Nordjyske Kometer

Nordjyske Kometers vision er at udgøre et stærkt fundament for udvikling og vækst af virksomheder og deres netværk. Foreningen stimulerer udvikling af netværk mellem medlemsvirksomhederne på tværs af geografiske og faglige skel i hele Nordjylland, hvor aktiviteter foregår i et nært samspil med andre lokale og faglige organisationer og foreninger.

Målgruppe
Målgruppen er etablerede små- og mellemstore virksomheder i Nordjylland, som vil bidrage og modtage – og som aktivt vil indgå i netværk for at udvikle både viden, netværk og forretningsområde.

Mål og delmål

Nordjyske Kometer har særlige mål inden for 6 indbyrdes afhængige områder:

Aktiviteter
Netværk
Samarbejde
Inspiration
Medlemmer
Sponsorer

FORMÅL

Foreningen er en netværksskabende organisation for erhvervsdrivende og iværksættere, som arbejder for erhvervsudviklingen i Region Nordjylland. Foreningen vil sætte fokus på medlemmernes talentmasse og gøre medlemmerne mere synlige i erhvervslivet.

Foreningen skal igennem debat, medlemsaktiviteter og ved samarbejde med øvrige aktører på området understøtte kompetence- og forretningsudvikling for medlemmerne.

Dette opnås blandt andet ved at:

*

sætte fokus på de mindre virksomheders rolle og muligheder i den nordjyske erhvervsstruktur,
*

samle mindre nordjyske virksomheder i et erfaringsbaseret netværk, hvor fælles interesser og fælles problemstillinger vil være det bærende udgangspunkt,
*

udvikle og understøtte samarbejder, foreningens medlemmer imellem,
*

identificere og understøtte iværksættere og mindre virksomheder blandt foreningens medlemmer med vilje og potentiale til vækst,
*

formidle kurser, foredrag og uddannelser tilpasset medlemmernes behov gennem start-, udviklings-, og konsolideringsfasen.
*

samarbejde aktivt og bedst muligt med de til enhver tid eksisterende aktører på området for udvikling og support af mindre virksomheder.

FORENINGENS MEDLEMMER

Som personligt medlem kan optages enhver, der aktivt driver erhvervsvirksomhed.

Udover personlige medlemmer er foreningen berettiget til at optage offentlige og private

juridiske enheder, der beskæftiger sig med og interesserer sig for de formål, der fremgår af foreningens formålsparagraf.
Område
9530 Støvring

Nordre Birks Vognmandsforening

Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske, erhvervsmæssige og sociale interesser, og til opnåelse af dette formål skal foreningen blandt andet gennem bekæmpelse af usund konkurrence søge tilvejebragt et godt sammenhold mellem vognmandsnæringens udøvere og i øvrigt på enhver måde virke for at sikre medlemmerne de bedst mulige betingelser for udøvelsen af deres erhverv.

Dette formål skal i videst omfang tages i betragtning ved afgørelse af, hvorvidt et medlem har gjort sig skyldig i overtrædelse af vedtægterne.

Det er ethvert medlems pligt at arbejde for det bedst mulige kollegiale sammenhold, og det er derfor en indlysende og almindelig forpligtelse for ethvert medlem at give medlemmerne af foreningen eller medlemmer af Dansk Transport & Logistik fortrinsret ved enhver form for forretningsforbindelse.

Forholdet til Dansk Transport & Logistik

Foreningen er optaget under Dansk Transport & Logistik, som er medlem af Dansk Erhverv (DE), og foreningens medlemsvirksomheder er hermed forpligtet til at respektere DTL’s og DE’s vedtægter og bestemmelser.

Medlemsvirksomheder, der beskæftiger fremmed arbejdskraft, skal følge de for transportbranchen gældende løn- og arbejdsvilkår, jf herved DTLs etiske normer.

Optagelse af medlemmer

Som medlem kan optages enhver, der fra sit forretningssted i Danmark driver lovligt erhverv som vognmand, og som har en væsentlig berettiget interesse i medlemskab.

Som medlem kan endvidere optages medarbejdende børn i faderens (moderens) forretning eller omvendt.

Medejere af en forretning med flere indehavere skal optages som medlemmer.

Drives en forretning i selskabsform, er det selskabet som sådant, der er medlem, og det skal meddeles foreningen, hvem der repræsenterer selskabet i foreningsanliggender.

Derudover kan højst 2 medarbejdende aktionærer optages som medlemmer. Enhver, der optages som medlem, skal indskrive sit navn i foreningens medlemsprotokol eller underskrive en særlig indmeldelsesblanket.

Optagelse af et medlem sker med forbehold af DTL's afgørelse i hvert enkelt tilfælde.
Område
2000 Frederiksberg

Nordvestjysk Erhvervsråd

Formålet med Nordvestjysk Erhvervsråds arbejde er at skabe vækst og erhvervsudvikling for områdets virksomheder gennem sammenhold, samarbejde samt hurtigt og god service.

Forudsætningen og styrken i vores erhvervsfremme aktiviteter er, at de tre kommuner Lemvig, Struer og Holstebro er gået sammen om ét fælles erhvervsråd og derigennem har en stærk koordination på det erhvervsmæssige område.

De tre kommuner er hinandens naturlige arbejdskraftopland og vores erhvervsklynger går på tværs af kommunegrænserne - så netop derfor er det også fremover vigtigt med et stærkt samarbejde og fælles fodslag.

Hvis vores område skal fortsætte den nuværende vækst, så afhænger det af vores evne til at samle og koordinere ressourcerne lokalt. Med fremsynethed og den rigtige strategi - og samlede ressourcer til at gennemføre den - så forbliver Nordvestjylland et forgangseksempel inden for udvikling og erhverv.

Medlemskab

Som medlemmer kan optages personer, erhvervsvirksomheder, foreninger, institutioner,
organisationer m.v.
Ingen af medlemmerne hæfter personligt, herunder begrænset, proratarisk eller solidarisk
for foreningens forpligtelser.
Område
7500 Holstebro

Notesnet.dk - Domino Specialisterne

Notesnet.dk er en sammenslutning af uafhængige Lotus Domino Specialister. Vi har alle 6-15 års erfaring og tilsammen er vi en af Danmarks største og mest kompetente Domino udbydere.

Vores kompetence spænder vidt, fra alm. Notes udvikling (formula, script, javaScript, html) til WebSphere og AS/400. Alle har dog deres primære fokus på Domino. Vi er specialiseret indenfor hvert vores felt: Notes udvikling, Web udvikling, System Administration, Projektledelse m.v.

Du kan nu følge med i de løbende opdaterede informationer på Notesnet.dk via RSS.

Idegrundlag
Gruppen Notesnet.dk blev stiftet 1. januar 2002, med det formål at kunne tilbyde virksomheder en bred, professionel kompetence indenfor udvikling og systemadministration på Notes/Domino platformen. I erkendelse af at ingen konsulent er altvidende, er det gruppens mål, at man altid skal kunne få fat i et andet gruppemedlem og sammen løse udfordringen.

Hvem er vi ?
Vi er en større gruppe freelancere, hvoraf størstedelen af os har arbejdet sammen i nogle af markedets største IT virksomheder. Vi mødes fast en gang om måneden, hvor vi udveksler viden/erfaringer og diskuterer problemer og ikke mindst løsninger. Vi har endvidere etableret en række arbejdsgrupper, der sammen kigger på nye teknologier (research & development) - i erkendelse af at vi lever af vores viden og derfor altid skal være opdaterede på de nyeste teknologier.

Hvorfor vælge en freelancer ?
Som freelancer lever vi af vores viden og service. For os er det ikke et 8-16 job, men en livsstil. Ved at vælge en freelancer, får du som kunde:

* Kompetence
* Engagement
* Service
* Fleksibilitet

Vores lave driftsomkostninger, gør at vores priser er yderst konkurrence dygtige.

Notesnet freelance netværket kan endvidere tilbyde:

* Bred kompetence
* Total leverandør
* Sikkerhed ved sygdom/ferie
* Projektledelse
* Salg af standard produkter og licenser

På medlemssiden kan du se hvilke freelancere der er tilknyttet netværket, samt den enkelte konsulents kompetencer og kontakt oplysninger.

Brug os
Har du et spørgsmål eller en udfordring? Find svaret på vores hjemmeside:

* Find en konsulent med den rigtige profil og kontakt ham direkte.
* Brug vores forum til at diskutere relevante emner.

Bliv medlem

Du har 2 muligheder:

Registrer som bruger
Du kan blive registreret bruger og få adgang til vores diskussionsforum - det er gratis og for alle. Såfremt du har nogle problemer er du velkommen til at kontakte Brian Cassim

Bliv medlem
Hvis du er selvstændig konsulent med min. 6 års Notes/Domino erfaring - så kan du blive medlem af Notesnet.
Område
3450 Allerød

Nyborg Handelsstandsforening

Vi arbejder hele tiden på, at markedsføre Nyborg og byens handlende, 24 timer i døgnet - 365 dage om året. Vores ønske er at du må få en positiv elektronisk handels-oplevelse. Brug vores hjemmeside når du vil vide mere om hvor eller hvornår et arrangement finder sted. Skal du i kontakt med en eller flere af vores medlemmer, så søg i databasen: medlemsliste.

Foreningens arbejde

Stiftet i 1872, og med 138 år bag sig, har NYBORG HANDELSSTANDSFORENING i mange år været et naturligt samlingspunkt for byens handlende, der således står godt rustet til et nyt årtusinde.
NYBORG HANDELSSTANDSFORENING arbejder aktivt og konstruktivt sammen med byens offentlige myndigheder. Gennem årene har foreningen opbygget en stor goodwill, som i dag er medvirkende årsag til de gode rammer, byen og dens handlende er omgivet af.
Opbakning til NYBORG HANDELSSTANDSFORENING er stort set entydig. Aldrig har medlemstallet været større, og aldrig har den enkelte handlendes vilje til at deltage været bedre. I de næste afsnit vil vi ridse foreningens struktur op:

NYBORG HANDELSSTANDSFORENING er hovedforeningen, som står for al overordnet planlægning, økonomi, forhandling og mødevirksomhed.

AKTIVITETSAFDELINGEN er en del af handelsstandsforeningen, og som tager sig af fælles markedsførings arrangementer såsom: de lange lørdage, vinter & sommer udsalg, pinsemarked, Open by Night, aktiviteter omk. påske, efterårsferie og jul samt naturligvis byens flotte juleudsmykning – i alt resulterer arbejdet i ca. 20-25 store og små arrangementer om året.

Nyborg Handelsstandsforening har i sommeren 2004 oprettet sit eget kontor, der er beliggende i Bladhuset, Nørrevoldgade 58. Kontoret er handelsstandsforeningens sekretariat, der udfører de administrative opgaver, samt i samarbejde med bestyrelsen planlægger de mange aktiviteter, der afholdes igennem året. Har du spørgsmål - så kontakt kontoret enten ved personlig henvendelse eller på tlf. 65 31 44 66.

Foreningens formål er:

a) at virke til fremme for handel, industri, skibsfart og dermed forbundne interesser indenfor andre erhverv i Nyborg og omegn.

b) lejlighedsvis at samle medlemmerne til oplysende og belærende orientering af erhvervsmæssig interesse.

c) at virke for godt kollegialt samarbejde mellem medlemmerne til fremme af byens handel og erhverv.

d) at virke for uddannelse gennem opretholdelse af en handelsskole i Nyborg.

e) ved mæglende mellemkomst at søge bilagt eventuelle uoverensstemmelser.

Medlemskab

Adgang til at søge optagelse som medlem af foreningen har enhver myndig, borådig, uberygtet person og/eller virksomhed, med tilknytning til handel og erhverv, der udøver næring i det østfynske område.

Ansøgningen om optagelse rettes skriftligt til bestyrelsens formand.
Område
5800 Nyborg

Odder og Omegns Biavlerforening

Foreningens formål er at samle biavlere og andre med interesse for biavl i en lokalforening, der skal virke for biavlens fremme og være tilsluttet Danmarks Biavlerforening.

MEDLEMSSKAB

Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål.
Område
8300 Odder

Odense Cityforening

Cityforeningens opgave er at markedsføre Odense City, planlægge og gennemføre forskellige aktiviteter, og varetage medlemmernes interesser i forhold til offentlige myndigheders lokalplaner og vedtægter. I dag har Cityforeningen godt 220 medlemmer. Dem er vi rigtig glade for; men vi vil gerne være endnu flere! Derfor opfordrer vi dig til at melde dig ind! Det er meget enkelt. Jo stærkere, vi er som forening, jo større mulighed har vi for at styrke Odense City yderligere, så endnu flere vælger at tage ind til city for at handle eller besøge byens mange restauranter og cafeer. Ud over at være en del af et stærkt fællesskab får du som medlem blandt andet følgende fordele:

17,5 % rabat ved Fyens Stiftstidende
17,5 % rabat ved Ugeavisen
20 % rabat på annoncering i Søndagsavisen
Gratis oprettelse af City Index side på Cityforeningens hjemmeside
Mulighed for at deltage i Odense Cityforenings Gavekort-ordning

Derudover gennemfører foreningen mange arrangementer - lige fra musikunderholdning og optræden på lørdage i forårs- og sommerperioden, til de meget store arrangementer som "Robotfestival", "City Open by Night", "Blomsterfestival", "Kulturnat" , "Høstfest" og "Jul i City".

Odense Cityforening udsender seks "City News" om året med informationer og nyheder fra foreningen, og seks "City aviser", som udkommer som et tillæg til Fyns Stiftstidende og Ugeavisen. I City aviserne tilbydes medlemmerne en speciel rabat for annoncering.

Derudover gennemfører foreningen mange arrangementer - lige fra musikunderholdning og optræden på lørdage i forårs- og sommerperioden, til de meget store arrangementer som "Open by Night", "Blomsterfestival", "Kulturnat" , "Høstfest" og "Jul i City".

Vi arbejder stadig på at udvikle konceptet, så City bliver endnu mere interessant for vores gæster. Betingelsen for, at vi kan blive endnu bedre til vores opgave er, at vi står sammen og udvikler os som forening.

Vi glæder os til at høre fra dig...

Mange hilsner
Odense Cityforening
Område
5000 Odense C

Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforenings formål er på et folkeligt og kristeligt grundlag at mødes til foredrag og sang, oplæsning, samtale og debat.

Adgang til at være medlem af Højskoleforeningen har enhver, som kan tiltræde Højskoleforenin­gens formål.

Indmeldelse og udmeldelse sker ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer.

Medlem - hvordan

Ønsker du at blive medlem af Odense Højskoleforening, kan indmeldelse kan ske ved møderne eller til formanden

Olav Grue

(6618 9808 mail: b2xhZ3J1QHNhLW5ldC5kaw==)

eller til kassereren

Henni Ahlefeldt-Laurvig

(6614 0980 / YWhsZS12aWdAZ2FsbmV0LmRr).

Årskontingentet er kr. 150,- pr. person, og medlemskab giver fri adgang til almindelige foredragsaftener.

Ikke-medlemmer betaler kr. 50,- for en foredragsaften.

Normalt er der fælles kaffebord til kr. 30,- pr. person.

Mere om foreningen

Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense.

Den blev til, fordi nogle unge havde været på grundtvigsk højskole, og da de kom hjem, ønskede de i deres dagligdag at fastholde de værdier, de havde mødt dér.

Der har været opgangs- og nedgangsperioder for foreningen, men i modsætning til mange - måske de fleste - af de foreninger, der opstod dengang, er Odense Højskoleforening her ved indgangen til sin 113. sæson stadig spillevende.

Vi mødes for at tage tidens puls, høre foredrag, drøfte aktuelle samfundsspørgsmål og synge fra Højskolesangbogen. Vi tager på højskoleophold rundt om i landet, besøger lokale virksomheder samt institutioner og tager på en hyggelig sommerudflugt.

I år præsenterer bestyrelsen som noget nyt denne hjemmeside, som kan findes på adressen: www.oh-odense.dk

Her vil man kunne finde programmet for næste sæson og få information om foreningen. Det er tanken at udvikle hjemmesiden, så den med tiden i højere grad kan understøtte kommunikationen med medlemmerne.
Område
5260 Odense S

Odense Journalistforening

Odense Journalistforenings formål er at styrke det kollegiale sammenhold og højne medlemmernes faglige niveau.

Alle pressefolk, der har tilknytning til en journalistisk arbejdsplads i Odense, også praktikanter, kan melde sig ind i Odense Journalistforening – en kollegial sammenslutning, som
vore forfædre stiftede så langt tilbage som i 1916.

OJ er ikke nogen fagforening, men derimod en faglig forening, der – tilsat en smule socialt islæt – har til formål at styrke sammenholdet, også på tværs af arbejdspladserne, og at højne medlemmernes faglige niveau.

For at opfylde det sidste formål arrangerer vi årligt fire-fem frokostmøder med aktuelle gæster. Mad og drikke ved disse møder betales af foreningen.

Foreningen stiller to dejlige sommerhuse på Lyø og Thurø til rådighed for medlemmerne for en billig penge.

Endvidere er der tradition for en årlig sommerudflugt og en juletræsfest, hvor hele familien er velkommen.

----
På Netværksportalen har vi mange lignende netværk og erfa-grupper i vores database. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
5000 Odense C

Odense Malerlaug

Odense Malerlaug er en arbejdsgiverorganisation tilsluttet Danske Malermestres garantiordning, og består af 80 aktive medlemmer.

Garanti på kvalitet

Det forpligter at yde kvalitet. Alle medlemmer af DANSKE MALERMESTRE er derfor omfattet af
DANSKE MALERMESTREs garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til deres forventninger, har De adgang til at indbringe sagen for DANSKE MALERMESTREs Garantiordning. Garantiordningen udnævner da en uvildig syns- og skønsmand, der vurderer arbejdet. Får De medhold i Deres klage, vil fejlene blive udbedret uden omkostninger for Dem.

Vi er stolte af at kunne fortælle, at det er yderst sjældent, at der rejses garantisager over for medlemmer af DANSKE MALERMESTRE. Men skulle uheldet være ude, giver Garantiordningen Dem vished for, at problemerne altid bliver løst.

Det dækker Garantiordningen

Dækket af garantiordningen er private forbrugere, der har indgået aftale med et medlem af DANSKE MALERMESTRE om udførelse af malerarbejde på deres bolig. Ved private forbrugere forstås:

* Ejere af en- og tofamilieboliger, ejerlejligheder og sommerhuse
* Ejere af bolig- og erhvervsejendomme for arbejde udført i den private bolig
* Lejere i en- og tofamilieboliger og sommerhuse
* Lejere i udlejningsboliger, andelsboliger og ejerlejlighedsejendomme, når arbejdet udføres i lejligheden efter lejerens ønske og for lejerens regning.
* Fællesarbejder i udlejningsboliger, andelsboliger og ejerlejlighedsejendomme, når rekvirenten er en forening, der højst omfatter 10 boliger.

Garantiordningen dækker egentligt malerarbejde samt arbejde, der naturligt og sædvanligt hører herunder. Garantiordningen dækker de direkte udgifter, der er forbundet med manglens udbedring samt rengøring. Det er en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at udgifter til udbedring ikke overstiger kr. 100.000,00 inkl. moms. Sager af større omfang henvises til civilretslig behandling.
Område
5000 Odense C
(Viser 761 til 770 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk