Lederne

Lederne er en interesseorganisation for alle ledere og særligt betroede medarbejdere. Vi repræsenterer mere end 95.000 medlemmer og sætter ledere og ledelse på dagsordenen.

Lederne
Vi er en interesseorganisation og a-kasse for ledere. Til forskel fra andre lønmodtagerorganisationer er Lederne udelukkende bemandet med professionelt personale, og her er ingen politisk ansatte tillidsfolk.

Vores adelsmærke er hurtig og professionel hjælp til at bringe alle medlemmer videre uanset situationens kompleksitet.

Hvad tilbyder vi?
Vi tilbyder blandt andet rådgivning ved kontraktforhandlinger, afskedigelser, lederuddannelse, arbejdsløshedsforsikring, lederudvikling, magasinet Lederne og meget mere til vores medlemmer.
Gennem målrettet indsats overfor det politiske system gør Lederne dagligt vores indflydelse gældende for at sikre ledernes interesser i forhold til lovgivning og anden offentlig regulering.

De 19 afdelinger fordelt over hele landet arrangerer debat- og netværksaftener, virksomhedsbesøg, studiegrupper og foredrag.

Hvad har vi opnået?
Vi fører sager for vores medlemmer, når de oplever problemer i deres ansættelsesforhold i forbindelse med fyring eller hvis virksomheden går konkurs. Vi hjælper vores medlemmer med at finde den rette hylde i deres karriere. Læs medlemmernes egne beretninger.

Værdier
Vores værdier er udarbejdet i et samspil mellem medarbejdere og ledelsen. Til hjælp brugte vi Ledernes værdispil, som gav os en god mulighed for at diskutere mange af de dilemmaer, vi hver især kommer ud for i hverdagen.

Respekt er at vise ansvarlighed overfor medlemmers og kollegers individuelle og fælles interesser:

* Påskøn forskellighed
* Besvar tillid
* Vær oprigtig

Ansvarlighed er at skabe engagement hos den enkelte og i fællesskabet:

* Agér ressourcebevidst
* Skab resultater
* Husk helheden

Engagement skabes i et udviklende miljø for den enkelte og for helheden:

* Rum for beslutninger
* Plads til begejstring
* Adgang til inspiration

At skabe et udviklende miljø er at vise sand respekt for medarbejdernes og dermed medlemmernes interesser:

* Mod til fornyelse
* Lyst til at lære
* Stræb efter højere mål

Tilsammen skaber de fire værdier vores værdigrundlag. Det er med til at skabe klarhed over, hvad vi står for, og hvorfor vi er her. Det er et fælles ståsted, der skaber identitet og fællesskab, samt en enighed om, hvad der er rigtigt og forkert. Dermed sikrer værdigrundlaget helhed og fælles retning i medarbejdernes mange beslutninger og sammenhænge på tværs.

Strategi
Strategien løber fra foråret 2007 og frem til 2012.

Vision:
Lederens foretrukne organisation

Mission:
Bringer dig videre
På baggrund af vores indsats skal medlemmet opnå en samlet set bedre situation.

Strategiske mål:

* Flere medlemmer
* Tilfredse medlemmer
* Øget kendskab
* En effektiv organisation
* Flere produkter og rådgivningsydelser
* Tilfredse medarbejdere

Medlemsfordele
Som medlem af Lederne har du en række fordele.

Du får bl.a. adgang til en række tilbud, der er målrettet de situationer, du møder i dit job. Det kan for eksempel være karriererådgivning, juridisk bistand eller sparring i lederrollen.

Lederne har desuden et stort udbud af kurser og konferencer, som henvender sig til ledere på alle niveauer. Derudover tilbyder vi også vores medlemmer en række andre rabatter samt adgang til de "lukkede områder" på lederne.dk. Som medlem får du dermed mulighed for at hente forskellige afklaringsværktøjer i form af test og tjeklister samt lønstatistikker og beregningsmodeller.

----
Netværksportalen giver en udtømmende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
4684 Holmegaard

Legetøjsbranchens Fællesråd

LFs formål er at virke som ”talerør” overfor offentlige myndigheder og presse i det omfang det er vedrørende legetøjsbranchen generelt, dog ikke på vegne af det enkelte medlems sag/tvistighed.

Område

Lejernes Landsorganisation i Danmark

Lejernes Landsorganisation blev stiftet i 1966 ved en sammenlægning af to tidligere konkurrerende lejerorganisationer. Organisationen varetager lejernes interesser i forhold til udlejerne, offentlige myndigheder og politikere.

Det sker ved at hjælpe i aktuelle sager, ved at stimulere lejernes engagement i de enkelte byggerier, byplanlægning og meget andet.

På det nationale niveau støtter vi afdelingernes arbejder og arbejder aktivt i forhold til politikere, regering, folketing, organisationer og pressen.

Lejernes Landsorganisation bygger på selvstændige afdelinger, hvorigennem du kan opnå medlemskab og indflydelse på organisationen.

I de fleste afdelinger løses opgaverne udelukkende af frivillige, mens enkelte af de større afdelinger har ansatte.

Område
1651 København V

Lejernes LO I Hovedstaden

Vi er en engageret og aktiv organisation, som arbejder for, at det skal være billigt at bo i en god lejelejlighed, og at det skal være trygt og billigt at have en andelsbolig.

Det at bo godt drejer sig ikke kun om at have en velholdt og moderne lejlighed. Det drejer sig også om at bo i et attraktivt område med aktivitet, institutioner og grønne områder.

Lejernes LO i Hovedstaden repræsenterer 31.500 husstande eller omkring 60.000 personer i hovedstaden. Det er lejere i almene boliger, i private udlejningsejendomme eller andelshavere. Vi har også erhvervslejere som medlemmer.

Cirka. 25.000 husstande er tilknyttet os gennem deres beboerrepræsentationer eller bestyrelser i andelsboligforeninger eller almene afdelinger. Mere end 6.000 husstande er tilknyttet gennem individuelt medlemskab.

Lejernes LO i Hovedstaden er en selvstændig forening. Vi har siden 1917 forsvaret lejernes interesser ved at arbejde på at få gennemført en rimelig lovgivning, ved at rådgive vores medlemmer og ved at føre deres sager i nævn og Ankenævn.

Ud over at rådgive vores medlemmer, arbejder vi politisk med en lang række spørgsmål. Dem kan du læse om under aktuelle temaer.

Hvorfor blive medlem af Lejernes LO i Hovedstaden
Du har et problem med din bolig. Huslejen er for høj. Der er fejl og mangler over alt, varmeregnskabet er forkert og det er umuligt at tale sig til rette med udlejeren.

I den slags tilfælde er det en fordel at være medlem af Lejernes LO i Hovedstaden.
Vi råder over et sekretariat med professionelle rådgivere, der kan hjælpe dig.

Mange problemer kan løses alene ved at vi sammen tager kontakt med din udlejer, og gør opmærksom på dine rettigheder. Det skal du ikke være nervøs for, eftersom lejeloven beskytter dig mod opsigelse, selv om du kræver din ret.

Hjælper henvendelser til udlejeren ikke, vil Lejernes LO i Hovedstaden indbringe din sag for huslejenævnet og måske siden for Ankenævnet. Her ender de fleste sager, og i 7 ud af 10 tilfælde får vi ret på medlemmernes vegne.

Sagen kan også gå videre til boligretten. I så fald har Lejernes LO i Hovedstaden tilknyttet erfarne boligadvokater, som vil kunne overtage din sag.

Som enkeltmedlem kan du møde op i foreningens åbningstid, eller ringe og tale med en medlemsrådgiver.
Åbningstider og andre praktiske oplysninger kan du se nederst på denne side.

Kun medlemmer af Lejernes LO i Hovedstaden kan få hjælp i form af rådgivning og eventuel sagsbehandling.

Bor du i en almen bolig, kan Lejernes LO i Hovedstaden hjælpe dig med en sag i beboerklagenævnet.

Lejernes LO i Hovedstaden er også en interesseorganisation
Gode boliger til alle, ordentlige lejevilkår og en rimelig husleje. Det er mærkesagerne for Lejernes LO i Hovedstaden. Vi er uafhængige af partipolitik.

Lejernes LO i Hovedstaden blander sig alle de steder, hvor lejeres og andelshaveres forhold diskuteres. Vi er aktivt engageret i byfornyelsesprojekter, i miljøprojekter og i sociale projekter.

Lejernes LO i Hovedstaden udpeger også lægdommere til boligretterne, medlemmer af huslejenævnene, repræsentanter til Boligkommissionen, Grundejernes Investeringsfond, renovationsselskaberne osv.

Lejernes LO i Hovedstaden repræsenteres udadtil af enten det ansatte personale eller af frivillige medlemmer.

Du kan vælges til at deltage i dette arbejde, hvis du er medlem.

Vores kontingent er indrettet sådan, at jo længere tid du er medlem, jo billigere bliver det:
1. års kontingent for enkeltmedlemmer i boliglejemål er 695,- kr. pr. halve år.
2. års kontingent for enkeltmedlemmer i boliglejemål er 565,- kr. pr. halve år.
3. års kontingent for enkeltmedlemmer i boliglejemål er 440,- kr. pr. halve år.

Er du erhvervslejer kan du tegne medlemskab til følgende kontingent.
1. års kontingent for erhvervslejere er 1390,- kr. pr. halve år.
2. års kontingent for erhvervslejere er 1130,- kr. pr. halve år.
3. års kontingent for erhvervslejere er 880,- kr. pr. halve år.

Ved oprettelse af sag skal du betale 350,- kr. pr. sag. Sagsgebyret bortfalder, når du er kommet på 3. års kontingent.
Område
1552 København V

Letklinkerindustriens Brancheforening

Vi tager os af branchens interesser fagligt og politisk. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til vores arbejde eller, hvis du er interesseret i medlemskab.

Vi er en del af DI.
Område
1553 København V

LFA - Landsforeningen for Arbejdsmiljø og Arbejdsskadede

Foreningens formål: Arbejde for forebyg-gelse af arbejdsskader, ulykker, lidelser og nedslidninger.

Arbejde for forbedringer af de arbejdsska-dedes sociale og økonomiske vilkår.

Være ubunden af partipolitik, men alene arbejde ud fra medmenneskelige holdnin-ger, til gavn for de arbejdsskadede.

Samle regionerne og lokale foreninger, der varetager de arbejdsskadedes interesser, og som ikke modarbejder LFA’s vedtægter.

De lokale foreninger udgør Landsforenin-gens medlemskreds.

Landsforeningen er den samlede forening, der på vegne af region- og lokaleforeninger arbejder til gavn for de arbejdsskadede på landsplan, i samarbejde med Arbejdsmar-kedets parter, De sociale myndigheder, Arbejdsskadestyrelsen, De arbejdsmedicin-ske afdelinger og beslægtede organisatio-ner / foreninger.

Landsforeningen skal arbejde for, at der oprettes regioner og lokale afdelinger over hele landet.

Landsforeningen skal arbejde i respekt for regioner og lokale afdelingers vedtægter.

Oplyse offentligheden i Danmark og EU, om arbejdsskader og erhvervssygdomme, samt eventuelle fordele, fejl og mangler ved den til enhver tid gældende arbejdsmiljølov, sociallovgivningen og tilgrænsende lovom-råder.

Landsforeningen skal i samarbejde med de lokale foreninger og andre beslægtede foreninger, indsamle viden og erfaring til brug for at overbevise myndighederne om de nødvendige ændringer i lovgivningen til gavn for de arbejdsskadede.

Arbejde for oprettelse af behandlings-, genoptrænings- og rekreationscentre for de arbejdsskadede samt stimulere ar-bejdsmiljøforskningen til gavn for det fore-byggende arbejde.

Landsforeningen skal via region og lokalaf-delingerne hjælpe medlemmer med råd og vejledning.

Du kan blive medlem i vores forening, fra du er fyldt 18 år. Som medlem har du mulighed for at få indflydelse.
Tilmeld dig her: www.lfa.dk/kontakt

-------
Netværksportalen giver dig en omfattende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
6823 Ansager

LFDB - Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk

Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk blev stiftet 19. november 1983 som faglig organisation for deltidsansatte brandmænd i Danmark.

Landsklubben har overenskomster med Kommunernes Landsforening og Falck.

I alt ca. 90% af samtlige deltidsansatte er organiseret i "Landsklubben", som vi kaldes i daglig tale.

Landsklubben yder faglig hjælp til medlemmer på alle stationer. Eksempelvis i overenskomstspørgsmål, arbejdsskadesager, A-kassespørgsmål og uddannelse.

Der arrangeres kurser, ligesom vi deltager i møder af forskellig art på stationerne.

Det er vort mål, bl.a. ved hjælp af vort blad "Landsklubben", som udkommer hvert kvartal, at være debatskabende og i det hele taget øve indflydelse på beredskabsfaglige spørgsmål på alle niveauer.

Ønskes yderligere oplysning om organisationens struktur og virksomhed, kan der rettes henvendelse til bestyrelsesmedlemmerne
Område

LGBT Danmark Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

LGBT Danmark (LBL) er en seksual- og kønspolitisk interesseorganisation, der arbejder for lesbiskes, bøssers, biseksuelles og transpersoners politiske, sociale, kulturelle og arbejdsmarkedsmæssige ligestilling på alle niveauer i samfundet.

Vi mener, at alle mennesker skal have mulighed for at realisere deres individualitet og særpræg – uanset køn, alder, etnisk oprindelse, religion, sociale og kulturelle forskelle eller seksuel orientering - og uanset hvilken familieform man vælger at leve i.

Det er LGBT Danmark's specielle opgave at sikre, at denne menneskelige mangfoldighed også kan udfolde sig uanset seksuel orientering.

Foreningens historie

LGBT Danmark blev stiftet i 1948 under navnet "Forbundet af 1948", og er en af verdens ældste interesseorganisationer for bøsser og lesbiske.

LGBT Danmark blev stiftet på et tidspunkt, hvor homoseksuelle nød meget lidt respekt fra omverdenens side, og så skulle det oven i købet vise sig blot at blive indgangen til de 20 mest stigmatiserende år for homoseksuelle i Danmark. Sidenhen har LGBT Danmark opnået en lang række sejre, og i det 21'ende århundrede er homoseksuelle generelt tolererede i samfundet.

Bliv medlem

Som medlem af LGBT Danmark er du med til at sikre vores menneskerettigheder gennem netværk, rådgivning og indflydelse.
LGBT Danmark har gennem mere end 60 års arbejde medvirket til, at Danmark i dag er et af verdens mest tolerante samfund for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. Jo flere vi er samlet bag dette arbejde, jo stærkere står vi!

LGBT Danmark er opdelt i en hovedorganisation og en ungdomsafdeling for unge under 25.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i foreningen!
Typer af medlemskab

* 12 måneder for alle som er fyldt 25 : 480 kr.
* 12 måneder for unge under 25 : 240 kr.
* 6 måneder for alle som er fyldt 25 : 280 kr.
* 6 måneder for unge under 25 : 120 kr.

Område
1164 København K

LIF - Lægemiddelindustriforeningen

Lif er brancheforening for lægemiddelvirksomheder i Danmark

Lifs formål er at fremme lægemiddelindustriens interesser såvel i Danmark som internationalt. Hovedområderne er forskning og udvikling, produktion, afsætning samt retlig beskyttelse af virksomhedernes præparater.

Lif varetager også lægemiddelindustriens generelle erhvervsmæssige, politiske og samfundsmæssige interesser, ligesom foreningen driver en omfattende informationsvirksomhed over for medlemmerne.

Lifs vision:

- at værdien af lægemidler for det danske samfund er synlig og anerkendt i et sundhedsvæsen med patienten i centrum.

- at lægemiddelindustrien opfattes som en ansvarlig partner, der yder et værdifuldt bidrag til samfundet.

Lifs mission:

Lif arbejder for, at lægemiddelindustrien har de bedst mulige betingelser for at forske, udvikle, markedsføre, distribuere og informere om lægemidler, for derigennem at sikre patienterne en bred og hurtig adgang til den bedste medicinske behandling.

Lifs værdier:

En sund forretning
Fundamentet for industriens eksistens er et sundt økonomisk og forretningsmæssigt grundlag. Resultater skaber indtjening, vækst, flere beskæftigede, større eksport – og dermed forudsætningerne for at nye lægemidler udvikles.

Forskning og Udvikling
Grundlaget for lægemiddelindustrien er forskning – evnen til hele tiden at forbedre eksisterende lægemidler og udvikle nye terapier, som gavner patienternes sygdomsbehandling.
Ansvarlighed
Via et ansvarligt samarbejde med tredje parter skaber Lif gode rammer for efteruddannelse af læger, forskning i nye og forbedrede behandlingsformer, information om lægemidler og lægemiddelpriserne i Danmark.

Partnerskab for sundhed
Lif arbejder løbende for at indgå i partnerskaber for sundhed, som kan sikre patienterne de bedst mulige behandlinger og dermed flere gode leveår.

Medlemmer
For at være medlem af Lif er det en betingelse, at virksomheden i Danmark enten driver forskning inden for lægemiddelområdet, udvikler lægemidler, producerer lægemidler eller markedsfører lægemidler.

Medlemskredsen består af virksomheder, der enten har danske hovedkvarterer, er datterselskaber af internationale virksomheder, er virksomheder der alene driver forskning, eller er virksomheder der både driver salg og forskning.

En virksomhed kan ikke være medlem af foreningen, hvis den er en del af den offentlige forvaltning eller som dominerende forretningsområde enten udøver parallelimport eller driver grossistvirksomhed med lægemidler.
Område
2100 København Ø

Life in Denmark

Life in Denmark supports Danish companies and the expatriate community with “settling-in” services to individuals, families and corporate assignees relocating to Denmark. Life in Denmark: expats helping expats make the most of living in Denmark.

Life in Denmark was born out of the synergy between some very different people and their quest for what really matters in cultural adaptation - both professionally and personally.

In that quest they found that the modern corporations of today, including the ones they had once been part of - focused more on attracting foreign professionals to Denmark than on the art of making them stay. This made them think and they started asking questions and more questions.

Backed by research showing that investing in retention and contentment is more worth than any other investment a company or organization can make, the founders of Life in Denmark embarked on a journey in which they wished to give Expats and their families the opportunity to achieve a meaningful and prosperous life in Denmark.

Through the development of personal competencies it is our aim to add value not only to Expats and companies but also to the larger social structures that they are a part of.

Today Life in Denmark is one of the only consultancies specialized exclusively within the “Expat Challenge”. Choosing Life in Denmark as your preferred partner for the development of your human potential is a move toward integrity, respect, and bottom line benefits.

---
Har du et netværk, der minder om dette? Tilmeld det på Netværksportalen.dk!
Område
1114 København K
(Viser 701 til 710 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk