
At vejlede, støtte og dygtiggøre menighedsrådene i deres arbejde.
At skaffe og formidle faktuelle oplysninger om folkekirkelige forhold.
At påvirke kirkepolitikken med det formål at finde de bedste løsninger for folkekirken.
Landsforeningen ønsker at markere sig som det samlende midtpunkt for det folkelige engagement i den danske folkekirke med vægt på debat, rådgivning og indflydelse.
Landsforeningen ønsker at favne hele det kirkelige landskab og arbejde for et godt samarbejde med alle konstruktive kræfter i folkekirken.

Læs mere om foreningens visioner og selvforståelse i Kendetegnspapiret.

Medlemmer

Alle menighedsråd i den danske folkekirke er berettiget til at blive medlem af Landsforeningen. I dag er 99 % af menighedsrådene medlemmer.

Udover menighedsråd i den danske folkekirke er det også muligt for andre at opnå særligt individuelt medlemskab:

medlemmer af valgmenighedsbestyrelser
medlemmer af danske menighedsråd i Sydslesvig
medlemmer af færøske kirkeråd og grønlandske præstegældsråd
medlemmer af kirkeråd eller menighedsråd under Danske Sømands- og Udlandskirker
medlemmer af menighedsråd i folkekirken, hvor flertallet har besluttet, at menighedsrådet ikke skal være medlem af Landsforeningen
provstiudvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af et menighedsråd.
Særligt medlemskab omfatter tilsendelse af Menighedsrådenes Blad samt ret til deltagelse uden stemmeret i Landsforeningens årsmøde.

Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt til Landsforeningens sekretariat med angivelse af, hvilken distriktsforening menighedsrådet tilhører. Distriktsforeningen får af Landsforeningens sekretariat efterfølgende meddelelse om indmeldelsen.

Indmeldelse af særlige individuelle medlemmer skal ligeledes ske skriftligt til Landsforeningens sekretariat med angivelse af kategorien af det særlige medlemskab.

Udmeldelse af Landsforeningen kan kun ske skriftligt med virkning fra den førstkommende 1. januar.

I tilfælde af at betingelserne for opnåelse af særligt individuelt medlemskab ikke længere er til stede, ophører medlemskabet af Landsforeningen ved udløbet af kalenderåret.
Område
8471 Sabro

Landsforeningen af produktionsskoleledere

LP er en partipolitisk neutral forening, der har til formål
- at varetage medlemmernes rets- og tjenstlige interesser herunder medlemmernes løn- og
ansættelsesvilkår,
- at virke for produktionsskolernes udvikling,
- at varetage medlemmernes pædagogiske og ledelsesmæssige interesser,
- at styrke sammenholdet mellem medlemmerne.

Dette formål søges bl.a. opnået ved:
1. Udøvelse af høringsret, forhandlingsret og aftaleret i sager, hvori offentlig myndighed er part.
2. Samarbejde med og/eller medlemsskab af organisationer, foreninger og faglige
sammenslutninger, der har fælles interesser med LP.
3. Aktiv medvirken i og indflydelse på pædagogisk og ledelsesmæssigt udviklingsarbejde.
4. Udgivelse af informationsmateriale o.lign evt. i samarbejde med andre lederorganisationer.
5. At sikre medlemmerne støtte, rådgivning og vejledning i rets- og tjenstlige forhold.
6. Afholdelse af møder, konferencer, kurser mv.

Medlemmer og kontingent

Ret til medlemskab har enhver, der er eller har været
ansat ved en produktionsskole som leder.

Medlemmer der ikke længere er aktive på produktionsskoleområdet kan efter begæring betale
nedsat kontingent. Medlemmer på nedsat kontingent er ikke valgbare og har ikke stemmeret. De
kan ligeledes ikke påregne, at LP yder økonomisk og juridisk bistand til vedkommende.
Område
5250 Odense SV
(Viser 681 til 690 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk