Netværket for Kvinder i Tjeneste

Netværk for Kvinder i Tjeneste er en selvstændig tværkirkelig organisation, som ledes af en gruppe af kvinder, der kommer fra forskellige evangeliske kirker i Danmark. Fælles for os er, at vi alle står i leder/forkyndertjeneste eller som præster i de kirker, vi kommer i.

Tværkirkeligt fællesskab

Vi har et fælles ønske om at danne basis for et netværk for kvinder, der er i tjeneste/lederskab – på tværs af alle evangeliske kirker i Danmark. Vi ønsker at skabe et forum, hvor kvinder i tjeneste kan blive inspireret, opbygget og udrustet i troen og tjenesten.

Dette ønske inkluderer også kristne kvinder, der har lederposter i samfundet, og vi søger en stærkere og tættere resource-udveksling mellem kirkens lederskab og de som tjener på lederposter i erhvervslivet, socialsektoren, politik ect.

Det vil ske igennem konferencer, lokalgrupper, bøn og udgivelsen af tidsskriftet Netværksbladet, der tilbyder opmuntrende undervisning og inspiration fra andre kvinder i tjeneste.

Til både tidsskriftet og hjemmesiden her, er der knyttet en bønnetjeneste, der opdateres med aktuelle bedeemner.
Til rådighed for dig

Har du en tjeneste blandt kvinder? Kontakt os og vær med i netværket, vi ser det som vores opgave at opmuntre og hjælpe dig/jer både praktisk ved at linke jer på vores webside, og ved at i bruger vort blad som et talerør til kvinderne i Danmark, annoncering eller artikler, og åndeligt som coachpartner i tjenesten, for dem som ønsker det.

Vor vision
* At støtte og udvikle kvinder i tjeneste og lederskab ved at skabe et forum hvor vi bliver inspireret, opbygget og udrustet i troen og tjenesten. Herunder også at støtte og hjælpe kvinder på vej i tjeneste.
* At danne basis for et tjenestenetværk på tværs af alle kirker i Danmark. Herunder også de lokale tværkirkelige ledergrupper.
* At danne basis for et tjenestenetværk mellem nationer.
* At virke som katalysator for større enhed blandt kirker.
* At være forbedere for vækkelse i Danmark og samle til bøn.
Område
4000 Roskilde

NewKnowledge - Danmarks eventportal

Vores mission og idégrundlag er at samle alle offentligt tilgængelige konferencer, messer, seminarer, events, informationsmøder, inspirationsmøder, morgenmøder, gå-hjem-møder, foredrag samt webinars.

Vi ønsker at samle alle events i hele Danmark, som afholdes i både større og mindre virksomheder og organisationer.

Det er et behov - for både virksomheder og deltagere - at der findes een portal, hvor alle aktuelle og kommende events er samlede og repræsenterede.

Registrer dit event

Det er gratis at få jeres konferencer, messer, gå-hjem-møder, o.lign. på NewKnowledge. Registrer jer som bruger på vores hjemmeside - og få alle jeres events på siden!

Hvem bruger NewKnowledge?

Vi kommunikerer events for mange forskellige typer af organisationer og virksomheder, bl.a. Microsoft, IBM, Henley, CBS - og mange mange flere.

Via formidling bygger vi bro mellem virksomheder, tilhørere og deltagere. Tilhørere og deltagere vil gerne få ny viden om de nyeste trends og områder, ligesom de ønsker at skabe relationer og netværk i og til erhvervslivet. Måske møder de den kommende arbejdsgiver, den nye samarbejdspartner, kunde eller underleverandør.

Virksomhederne får mulighed for at dele deres specialiserede viden på et givent område, ligesom de får mulighed for at møde en attraktiv målgruppe face-to-face. I dette møde brandes virksomhedens kernekompetencer og fremstår som en progressiv og professionel samarbejdspartner eller kommende arbejdsgiver.
Område

Nibe Erhvervsråd

Foreningen har til formål at virke til fremme af erhvervslivet i det område, der indtil 01.01.2007 udgjorde Nibe kommune.

Medlemsforhold:
A. Optagelse: Som medlem kan optages enkeltpersoner, foreninger, virksomheder, institutioner og selskaber.
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til formanden med angivelse af telefonnummer og adresse.
B. Udmeldelse og eksklusion: Udmeldelse finder sted skriftligt til formanden senest med 3 måneders varsel til regnskabets udgang.
Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser eller som handler til skade for foreningen. Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance, fritager ikke for kontin-gentforpligtelser for det regnskabsår i hvilket udelukkelsen finder sted.
C. Kontingent: Kontingent fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret af generalforsamlingen.
D. Nibe Erhvervsråd er fra den 01.01.1996 medlem af Udviklingsrådet for Nibe kommune. Nibe Erhvervsråd er berettiget til at udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for Udviklingsrådet for Nibe kommune. Erhvervsrådets bestyrelse udpeger de 2 medlemmer på det konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen. De udpegede medlemmer bør normalt være Erhvervsrådets formand eller næstformand og et bestyrelsesmedlem.
De 2 medlemmer udpeges for et år ad gangen.
Nibe Erhvervsråd er ved sit medlemskab af Udviklingsrådet for Nibe kommune forpligtet til at betale et årligt bidrag til Udviklingsrådet.
Dette kontingent fastsættes af Erhvervsrådets bestyrelse for et år ad gangen.

Nibe erhvervsråds formål:
Det primære formål for Nibe erhvervsråd er servicering og rådgivning af områdets etablerede virksomheder - samt at understøtte rådgivning af nye virksomheder og iværksættere.

Rådet arbejder for erhvervsudvikling af lokalområdet i bred forstand - og er igangsætter og koordinator for en række projekter, der udvikler og profilerer den tidligere Nibe kommune som et attraktivt, dynamisk erhvervsområde - samt et attraktiv bosætningsområde med et godt handelsliv.

Målene er at
• nuværende og kommende virksomheder i Nibe-området sikres de bedste muligheder for en god placering, en positiv udvikling og sund vækst.
• øge antallet af bæredygtige job.
• sikre, at Nibe-området fremstår som et stærkt og attraktivt erhvervsområde.
• medvirke til at der føres en aktiv landdistriktspolitik
• medvirke til, at detailhandelen i primært Nibe by - samt turisterhvervet styrkes.
Det bærende element i foreningens erhvervspolitik er, at alle skal være med til at skabe en fremtidssikret erhvervsudvikling. Det er en væsentlig forudsætning for finansieringen af en høj og stadig stigende velfærd.
Foreningen sætter fokus på at kunne tilbyde de bedst mulige erhvervsmæssige rammer for områdets virksomheder – og for de nye, der kommer til.
Virksomhederne, borgerne - og Aalborg Kommune skal løfte i flok og samarbejde om at videreudvikle det lokale erhvervsliv.
Nibe erhvervsråd har følgende ressourcer og kompetencer:
Nibe Erhvervsråd repræsenterer bredt områdets virksomheder. Rådet har via kontingentopkrævning og afkast af fast ejendom og værdipapirer midler til at gennemføre en række tiltag til gavn for medlemmerne.
Rådet vælger hvert år en bestyrelse, der varetager foreningens interesser.
Nibe erhvervsråd har via Nibe Udviklingsråd i Aalborg kommunes erhvervsafdeling en fast tilknyttet erhvervskonsulent, der skaber dialogen mellem foreningen og Aalborg kommune samt øvrige samarbejdspartnere.
Erhvervskonsulenten har samtidig til opgave at sørge for, at de relevante servicetilbud tilbydes foreningens medlemmer.

Nogle kommende indsatsområder:
Erhvervsrådet arbejder på at sikre, at der er tilstrækkelige erhvervsarealer til rådighed både til de fremtidige virksomheder - og til nuværende virksomheders ekspansion.
Rådet har fokus på at hjælpe nye virksomheder på vej via opbakning til iværksættere, evt. støtte til afvikling af iværksætterkurser og kompetenceudvikling af virksomhedernes medarbejdere.

Rådet anvender følgende metoder:
• Ved at udbrede rådets politik og udtrykke rådets holdninger og meninger i rette fora, på offentlige møder og i politiske sammenhænge.
• Ved - via Nibe Udviklingsråd - at gøre rådet gældende i Aalborg Erhvervsråd, i Aalborg samarbejdet samt i regionen.
• Ved medlemskab af AIH og Aalborg Håndværkerforening at være i dialog med nyttige foreninger.
• Ved at være repræsenteret i relevante råd, udvalg og netværk
• Ved at yde medlemmer support, når behovet er der.
• Ved at være i løbende dialog med relevante politikere og på et årligt møde orientere dem om foreningens virke.
• Ved at være tæt på øvrige planer, der har betydning: her tænkes på den kommende revision af kommuneplanen, landdistriktspolitikken, Aalborg kommunes erhvervsplan, planer for udvikling af turisterhverv og handel i Nibe området mv.

Mission:
Rådet arbejder på at
• nuværende og nye virksomheder oplever området som erhvervsvenligt.
• der er sund vækst og udvikling i erhvervslivet med respekt for den smukke natur.
• der skabes nye bæredygtige arbejdspladser.
• der sker et kompetenceløft i de lokale virksomheder .

3 -5 års visioner
• Nibe-området har flere ikke-miljøbelastende og videnbaserede virksomheder – samt flere domiciler for større - gerne udefra kommende virksomheder
• Der er dannet flere netværk/klynger af lokale virksomheder
• Virksomhederne har opnået - evt. i samarbejde med andre uden for området - at få en andel i flere offentlige opgaver.
• Flere beboere i området arbejder i Nibes virksomheder
• Erhvervsområdet i Vokslev er færdigudviklet som erhvervsområde
• Skalhuse-området er fuld udnyttet som erhvervsområde
• Flere tidl. landbrugsejendomme anvendes erhvervsmæssigt

Hvordan ser foreningens interesseområde ideelt ud om 3- 5 år?

Foreningen har fortsat en tæt dialog med byråd, politikere og Aalborg kommune, således at fokus på at skabe og fastholde et godt erhvervsliv i Nibe-området bibeholdes.
Geografisk har foreningen opnået flere medlemmer både i og uden for det oprindelige geografiske område. Foreningen har flere medlemmer end i 2007,
Nibe Erhvervsråd gavner sine medlemmer:
• Øver indflydelse på den erhvervspolitiske udvikling i Nibe-området
• Er et markant talerør til Aalborg Kommune
• Afvikler udbytterige medlemsarrangementer
• Sparring med attraktive samarbejdspartnere
• Indbydes til konferencer, seminarer og virksomhedsbesøg.
• Giver bedre tilgang til rådgivning og netværkssamarbejder
• Giver medlemmerne bedre indblik i EU – forhold
Udførelse af opgaverne:
Vi vil løse udfordringerne på følgende måde:

Gennem samarbejde med Aalborg Erhvervsråd
Gennem samarbejde med Nibe Udviklingsråd
Via samarbejde med Aalborg kommunes erhvervsafdeling
Område
9240 Nibe

NKF - Nordisk Konservatorforbund Danmark

Nordisk Konservatorforbund Danmark er en interesseorganisation for konserverings- og restaureringsfagligt personale i Danmark.
Foreningens formål er at fremme kendskabet til konserveringsfaget og at afholde og formidle faglige sammenkomster og ekskursioner.
Den siddende bestyrelse har som mål, at arbejde mere politisk på at styrke konserveringsfagets rolle i bevaringen af vor kulturarv.
Foreningen udgiver medlemsbladet Bulletin.
E.C.C.O.
Foreningen er medlem af sammenslutningen af europæiske konservatorforbund E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations)
Forbundsråd
Foreningen er sammen med søsterorganisationerne i de øvrige nordiske lande samlet i Nordisk Konservator Forbund - som udgiver medlemsbladet Meddelelser om Konservering.
Forbundsrådet er foreningens øverste organ. Forbundsrådsordførerposten går på skift landene i mellem for en tre års periode. Den siddende forbundsrådsordfører er Tina Lindgren fra Finland.
NKF-kongressen 2009
Nordisk Konservatorforbunds 18. kongres blev afholdt i 2009, arrangeret af den danske sektion med titlen:
AlleTiders Industri - Bevaring af massefremstillet kulturarv

Publikationen kan købes ved henvendelse til foreningens kasserer - Karen Borchersen - a2Fzc2VyZXJAbmtmLWRrLmRr

Bogen er på 110 sider og koster 200 Dkr plus forsendelsesomkostninger. Bogen kan også hentes som pdf-fil (9,5Mb)
Videreuddannelseskurser
I oktober 2004 afholdt NKF-dk et fællesnordisk videreuddannelseskursus for konserveringsfagligt personale om magasin- og arkivbygninger. Foredrag og undervisningsnoter er udgivet i postprintet: "Magasinbygningens fysik og funktion". Postprintet kan nu købes ved henvendelse til foreningens kasserer - Karen Borchersen - a2Fzc2VyZXJAbmtmLWRrLmRr
Bogen er på 110 sider og koster 150 Dkr plus forsendelsesomkostninger. Bogen kan også hentes som pdf-fil (11,5Mb)

Medlemskab

For at blive medlem af NKF-DK anvendes foreningens ansøgningsskema
Alle har mulighed for at blive optaget som associerede medlemmer af NKF-DK.
Efter indmeldelse vil du få tilsendt information og girokort. Når betalingen er registreret, vil du modtage de sidste nye numre af vores newsletter "Bulletin" og medlemsbladet "Meddelelser om Konservering". Ydermere vil du modtage brugernavn og adgangskode til denne hjemmeside, så du kan få adgang til de sider, der er forbeholdt medlemmerne.

Medlemsskab koster i år 2010:

* Ordinær 400 kr. (Antal medlemmer: 201)
* Associeret 350 kr. (Antal medlemmer: 61)
* Institution 550 kr. (Antal medlemmer: 22)
* Pensionist 200 kr. (Antal medlemmer: 18)

NKF-DKs medlemmer er fordelt på følgende fagområder:

* Kulturhistorisk
* Kunst
* Grafisk
* Monumentalkunst
* Naturhistorisk
* Møbel

Område
2990 Nivå

NLP-Foreningen i Danmark

Forkortelsen NLP står for Neuro Linguistic Programming - på dansk oversat til Neuro Lingvistisk Programmering eller Neuro Lingvistisk Psykologi.
Læs meget mere om NLP på vores hjemmeside.

Foreningens mål og formål

NLP-Foreningen i Danmark er paraplyorganisation, samlingssted og ressource for alle NLP-interesserede i Danmark og NLP-interesserede danskere i udlandet.

NLP-Foreningens mål er at udbrede kendskabet til NLP og brugen heraf i Danmark og gennem bl.a. temaaftener og andre medlemsarrangementer, hjemmesiden, NLP-Posten, NLP Nyhedsbrevet og andre tiltag at skabe positiv opmærksomhed og kvalificeret brug af NLP i alle relevante sammenhænge.

Foreningen tilbyder derfor forskellige former for medlemskab og har fastlagt faglige og etiske normer for NLP-skoler og professionelle NLP-udøvere i Danmark.

Dermed hjælper foreningen nye NLP'ere til at finde de bedste NLP-uddannelser i Danmark og f.eks. NLP-foreningens hjemmeside og nyhedsmails giver såvel skoler og professionelle udøvere en god og billig platform for såvel informationsdeling og markedsføring.

NLP-foreningen drives af frivillige og på baggrund af en dyb interesse for NLP - og har du gode ideer til, hvordan foreningen kan gøre tingene bedre, er du altid velkommen til at sende dine forslag på en mail til redaktionen eller bestyrelsen.

Velkommen til

NLP-Foreningen i Danmark er samlingspunktet for alle NLP-interesserede i Danmark - og hjemmesiden den ressource, hvor du kan finde NLP-skoler og professionelle NLP-udøvere, læse artikler om NLP, se de mange NLP-aktiviteter i Danmark, og meget mere.

Tilmeld dig det gratis NLP Nyhedsbrev på vores hjemmeside - og får du lyst til at blive medlem, er der mange ekstra fordele at hente, bl.a. NLP POSTEN med seneste NLP nyt. Du får også fuld adgang til NLP Forum, hvor du kan "snakke NLP" online, knytte kontakter til andre NLP'ere og blive hørt - uanset hvor i landet du bor.
Område
4000 Roskilde

Noca - Network of Corporate Academies

NOCA er netværket for dig, der ønsker at indgå i et fagligt professionelt netværk, hvor du får mulighed for at videndele med HR-ligesindede. Et medlemskab af NOCA, giver gennem konferencer og møder teoretiske indspark til dit daglige arbejde. Samtidig giver diverse temagrupper mulighed for, at du kan lufte dine professionelle udfordringer omkring specifikke emner i et mindre fora. Et medlemskab af NOCA omfatter hele virksomheden, hvilket betyder, at flere personer fra en medlemsvirksomhed, kan deltage i arrangementer og temagrupper uden ekstra beregning. NOCAs netværk er for HR folk i offentlige og private virksomheder, der er indstillet på et medlemskab efter princippet ´noget for noget´. I praksis betyder det, at samtlige medlemmer skal være indstillet på, at bidrage positivt med viden og erfaringer fra deres daglige arbejde. Dette er med til at opretholde NOCAs mantra, nemlig at NOCA er -

Skabt af medlemmerne, drevet af medlemmerne – for medlemmerne!

FORMÅL

NOCA er en forening for private og offentlige virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, der arbejder med samspillet imellem forret­ningsstrategi og strategi for de menneskelige ressourcer.

NOCA er en netværksorganisation, der arbejder for brobyg­ning imellem forskning og praksis.

NOCA er forum for videnopsamling og formidling om Corporate Academies og strategisk kompetenceudvikling.

NOCA arbejder for erfaringsudveksling mellem forretnings­udvikling, strategisk kompetenceudvikling, uddannelse, orga­nisations- og ledelsesudvikling.

NOCA arrangerer konferencer, møder, kurser og studieture.

NOCA yder rådgivning om strategisk kompetenceudvikling, her­under bl.a. om etablering og udvikling af Corporate Academies.

NOCA er en upolitisk, not-for-profit forening - ejet og drevet af medlemmerne for medlemmerne.

MEDLEMMER

NOCAs netværk er for HR folk i offentlige og private virksomheder, som er indstillet på et medlemskab efter princippet ´noget for noget´. I praksis betyder det, at samtlige medlemmer skal være indstillet på, at bidrage positivt med viden og erfaringer fra det daglige arbejde. Interesseområderne i NOCA spænder over forretningsudvikling, strategisk kompetenceudvikling, arbejdsmiljø, talentudvikling, Corporate Academies etc.

Ønsker du og din virksomhed at blive medlem af NOCA, kontakt da George Greibe på enten bm9jYUBub2NhLmRr - eller telefon 33 13 18 00

----
Vil du findes af netværksinteresserede? Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv en del af listen over netværk i Danmark.
Område
1171 København K

Nordfyn Erhverv

Nordfyn Erhvervs vision er:

For os handler det om, at det nordfynske erhvervsliv sikres fortsat vækst og at beskæftigelsen øges.

Nordfyn Erhvervs mål er:

At yde uvildig vejledning til iværksættere såvel som etablerede virksomheder

At fremme samarbejdet mellem forskellige virksomheder og brancher

At møde fremtidens udfordringer med lokalt sammenhold

At sikre mulighed for fortsat vækst, og at alle virksomheder er en del af denne udvikling

At udvikle samarbejdet mellem erhvervslivet og relevante myndigheder

Derfor tilbyder vi:

• Gratis uvildig vejledning

• Iværksætterhjælp

• Kontaktformidling

• Formidling af finansieringskilder

• Informationsarrangementer

• Formidling af erhvervslejemål

• ERFA-grupper og netværk

• Eksport- og importrådgivning

• Virksomhedsudvikling

• Kontakter til kunder og markeder

• Køb og salg af virksomheder

• Hjælp ved generationsskifte

Desuden er vi specialiseret i:

• Markedsundersøgelser

• Kommunikations- og informationsrådgivning

• Virksomhedsrettede projekter

• Eksportafklaring

Bliv medlem

Har du lyst til at blive medlem af Nordfyn Erhverv, kan du udfylde et skema på vores hjemmeside.

Erhvervsrådet har p.t. 320 medlemmer, som vi servicerer med rådgiving, sparring og relevante arrangementer.

Kontingenter

Årligt kontingent for medlemskab pr. 1/3 2007 - priserne er inkl. moms

Personligt: 250 kr.
Forening: 625 kr.
Virksomhed m. 0 ansatte/ iværksætter: 625 kr.
Virksomhed m. 1-10 ansatte: 1250 kr.
Virksomhed m. 11-20 ansatte: 1875 kr.
Virksomhed m. 21 og flere ansatte: 2500 kr.
Område
5471 Søndersø

Nordisk Gipspladeforening

Vi tager os af branchens interesser fagligt og politisk. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til vores arbejde eller, hvis du er interesseret i medlemskab.

Vi er en del af DI.
Område
1553 København V

Nordisk Netværk for Avantgaardestudier

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2009. I november 2008 blev netværket af NordForsk udnævnt til ”Nordic Research Gem”, et særligt succesrigt forskernetværk. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder.

Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd i Danmark 2001-2004. Nordisk Netværk for Avantgardestudier har desuden medvirket til at oprette et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference blev afholdt i Ghent, Belgien, maj 2008. EAMs anden konference afholdes i Poznan, Polen, 2010.
Område

Nordjysk Iværksætter Netværk

Søg rådgivning før start af virksomhed !

Nordjysk Iværksætter Netværk er koordineret af Væksthus Nordjylland, der sammen med de lokale erhvervskontorer tilbyder rådgivning og sparring til iværksættere og virksomheder i hele Region Nordjylland.

Indgangsvinklen er de lokale erhvervskontorer, som du træffer på telefon 70 15 16 18.

Hvis du ønsker at etablere egen virksomhed i Region Nordjylland har dit lokale erhvervskontor via NiN-samarbejdet mulighed for at tilbyde dig:

1. En individuel gratis rådgivning om din forretningsplan

og

2. Mulighed for tilskud til at købe rådgivning hos de private rådgivere, typisk revisorer, advokater og reklamebureauer, der kan hjælp dig med at få styr på din virksomhedsstart.

Går du med tanker og planer om at blive selvstændig, kan vi tilbyde dig op til 16 timers næsten gratis
rådgivning før, under og efter start, og vi er til at træffe i hele Nordjylland.

Se en grafisk oversigt over NiN's tilbud på vores hjemmeside!

Herudover tilbyder Væksthus Nordjylland, erhvervskontorerne samt mange andre en lang række af kursustilbud og arrangementer for iværksættere rundt omkring i hele regionen.

NYT - NYT- NYT

Og har du amitioner om Vækst i din nye virksomheder, kan vi måske hjælpe dig med et længerevarende rådgivningstilbud. Læs mere om Vækst Iværksætter Programmet her!

Mange iværksætter hilsner fra
Nordjysk Iværksætter Netværk

NiN er rådgivning, der virker!

Vi har rådgivet iværksættere siden 2001 og hele tiden været overbevist om
at det virkede. Men nu kan vi dokumentere det!:

* 0,8 flere jobs pr. iværksætter, der modtager rådgivning.
* Gns. omsætningsstigning på 127.000 kr.
* 15 % højere overlevelse og flere andre gode effekter.

Rapporten, der er lavet af AKF, kan læses her:

Iværksætterrådgivning der virker
Nordjyske iværksættere har gavn af rådgivning


NiN rådgivningen virker!

At rådgivning i forbindelse med start af egen virksomhed er vigtigt for en god start og overlevelse på længere sigt har længe været den generelle opfattelse. En behandling af data fra CVR registret og Nordjysk Iværksætter Netværks egne data dokumenterer nu denne opfattelse. Af de virksomheder (enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab), som modtog rådgivning via Nordjysk Iværksætter Netværk i forbindelse med deres opstart i 2002 er 98% stadig tilmeldt CVRregistret i 2006.

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad Netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
9220 Aalborg Ø
(Viser 751 til 760 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk