LOF Langaa - Liberalt Oplysnings Forbund Langaa

LOF i Langå har en enthusiastisk bestyrelse, der sammen arbejder på at få den lokale LOF-afdeling til ved starten af hver kursussæson at kunne tilbyde et varieret og inspirerende kursusprogram. Vi modtager altid gerne gode ideer og ønsker om kurser. Bestyrelsen arbejder ud fra LOF's grundprincipper.

Liberalt Oplysnings Forbund bygger på en liberal grundholdning og udspringer af den danske folkeoplysningstradition, hvor den enkelte borger tager et medansvar for sin egen læring og personlige udvikling. Vort mål er at etablere undervisning, oplysning og kulturelle aktiviteter, der bygger på:
• respekt for den enkelte deltager og frihed til at være forskellig
• viden og indsigt, der kan sætte den enkelte deltager i stand til at tage ansvar for eget liv
• oplevelser og undervisning, der styrker den enkeltes livsglæde

PRAKTISK INFO

Tilmelding kan ske på flere måder:

1. Telefonisk til skolelederens kontor 86 46 23 57
2. Via vores hjemmeside www.lof.dk/langaa
3. Mail til skolelederen: a2lyc3Rlbi5iYWNoQHBvc3QudGVsZS5kaw==
4. Brev til LOF Langå, Villavej 74, 8870 Langå

VIGTIGT:
Uanset om det er kursus, foredrag, udflugt eller debat, så lad være med at møde op uden tilmelding/kontakt til skoleleder.

Vi anbefaler hurtig tilmelding.

Tilmelding kan ske frem til kursusstart, såfremt der er ledige pladser. Vi gør opmærksom på, at tilmelding er bindende, og at vi forbeholder os ret til at opkræve det fulde kursusbeløb, såfremt framelding ikke er foretaget rettidigt.
Frameldingsfristen er 1 uge før kursusstart.
Ca. en uge før kursusstart besluttes det, om kurset skal gennemføres eller aflyses.
Hvis kurset er fuldtegnet, besluttes det før. Alle tilmeldte får besked om start eller aflysning, hvis dette ikke er tilfældet - kontakt skolelederen.
Derfor: Mød ikke op før du har fået besked.

Deltagere:
Alle uanset alder, bopælskommune o.lign. kan deltage. Unge kan deltage, såfremt de kan følge undervisningen.

Oplysningspligt:
Folkeoplysningsloven foreskriver, at det fulde CPR-nr. oplyses, hvis du tilmelder dig uden for hjemmekommunen.

Ferier:
Ferier holdes normalt samtidig med folkeskolen uanset undervisningssted.

Kursusgebyr:
Kursusgebyr er angivet ved hvert kursus; betalingen foregår på første kursusaften, så hav venligst kontanter eller check med. Der vil møde en repræsentant fra LOF op og byde velkommen og opkræve gebyr.

Materialer, bøger, råvarer og lign. er ikke indbefattet i kursusgebyret, men afregnes normalt med underviseren.


Område
8870 Langå

Lokale Pengeinstitutter

Foreningen for lokale banker, sparekasser og andelskasser i Danmark

Lokale Pengeinstitutter er en forening for 95 lokale banker, sparekasser og andelskasser i Danmark, Færøerne og Grønland. Medlemskredsen omfatter stort set alle danske pengeinstitutter med udpræget lokal forankring. Langt de fleste af foreningens medlemmer er desuden medlemmer af Finansrådet.

Set under ét tilbyder medlemskredsen betjening i ca. 750 filialer og beskæftiger ca. 10.000 medarbejdere. På det danske privatkundemarked er Lokale Pengeinstitutters markedsandel i dag ca. 25 procent. Og blandt små og mellemstore erhvervsvirksomheder er markedsandelen nogenlunde tilsvarende.

Foreningen kan føre sine rødder tilbage til 1905, hvor De Danske Provinsbankers Forening blev stiftet. Under sit nuværende navn stammer foreningen fra 1993, hvor en lang række lokale banker, sparekasser og andelskasser blev enige om at samle kræfterne i Lokale Pengeinstitutter.

I dag er det nærmest uden betydning, om pengeinstitutter tilhører den ene eller den anden kategori. Banker, sparekasser og andelskasser arbejder efter de samme love og regler og fungerer i det samme marked. I stedet er der nu større fokusering på forskellene mellem store og mindre pengeinstitutter med de såkaldte nichebanker på sidelinien.

Om Lokale Pengeinstitutter

Det er Lokale Pengeinstitutters formål at styrke medlemmerne og skaffe dem de bedst mulige rammer for, at de kan udøve deres virksomhed. Det betyder, at foreningen skal virke som fælles talerør og derigennem give de enkelte medlemmer mulighed for at blive hørt og øve indflydelse på udviklingen i finanssektoren og i det samfund, som sektoren er en del af.

For foreningen er det af stor betydning, at medlemmerne har fælles karakteristika - og dermed en høj grad af interessefællesskab - for kun derigennem sikres, at medlemskredsen kan fremstå som en homogen skare med en klar, fælles profil, der kan skabe brugbare løsninger i fælles regi.

Lokale Pengeinstitutter engagerer sig i samfundsspørgsmål, der er relevante for medlemskredsen ud fra en bred synsvinkel. Pengeinstitutternes placering i samfundet afføder krav om en samfundsmæssig deltagelse, der ofte strækker sig ud over varetagelse af snævre egeninteresser. Og netop de mange lokale banker, sparekasser og andelskasser har god tradition for at markere sig stærkt og tage aktiv del i udviklingen i deres respektive lokalsamfund.
Område
1022 København K

Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen

Foreningens formål er bl.a. at indsamle materiale, der kan fortælle om fortiden.
Netop vort område er rigt på minder fra fortiden. Mennesker har færdedes på egnen i hen ved 5.000 år og har til alle tider efterladt sig spor.
Vort samfund ændrer sig hurtigere, end vi kan følge med. Miljøer forsvinder og nye opstår. Ting går af mode og nye tages i brug. Derfor er det meget vigtigt at finde og bevare tingene i tide.

Foreningen driver forskellige aktiviteter

Vi har arkiv, museum og nogle museumsmagasiner
Vi arrangerer foredragsrækker og udflugter
Vi deltager i udgravninger og arkæologiske undersøgelser
Vi laver udstillinger, der viser og fortæller om menneskene, om tingene og om tiden, der var engang
Vi fortæller i samarbejde med Skoletjenesten skoleklasser om livet i gamle dage
Vi udgiver vores medlemsblad Ejegod Tidende
Vi har et forlag, der udgiver hæfter og bøger om lokalsamfundet

Område
3550 Slangerup

LSB - Laboratoriemedicinsk Selskab For Bioanalytytikere

Selskabets formål er:
at styrke og stimulere udvikling og forskning indenfor bioanalytikerfaget samt at udbrede kendskab herom.

at skabe et forum, hvor bioanalytikere og andre interesserede kan diskutere udvikling af laboratoriemedicinske metoder, deres resultater og anvendelse i forskning og rutinediagnostik.

gennem faglig inspiration at arbejde for at bioanalytikere får mulighed for at deltage i forskeruddannelser.

Medlemskab:
Som umiddelbare medlemmer kan optages bioanalytikere og andre laboranter, der arbejder indenfor det sundhedsfaglige område. Organisationer og virksomheder indenfor eller med relation til det laboratoriemedicinske område samt enhver, der er interesseret i udvikling af bioanalytikerfaget kan optages på nærmere af bestyrelsen fastsatte betingelser, dog uden stemmeret og valgbarhed. Medlemmer hæfter ikke for selskabets forpligtelser.

Skriftlig anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen.

Udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren med en måneds varsel.
Område
5230 Odense M

Lundtoft Erhvervsforening

Lundtoft Erhvervsforening blev stiftet i oktober 2002 og er en politisk uafhængig medlemsstyret erhvervsforening og hjemmehørende i Aabenraa Kommune.

Efter etablering af Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) ultimo 2006 er vedtægterne for Lundtoft Erhvervsforening ajourført, og erhvervsforeningens formål og opgaver er:

* at fremme erhvervslivet i den tidligere Lundtoft Kommune

* at fremme samarbejdet internt mellem virksomhederne og Aabenraa Kommune

* gennem medlemskabet af Erhvervenes Hus Aabenraa at skabe de bedst mulige rammer for erhvervs- og befolkningsmæssig udvikling og vækst i Aabenraa Kommune

* at medvirke ved etablering af virksomheder og erhvervslokaler

* at deltage i generel markedsføringsvirksomhed for områdets produkter og serviceydelser

* at medvirke ved undersøgelses- og planlægningsopgaver

* at medvirke med rådgivning omkring offentligt erhvervsfremme m.v.

Medlemsfordele

Som medlem af Lundtoft Erhvervsforening kan du benytte sekretariatet hos Erhvervenes Hus Aabenraa, hvor du eksempelvis kan få

* 24 timers erhvervsservice
* nedsættelse af rådgivningsteam
* finansiering

Sparring & vejledning

Desuden kan du få virksomhedsvejledning, hvor du kan få sparring og vejledning omkring

* Arbejdskraft:
o Rekruttering, fastholdelse og medarbejderudvikling
o Servicetilbud: Job-til-1-ekstra, velkomstpakker, forrest i boligkøen, kompetenceafklaring, uddannelsesplanlægning
o Kontaktformidling til relevante samarbejdspartnere og information om eventuelle støtteordninger
* Markedsudvikling og innovation:
o Servicetilbud: Sparring og vejledning, information om eventuelle støtteordninger og kontaktformidling til relevante samarbejdspartnere såvel lokalt, nationalt som internationalt
o Synliggørelse:
* Servicetilbud: Pressekontakt, sparring og vejledning, information om og kontaktformidling til relevante samarbejdspartnere såvel lokalt, nationalt som internationalt.

Ønskes der specialviden, som Erhvervenes Hus Aabenraa ikke selv besidder, stilles et stort netværk til rådighed, og vi hjælper gerne med kontakt til andre rådgivere.

Kontingent

Lundtoft Erhvervsforening betaler kontingent pr. medlem til Erhvervenes Hus Aabenraa, som yder service til erhvervsforeningens medlemmer og varetager en række opgaver til gavn for området.

Kontingentsatserne er følgende (alle beløb er ekskl. moms):

* Privatpersoner kr. 225,00 kr.
* Landmænd og virksomheder med op til 5 ansatte kr. 700,00
* Virksomheder med 6-15 ansatte kr. 1200,00 kr.
* Virksomheder med over 15 ansatte kr. 2000,00
* Foreninger kr. 1000,00

Er der spørgsmål om kontingent eller medlemskabet, så kontakt foreningens kasserer
Område
6200 Aabenraa

Lyskildebranchens Weee Forening

WEEE står for Waste of Electrical and Electronic Equipment. Det dækker alt fra husholdningsmaskiner, computere, lyskilder, motionsudstyr med elektronik o.s.v.

LWF er en kollektiv indsamlingsordning, der blev stiftet i 2005 med det formål at varetage danske producenters, importørers og distributørers interesser i forhold til indsamling, tilbagetagning, rapportering samt genanvendelse og håndtering af affald fra lyskilder (sparepærer og lysstofrør) i henhold til WEEE-direktivet.

Til at finansiere LWF's arbejde indbetaler virksomhederne et miljøbidrag pr. lyskilde, der sælges på det danske marked.

LWF står bag etableringen af en fælles indsamlingsordning, der er åben for alle producenter, importører og distributører af lyskilder. Foreningens arbejde i forbindelse med indsamling og genanvendelse af materialerne lever til enhver tid op til dansk lovgivning og det europæiske WEEE-direktiv.

Foreningen indsamler alle sparepærer og lysstofrør, uanset hvornår eller hvem der har bragt dem på markedet. Indsamlingsordningen justeres og optimeres løbende i takt med udbredelsen af sparepærer og en stigning i efterspørgslen efter ordningen. Foreningen indsamler hos alle, der er tilmeldt og som har rekvireret foreningens eget indsamlingsmateriel.

Foreningens økonomi skal hvile i sig selv. Det betyder, at de miljøbidrag deltagere af LWF betaler, skal dække omkostningerne, der er forbundet med at drive foreningen samt indsamling og genanvendelse af lyskilderne.

Endelig varetager foreningen medlemmernes interesse i europæiske forhold blandt andet gennem et samarbejde med European Lighting Companies Federation (http://www.elcfed.org/)
Område
2670 Greve

Møbel + Interiør brancheforeningen

Møbel+Interiør Brancheforeningen er en uafhængig interesseorganisation, der virker til gavn for afsætningen af møbler og interiørprodukter.

Foreningens medlemmer har adgang til at trække på størstedelen af foreningens serviceydelser via det elektroniske medlemsservicenet.

Din brancheforening

Møbel+Interiør Brancheforeningen er en uafhængig interesseorganisation, der virker til gavn for afsætningen af møbler og interiørprodukter.

Foreningens medlemskreds repræsenterer over 90% af den samlede danske møbelproduktion og tæller pr. den 1/1 2007 ca. 350 virksomheder, hvoraf 274 er primærmedlemmer.

Som primærmedlemmer i foreningen optages:

- virksomheder med hjemsted i Danmark og øvrige Skandinavien, der producerer møbler og interiørprodukter

- virksomheder som ovenstående, der designer/produktudvikler møbler og interiørprodukter med produktion/salg i egen regning for øje

- salgsselskaber o.l., der i egen regning handler med skandinavisk producerede og/eller designede møbler og interiørprodukter (dvs. ikke detailhandlere).

Desuden har underleverandører til møbelbranchen mulighed for at søge sekundært medlemskab.

Via medlemskabet opnår foreningens primærmedlemmer en lang række konkurrencefremmende fordele:

- aktuelle markedsinformationer

- adgang til markedsbibliotek

- nyhedsbrev to gange om måneden med aktuelle henvendelser om forretningsforhold m.m.

- ugentligt nyhedsbrev med møbelklip fra aviser og fagblade

- fordelagtige brancherettede forsikringstilbud

- juridisk assistance

- forsikringsrådgivning

- billige kreditoplysninger

- inkasso- og rykkerservice

- Møbel+Interiør Branchebladet

- presseservice

- deltagelse i branchefaglige seminarer

- mulighed for deltagelse i messer og markedsfremstød i ind- og udland

- optagelse i "Find Møblerne", der er en af Europas største møbelportaler

- adgang til foreningens elektroniske medlemsservicenet med aktuel brancheinformation

- adgang til en række rabat- og fordelsaftaler

- og meget mere

Sager om arbejdsmarkeds- og brancheuddannelsesforhold, løn- og overenskomstspørgsmål samt forhold af produktionsteknisk og miljømæssig karakter falder uden for foreningens virkefelt.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om dansk møbelindustri og danske møbel- og interiørproducenter.

Område
2300 København S

Møns Handelsstandsforening

Foreningens formål er:

a) At virke til fremme af handel og handlendes interesser

b) At give unge mennesker adgang til praktisk og teoretisk handelsuddannelse.

c) Ved sammenkomster at give medlemmerne anledning til udveksling af deres anskuelser om handelsmæssige spørgsmål.

d) Ved mæglende mellemkomst at bilægge mulige opståede uenigheder blandt medlemmerne angående deres handelsforretninger.

Medlemmerne

Adgang til at søge optagelse som medlem af foreningen har enhver næringsdrivende.

Optagelse kan finde sted, når bestyrelsens flertal stemmer derfor.

Endvidere kan bestyrelsen ved enstemmig beslutning optage andre, når den finder anledning dertil.

Bestyrelsens afgørelse om ikke-optagelse kan gennem et medlem indankes for foreningens ordinære generalforsamling, og optagelse finder sted, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen. Udmeldelse sker skriftligt til formanden. Der betales fuldt kontingent for det regnskabsår, hvori udmeldelsen sker.

Område
4780 Stege

Mariagerfjord Erhvervsråd

Vores opgaver

Vores opgave er at levere aktiv erhvervsfremme og professionel erhvervsservice.

Mere detaljeret handler vores idégrundlag om at:

*

Samle kræfter om trivsel og fremgang i området - herunder at skabe de bedste forbindelser mellem erhvervslivet
*

Søge muligheder udnyttet i forhold til udvikling af eksisterende og etablering af nye virksomheder
*

Synliggøre mulighederne i området
*

Opfylde kommunens erhvervspolitik
*

Fungere som overordnet erhvervsfremmeinstans, der løser erhvervsrelaterede opgaver.

Vores kerneydelser er:

*

Salg, Markedsføring og selektiv PR
*

Servicering af eksisterende virksomheder
*

Udvikling og iværksætterservice
*

Rådgivning/tilvejebringelse af finansiering og tilskudsordninger
*

Medvirke til udvikling og udnyttelse af fysiske faciliteter

Ingen opgave er for stor eller for lille til os og vi håndterer naturligvis henvendelser fortroligt.

Strategi

Vores Idégrundlag er: Aktiv erhvervsfremme og professionel erhvervsservice

Vi arbejder ud fra visionen om Innovation gennem synlighed, viden og netværk

Vi har sat os en række meget ambitiøse mål om at være med helt fremme når det angår vækst, udvikling i uddannelsesniveau, befolkningstilvækst ,"højt til loftet" i den lokale erhvervsstrategi samt mønsterstatus i forhold til iværksætteri og vidensbaseret forretningsudvikling.

Erhvervsrådets strategi har identificeret en række indsatsområder omkring netværks- og klyngeudvikling, vidensbaseret forretningsudvikling, iværksætteri og finansiering, branding af området og professionel formidling og medlemsservice.
Område
9500 Hobro

Maribo Handelsstandsforening

Maribo Handelsstandsforening har omkring 120 medlemmer, der repræsenterer stort set alle aktive forretninger, firmaer og liberale erhverv. Sådan har det været i over 100 år.

Foreningen virker som en ganske almindelig forening med bestyrelse og udvalg. Den er fællesnævner for handelslivet og det er stedet, hvor man aftaler og lægger linjer for udviklingen.

Handelsstanden har et særligt aktivitetsudvalg, der både har idéerne og sørger for en stor del af det praktiske arbejde i forbindelse med årets mange arrangementer. Her spiller det nyrestaurerede torv en stor rolle, som pladsen i øvrigt har gjort i årtier. Det er ganske enkelt stedet, hvor tingene sker - enten de så er arrangeret af kommunen, foreninger eller handelsstanden.

Handelsstandsforeningens formål er:
A. At virke til fremme af erhvervslivet i Maribo kommune indenfor handel, industri og transport og
dermed forbundne erhverv, samt at varetage medlemmernes erhvervsøkonomiske interesser og
rettigheder.
B. At medvirke til den bedst mulige erhvervsuddannelse såvel praktisk som teoretisk.

Adgang til at blive medlem af foreningen har enhver selvstændig erhvervsdrivende person eller selskab,
som driver erhverv fra forretningssted i Maribo kommune.

En enig bestyrelse kan i øvrigt acceptere andre interesserede som medlemmer.
Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens enstemmige indstilling udnævne æresmedlemmer.
Område
4930 Maribo
(Viser 711 til 720 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk