Landsforeningen Arbejde Adler

Det er landsforeningens formål at hjælpe mennesker, som befinder sig i en vanskelig livssituation ved - i videst mulige omfang – at medvirke til aktivering, fremme sundhed, samt forebygge og behandle misbrugsrelaterede- og psykiske sygdomme.
Hjælpen stilles til rådighed for enlige og familier, som har hjælp behov uanset år-
sagen dertil.

Opgaver

§ 4 Landsforeningen søger sit formål fremmet ved etablering af eller deltagelse i
samarbejde til etablering af
• boliger for socialt udsatte grupper
• tilvejebringelse af erhvervsmæssige- og
• fritids beskæftigelsesmuligheder
• Pleje, behandling og resocialisering.

Stk. 2 Institutioner og andre aktiviteter kan efter bestyrelsens bestemmelse knyttes til
landsforeningen og bruge dennes navn og logo , såfremt aktivitetens mål og midler
er sammenfaldende med landsforeningens.

Stk. 3 Aktiviteter kan finde sted i landsforeningens egne faciliteter og/eller i samarbejde
med offentlige eller private partnere.

Stk. 4 Hver enkelt landsforeningsaktivitet ledes af en lokal bestyrelse, hvortil
landsforeningen udpeger et medlem.

Stk. 5 Hver enkelt lokal bestyrelse udarbejder egne vedtægter og forelægger disse til
godkendelse i landsforeningens bestyrelse.

Stk. 6 Institutioner og andre aktiviteter ledes af en dertil kvalificeret leder, som ansættes
af den lokale bestyrelse.
Lederansættelser forelægges landsforeningens bestyrelse til godkendelse.

Stk. 7 Landsforeningens drift, herunder etablering af nye enheder finansieres ved forvalt-
ning af foreningens formue, modtagelse af arv, gaver og fundraising i øvrigt.

stk. 8 De til landsforeningen knyttede selvejende institutioner drives som non-profiit
foretagender.

Stk. 9 De til Landsforeningen knyttede selvejende institutioner og andre enheder kan
indgå driftsoverenskomster og andre former for aftaler med det offentlige og/eller
samarbejdspartnere i øvrigt f.s.v.a. arbejdets tilrettelæggelse, drift og finansiering.

stk. 10 Enhver overenskomst indgås i henhold til den på det pågældende område til
enhver tid gældende lovgivning og forelægges landsforeningens bestyrelse til

godkendelse.
Område
7400 Herning

Landsforeningen for Skolesekretærer

Landsforeningens formål er såvel at skabe kontakt som virke for udveksling af erfaringer mellem det administrative personale samt eventuelt i samarbejde med den forhandlingsberettigede organisation at varetage medlemmernes interesser over for de respektive myndigheder. Endvidere skal Landsforeningen medvirke til at højne det faglige niveau ved at sikre videre - og efteruddannelse.
Som medlemmer kan optages skolesekretærer og andet administrativt personale med relevant tilknytning til skole- og undervisningsområdet.
Medlemmerne hæfter ikke for Landsforeningens gælds forpligtelser.

Bliv medlem

Inden du udfylder blanketten "Bliv medlem", kan vi fortælle dig at:
Kontingentet er 330 kr. årligt og opkræves i august måned.
Foreningens medlemmer er administrativt personale med tilknytning til folkeskoler og ungdomsskoler i Danmark.
For de 330 kr. medlemskabet koster får du:
Mulighed for at deltage i årsmødet og regionsmøderne.
Erfaringsudveksling og netværk.
Ved din egen aktive medvirken indflydelse på dagens debat.
Jo flere medlemmer jo større synliggørelse
Adgang til medlemsdelen på foreningens hjemmeside.
Område
6600 Vejen

Landsforeningen Frie bønder - Levende land

Foreningen er en interesseorganisation, som vil arbejde for at sikre de bedst mulige forhold for de mindre og mellemstore jordbrugere, uanset om disse er heltids-, deltids-, eller fritidsbønder.
I et samspil med de øvrige beboere i landdistrikterne samt myndigheder og andre foreninger, vil foreningen arbejde for et levende landbrug, der giver gode forhold for alle beboere i landdistrikterne.
Gennem en aktiv debat, - ved at søge indflydelse på lovgivningen og administration af denne, samt ved at deltage i høringer med videre, vil foreningen medvirke positivt til at forbedre forholdene for målgruppen og de øvrige fastboende på landet.
Foreningen vil arbejde for relevante uddannelses- og efteruddannelseskurser for foreningens medlemmer.
Foreningen vil aktivt arbejde for, at medlemmerne kan få markedets bedste og billigste rådgivning gennem et netværk af rådgivningssagkyndige, samt ved gennem fællesindkøb at opnå væsentlige rabatter på varer og tjenesteydelser.

Det vil vi

Landsforeningen Frie bønder – Levende land arbejder for at skabe lige og rimelige vilkår på landmandsfamilierne bedrifter med op til 70 hektar + 120 dyreenheder.

I dag bliver disse bedrifter behandlet helt urimeligt på utallige måder.

De har på papiret fortrinsstilling til suppleringsjord, men virkeligheden er en ganske anden.
De udsættes for urimelige chikane fra de såkaldte landmandsejede andelsselskaber.
De udsættes for en helt urimelig behandling fra kreditgiverne, der er konsekvent nægter at tro på, at nogen kan leve af at drive et rimeligt landbrug på mindre bedrifter (trods mange eksempler på det modsatte og mange eksempler på, at store, industrialiserede bedrifter ikke kan klare sig).
De latterliggøres, fordi ”de kun produceres 10 procent af landbrugsproduktionen”, mens de 10 procent største står for 90 procent af produktionen. Det urimelige består i, at bønderne med de 10 procents produktion betaler 90 procent af omkostningerne til kontrol, mens de ”effektive” kan nøjes med at betale 10 procent.

Vi vil arbejde for, at disse forhold ændres, så de mindre og mel- lemstore bedrifter for samme arbejdsvilkår som det industrialise- rede landbrug. Vi kræver med andre ord ikke særlige goder. Vi kræver blot lige muligheder.

Vi vil arbejde for at bevare selvejet i dansk landbrug. Ingen, end ikke den mest effektive landmand, har mulighed for at være selv- ejerbonde på de industrialiserede landbrug.

Vi vil arbejde for afskaffelse af landbrugsstøtten. I en overgangsfa- se vil vi arbejde for at støtten afkobles.

Vi vil arbejde for, at der gives støtte til de første 50 hektar uanset afgrødevalg, at der gives halv støtte til de næste 20 hektar og intet til arealer over 70 hektar. En sådan støtte skal køre de næste fem år og derefter aftrappes over ti år, så der er tid til at tilpasse sig et liv helt uden støtte.

Vi vil arbejde for at alle bønder bliver frie, så de får mulighed for at arbejde og leve på den måde, de finder rigtig for deres familier og dem selv. Og naturligvis i et frugtbart samspil med den øvrige befolkning i landdistrikterne.

For vi tror på, at den indstilling både resulterer i frie bønder og levende landdistrikter.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område

Landsforeningen Praktisk Økologi

Landsforeningen Praktisk Økologi er for alle, der ønsker en bæredygtig udvikling for fremtiden.

I foreningen arbejder vi for at fremme økologisk dyrkning og levevis – dels ved at ved at påvirke beslutningstagere og dels ved at oplyse om økologi i praksis.

Vi arbejder for:

økologisk dyrkning
økologiske fødevarer
økologisk levevis
etisk forsvarligt dyrehold
ingen GMO-planter i naturen
ingen udsætning af genmodificerede organismer
mærkning af alle varer med GMO
lokal produktion
selvforsyning
holdbare produkter
natur og mangfoldighed
Praktisk Økologi er medlemsblad for foreningen

Som medlem af Landsforeningen Praktisk Økologi får du tidsskriftet Praktisk Økologi 6 gange om året. Her kan du læse om anvendt økologi. Der er mange både små og store artikler med praktiske anvisninger på, hvordan du kan dyrke din have økologisk, og hvordan du får en økologisk holdning omsat til en bæredygtig hverdag.

Det er et fagligt, men spændende tidsskrift med artikler om økologisk havedyrkning – både køkken- og prydhave. Der er artikler om husdyrhold, økologiske byggematerialer, natur, kompostering, genbrug, madopskrifter, praktiske tips fra medlemmerne, forskningsnyt, kalender over arrangementer, kurser m.m.

Og som noget meget vigtigt: artiklerne er forsynet med telefonnumre og henvisninger, så du selv kan komme videre.

Havelyst.dk er træfpunkt for vores medlemmer

Som medlem af foreningen kan du tilmelde dig vores havenetværk Havelyst.dk. Havelyst.dk er en ny form for åbne haver, som passer godt til vores travle hverdag – vi kan dyrke interessen sammen med andre havenørder, når vi har tid og lyst. På Havelyst.dk sker der noget hver eneste dag med nye dagbogsnotater og masser af kommentarer.

Foreningens netside og nyhedsbrev

Her på foreningens netsted kan du finde information om foreningens aktiviteter, og hvad vi kan tilbyde dig som medlem og en oversigt over arrangementer om økologi, fødevarer og have.

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Havenyt.dk

Derudover driver foreningen netstedet Havenyt.dk, som skal informere danske haveejere om, hvordan man dyrker sin have miljøvenligt efter økologiske principper.

Her kan man finde kortere artikler om det aktuelle arbejde i haven, finde inspiration og nyheder til haven og forhandlere af alle slags havetilbehør. Her er der også mulighed for at stille spørgsmål til et panel af eksperter – og vi prioriterer at besvare spørgsmål fra vore egne medlemmer. Her kan du tilmelde dig det ugentlige nyhedsbrev med tips og ideer til, hvad der er aktuelt ude i haven lige nu.

Økologi i praksis

Når man hører til dem, der kan lide at færdes i naturen og have jord på fingrene, er det ofte ikke nok at læse om tingene. Man skal se og røre ved dem. Det er der blandt andet mulighed for i Den Økologiske Have, som foreningen etablerede i 1991, og som nu drives af en fond oprettet af foreningen. Man kan besøge den 10 ha store økologiske demonstrationshave det meste af året. Haven omfatter i dag bl.a. væksthuse, staudehave, køkkenhave, husdyrhold, skovhave, pil til flet, krydderurter, vin på friland, cafe og butik.

Foreningen gør en aktiv indsats

Men ikke alt kan ordnes ude i vore små haver. Områder som naturbeskyttelse, støtte til bæredygtig udvikling og økologisk landbrug, beskyttelse af grundvandet og genteknologi afgøres helt andre steder.

Landsforeningen Praktisk Økologi gør en aktiv indsats på disse områder ved at blande sig i debatten og forsøger derved at få politikerne til at træffe økologisk forsvarlige beslutninger. Foreningen er bla. medlem af Forbrugerrådet.

Foreningen driver desuden oplysende virksomhed om økologisk dyrkning og levevis via tidsskriftet, de tre nesteder og foredrag.

En uafhængig medlemsforening

Landsforeningen Praktisk Økologi er en uafhængig og upolitisk forening, som ud over modtagen støtte fra Tips- og Lottomidler udelukkende finansieres af medlemskontingentet. Dette kan lade sig gøre med et beskedent kontigent, da aktive medlemmer, bestyrelse og ansatte yder en stor frivillig indsats.

Støt økologi og bæredygtighed – Bliv medlem
Område
4571 Grevinge

Landsforeningen Sind

Landsforeningen SIND blev stiftet i 1960 under navnet Landsforeningen Sindslidendes Vel, og var dengang som nu en forening der ønskede at forbedre forholdene indenfor psykiatrien.

Idag står det væsentligt bedre til, men der er stadig behov for at varetage de sindslidendes og pårørendes interesser overfor politiske myndigheder, institutioner og sociale instanser.

Der er forsat behov for at drage omsorg for de sindslidende og deres familier når den psykiatriske behandling er overstået.
Område
7100 Vejle

Landslauget - Organisation for Auto- Og Boligmonteringsområdet i Danmark

Organisationen er stiftet den 19. august 1973 ved fusion mellem landsforeningen for
Sadelmager - og Tapetserermestre i Danmark, og Sadelmager- og Tapetsererlauget i Danmark. Organisationens bomærke er som vist i venstre hjørne.

Formål:
Landslaugets formål er at virke som landsorganisation for arbejdsgivere og næringsdrivende, der udfører fagarbejde inde for Auto- og Boligmonteringsområdet, og vil således være fællesorgan såvel over for offentlige myndigheder som i alle fællesanliggender af faglig art, herunder løn- og arbejdsforhold, samt anliggender af økonomisk og organisationsmæssig karakter.

Optagelse:
Som medlem af Landslauget kan optages enhver enkeltperson eller virksomhed inden for fagområdet, for så vidt vedkommende har drevet selvstændig virksomhed i mindst 1 år. Bestyrelsen kan, når særlige grunde taler derfor, optage næringsdrivende, der ikke opfylder ovennævnte betingelser, ligesom bestyrelsen, såfremt det findes formålstjenligt, kan optage virksomheder, hvis indehavere ikke er udlært inden for Auto- og Boligmonteringsområdet, men hvor værkstedet, der hører til virksomheden, ledes af en kvalificeret person.
Det påhviler samtlige medlemmer at fremme medlemsoptagelserne mest muligt.
Når aktieselskaber, interessentskaber eller lignende virksomheder, som har flere indehavere, ønsker optagelse i Landslauget, gælder de samme regler som for optagelse af personer. Dog skal disse virksomheder ved begæring om optagelse anmelde den eller de personer, der repræsenterer og tegner firmaet.
Optagelse skal ske gennem den stedlige lokalforening, hvor en sådan findes, eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller direkte til Landslaugets sekretariat.
Lokalforeningernes vedtægter skal godkendes af Landslauget.
Passive medlemmer kan optages i lokalforeningerne.
Hvorfor være medlem af Landslauget
Landslauget er arbejdsgiverforeningen for virksomheder inden for møbelpolstrere, autosadelmagere, sadelmagere, tæppepålægning, gardindekoratører/solafskærmning, og møbelindustri.

Landslaugets sekretariat varetages af arbejdsgiverforeningen Danske Snedker- og Tømrermestre – DST.
Som medlem af Landslauget, har du derfor altid en stærk organisation i ryggen, der hurtigt kan hjælpe dig med det du har brug for.

Sekretariatet består af et veluddannet team, der er klar til at rådgive og vejlede dig. Sekretariatet prioriterer den nære og personlige kontakt til medlemmerne meget højt. Råd og vejledning er ikke længere væk end telefonen.

Rådgivning:
Sekretariatet er altid klar til at rådgive og vejlede inden for:

· Overenskomsten
· Ansættelsesretten
· Ved eventuelle tvister med ansatte eller kunder
· Arbejdsmiljø samt implementering i virksomhederne
· Arbejdsmiljøværktøjer
· Aftaleforhold mv.

Ofte vil du få svaret med det samme, og kræver dit spørgsmål en nærmere undersøgelse, vender vi hurtigst muligt tilbage til dig.

Fordele ved medlemskab af Landslauget
Ud over at Landslauget har et konkurrencedygtigt kontingent, feriekortaftale samt rabataftaler på eksempelvis brændstof og lønsystem, så signalerer et medlemskab af Landslauget, at du er en seriøs virksomhed.
Som medlem kan du aktivt i din markedsføring over for dine kunder slå på, at du er laugsmester og derfor tager kundetilfredshed samt kvalitet alvorligt.

SMV-Barsel
Alle private arbejdsgivere skal i henhold til lovgivningen være omfattet af en barselsordning. Landslauget har derfor været med til at oprette SMV-Barsel.

SMV-Barsel er en barselsordning, som opkræver det lavest mulige bidrag og samtidig udbetaler væsentlig højere refusion end den offentlige barselsordning. Der vil være en væsentlig økonomisk fordel for virksomhederne ved at overgå til SMV-Barsel.

ProLøn-Landslauget - et lønsystem til hele virksomheden
Med ProLøn-Landslauget har vi et rigtig godt medlemstilbud. De af vores medlemmer, der allerede har skiftet til ProLøn-Landslauget er yderst tilfredse, ud fra de meldinger vi får tilbage. Hos ProLøn-Landslauget kan du altid komme igennem på telefonen, hvis du har spørgsmål.

Lønsystemet tager udgangspunkt i overenskomsten, og samtidig håndterer lønsystemet også alle virksomhedens øvrige ansatte.

Lønbehandling med ProLøn-Landslauget bliver både billigere og nemmere, uanset om du vælger Internetløsningen eller papirløsningen. Valget er dit.

Mesterkataloget
Mesterkataloget er et praktisk og meget anvendeligt opslagsværk, der hurtigt giver dig et overblik over materialer samt tidsforbrug.

Profil på Landslaugets hjemmeside
Som medlem kan du få lagt din profil ind på Landslaugets hjemmeside, hvilket er med til at synliggøre dig, når kunderne søger efter en laugsmester, til udførelse af en given opgave.

Tiltrædelsesoverenskomst
Tiltræder virksomheden i forvejen overenskomsten, er der yderligere penge at spare ved at melde sig ind i Landslauget.

Landslauget påtager sig nemlig et stort arbejde på elevområdet og derfor betaler medlemmer af Landslauget et noget mindre beløb til uddannelsesfonden, end virksomheder der ikke er medlem.
Område
1065 København K

LasF - Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter

Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter (LasF) er samlingspunktet for alle statsaut. fodterapeuter i Danmark. Foreningen varetager medlemmernes faglige, juridiske og økonomiske interesser.

Stort set alle statsautoriserede fodterapeuter er organiserede i LasF, og langt størstedelen af de cirka 1500 medlemmer er selvstændigt erhvervsdrivende.

LasF forhandler overenskomst med den offentlige sygesikring på medlemmernes vegne og er medlem af FTF og Sundhedskartellet.

LasF er desuden medlemmernes talerør i medierne, blandt samarbejdspartnere og i relevante politiske fora. Foreningens medlemsblad er Fodterapeuten. Foreningen har eksisteret siden 1932.

Vision:
"At fodterapeuten har en synlig og afgørende rolle i den behandlende og forebyggende fodsundhed i Danmark."

Mission:
"Foreningens formål er at samle alle statsautoriserede fodterapeuter i et fagligt, socialt og økonomisk fællesskab. Gennem et målrettet sundhedspolitisk arbejde skal foreningen styrke og udbygge fodterapeuters muligheder for at uddanne og udvikle sig som fodterapeuter, på et så højt fagligt niveau som muligt, samt sørge for, at medlemmerne tilbydes en fælles profilering. Foreningen skal herudover hævde standens interesser."

LasF´s daglige og administrative opgaver håndteres af sekretariatet i Albertslund.

Medlemskab

Du kan blive medlem af Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter, hvis du er uddannet statsautoriseret fodterapeut eller er studerende på en af de to fodterapeutskoler i Danmark.

Medlemsfordele

*
Rådgivning og vejledning i forbindelse med overenskomsten med Sygesikringen.
*
Rådgivning og hjælp til forhandling af løn- og ansættelsesvilkår.
*
Rådgivning i forbindelse med køb/salg af klinik.
*
Ret til at benytte logoet "Statsautoriseret fodterapeut" og "Klinik for Fodterapi".
*
Medlemsbladet Fodterapeuten 10 gange årligt + et særnummer.
*
Medlemsinformation på hjemmesiden
*
Billig erhvervsansvarsforsikring.
*
Fordelagtige medlemsforsikringer
*
Adgang til fodterapeuternes varekøb - inkl. diverse pr-materialer så som gavekort, poser og kuglepenne.
*
Tilbud om fagspecifikke kurser
*
Adgang til medlemstilbud, så som Forbrugsforeningen og Xtra Måtteservice.
*
Fagligt og socialt netværk i hele landet
*
Mulighed for at købe din egen hjemmeside i foreningens design

Gratis for studerende
Det er gratis for elever på fodterapeutskolerne at være medlem af foreningen.

Alt, hvad du skal betale som elev er 200 kr. i depositum for et midlertidigt emblem. Emblemet ombytter vi gratis til ét permanent, når du har bestået dine eksaminer.

Som studerende får du tilsendt Fodterapeuten 10 gange om året + et særnummer. Endelig har du som medlem mulighed for at søge råd og vejledning, når du nærmer dig afslutningen af din uddannelse. Foreningen kan blandt andet hjælpe dig med at søge ydernummer og udfylde en indlejer- eller ansættelseskontrakt.
Område
2620 Albertslund

LDF - Landdistrikternes Fællesråd

Landdistrikternes Fællesråd er en almennyttig, partipolitisk neutral interesseorganisation for landsdækkende foreninger og andre organisationer, der kan gå ind for LDFs formål, som er:

At fremme en borgervenlig landdistriktsudvikling/politik i stat, regioner og kommuner, gennem netværkssamarbejde, informations-, oplysnings- og rådgivningsvirksomhed og at fremme en bæredygtig udvikling indenfor områderne bolig, erhverv, natur, miljø og menneskelig trivsel i landdistrikterne.

Til efterlevelse af formålsbestemmelsen afholdes hvert år visionsseminar for organisationen med deltagelse af fællesråd, bestyrelse og administrationen med henblik på at udstikke rammerne for organisationens arbejde i det kommende år.

Driften af LDF er baseret på følgende indtægtskilder:

* Kontingenter og bidrag fra A- og B-medlemmer.
* Offentlige og private tilskud.
* Struktureret fundraising.
* Indtægtsdækket virksomhed.

Medlemmerne

Landsdækkende foreninger og organisationer kan søge optagelse i LDF som A-medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, der efter de i forretningsordnen fastsatte retningslinier, træffer beslutning vedrørende optagelse og kontingent inden for den af årsmødet fastsatte kontingentramme.

A-medlemmer tildeles ved optagelsen retten til at udpege en råds repræsentant til LDFs fællesråd.

Foreninger, regioner, kommuner, og virksomheder kan søge medlemskab som B-medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.
Område
6600 Vejen

LDM - Landsforeningen Af Danske Mælkeproducenter

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, forkortet LDM, er de danske mælkeproducenters interesseforening. Det er det sted, hvor den almindelige mælkeproducent har mulighed for at arbejde sammen med andre om aktuelle emner der er relevante for deres produktion. Vi beskæftiger os mest med generelle politiske sager, men kan også tage enkeltsager op, hvis vi vurderer at det kan have interesse for en større kreds. Du er altid velkommen til at henvende dig til os, hvis der er et forhold som du mener vi bør se på.

LDM er kendetegnet ved:
- uafhængighed af politiske partier
- uafhængighed af foreninger i og udenfor landbruget
- uafhængighed af økonomiske interesser

Det er LDM´s formål:
- at sikre mælkeproducenterne et optimalt økonomisk resultat
- at sikre mælkeproducenterne reel indflydelse på forhold der har betydning for
forarbejdning og distribution af mælkeprodukter samt politiske beslutninger af
betydning for erhvervet.
- at sikre den enkelte mælkeproducent et højere informationsniveau

LDM´s organisation:
- foreningen ledes af en landsbestyrelse med 9 medlemmer

LDM`s aktiviteter:
- LDM udgiver Danske Mælkeproducenter hver måned
- LDM udsender MælkeproducentNyt til medlemmer 4 gange om året
- LDM udsender LDM- Nyt med foreningsnyt hver uge til interesserede medlemmer
- LDM arrangerer møder, debataftener og staldbesøg
- LDM arrangerer kurser og temadage særligt tilrettelagt for mælkeproducenter

Medlemskab

Aktivt medlemskab
Som aktivt medlem af Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter kan optages enhver mælkeproducent i Danmark. Et aktivt medlemskab giver adgang til alle rabataftaler.
Et aktivt medlemskab koster årligt kr. 1700,- plus moms.

Passivt medlemskab
Som passivt medlem kan optages personer med interesse for foreningen.
Et passivt medlemskab giver begrænset adgang til rabataftaler.
Et passivt medlemskab koster årligt kr. 600,- plus moms.

Firmamedlemskab
For firmaer er der mulighed for at tegne særlige firmamedlemskaber, som
bl. a. giver adgang til omtale i det interne medlemsblad MælkeproducentNyt. Yderligere oplysninger om firmamedlemskab kan fås ved henvendelse til LDM's sekretariat på tlf: 7023 1114.
Område
7000 Fredericia

Ledergruppen Fyn

LEDERGRUPPEN FYN - Senior Erhverv, er en forening for alle jobsøgende seniorer over 50 år, der aktivt kan og vil netværk for et arbejdsliv.

Formålet er
- at skaffe seniorer job eller opgaver på arbejdsmarkedet
- at skaffe virksomheder kompetent arbejdskraft med erfaringer

LEDERGRUPPEN FYN er en lokalforening i Senior Erhverv, et frivilligt netværk af engagerede, aktive seniorer, der kan og vil et arbejdsliv:

- ledige seniorer (50+), der søger varig fuldtidsbeskæftigelse.
- efterlønnere og pensionister, der søger andre opgaver end fuldtidsjob
på arbejdsmarkedet.

Sammen hjælper vi hinanden i job, både gennem opsøgende aktiviteter, netværkssamarbejde, personlige kontakter og offentlig markedsføring.

Som medlem i LEDERGRUPPEN FYN møder du andre i samme situation som dig, får udvidet dit netværk med engagerede sparringspartnere, der inspirerer og hjælper hinanden i job.

Foreningen modtager tilskud fra satspuljeordningen (AMS).

Netværk til job

Er du som arbejdsgiver på udkig efter en kvalificeret medarbejder til din virksomhed?

Så prøv og gå direkte ind i vores CV-database.

Netværkets formål

At du, som er 50 plus, kan afklare, udvikle og vurdere dine muligheder for fremtidig beskæftigelse.

At du inspireres til det via gensidig brug af netværkets samlede kompetencer og målrettede aktiviteter.

At du videreudvikler dine sociale kompetencer i samvær med ligestillede.
Område
5000 Odense C
(Viser 691 til 700 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk