Muskelsvindfonden

Muskelsvindfonden er en medlemsforening for mennesker med muskelsvind, pårørende og andre med interesse for foreningens arbejde.

Muskelsvindfondens formål er at forbedre livskvaliteten for mennesker med muskelsvind og for deres familie. Livskvalitet er blandt andet, at man som menneske har mulighed for at deltage i samfundslivet – gå i skole, tage en uddannelse, få et arbejde, gå i biografen, til koncert, i teatret, dyrke sport eller hvad man nu har lyst til.

Det gælder alle uanset om man har et handicap eller ej.

Muskelsvindfonden har omkring 2200 medlemmer og et korps på ca. 3000 frivillige, som hvert år er uundværlige på foreningens forskellige kulturelle arrangementer f.eks. på Grøn Koncert og Cirkus Summarum.

Du kan blive medlem, frivillig eller på anden måde støtte Muskelsvindfonden ved at ringe på telefon 89482222 eller sende en mail til: cmVjZXB0aW9uQG11c2tlbHN2aW5kZm9uZGVuLmRr

Rehabilitering og Feriecenter
Muskelsvindfonden har gennem årene taget initiativ til bl.a.:

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind - en selvejende institution med status af privat specialsygehus, som udvikler, forbedrer og tilbyder vejledning og behandling til mennesker med muskelsvind og andre neuromuskulære sygdomme.

Musholm Bugt Feriecenter - et ferie- og kursuscenter for alle, der ligger lige ud til Musholm Bugt ved Korsør. Feriecentret kan benyttes af alle interesserede og er samtidig indrettet, så det er fuldt tilgængeligt for mennesker med et bevægehandicap.

Vores vision

Muskelsvindfonden vil være med til at skabe et samfund, hvor der er:

Plads til forskelle

- uanset køn, etnisk oprindelse, religion, alder, handicap og seksuel orientering.

Muskelsvindfonden arbejder for inklusion i alle samfundslivets facetter ved at fjerne så mange begrænsninger i relationen mellem mennesker som muligt.

Muskelsvindfonden arbejder for at realisere visionen hos os selv, blandt vore nære relationer og samarbejdspartnere og i forhold til det omgivende samfund.

Vores arbejde

Muskelsvindfonden står i løbet af året for en lang række aktiviteter og projekter der fremmer Muskelsvindfondens formål med at forbedre livskvaliteten for mennesker med muskelsvind og for deres familie.

Landsmøde: Den største årlige medlemsbegivenhed er uden tvivl landsmødet, der finder sted hvert år i maj. Udover valg til formand og næstformandsposten og til repræsentantskabet er landsmødet det sted, hvor foreningens medlemmer mødes, diskuterer og fester sammen.

Sommerlejre og klubdage: Derudover arrangeres der hvert år sommerlejre for omkring 100 børn og unge med muskelsvind og en række klub-dage i efterårsferien for børn og unge mellem 8 og 17 år.

Medlemsgrupper: Muskelsvindfonden har desuden en masse aktive medlemsgrupper - både grupper opdelt efter muskelsvinddiagnoser, pårørendegrupper og grupper for voksne, børn og unge. Medlemsgrupperne tilrettelægger selv deres aktiviteter med hjælp og støtte fra foreningens tre medlemskonsulenter. Disse arrangementer kan blandt andet være temadage og kurser med relevante og aktuelle emner. Medlemsgrupperne får hvert år økonomisk støtte fra Muskelsvindfonden.

Kommunikation: Muskelsvindfonden kommunikerer til folk med muskelsvind og andre med interesse i vores univers. Det gør vi blandt andet på vores hjemmeside og vores netbaserede foreningsfællesskab, samt i vores nyhedsbrev. Derudover udgiver vi fem gange om året medlemsbladet Muskelkraft.

Handicappolitik: Muskelsvindfonden beskæftiger sig i høj grad med politiske emner, der har relevans for mennesker med muskelsvind og andre handicap.

Etisk og Internationalt: Muskelsvindfonden har et etisk råd, der diskuterer relevante og aktuelle etiske emner. Samtidig er vi aktive internationalt, blandt andet i EAMDA.
Område
8000 Århus C

Næsted Sejlklub

KLUBBENS FORMÅL.
1. At skabe interesse for sejlsporten. Sejlsport defineres som de aktiviteter, der bredt går ind under fritidssejlads med sejl- og motorbåde samt brætsejlads.
2. At dygtiggøre medlemmerne i sejlsport, bl.a. ved afholdelse af arrangementer med kapsejlads, tursejlads og andre sejladsformer for fritidssejlere, samt tilbud om teoretisk og praktisk undervisning i sejlads. I denne forbindelse skal N.S.K. opretholde en ungdomsafdeling, der organisatorisk er en del af jolleafdelingen.
3. At støtte oprettelse og arbejde i de aktivitetsudvalg og afdelinger, der gennemfører de i stk. 2 nævnte opgaver.
4. At anskaffe og vedligeholde øvelsesfartøjer i den udstrækning der er interesse og økonomisk mulighed for det.
5. At være ansvarlig for at N.S.K.`s faciliteter vedligeholdes, samt forestå etablering af de faciliteter, der er interesse og økonomisk mulighed for.
6. At arrangere møder, sammenkomster og foredrag der understøtter ovennævnte.

MEDLEMSSKAB AF ORGANISATIONER. Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og Sydstævnekredsen under DS og er undergivet disses vedtægter og bestemmelser.

OPTAGELSE AF MEDLEMMER. Enhver der tilslutter sig klubbens love kan søge optagelse i N.S.K. Optagelse i klubben foregår ved henvendelse til klubbens hovedbestyrelse. På baggrund af behandling i hovedbestyrelsen får ansøgeren besked om resultatet af optagelsesbegæringen. Som medlem kan, til ½ klubkontingent, optages medlemmers samlever eller ægtefælle på samme adresse, under forudsætning af at dette medlemskab ikke udnyttes til at kræve adgang til en fuldgyldig havneplads. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftlig samtykke fra forældre/værge.

Medlemskabet er gyldigt, når klubkassereren har konstateret indbetaling af klubkontingent. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.
Område

Næstved-egnens Udviklingsselskab

Selskabet har til formål at virke til fremme af Næstved-Egnens erhvervsudvikling. Til opfyldelse af formålet kan selskabet erhverve og besidde aktier og anparter i andre selskaber.

Selskabets aktiekapital er kr. 4.100.000,-, skriver firemillionerethundredetusinde kroner 00 øre, fordelt i aktier eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. Aktierne skal lyde på navn, og aktierne skal være noteret i selskabets aktiebog. Selskabets aktier er ikke-omsætningspapirer.Enhver overgang af aktier, frivillig som tvungen, kan kun ske med samtykke af selskabets bestyrelse.

Fremsættes anmodning om sådant samtykke, skal bestyrelsen træffe afgørelse herom sna-rest muligt efter anmodningens modtagelse. Den som har anmodet om samtykke skal straks underrettes om afgørelsen. Er underretning ikke givet inden 2 måneder fra anmod-ningens fremsættelse, anses samtykke for givet. Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de herom ifølge aktieselskabsloven til enhver tid gældende regler.

Visionen

infobrickiconNæstved-Egnens Udviklingsselskabs A/S mission er at fremme erhvervslivet i Næstved, ved at assistere og servicere nyetablerede såvel som etablerede virksomheder i Næstved.

Mål

Det er Udviklingsselskabets overordnede mål at være opsøgende i forhold til nye virksomheder, og derved sikre vækst i Næstved. Assistancen til virksomhederne skal ske hurtigt og professionelt, og afsluttes med en kompetent opfølgning. Besidder Udviklingsselskabet ikke de fornødne kompetencer, skal de fremskaffes ude fra, så vi kan yde den alt overskyggende service.

Strategi for vækst er at opnå markedsposition, hvor kendskabsgraden bliver væsentligt forbedret, og hvor Næstved bliver kendt for de attraktive muligheder for nye virksomheder.

Udviklingsselskabet fokuserer på vækst gennem kontinuerlig branding og service kombineret med alliancer mellem nuværende virksomheder i Næstved.

Udviklingsselskabet vil også indfri sine mål gennem en præstationsdrevet virksomhedskultur, hvor den enkelte medarbejder kan og skal gøre en forskel.
Strategi:

Næstved-Egnens Udviklingsselskab A/S 2007 - 2009
Vision, indsatsområder og konkrete projekter

1. Indledning

Ved kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007 blev Næstved Kommune den største i Region Sjælland, og kommunesammenlægningen udgjorde afsættet for udarbejdelsen af den nye strategiplan for Næstved- Egnens Udviklingsselskab A/S.

Strategiplanen blev udarbejdet med assistance af NIRAS Konsulenterne og blev færdiggjort ultimo 2006 og godkendt af Næstved-Egnens Udvik- lingsselskab A/S's bestyrelse. Efterfølgende blev strategiplanen fremsendt til byrådet i Næstved Kommune, som tog strategiplanen til efterretning, og siden har strategiplanen udgjort en vigtig del af fundamentet for samarbej- det mellem Næstved Kommune og Næstved-Egnens Udviklingsselskab A/S.

Strategiplanen er sammensat af tre elementer: Visionen, indsatsområder samt projekter/aktiviteter, jfr. figur 1 Samlet strategi for Næstved-Egnens Udviklingsselskab A/S

Næstved-Egnens Udviklingsselskab A/S er - som navnet antyder - et udviklingsselskab, men som det konstateredes i forbindelse med udarbejdelsen af strategiplanen, varetager Næstved-Egnens Udviklings- selskab A/S betydelige driftsmæssige aktiviteter. Ikke mindst for at tilvejebringe den nødvendige økonomi har driftsaktiviteterne haft et stigende omfang i de senere år. Denne kendsgerning bør imidlertid ikke skygge for, at udvikling og projektarbejde fremdeles bør være et centralt indsatsområde i Næstved-Egnens Udviklingsselskab A/S.

I forbindelse med vedtagelsen af strategiplan 2007-2009 besluttedes det, at denne skulle revideres medio 2008. Nærværende notat er udarbejdet i forbindelse med denne revision.

Det foreslås, at såvel den formulerede vision samt de valgte indsats- områder fastholdes i den resterende del af den periode, som strategiplanen er udarbejdet for.

Den oprindelige vision blev formuleret som følger:

"Næstved-Egnens Udviklingsselskab vil være et af landets mest profes- sionelle selskaber inden for udvikling af erhvervs-, turist- og handels- fremme med følgende ambitioner:

* Næstved-Egnen skal være kendt for at have det mest eftertragtede erhvervsmiljø i Region Sjælland
* Næstved-Egnen skal være det mest oplagte sted at etablere og drive virksomhed i Region Sjælland
* Næstved-Egnen skal være Region Sjællands handelsby nr. 1
* Næstved-Egnen skal være blandt de 5 mest foretrukne turistmål i Danmark

Disse ambitioner skal opfyldes gennem et nyskabende og visionært udviklingsarbejde med Næstved-Egnens Udviklingsselskab A/S som drivende kraft. Arbejdet skal ske i tæt partnerskab med Næstved Kommune og relevante partnere".

Denne formulering af Næstved-Egnens Udviklingsselskab A/S's vision skønnes fremdeles at være holdbar.

Med henblik på at optimere opfyldelsen at de i visionen formulerede ambitioner, udvalgtes i alt 8 indsatsområdet i den oprindelige strategiplan. Disse indsatsområder er følgende:

* Rammevilkår for erhvervslivet på Næstved-Egnen
* Iværksætteri
* Udvikling af Maglemølle-området
* Markedsføring
* Wellness - forebyggende sundhedsarbejde m.m.
* Sport og underholdning
* Turisme
* Detailhandel

Inden for hvert af disse indsatsområder blev en række projekter/aktiviteter udvalgt til gennemførelse i strategiplanperioden. Hensigten hermed var at sikre, at Næstved-Egnens Udviklingsselskab A/S med tilhørende selskaber i strategiplanperioden skulle bestræbe sig på at gennemføre de udvalgte projekter/aktiviteter - sideløbende med alle de driftsmæssige aktiviteter og de opgaver og aktiviteter, som i øvrigt i løbet af planperioden er kommet til.
Område
4700 Næstved

NØF - Nationaløkonomisk Forening

Det er formålet for Nationaløkonomisk Forening gennem udgivelse af Nationaløkonomisk Tidsskrift og andre publikationer, afholdelse af foredrag og diskussioner og deltagelse i internationalt samarbejde med tilsvarende foreninger i nordiske og andre lande at formidle og højne debatten om økonomiske emner i Danmark.

Medlemsforhold

Som medlem kan optages enhver, der interesserer sig for økonomiske emner, og som betaler det fastsatte kontingent.

Bestyrelsen kan bestemme, at institutioner optages som medlemmer i foreningen med et aftalt antal registrerede medlemmer.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem eller en institution, hvis den skønner, at foreningens formål modarbejdes. Denne afgørelse kan indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling, der træffer sin afgørelse ved simpel stemmeflerhed.

Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen. æresmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen og andre medlemsmøder.
Område
2800 Kgs. Lyngby

Nørrebro Handelsforening

Foreningens formål er at arrangere fælles aktiviteter til gavn for foreningens medlemmer, samt i øvrigt varetage disses fælles interesse til fremme for handelslivet i området.

Foreningens formål kan realiseres ved at oprette forskellige afdelinger indenfor foreningen. Disse afdelinger kan føre selvstændige regnskaber eller føres regnskabsmæssigt i hovedregnskabet. Ved etablering af en selvstændig afdeling skal budget og reglerne herfor godkendes af bestyrelsen.

Den daglige ledelse af en afdeling vælges af og blandt bestyrelsen. Ledelsen af den afdeling kan antage medhjælp som dog skal godkendes af bestyrelsen.

Medlemskab

Medlemskab kan opnås af de erhvervsdrivende, liberale erhverv og foreninger, der har beliggenhed indenfor det geografiske område. Ethvert medlemskab er dog betinget af bestyrelsens godkendelse. Eventuel beslutning om eksklusion, f.eks. kontingent restance, illoyal optræden eller forretningsmetoder der skæmmer foreningens omdømme, træffes af bestyrelsen. En sådan beslutning kan indbringes for førstkommende generalforsamling.

Som passive medlemmer kan optages enhver, der har interesse for foreningen. Bestyrelsen afgør under ansvar overfor generalforsamlingen, om optagelse kan finde sted. Passive medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare.

Foreningen inviterer jævnligt medlemmer og personale til

Medlemsmøder
*

Kulturarrangementer
*

Rundvisninger
*

Sociale arrangementer.

Som medlem har du indflydelse på, hvad der skal diskuteres på medlemsmøderne.

Foreningen inspirerer til en forbedret drift af virksomheden og vil styrke Nørrebro som et godt handelsområde. Det gør vi blandt andet ved

Fælles markedsføringsaktiviteter

Vi informerer om nyheder inden for detailhandel, lovgivning, trafik, kvarterløft, lokale forhold m.m. Ingen skal være i tvivl om vores holdning til aktuelle spørgsmål. Alt dette sker via vores meget velbesøgte hjemmeside (21.000 månedligt) www.norrebro.dk

Her ligger også en medlemsliste, der af besøgende kan bruges som indkøbs – eller brugerguide. Har du en hjemmeside ligger vi et link ind til denne. Hver måned bliver der læst cirka 250 artikler fra denne side, hvor du også kan annoncere.

På siden kan du naturligvis studere vedtægter og referater.

Cirka en gang om måneden udsender vi et nyhedsbrev med henvisning til vores hjemmeside, Dette nyhedsbrev kan du få tilsendt, når vi har din mailadresse. Dette er endnu en grund til at indmelde sig

Nyhedsbrev

Er du i knibe, og mangler rådgivning, så henviser Nørrebro Handelsforening gerne, når det eksempelvis drejer sig om:

revision
*

jura
*

PR og markedsføring
*

Erhvervsleje – forhold

Hvad koster det?

Priserne er ekskl. Moms, beløbet opkræves kvartalsvis


Kontingentgruppe 1 under 4 ansatte kr. 725.00
*

Kontingentgruppe 2 under 8 ansatte kr. 900.00
*

Kontingentgruppe 3 under 12 ansatte kr. 1.100,00
*

Kontingentgruppe 4 under 16 ansatte kr. 1.275,00
*

Kontingentgruppe 5 over 16 ansatte kr. 1.450,00

10 argumenter til at indmelde sig nu:

1.

Vi varetager detailhandelens interesser, og gennem os har du direkte kontakt til de politiske beslutninger
2.

Vi gennemfører markedsføringstiltag, der sikrer fokus på lokalområdet
3.

Vi tilbyder både dig og dine ansatte at deltage i faglige og sociale arrangementer
4.

Vi sikrer et højt informationsniveau, fordi du jævnligt modtager elektroniske nyhedsbreve
5.

Vi tilbyder dig vejledning og rådgivning vedr. erhvervslejelovgivningen
6.

Vi er i direkte dialog med politikerne om bedre trafik – og parkeringsforhold på Nørrebro
7.

Vi arbejder sammen med miljøforeningerne for at sikre et bedre miljø på Nørrebro
8.

Vi deltager i netværksgrupper for at udvikle nye tiltag, der kan fremme beskæftigelsen (f.eks. Mesterlærens genindførelse)
9.

Vi støtter kulturelle aktiviteter og kvarterløft på Nørrebro
10.

Vi har med succes kæmpet for indførelse af en butikskonsulent – ordning.

Noget for noget

Vi er ikke stærkere end det, som medlemmerne vil gøre os til. Og jo mere opbakning vi har, des stærkere er vi. Det gælder også på det økonomiske område. Hvis bare halvdelen af butikkerne på Nørrebro, var medlemmer, så behøver vi ikke at tænke på julebelysning. Så var det rigeligt råd til det.
Område
2200 København N

Nakskov Handel & Erhverv

Foreningens formål er:

a. at virke til fremme for handel, industri, skibsfart og dermed forbundne interesser indenfor andre erhverv såvel i almindelighed som i særdeleshed i Nakskov og på Vestlolland.
b. at medvirke til opretholdelse af muligheden for teoretisk erhvervsuddannelse i landsdelen, samt at udpege medlemmer til EUC Lollands fondsbestyrelser.
c. at varetage medlemmers erhvervsmæssige interesser og styrke sammenholdet indenfor handel og erhverv i Nakskov og på Vestlolland.

Medlemmer kan rekrutteres blandt handlende og øvrige erhvervsdrivende i Nakskov og på Vestlolland, der falder ind under nedennævnte kategorier:

a. selvstændige erhvervsdrivende, herunder:

· handlende med fast forretningssted
· andre erhvervsdrivende
· herunder liberale erhverv

b. personer i overordnede stillinger i virksomheder der dækker de under a) nævnte erhverv, herunder medarbejdere i pengeinstitutter, avis- og bladvirksomhed og reklamevirksomhed.

Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsens formand.
Optagelse finder sted, når bestyrelsens flertal stemmer derfor.
Område
4900 Nakskov

Natur & Ungdom

Natur & Ungdom er Danmarks grønne forening for børn og unge - og "grønne" familier. Alle er velkomne!

Vi laver spændende aktiviteter i naturen - og blander os i miljødebatten.

Som medlem kan man deltage i masser af aktiviteter både lokalt og på landsplan.

Lokalt har vi naturklubber for børn, unge og familier.

På landsplan arrangerer vi kurser og lejre samt laver projekter og kampagner.

Som medlem kan man også deltage i udvalg eller grupper, som arbejder med specifikke emner indenfor natur, miljø og friluftsliv.

Natur & Ungdom er en uafhængig børne- og ungdomsforening på ca. 1400 medlemmer (2009).

Natur & Ungdom er en forening styret nedefra og op. Derfor er det lokale arbejde i de enkelte klubber et af de bærende elementer i foreningen. Kun det, som medlemmerne interesserer sig for, bliver til noget.

Foreningen er organiseret med en Hovedbestyrelse, diverse udvalg og skiftende interessegrupper, som bakkes op af vores sekretariat, som ligger ved Mossø i nærheden af Skanderborg. Sekretariatet udfører diverse driftsopgaver, økonomistyring, medlemsadministration og producerer foreningens medlemsblad Natur.

Natur & Ungdoms vedtægter og politikker

Natur & Ungdom ønsker - som børn og unges grønne talerør - at fortælle om vores holdning til aktuelle emner. Udarbejdelse af politikker bevarer og styrker foreningens identitet, og giver medlemmerne mulighed for at deltage i debatter og udtrykke egne holdninger til natur- og miljøfaglige emner.

Alle medlemmer kan opstille forslag til politikker. Politikker skal godkendes på et Repræsentantskabsmøde eller et Landstræf, og repræsenterer Natur & Ungdoms holdning udadtil.

Hvis du vil vide mere om Natur & Ungdoms politikker på et bestemt område, så skriv til sekretariatet på bm9ndUBub2d1LmRr - de kan fortælle dig, hvem du skal snakke med!

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad Netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
8660 Skanderborg

Nephentes - ansvarlig indsats for verdens skove

Vi er en miljøorganisation, der arbejder for bæredygtig brug af verdens skove - både de danske skove og regnskovene.

Dette gør vi både gennem konkret projektarbejde i lokalområderne og gennem politisk lobbyisme.

Store dele af dette arbejde udfører vi frivilligt, og vi baserer derfor meget af vores aktivisme på gratis arbejdskraft fra vores omkring 60 aktive medlemmer.

Hvad er vores mål? Vores mål er at skabe bedre vilkår for både natur og mennesker, og vi udfører derfor altid vores projektarbejde i tæt samarbejde med både indfødte folk, lokalbefolkning og andre miljøorganisationer. Samtidig er en stor del af vores arbejde at påvirke den miljøpolitiske debat herhjemme. Vi kæmper for, at den danske naturpolitiske lovgivning bliver bedre, end den er nu, og det er vigtigt for os, at vi påvirker debatten omkring disse emner gennem faglig velfunderet argumentation.

Vores primære arbejdsområder er:

* Bevarelse af regnskov

* Nationalparker i Danmark

* Miljømærkning af træ (FSC)

* Udviklingsprojekter

* Støtte til indfødte folk

* Beskyttelse af naturskov i Danmark

* Formidling, foredrag og debat

* Frivillige miljøophold

Hvordan kan du hjælpe os?
Du kan hjælpe os i vores arbejde på mange måder. Du kan starte med kun at købe FSC-mærket træ, når du køber møbler af tropisk træ.

Du kan også melde dig ind i organisationen - enten som aktivt medlem, der konkret tager del i vores arbejde i større eller mindre grad. Du kan også melde dig ind som støttemedlem og hjælpe os ved at betale kontingent. Det koster kun 50 kr. om måneden. Til gengæld får du et medlemsblad 4 gange om året. Du kan melde dig ind online ved at klikke her.

Du kan også vælge at indsætte Nepenthes i dit testamente og lade din arv hjælpe naturen. Desuden kan du oprettet en opsparingskonto gennem Merkur Bank. På den måde går 1.5% af din rente til at støtte vores arbejde. Samtidig får du selv 0.25% i rente. (din rentesats reguleres efter nationalrenten.) Hvis du gerne vil vide mere om disse to støtteformer, kan du henvende dig til os på aW5mb0BuZXBlbnRoZXMuZGs= eller på tlf. 8613 5232.

Medlemsforhold

Enhver der accepterer foreningens formål kan blive medlem af foreningen. I
foreningen optages personlige medlemmer, samt kollektive medlemmer, eksempelvis
foreninger, institutioner, skoleklasser og andre sammenslutninger.
Bestyrelsen kan oprette andre medlemskaber.
Område
8000 Århus C

Netværk Erhverv Ribe

Formålet med Netværk Erhverv, er at mødes og lære hinanden at kende og for derved at skabe muligheder for nye forretninger og udveksle erfaringer m.m. Vi mødes hver tredje onsdag og opbygger kendskab og tillid til hinanden.

Vi er alle fra forskellige brancher, hvilket giver et bredere syn på virksomhedernes kunder og produkter. Derfor sørger netværkets bestyrelse i forbindelse med tilmelding for, at der ikke kommer nye medlemmer fra direkte konkurrerende virksomheder eller medlemmer med en ”usund forretningskultur”.

Målet er nye kunder, referencer og et større personligt netværk. Medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. Interesserede er velkomne til at deltage i et møde som gæst i netværket, gratis!

Vi mødes hver tredje uge, om onsdagen fra kl. 8.00 til 9.30. Det er et morgenmøde med morgenmad.

Mødet følger en fast dagsorden, som fastsættes nærmere under punktet AKTIVITETER.

På hvert møde præsenterer alle sig selv og sin virksomhed, og der deltager gæster inviteret af andre medlemmer.

1-2 medlemsvirksomheder får lejlighed til en mere dybdegående præsentation af virksomheden, dens produkter og udbytte på en ”10 minutters præsentation”.

Vi opfordrer til at besøge hinandens virksomheder eller holde en-til-en-møder på stedet, og derigennem få en dybere dialog om et eventuelt samarbejde/samhandel.

Mødet holdes som udgangspunkt på Den Gamle Avlsgård, Farupvej 10G, 6760 Ribe.

DELTAGERE

Netværket er et netværk med op til 40 deltagere – men som udgangspunkt kun én fra hver branche.

Et medlem har veto mod optagelse af en anden fra samme branche.

I forbindelse med tilmelding sørger netværkets bestyrelse for, at der ikke kommer nye medlemmer fra direkte konkurrerende virksomheder eller medlemmer med en ”usund forretningskultur”.

Gæster er meget velkomne. Alle medlemmer kan invitere gæster med.

AKTIVITETER

Et almindeligt møde følger en dagsorden:

Der er morgenmad fra kl. 7.45. Mødet begynder kl. 8.00.

Velkomst og praktiske beskeder.

Runde med 1 minuts præsentation af medlemmerne, herunder evt. efterspørgsel efter referencer.

Runde med 1 minuts præsentation af gæsterne.

20-25 minutters networking.

Et-to 10minutters præsentationer fra medlemmer/gæster.

Evt. beskeder eller forslag.

Mødet slutter kl. 9.30.
Område
6760 Ribe

Netværk for Dansk Lydteknologi

Netværk for Dansk Lydteknologi er et innovativt samlingspunkt for de mange brancher, organisationer og professionelle, der er med til at sætte Danmark på verdenskortet, når det drejer sig om lyd.
Vores teknologi og viden om lyd skaber arbejdspladser og eksport inden for 48 brancher, som spænder fra høreapparater & medico, over lydeffekter, hifi og musikudstyr til telekommunikation, støjmåling og forsvarsindustri. Det giver os et stærkt udgangspunkt på de globale markeder, men vi har ikke før udnyttet vores bredde.
Nu samles alles aktører for første gang i Netværk for Dansk Lydteknologi. Målet er at styrke og udbygge den globale position gennem samarbejde og innovation.

Baggrunden for netværket er rapporten "Dansk Lydteknologi - en global styrkeposition", hvor virksomheder og forskning inden for lydteknologi blev kortlagt.

Vision

Netværkets vision er, at Danmark er et førende land i verden inden for lydteknologi, når det gælder viden, forskning og uddannelse. Dansk lydteknologi skal være indbegrebet af den højeste kvalitet i både vores produkter og services, i det fysiske rum, og i sociale sammenhænge.

Mission

Netværk for Dansk Lydteknologi samler mennesker, organisationer og virksomheder, der beskæftiger sig med lydteknologi. Vi vil skabe et nyt forum for innovation, samarbejde og formidling af viden på tværs af faglige områder.

Værdier

* Netværket er åbent og inkluderende på tværs af brancher og sektorer
* Netværket tilhører medlemmerne og deres bidrag skaber netværket
* Netværket er globalt
* Netværket skaber profilering gennem medlemmets engagement
* Netværket forankrer sine aktiviteter hos medlemmerne
* Medlemmernes aktiviteter spejles og geares gennem netværket

Formål

Netværket skal overordnet set fungere som samlingspunkt for forskningsmiljøer, virksomheder og professionelle brugere og skabe større kontakt og øget forståelse mellem de forskellige teknologiske specialer og forskellige aktører.

Målsætning:

Netværkets aktiviteter skal styrke samspillet mellem den offentlige og private sektor og herved være med til at fremme innovation og (brug af) forskning i små, mellemstore og store danske virksomheder.

Dette skal nås ved at:

* Fremme samarbejde mellem virksomhederne, forskningsmiljøerne og GTS for derved at øge antallet af forskningsresultater, der omsættes til anvendelige processer og teknologier.
* Fremme samarbejdet mellem forskellige typer af virksomheder med forskellige teknologiske kernekompetencer, forskellig størrelse og markedsposition.
* Fremme samarbejdet mellem de relevante forskningsmiljøer i Danmark, så der skabes én samlet indgang for virksomhederne til relevant viden, og forskningen styrkes.
* Fremme videnspredning og -deling mellem virksomhed, universitet og GTS.
* Arbejde for at udvikle og kvalitetssikre de relevante uddannelser, så de i højere grad afspejler virksomhedernes behov og markedets udvikling.
* Hjemtage relevant viden fra udlandet.
* Skabe et varigt og fortsættende netværk.

Område
2800 Lyngby
(Viser 741 til 750 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk