Midtjyllands Vognmandsforening

Midtjyllands Vognmandsforening har sine rødder over 100 år tilbage i tiden.

Den 16. februar 1909 blev Viborg Vognmandsforening stiftet af byens vognmænd. Dermed fulgte Viborg i kølvandet på de mange andre byer, hvor der også i starten af århundredet blev opretttet vognmandsforeninger.

Det var også i 1909 de første automobiler kom til Viborg. Der var (naturligvis) tale om tre automobildroscher (taxi). Al øvrig transport i byen foregik med hestevogn.

I 1938 blev omegnens vognmænd organiseret, idet de på et møde dannede Viborg-egnens Fragt- og Vognmandsforening. Den fik fra starten 30 medlemmer, og blev dermed fra starten omtrent lige så stor som byboernes forening.

I 2000 blev de to foreninger slået sammen til Viborg Amts Vognmandsforening, der i 2008 på grund af kommunesammenlægning m.v. skiftede navn til Midtjyllands Vognmandsforening.

Arrangementer

Et af foreningens formål er, at lave arrangementer for og med de lokale vognmænd.

Kommende arrangementer

Du kan se de kommende arrangementer i kalenderen på vores hjemmeside.
Område
8800 Viborg

Midtjysk Lederforum

Midtjysk Lederforum bestræber sig på at styrke netværket og udveksling af erfaringer blandt virksomhedsledere i det midtjyske område.

Målet er at skabe et forum, hvor store erhvervsledere i midtjylland, kan mødes på tværs af brancherne og få et konkret erhvervsfagligt udbytte. Enten gennem formidling af viden eller gennem indbyrdes aktivitet og kontakt.

Formålet med Midtjysk Lederforums møder er kort sagt, at give dig, som erhvervsleder, et både erhvervsfagligt og socialt udbytte.

Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages private og offentlige virksomheder.

Fra og med 1. juni 2005 kan der som nye medlemmer kun optages virksomheder, der er beliggende i Herning eller Ikast-Brande kommune.

Medlemmerne har ret til at have flere repræsentanter i foreningen.

Der kan max. være 300 repræsentanter/medlemmer i foreningen.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
7400 Herning

Midtvest Husflid

Midtvest Husflid er din lokale husflidsforening og medlem af Dansk Husflidsselskab og Netop

Vi dækker Videbæk kommune, Skjern kommune og Egvad kommune samt postnumrene 6950 Ringkøbing og 6940 Lem.

Hvert år kan du finde os på Dansk Husflids festival, der afholdes på den Danske Husflids efterskole i Skjern.

Festivallen afholdes altid den sidste week-end i oktober.

I sommertiden kan du møde os på Fahl kro, Bundsbæk Mølle og Gåsemandenshus.

Vores spændende program inkluderer:

Kurser, husflidsaftener og andre aktiviteter, hvor vi har debataften og genbrugsdag.

I Bork Vikingehavn afholdes hvert år den første week-end i august vikingemarked, her vil du også kunne finde os med relavante boder.

I Midtvest samarbejder vi med Ringkøbing Amts Sløjdlærer forening, du vil derfor også kunne se deres opslag på vores hjemmeside.
Område
6900 Skjern

MIFU- Margarineforeningen

Margarine Foreningen (MIFU) er en brancheorganisation for producenter og importører af margarine i Danmark.

Formål:
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles faglige interesser indbyrdes og i forhold til myndigheder, organisationer, leverandører, forbrugere og andre.

Foreningen virker endvidere for at skabe og vedligeholde et godt omdømme for margarinen og margarineindustrien i det danske samfund, bl.a. gennem en aktiv forbrugeroplysning.

Medlemskab

Som medlemmer kan optages i Danmark beliggende virksomheder, der fremstiller og/eller importerer margarine og/eller øvrige af margarinelovgivningen omfattede varer.

Hvis et personligt firma, interessentskab, aktieselskab, andelsselskab eller anden juridisk person, som ejer eller kontrollerer en virksomhed, der er eller ønsker at blive medlem, tillige ejer eller kontrollerer een eller flere andre virksomheder, som opfylder betingelsen for medlemsskab, skal også denne eller disse virksomheder ansøge om optagelse i foreningen, idet hver virksomhed betragtes som eet medlem.

Medlemsmødet afgør, om en ansøgning om medlemsskab skal imødekommes. Nægtes optagelse, kan ansøgeren forlange afslaget forelagt for det førstkommende ordinære medlemsmøde, hvis afgørelse er endelig. Fornyelse af medlemsskab for en virksomhed, der tidligere har været medlem, men hvis medlemsskab er ophørt på grund af udmeldelse eller udelukkelse, kan gøres betinget af betaling af kontingent for den periode, hvori medlemsskabet har været ophørt, samt af kontingentrestance for den tidligere medlemsperiode.

Område
1577 København V

Mineraluldindustriens Brancheråd

Rådet er en brancheorganisation bestående af mineraluldsproducenter og leverandører i Danmark.
Rådet har til formål at virke for korrekt anvendelse og omtale af mineraluld. Det er de stiftende virksomheders hensigt efterhånden at lade rådet varetage fælles opgaver for branchen, hvor disse opgaver med fordel kan løses gennem Rådet.

Rådets sekretariat varetages af DI.

Som medlemmer kan optages enhver virksomhed, der som hovedaktivitet producerer mineraluld og er leverandør af mineraluld i Danmark.

Alle informationer, der udgår fra rådet, skal være godkendt af næstformanden eller deres personlige stedfortrædere. Formanden eller i hans fravær næstformanden er berettiget til at udtale sig på rådets vegne.

Område
1787 København V

Morgendagens Heltinder

* Morgendagens Heltinder er et netværk af over 500 innovative kvinder, der repræsenterer mere end 130 forskellige professioner. De fleste heltinder er selvstændige eller ansatte ledere.

* I Morgendagens Heltinder arbejder vi ud fra følgende:
VISION: Kvinder har frie valg i deres professionelle liv
MISSION: Vi vil være et legende erhvervsnetværk der styrker den professionelle og personlige bundlinje for kvinder.
VÆRDIER: Forundringsparate – Forandringsvilje – Forskellighed - Handlekraft

* Morgendagens Heltinder blev oprindeligt stiftet som forening 11. november 2001 som en udløber at et projekt for iværksætterkvinder under Teknologisk Institut. Drives idag parallelt med et executivt netværk, som også er en Businessschool, Fakultet for Executive Management. Her kan vi sparre med erfarne topledere, finde mentorer, leje bestyrelse oma.

* Vi har lokalgrupper i København, Århus, Næstved og Hillerød. Der skyder jævnligt nye grupper op, og det er også muligt at tage initiativ til arrangementer, selvom man ikke er del af en lokalgruppe.

* Lokalgrupperne afholder netværksarrangementer med foredragsholdere, debattører og politikere om emner relateret til iværksætteri, opstart og udvikling af virksomheder samt kvindeligt lederskab.

Hvad vil Morgendagens Heltinder?

* Have indflydelse på fremtidens arbejdsliv.

* Være rollemodeller for fremtidens iværksættere.

* Være kendt som et aktivt professionelt netværk med mange aktører, der forstår, at et netværk er et sted, hvor man både giver og får.

* Være et varemærke, som medlemmerne kan bruge som kvalitetsstempel, når de markedsfører sig selv eller deres virksomhed.

* Have indflydelse på beslutningsprocesser i erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og politiske sammenhænge, der bidrager til at gøre det attraktivt at drive egen virksomhed.
Område
1550 København V

Morsø Erhvervsråd

Alle kan blive medlem af Erhvervsrådets repræsentantskab. Som medlem af repræsentantskabet kan optages organisationer, foreninger, erhvervsdrivende, firmaer og enkelt-personer.

Som medlem af Morsø Erhvervsråd har du følgende fordele:

*
Få hjælp til iværksætning af din egen virksomhed
* vi afholder en række kurser på højt fagligt niveau kun for medlemmer.
*
vi afholder spændende og aktuelle arrangementer kun for medlemmerne.
*
vi yder bistand til medlemsvirksomhederne på favorable vilkår.
*
vi er aktive i markedsføring af Mors over for omverdenen.
*
vi er hovedkraften bag udarbejdelse af erhvervsstrategi for Mors.
*
vi formidler via elektronisk nyhedsbrev vigtig information primært til medlemmerne.
*
vi arbejder aktivt for at sikre den bedst mulige trafikale samt IT infrastruktur for Mors.
*
vi er medlemmernes kontaktformidler til samarbejdspartnere.
*
vi arbejder aktivt for at udvikle Mors til at være et attraktivt sted for tilflyttere.
*
vi arbejder aktivt for at sikre kvalificeret arbejdskraft til øens virksomheder.
*
vi har et godt samarbejde med de omkringliggende erhvervskontorer og sikrer dermed gode relationer for vores virksomheder.
*
vi arrangerer uddannelsestilbud til medlemmerne ud fra disses ønsker.
*
Morsø Erhvervsråd arbejder i disse år for at placere øens erhvervsmæssige relationer bedst muligt i forhold til de omkringliggende kommuner med hensyn til kommunesammenlægningerne og det nye regiontilhørsforhold.

Der vil 11 gange om året blive udgivet et elektronisk nyhedsbrev med aktuelt erhvervsstof.
Område
7900 Nykøbing M

Murerentreprenørerne

Murerentreprenørerne er en sammenslutning af virksomheder, som beskæftiger sig med murerarbejde. Formålet med foreningen er, at virke til fremme af murerentreprenørernes ledelsesudvikling og det murede byggeri. Foreningen søger at fremme det kollegiale sammenhold og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser.

Ethvert virksomhed som beskæftiger sig med murerarbejde kan søge optagelse i foreningen. Nye medlemmer kan optages, hvis bestyrelsen træffer beslutning herom. Begæring om optagelse stiles til foreningens bestyrelse.

Murerentreprenørerne har ca. 60 medlemsvirksomheder.

Område
8240 Risskov

MURO - Murerfagets Oplysningsråd

MURO – Murerfagets Oplysningsråd, er en informations- og samarbejdsorganisation, der samler murerfagets parter om aktiviteter til fremme for det murede byggeri.

Bag samarbejdet i MURO står:

* Dansk Byggeri, Murersektionen
* 3F/Murersekretariatet
* Kalk- og Teglværksforeningen af 1893

Idégrundlaget for MURO er:

* at støtte og fremme samarbejdet mellem de tilsluttede parter
* at medvirke til foranstaltninger, der kan gavne det murede byggeri
* at varetage det murede byggeris interesser i den offentlige debat
* at fremme udviklingen af murede løsninger på forsknings- og uddannelsesinstitutioner
* at give bygherrer og rådgivere reel information om murede konstruktioners muligheder
* at ajourføre teknisk information om murede konstruktioner i takt med udviklingen
* at koordinere udviklings- og forskningsprojekter, der vedrører murede konstruktioner

Område
1254 København K

Musikterapeuternes Landsklub

Klubbens formål er:

1. At virke for at musikterapeutisk behandling udføres i henhold til klubbens formulerede etiske principper.
2. At støtte flerfagligt samarbejde til gavn for klienter i musikterapi og til gavn for musikterapifagets anvendelse i relevante fagmiljøer.
3. At støtte et samarbejde mellem parter, der arbejder for uddannelse og opkvalificering af musikterapeuter.
4. At virke for et øget kendskab til musikterapifaget ved formidling via tidsskrifter, medier, internet, kurser, kongresser m.m.
5. At virke for at musikterapifaget både nationalt og internationalt opnår sundhedsfaglig anerkendelse.
6. At støtte det fagpolitiske arbejde, der varetages af Dansk Magisterforening vedr. medlemmernes indflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen samt vedr. generelle arbejds- og lønforhold.
7. At fremme kontakt og erfaringsudveksling mellem medlemmerne vedrørende fagligt samarbejde, udveksling og dokumentation.

Medlemmer
Enhver kandidat i musikterapi, bachelor i musikterapi samt musikterapistuderende, som er medlem af Dansk Magisterforening, kan være medlem af MTL. Medlemmer, som af bestyrelsen vurderes til ikke at overholde Musikterapeuternes Landsklubs etiske principper, kan ekskluderes af MTL, idet bestyrelsen kan komme med en begrundet indstilling om eksklusion til DMs hovedbestyrelse, der fører en eksklusionssag efter DMs vedtægter.

Medlem af MTL?
Der er mange gode grunde for musikterapeuter til at blive medlem af MTL:
- Dit medlemskab af MTL er med til at sikre de universitetsuddannede musikterapeuter et fælles talerør.
Musikterapeuter er en lille faggruppe. Vi er ansat på mange forskellige typer arbejdspladser, men har alligevel fælles faglige interesser. MTL fungerer som vores talerør, både overfor DM og udadtil generelt.

- Via dit medlemskab af MTL forpligter du dig til at følge MTLs etiske retningslinier. Dette er et vigtigt signal om høj faglig ansvarlighed i det kliniske arbejde.

- Dit medlemskab af MTL giver musikterapeuter bedre mulighed for at få indflydelse i fagpolitiske forhold.
Generelle krav – f.eks. om forbedringer af arbejdsforhold, løn- og ansættelse bliver hørt når vi står samlet som faggruppe i DM

- MTL giver dig mulighed for fagligt engagement, udvikling og udveksling. Studernede, arbejdende, arbejdsløse og pensionerede musikterapeuter mødes og udveksler erfaringer i netværksgrupper, arbejdsudvalg, tidsskrifts-redaktion, på det årlige landsmøde, m.m.

Her er en oversigt over, hvad MTLmedlemmer får for medlemskontingentet
- generel informationspjece om musikterapi (til uddeling ved foredrag eller jobsamtale)
- tidsskriftet Dansk Musikterapi, der udkommer 2 gange årligt
- Nordisk Tidsskrift for Musikterapi, der udkommer 2 gange årligt
- MTLlandsmøde (årligt 2 dages landsmøde og generalforsamling med kost, logi, workshop m.m. betalt)
- opdateret adresseliste
- videreformidling af stillingsopslag
- kursus og konferenceopslag
- støtte til medlemsaktiviteter
- medlemmer af MTL har mulighed for at føje "medlem af MTL" til sin titel, som en tilkendegivelse af en akademisk uddannelse samt accept af MTL's etiske principper.

Tilmelding og kontingent
Medlemskab af MTL forudsætter medlemskab af DM, samt kendskab til og overholdelse af MTL's etiske retningslinier.

Nye medlemmer kan henvende sig til kasseren og få tilsendt girokort (girokort hænger ligeledes på musikterapeuternes opslagstavle på AAU). Efter indbetaling modtager det nye medlem en velkomstmappe.

Kontingent opkræves årligt primo februar.
Studerende (tilmeldt studiet) og pensionister kr. 400,- kr om året
Færdiguddannede/arbejdsløse og arbejdende kr. 800,- kr. om året
Område
3400 Hillerød
(Viser 731 til 740 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk