Odense Tømrermesterforening

Odense Tømrermesterforening er en forening af tømrermestre, der har fælles interesse for godt og gedigent kvalitetsarbejde, og for gode gamle håndværkstraditioner.
Hvis du er tømrermester, kan du også blive medlem af Odense Tømrermesterforening. For at blive medlem skal du også være medlem af Dansk Byggeri.

Fagligt og socialt samvær
Vi samles både om faglige spørgsmål og i sociale sammenhæng, og støtter på den måde hinanden på mange fronter.

Odense Tømrermesterforening er en gammel forening

Egentlig kan man sige at Tømrerlaug er helt fra 1752, men den nuværende Tømrermesterforening blev først stiftet den 29. marts 1889, og i 1909 blev Odense Tømrermesterforening og Odense Tømrerlaug slået sammen til eet. I begyndelsen var der en stor social del med sygeforsikring, begravelseshjælp og enkepensionskasse, som spændte et sikkerhedsnet under medlemmerne. Senere er det blevet en kombination af fagligt og socialt samvær og samarbejde.
I dag er Odense Tømrermesterforening primært en forening af tømrermestre, som ønsker at udføre kvalitetsarbejde, og gennem medlemskab af Dansk Byggeri også er underlagt BYG-garantien. Der er også et godt samarbejde mellem medlemmerne og der er møder med både fagligt og socialt indhold, som styrker sammenholdet.
Der er ligeledes en aktiv seniorklub, som mødes i foreningens lokaler en gang om ugen.

Bofællesskab med andre foreninger

Odense Tømrermesterforening har bo/- og sekretariatsfællesskab med Odense Murerlaug og Haandværker- og Industriforeningen i Odense, med hvilke vi har et godt samarbejde.
Område
5000 Odense C

ODM - Organisationen Danske Museer

ODM arbejder for:

at fremme dansk museumsvæsens interesser gennem nationalt og internationalt arbejde
*
at videreudvikle museerne som aktive professionelle institutioner i samfundet
*
at påvirke den politiske debat
*
at fremme museernes interesser i forhold til offentlige myndigheder
*
at være et samarbejdsforum for alle fagkategorier med tilknytning til dansk museumsvæsen
*
at formidle museale anliggender internt i museumsverdenen og eksternt til of-fentligheden
*
at bidrage til at professionalisere museumsfaget gennem tilbud om efter- og videreuddannelser for ansatte ved de danske museer samt personer tilknyttet disse museer og eventuelt andre interesserede

Visionen

* ODM skal være den primære samarbejdspartner i museumsspørgsmål i Danmark i relation til det politiske system
* ODM skal samle museumsverdenen med respekt for mangfoldigheden og skal kunne agere differentieret på baggrund af de tre faglige museumskategoriers særlige forhold (kunstfaglig, natur- og kulturhistorie)
* ODM skal fremme tæt faglig dialog og sammenhængskraft med medlemsmuseerne med henblik på høj faglig og museumspolitisk troværdighed
* ODM skal skabe en samlet, klar og struktureret museumspolitisk profil
* ODM skal vedblivende udarbejde visioner for museernes virke nationalt og internationalt
* ODM skal styrke medlemmernes mulighed for at udfylde deres rolle i samfundet optimalt
* ODM skal rådgive medlemmerne i politiske, juridiske og økonomiske spørgsmål
* ODM skal sikre, at der udvikles stærke museumsfaglige kompetencer for alle i museumsverdenen gennem møde-, kursus- og efteruddannelsesvirksomhed

Hvem kan blive medlem?

Ordinære medlemmer

Foreningens medlemmer er museer eller tilsvarende institutioner. Ved museum forstås en institution som indsamler, registrerer, bevarer, forsker i og formidler materielle og kunstneriske vidnesbyrd og dokumentation om mennesker og natur, deres historie og udvikling

Ved tilsvarende institutioner forstås fagligt ledede institutioner med definerede ansvarsområder inden for flere af museernes arbejdsfelter.

For at blive medlem skal man anerkende og opfylde ICOM's museumsetiske regler. Se ODMs vedtægter.
Associerede medlemmer

Som associerede medlemmer optages institutionerne og samlinger, der arbejder med områder, som er beslægtede med museernes. Associerede medlemmer har ikke stemmeret og associerede medlemmer må ikke arbejde i modstrid med ICOMs museumsetiske regler.
ODMs 178 medlemmer

Se liste over ODMs medlemmer her. Nye associeret medlem optaget i 2010: Konservatorskolen, MUSKO-Museumsundervisning Syd og Museumsundervisning MidtNord.
ODM har i dag 178 medlemmer efter de seneste fusioner, heraf 113 (ud af 118 mulige) statsanerkendte og 8 statslige (ud af 8 mulige). Dvs. at vi dækker godt 96 % af de statslige og statsanerkendte museer.

Optagelse

Spørgsmål om medlemsskab afgøres af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Netværk

Netværkene er de stærke samarbejdsrelationer, der binder museumsverdenen sammen fagligt. Netværkene er baseret på faglige emner af vigtighed for hele eller dele af museumsverdenen. Mange netværk går på tværs af sektioner, geografi og andre parametre. I ODMs netværk er i øjeblikket organiseret over 400 medarbejdere fra medlemsinstitutionerne, som frit kan tilmelde flere deltagere i netværkene.

Mere info under de enkelte netværk

Klik på de enkelte netværk på vores hjemmeside og se beskrivelser af formål, ansvarlige, deltagere og andre relevante informationer.
Område
1463 København K

Odontologisk Forening

Odontologisk Forening er en studenterpolitisk forening på Århus Tandlægeskole. Vi er et serviceorgan for dig og dine medstuderende, og har til formål at gøre livet lidt lettere for alle studerende, uanset om du læser på ÅT eller SKT. OF

Styrelsen består af 35 poster, og for at komme med i Styrelsen skal du vælges til en af disse. Dette foregår ved Generalforsamlingen ved at kandidaterne til de forskellige poster holder en lille valgtale, hvor du beskriver, hvorfor du vil være god til netop denne post. Herefter er der anonym afstemning, hvor alle fremmødte OF-medlemmer har stemmeret. Alt dette foregår i en hyggelig og afslappet atmosfære.

Som medlem af OF får du følgende medlemsfordele stillet til rådighed

- Leje af kranie
Som tandlægestuderende og OF-medlem kan du leje et kranie i forbindelse med de anatomiske studier på 1. sem. Her betales 700 kr. hvor 400 kr. er i form af et depositum. Som OF-medlem betaler du derfor kun 300
kr. i leje.
- Leje af plastiktænder
I løbet af din undervisning i tandmorfologi får du igennem OF mulighed for leje af tænder til dine
studier.
- Artikulator leje
Som tandlægestuderende kan du leje en artikulatur på 5. semester. Her betales xxx kr., hvor xxx er
i form af et depositum.
- Fri afbenyttelse af opgavebanken
Opgavebanken opdateres løbende således at du altid kan finde de nyeste eksamensopgaver og noter til de forskelligefag i løbet af studiet. Vi stiller selvfølgelig både eksamensopgaver for tandlæge- og
tandplejerstuderende til rådighed.
- Kopiering til 33 øre pr. kopi
Du får brug for at kopiere rigtig meget i løbet af din studietid. Som medlem af OF, kan du købe kopikort til OF’s kopimaskine, som kan bruges i hele skolens åbningstid. Kopiprisen er kr. 0,35 for medlemmer og
kr. 0,70 for ikke-medlemmer
- Tilskud i forbindelse med dentalmesser
- Brug af OF’s læsesal
- Gratis Adgang til OF’s sociale arrangementer
- OF kursus
I samarbejde med Tandlægeforeningen kan alle tandlægestuderende komme på interessante kurser, som alle afholdes på skolen.
- OF praktik
I samarbejde med vores sponsor, Tandlægenet, har OF skabt mulighed for at man som tandlægestuderende kan komme ud og arbejde i privat praksis i sin sommerferie. Det være sig alt lige fra klinikassistent opgaver til mindre tandlæge opgaver. Vores sponsorer tilbyder desuden følgende medlemsfordele…
- Køb af kittel
I samarbejde med vores hovedsponsor Colgate tilbyder vi nu dig som OF medlem en kittel for kun
180 kr. Normalpris 275 kr.
- Fri entré på Social Club
Foruden at være medarrangør af diverse festlige arrangementer, såsom rusturen og afterparties
efter fester på Tandlægeskolen, tilbyder Social Club desuden OF-medlemmer fri entré på Social Club mod forevisning af dit vip-kort.
- Kliniktrøje fra Zendium
1. semester Tandplejer- og 5. semester Tandlægestuderende modtager en gratis zendium klinik
polo i rigtig lækker kvalitet.
- Fordelagtige bankforhold
OF har valgt at indgå et samarbejde med Spar Nord bank. Spar Nord bank er en bank, der ser fordelen i at have dig som kunde og tilbyder derfor dig, som OF-medlem en indlånsrente på 3,25 % og en kassekredit på 8 %. I kraft af deres specialisering indenfor tandlægebranchen signalerer de en seriøsitet, som OF kan stå 100% indenfor. Du kan enten flytte bank – hvilket er meget lettere end man skulle tro..
Kontakt Tanja Nielsen fra Spar Nord på 86760911 for yderligere oplysninger.
- Sommerferie med Curaprox
Curaprox laver nogle af de mest skånsomme tandbørster på markedet. Herved undgås slibeskader
og tandkødsretraktioner! Disse tandbørster bliver derfor anbefalet af ledende personer fra
Tandlægeskolen. Curaprox afholder hvert år i sommerferien en adventure camp for OFmedlemmer
til meget billige penge. Tag derfor med OF til adventure camp i Norge.
- Spændende sommerferiejob med Tandlægenet
Er du blevet bachelor i odontologi og ønsker mere klinisk erfaring? Så giver Tandlægenet dig som
OF medlem muligheden for at bruge din sommerferie på at arbejde i privat praksis og herved tjene
nogle penge i din sommerferie.
Område
8000 Århus C

Odsherred Erhvervsråd

Erhvervsrådets formål er at virke for gennemførelsen af den fælles erhvervspolitiske vision for Odsherred.

ODSHERRED SKAL VÆRE ET GODT STED AT DRIVE VIRKSOMHED:

Der skal udvikles stabile og velfungerende rammer for erhvervslivet.

Niveauet for offentlig service skal medvirke til, at det lokale erhvervsliv er konkurrencedygtigt på nationalt plan.

ODSHERRED SKAL VÆRE ET GODT STED AT ARBEJDE:

Der skal skabes en velfungerende infrastruktur, som tilgodeser offentlig og privat transport.

Uddannelsesmulighederne skal understøtte og styrke de eksisterende erhvervsvirksomheder samt tiltrække nye virksomheder til egnen.

ODSHERRED SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO:

Der skal skabes et alsidigt, levende lokalsamfund med mulighed for beskæftigelse, kultur- og fritidsaktiviteter.

Der skal udvikles attraktive by- og boligmiljøer, som bidrager til en befolkningssammensætning med et forbedret indkomstgrundlag.

ODSHERRED SKAL VÆRE ET GODT STED AT HOLDE FRI:

Der skal skabes kulturelle og fritidsmæssige udfoldelses- muligheder for egnens befolkning.

Der skal ske en styrkelse af turismen. Den enestående natur og de gode strande udgør potentialer for yderligere turismeudvikling. Dette bør foregå på en miljømæssigt bæredygtig måde og i samarbejde med Team-Odsherred.
Læs meget mere om foreningen og medlemsfordele på vores hjemmeside.

Medlemsskab

Kontingentsatser for 2010 excl. moms:

0 - 5 ansatte kr.760,00

6 - 10 ansatte kr. 1.160,00

11 - 49 ansatte kr. 1.820,00

50 - 99 ansatte kr. 4.950,00

Over 100 ansatte

kr. 9.900,00

Kontingentet er fradragsberettiget, jfr. statsskattelovens § 6.A.

Hvis du ikke allerede er medlem, - og gerne vil være det, så ring til kontoret på tlf. 59 62 02 20 eller send en mail til b2VyQG9kc2hlcnJlZGVyaHZlcnYuZGs=
Område
4573 Højby

Oeconforeningen, Århus Universitet

Et netværk for udvikling af oeconernes faglige profil gennem informationsvirksomhed, faglige og sociale arrangementer.

Oeconforeningen er en forening for cand.oeconer fra Århus Universitet. Foreningens formål er at udvikle medlemmernes faglige profil gennem en gensidig kontaktflade, ved informationsvirksomhed samt afviklingen af faglige og sociale arrangementer.

I praksis betyder dette, at foreningen fungerer som et netværk for færdiguddannede kandidater - vi ser vores opgave som at hjælpe medlemmerne til at holde kontakt med hinanden og Den økonomiske Faggruppe ved Aarhus Universitet.

Medlemskab

Et medlemskab koster 250 kr. pr. år. Som nyt medlem (uanset om du lige er blevet færdig eller er dimitteret for nogle år siden) får du 50% rabat på første års kontingent. Du betaler derfor pt. 125,- kr. for det første år. Kontakt: Hvis du vil vide mere om foreningen eller Oecon-konferencen, så se vores hjemmeside i øverste højre hjørne

Er du Cand. Oecon. og ønsker du at være medlem af Oeconforeningen kan det gøres vha. formularen på siden: "Bliv medlem" - se foreningens hjemmeside. Samme formular skal bruges, hvis du ønsker at ændre dine medlemsdata.

I forbindelse med faglige arrangementer vil tilmeldingsformularer være at finde her.

Der er mulighed for to forskellige medlemsformer i Oeconforeningen, Gratis-medlem og fuldt medlem.
Gratis-medlem: Som Gratis-medlem bliver man optaget i Oeconforeningens medlemsdatabase. Man vil efterfølgende modtage nyhedsbreve fra foreningen i forbindelse med faglige arrangementer eller andet vigtigt nyt fra foreningen.
Fuldt medlem: Som fuldt medlem i Oeconforeningen bliver man ligeledes optaget i foreningens medlemsdatabase, og man vil også modtage nyhedsbreve, hvis man ønsker at modtage disse. Derudover vil man få adgang til medlemshåndbogen, som er fortegnelsen over alle foreningens medlemmer. Fuldgyldige medlemmer kan også deltage gratis i de faglige arrangementer, der afholdes i løbet af året samt at deltage i Oeconkonferencen til rabatpris.

Læs videre her...

http://www.econ.au.dk/knowledge-transfer/alumni/oeconforeningen/om-foreningen/
Område
2900 Hellerup

Offshore Denmark/DMOG - Danish Marine & Offshore Group

Our website is the virtual meeting point for Danish offshore companies and members of the association "Danish Marine & Offshore Group". Offshore Denmark is a unique concept of Danish companies joined to give the customer the ultimate products covering all aspects within the marine and offshore industry.

The members of Offshore Denmark represent:

• Great expertise in the manufacture of innovative and competitive products.

• The power to offer complete turnkey solutions with a strong supporting
service industry.

• A competent and technologically skilled industry with more than 5,000 strongly
motivated employees.

Optimism is growing in the Danish offshore and energy industry. And there is every reason to expect that the positive development can be maintained in the longer perspective. The flexibility of Danish industry and its innovative ability explains why Danish equipment, products and know-how are well-known and have been respected in the market for several years.

It is important to observe the developments and changes in the market and to exploit the export opportunities. This is a mission, which this unique group of independent companies have found as their advantage and they join efforts on the export markets.

Denmark is a small country with a population of 5.5 million and a surface area of 43,000 square kilometres. Surrounded by water and a coast line of more than 7,000 kilometres, Denmark has a long maritime tradition. A combination of sense of quality and application of modern technologies has formed the modern Danish industry. Denmark's status and image as a naval nation has through the years contributed to Denmark being an advanced industrial country within marine and offshore. The development in the North Sea is a clear picture of that.

Danish Marine & Offshore Group

In 2001 Danish producers and service companies established a strategic cooperation and shaped an association. The association is aimed at Danish companies, institutions and knowledge centres with interests in the offshore business looking for a cooperation on market development, marketing and sales. Our members' customers are from the offshore or shipping industries or ship builders with a connection to the offshore sector, which today to a higher extent is looking for system solutions rather than single products as earlier.

The goal of the association is to create a new platform for cooperation and knowledge exchange across the trade lines, which matches the latest customer demands, and to promote Danish export of marine and offshore products by creating joint system solutions.

The advantages achieved by a strategic cooperation are many:

• Increased visibility
• Better power of penetration
• Reliability
• Economies of scale
• Resource optimization
• Competence lift
• Effective administration

Moreover, the cooperation strengthens the image and visibility of the individual company. This will create new growth perspectives and increased earnings for the company.

The association will reach its goals through the establishment of:

• Export networks
• Contact meetings
• Joint export drives
• National pavilions at international
offshore exhibitions

Group idea

The well-known saying "Together we are strong!" is the fundamental idea behind Danish Marine & Offshore Group. Due to the global competition and demand for greater cost efficiency, the oil and gas industry looks for new innovative ways of doing business, for example alliances, outsourcing and partnerships.

Single manufacturers and suppliers also have to think in new business concepts and by establishing cooperations with complementary colleagues they will achieve a synergy effect.

Membership

Danish Marine & Offshore Group is always interested in widening its network. Visit our website to find information materials about DMOG and about membership of the association.
Område
9270 Klarup

OHK Erhverv - Otterup Håndboldklubs Erhvervsklub

OHK Erhverv er Otterup Håndbold Klubs erhvervsklub.

En selvstændig forening, hvor formålet er økonomisk og faglig støtte til Otterup HK for at fremme elitehåndbolden.

Det er desuden en forening, hvor man fagligt og tværfagligt mødes og skaber nye erhvervsrelaterede forbindelser. Dette sker i et miljø, hvor det enten er håndbolden eller ikke sportslige arrangementer, der danner ramme.

Fra sidste sæson kan bl.a. nævnes:

* Foredrag med Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen
* Virksomhedsbesøg på Air Alpha samt helikopterflyvning
* Håndboldtur til Campushalle og overværelse af kampen mellem Flensborg og Gummersbach

OHK har i øjeblikket 75 medlemmer med en fortsat positiv medlemstilgang.

En udvikling vi gerne vil fortsætte i den kommende sæson.

Otterup Hallen med plads til 1800 tilskuere danner en perfekt ramme om OHK's hjemmekampe. Erhvervsklubbens medlemmer har reserverede siddepladser ved alle hjemmekampe. VIP-lokalet er åbent inden kampen, i pausen og efter kampen, hvor medlemmerne kan mødes med spillere og trænere - gerne over en sejrsøl.

Bliv medlem af OHK Erhverv og nyd godt af netværket og den eksponering samt sponser-goodwill som naturligt følger med. Tag samtidig aktiv del i at løfte OHK sportsligt og økonomisk.

I den kommende sæson spiller OHK's herrer i 2. division og damerne i 3. Det sportslige niveau er højnet væsentligt i disse divisioner, og der vil blive nogle spændende fynske lokalopgør mod Fåborg HK og GOG Svendborg TGI.

Som medlem af OHK Erhverv har man udover netværket og sponsor-goodwill, følgende fordele:

• Reserverede siddepladser for 2 personer til OHK's hjemmekampe
• Adgang for 2 personer til VIP-arrangementer før, under og efter OHK's hjemmekampe
• Adgang for 2 personer til OHK Erhvervs arrangementer
• Logo på medlemstavle i Pub'en/VIP lokalet
• Firmanavn i kampprogram
• Firmanavn på OHK's hjemmeside
• Nyhedsbreve
Pris kr. 6.000,- excl. moms

Vil du vide mere om OHK Erhverv så kontakt:

Klaus Justesen
Tlf. arbejde: 64 82 29 30
Mobil: 28 77 20 06
Område
5450 Otterup

OSL - Foreningen for Open Source Leverandører i Danmark

Foreningen for Open Source Leverandører i Danmark er en brancheforening for virksomheder i Danmark, der leverer løsninger og ydelser baseret på åbne standarder eller open source.

Som fastlagt i vedtægterne har OSL til formål "... at virke i interesse for leverandører af open source software ved at fremme et åbent og velfungerende marked for udvikling, salg og levering af open source software til private og offentlige aftagere baseret på åbne standarder."

Således er det frie valg af software en kernesag for OSL.

Ingen - hverken offentlige institutioner eller private virksomheder - skal låses til én leverandør, ligesom hverken virksomheder eller borgere skal tvinges til at bruge et bestemt produkt for at kunne kommunikere med det offentlige.

Derfor arbejder OSL for åbne standarder, for ligestilling af open source baserede løsninger med proprietære løsninger og for adgang for open source til offentlige indkøbsaftaler.

Som det endvidere står beskrevet i vedtægterne, skal foreningen med samme formål deltage i internatonale netværk og sammenhænge.

OSLs definition af open source software
Definition af open source software skal fastlægges på grundlag af The Open Source Definition, således som denne til enhver tid formuleres af Open Source Initiative (OSI).

Vision og målsætninger

Foreningen for Open Source Leverandører i Danmark (OSL) ønsker et reelt markedsbaseret valg mellem forskellige typer af softwareudvikling og -licenser, således at valget af open source software sker på grundlag af kvalitet, pris, anvendelighed og hensigtsmæssighed.

OSL arbejder for et reelt valg af IT-arkitektur - i det offentlige såvel som i den private sektor.

Medlemmer i OSL
OSL er en brancheforening for virksomheder i Danmark, der leverer løsninger og ydelser baseret på åbne standarder eller open source.

OSLs medlemmer repræsenterer det danske open source øko-system; et netværk af leverandører indenfor alt, der har med open computing at gøre.
Område
1455 København K

OSS - Olie- & gasbrænder Service Sammenslutningen

OSS er en af Danmarks største brancheforeninger for olie- og gasfyrsservicefimaer.

OSS er en forening for små og mellemstore virksomheder, og vi arbejder aktivt for en veluddannet og professionel servicebranche.

Medlemsvirksomhederne er professionelle servicefolk indenfor olie- og gasfyr.

Som medlem af OSS får du medbestemmelse i en forening, der aktivt påvirker myndigheder og produktleverandører, så du som montør kan servicere forbrugerne bedst muligt.

Vi har et organiseret samarbejde med DS - håndværk og industri.

Hvad er OSS?

OSS er en forkortelse for: Olie- og gasbrænder Service Sammenslutningen og er en landsdækkende brancheforening for olie- og gasbrænder servicefirmaer.

Hvad er OSS formål?

OSS formål er at højne den faglige standard i olie- og gasbrænder servicebranchen i Danmark og at varetage medlemmernes faglige, tekniske, økonomiske samt kollegiale interesser bl.a. ved:

* At afholde møder og sammenkomster
* At arrangere kurser for medlemmerne og deres ansatte
* At rette henvendelse til offentlige og private institutioner, herunder eventuelt at indmelde OSS i andre foreninger, der virker til fremme af nuværende formålsparagraf.

Hvilke fordele giver et medlemsskab af OSS?

* OSS arbejder for en bedre uddannelse og hjælper medlemmerne til nødvendige og aktuelle kurser
* OSS giver dig gode og samarbejdsvillige kollegaer
* OSS holder dig ajour med lovgivningen
* OSS har et kvalitetssikringsnævn
* OSS holder dig orienteret om nyheder og servicetips via sit samarbejde med fabrikanter og leverandører
* OSS afholder medlemsmøder, kurser, foredrag og faglige udflugter
* OSS regioner afholder faglige og sociale møder

Hvordan bliver jeg medlem af OSS

Henvend dig til sekretariatet - se mere under "Kontakt OSS" i menuen øverst på vores hjemmeside.
Område
6710 Esbjerg V

Ostehandlerforeningen For Danmark

Velkommen til Ostehandlerforeningen for Danmark. Vi ønsker at inspirere dig til udfoldelser i specialostens fantastiske verden!

OFD’s sekretariats-funktion varetages af Danske Slagtermestre (DSM’s) medarbejdere.

Sekretariatsfunktionerne vedrører:

a. Ansættelsesretlige forhold

Vi yder medlemmer af OFD rådgivning om ansættelsesretlige forhold, ligesom vi varetager OFD´s interesser ved mæglingsmøder og andre forhandlingsmøder vedrørende overenskomst. Udgifter til evt. advokatbistand ved retssager m.m. betales ekstraordinært af OFD efter forudgående aftale med OFD´s bestyrelse.

b. Branchemæssige forhold

Vi informerer medlemmerne om relevant lovgivning samt varetager medlemmernes interesser i konkrete sager i forhold til politikere, myndigheder, presse m.v.

c. Markedsføring

Der er i samarbejde med OFD udarbejdet et markedsførings koncept, som tilbydes medlemmer af OFD. Medlemmer får tilsendt gadeplakater, flyers m.v. i forbindelse med kampagner. Konceptet bygger grundlæggende på frivillighed, så der er ikke pligt til at bruge de tilsendte materialer.

Markedsføring

Ostehandlere, som er medlem af OfD, er automatisk med i den den fælles markedsføring. Du får tilsendt flotte og indbydende gadeplakater, kampagnematerialer prisskilte m.m. Du får kort sagt hjælp til at gøre din butik endnu mere interessant for kunderne.

Samtidig kan du være med i et fællesskab, som giver sammenhold og fremdrift i en branche, som har mange muligheder for at udvikle sig.
Område
2200 København N
(Viser 771 til 780 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk