ATTAC-Danmark

Association pour la Taxation des Transactions pour l'Aide aux Citoyens (ATTAC) er en organisation som har til mål at indføre skat på valutatransaktioner. Attac arbejder under mottoet ’En anden verden er mulig’. Målet er en mere retfærdig og demokratisk verden. ATTAC mener den nyliberalistiske politik, som er blevet stadig mere dominerende på verdensbasis, bør erstattes med en alternativ politik som sætter menneskelige hensyn i centrum.

ATTAC blev grundlagt i Frankrig i 1998, efter at den franske avis Le Monde diplomatique opfordrede til at oprette en organisation som skulle arbejde for at indføre en skat på valutatransaktioner, kaldt Tobinskaten. Målsætningen var at lægge en dæmper på valutaspekulationer, som gør finansmarkederne ustabile og verdensøkonomien sårbar for kriser, som man f.eks. så i 90'erne i Sydøstasien. Konsekvenserne af denne ustabile verdensøkonomi kan være fatale for folk specielt i udviklingslande, og millioner af mennesker er blevet tvunget ud i arbejdsløshed og fattigdom. Tobinskatten blev symbolsk for arbejdet mod liberalisering og for stabilisering af de globale finansmarkedene. ATTAC blev grundlagt for at åbne for en mere demokratisk og retfærdig verdensøkonomi.
Område
3630 Jægerspris

Audiologopædisk Forening

Alf er den faglige forening:

* for tale-høre-læseundervisning i Danmark
* for faget logopædi
* for alle audiologopæder og tale-læse-hørepædagoger i Danmark.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige og arbejdsmæssige interesser. Foreningen optager som medlemmer
1. personer der har gennemgået en af foreningen anerkendt uddannelse til høre- og/eller talepædagog, samt
2. audiologopædi-studerende.Som særlige medlemmer uden valgbarhed til bestyrelsen kan optages personer, som i kraft af anden videregående uddannelse er beskæftiget / ansat i audiologopædisk regi.
Område
2630 Taastrup

AUTIG - Autobranchens Handels- og Industriforening i Danmark

AUTIG er talerør for danske handels- og produktionsvirksomheder i autobranchen.

Foreningens medlemmer er leverandører af bildele og -udstyr, produkter til vedligeholdelse og reparation af biler, værkstedsudstyr samt serviceydelser.

Som brancheforening søger AUTIG indflydelse, hvor medlemmerne har forretningsmæssige interesser at udvikle eller forsvare.

I praksis betyder det blandt andet, at foreningen deltager i høringsprocessen omkring ny lovgivning inden for autobranchen. Det foregår f.eks. i samarbejde med Færdselsstyrelsen, Konkurrencestyrelsen, Miljøstyrelsen, Forbrugerstyrelsen, Patent- & Varemærkestyrelsen eller gennem Justitsministeriets Lovkontor. Når der er brug for det, henvender AUTIG sig også til politikere - i regeringen eller hos oppositionen.

Gennem medlemskaber og indflydelse i internationale organisationer sørger AUTIG for, at medlemmernes interesser bliver varetaget i EU, i UNECE (World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations - WP29) og i de internationale standardorganisationer - overalt, hvor fremtidens vilkår for branchen udvikles.

En stadig stigende del af Danmarks lovgivning tilrettelægges uden for landets grænser og AUTIG sikrer derfor for en dansk vinkel i CLEPA (The European Association of Automotive Suppliers) og FIGIEFA (The International Federation of Automotive Aftermarket Distributors), som til daglig varetager AUTIGs interesser og vedligeholder et netværk i Kommissionen og Europa-Parlamentet.

AUTIG sidder i bestyrelserne for både CLEPA og FIGIEFA, der repræsenterer henholdsvis producent- og handelsleddets interesser.

AUTIG støtter aktivt ECAR-alliancen (The European Campaign for the Freedom of the Automotive Parts and Repair Market) og arbejdet i organisationen GTB (Groupe de Travail Bruxelles 1952).

Right-to-Repair kampagnen koordineres i Danmark af AUTIG, som er en af initiativtagerne til kampagnen.

Foreningens netværk omfatter tillige Autobranchens Fællesråd, hvor branchesager af fælles interesse fremmes - her i et samarbejde med organisationer, som repræsenterer en vigtig del af kundeunderlaget for AUTIGs medlemmer.

AUTIG er repræsenteret i Rådet for Sikker Trafik og et medlemskab af Håndværksrådet giver adgang til ekspertbistand og netværk i en af landets største organisationer. Sidstnævnte medlemskab indebærer indflydelse i Håndværksrådets Autoudvalg, hvor Håndværksrådets politiske arbejde for autobranchen koordineres.

Foreningen blev etableret i 1936.
Område
2630 Taastrup

Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening

AKB er brancheforening for køleinstallatørfirmaer i Danmark. Brancheforeningens formål er at samle de autoriserede kølefirmaer i Danmark med henblik på at varetage deres fælles tekniske, økonomiske og juridiske anliggender, herunder kontakter til og forhandlinger med myndigheder, institutioner, leverandører og andre med relation til kølebranchen såvel nationalt som internationalt.

Foreningen varetager også medlemmernes interesser vedrørende faglig efteruddannelse, ligesom den medvirker til at sikre gode kollegiale forhold i branchen.
Område
4000 Roskilde

AWE - Association For World Education

AWE er adgang til viden om folkeoplysning i andre kulturer

AWE er en netværksorganisation for grupper, institutioner og enkeltpersoner, der arbejder med uddannelse, folkeoplysning, demokrati og interkulturelle aktiviteter rundt omkring i verden.

AWE er organiseret i Chapters. Hvert chapter har sin egen profil og definerer sine egne aktiviteter ud fra lokale behov. På AWE’s internationale site kan du se en opdateret oversigt over aktive chapters.

Gennem AWE har du mulighed for:

At arbejde med folkeoplysning som gæstelærer i en anden kultur

Som studerende at arrangere praktikbesøg som lærer, pædagog, sygeplejerske eller læge

At deltage i konferencer om folkeoplysning

At arrangere faglige besøgsrejser

At komme til at vide mere om udvikling og demokrati overalt i verden
Område
5683 Haarby

BØFA - Bibliotikarforbundets faggruppe for børnebibliotikarer

BØFA er børnebibliotekarernes faggruppe og hører under Bibliotekarforbundet.
BØFAs formål er promovere børnebiblioteksarbejde både i bibliotekerne og i samfundet.

BØFA har uddelt en pris siden 1982. Prisen gives til en eller flere personer som har skabt væsentlige kulturelle produkter for danske børn.
BØFA udgiver et nyhedsbrev på denne hjemmeside kaldet BØFA-nyt. Her diskuterer børnebibliotekarer aktuelle kulturelle emner og udveksler gode idéer. Medlemmer får brevet tilsendt som email, men alle kan læse indholdet her på hjemmesiden.

BØFA arrangerer en populær 2-dages konfererence hvert andet år, hvor aktuelle emner af interesse for børnebibliotekarer præsenteres og diskuteres.
Område
2000 København K

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) er en forening for direktører, forvaltnings- og fagchefer på børne-, kultur-, uddannelses- og familieområdet i kommunerne.

Børne- og Kulturchefforeningen baserer sit arbejde på stærke netværk og er en aktiv faglig- og ledelsesmæssig interessent på børne- og kulturområdet.

Bestyrelsen udarbejder oplæg, der er dagsordenssættende på området. Vi indgår i den løbende dialog med ministerier og andre beslutningstagere på børne- og kulturområdet.

Foreningen har i de senere år forsøgt at sætte dagsordenen på en række tværgående områder på det kommunale område. Vi er repræsenteret i en række rådgivende udvalg i KL-regi og i forhold til ministerierne ligesom foreningens medlemmer ofte personligt udpeges til forskellige hverv på børne- og kulturområdet.

Velkommen i BKF. Velkommen til et aktivt fagligt samspil med dine ledelseskolleger i andre kommuner.
Område
9550 Mariager

Børnehaveklasseforeningen

Formål
1
At samle børnehaveklasseledere og andre af skolens småbørnsundervisere i et samarbejde om indskolingens pædagogiske og faglige indhold

2
At varetage og virke til oplysning om medlemmernes tjenstlige og økonomiske interesser

3
At virke for kommunikation og kursusvirksomhed blandt Børnehaveklasseforeningens medlemmer.

4
At udgive bladet "Skolestart"

Børnehaveklasseforeningens pædagogiske mål:

Børnehaveklasseforeningen vil arbejde for at styrke og kvalitetsudvikle:

En børnehaveklassepædagogik, som bygger på det enkelte barns erfaringer og kompetencer og giver barnet mulighed for at udvikle alle sider af personligheden.

En børnehaveklassepædagogik, som er en naturlig del af det tværfaglige samarbejde i skolestarten og af hele skolens dagligdag og udvikling.

En børnehaveklassepædagogik, som i dialog og samarbejde med hjem og dagtilbud sikrer sammenhæng i barnets hverdag og danner grundlag for et godt skoleforløb.

Det forudsætter:
At børnehaveklassen og de øvrige klasser i skolestarten har egne basislokaler i umiddelbar nærhed af hinanden og af de fælles faciliteter.

At der tildeles de nødvendige personaleresurser, der gør det muligt at opfylde folkeskolelovens krav.

At der er et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Børnehaveklasseforeningens faglige mål:

Børnehaveklasseforeningen skal i et samarbejde med Danmarks Lærerforening forbedre børnehaveklasseledernes arbejdsforhold. Dette sikres ved at søge indflydelse på de centrale overenskomstkrav og de lokale aftaler mellem lærerkredse og kommuner.
Område
1208 København K

Børsmæglerforeningen

Foreningen er brancheforeningen for medlemmer af et reguleret marked og/eller virksomheder, der i væsentligt omfang driver aktiviteter rettet mod regulerede markeder.

Navnet er Den danske Børsmæglerforening, men foreningen benytter også navnet Børsmæglerforeningen.

´ Foreningen har til formål i ind- og udland at arbejde for en positiv udvikling af værdipapirhandlen ved at varetage fælles interesser for medlemskredsen.

Foreningen skal herunder etablere serviceordninger, informere indadtil og udadtil i forhold af betydning for medlemmerne. Foreningen skal i fælles spørgsmål repræsentere medlemskredsen over for regering, Folketinget, offentlige myndigheder, inden- og udenlandske institutioner, herunder regulerede markeder, clearing- og værdipapircentraler samt andre markedsdeltagere.

Foreningen skal endvidere deltage i samarbejdet med tilsvarende udenlandske foreninger og i samarbejdet inden for Den Europæiske Union samt i øvrigt i alle andre forhold, hvor det skønnes naturligt, at medlemmerne optræder i fællesskab.

Foreningen blev stiftet den 10. september 1987 ved en fusion mellem "Sammenslutningen af Børsmæglerselskaber" og "Foreningen af Børsmæglerselskaber". I 1993 ændrede foreningen navn til "Den danske Børsmæglerforening", men benytter også navnet Børsmæglerforeningen. Foreningen har tidligere også benyttet navnet "Foreningen af Danske Børsmæglerselskaber", hvilket ophørte med en vedtægtsændring i marts 2007.
Område
1256 København K

BA - Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening

Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening er selvstændig arbejdsgiverforening og hovedorganisation for Danmarks 364 selvstændige brugsforeninger, som inklusive filialer, driver 409 butiksenheder. Brugsforeningerne er beliggende i hele landet og spænder over butikskoncepterne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli´Brugsen, LokalBrugsen og Brugsen.

Deres hjemmeside er et arbejdsredskab for ledere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i Danmarks selvstændige brugsforeninger.
Område
1652 København V
(Viser 61 til 70 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk