BagerGruppen

Bagergruppen er ejet af medlemmerne selv - og alle medlemmer har således gennem deres deltagelse i foreningen og deres årlige kontingent på kun 5.000,- kr. en lige stor ejerandel. Et af de helt grundlæggende principper i Bagergruppens formålsparagraf er nemlig, at ingen, udover foreningens medlemmer, skal have indflydelse på f.eks. indkøbs- og leverandøraftaler, eller i særdeleshed adgang til eller andel i de mange millioner kroner, som vi gennem vores fælles indkøb genererer i form af rabatter og bonusaftaler hvert år.

Alle disse penge fordeles ligeligt mellem foreningens medlemmer alt efter, hvor meget de hver især køber hos de enkelte leverandører.

Uafhængighed...

Bagergruppen er kun for medlemmerne. Foreningen er derfor fuldstændig og aldeles uafhængig af andre interesser end netop medlemmernes, og det betyder alt, når vi skal forhandle med leverandører og lave indkøbsaftaler.

Vi har ingen stor organisation eller administration, som skal markedsføres eller finansieres gennem medlemmernes indkøb - og netop derfor, er det muligt at sende de samlede rabatter og bonusbeløb direkte retur til medlemmerne.

Medlemskabet letter hverdagen...

Et medlemskab af Bagergruppen letter dig som selvstændig bager på en masse områder, så du får mere tid og overskud til at drive din forretning og din produktion i det daglige.

Foreningen har udvalgt en lang række af markedets bedste leverandører, både inden for råvarer og nonfood, som vi løbende udvikler vores samarbejde med. Det betyder, at du som selvstændig slipper for konstant at afsøge markedet for de bedste og nyeste produkter, den bedste service og leverings- sikkerhed, de laveste priser, største rabatter og bedste bonusordninger. Og så er det klart, at når vi er 150 medlemmer, der står sammen, har vi en enestående forhandlingsposition til glæde og gavn for alle.
Område
2860 Søborg

Banebranchen

Jernbanen er en vigtig og bæredygtig transportform til glæde for tusindvis af passagerer og med vital betydning for samfundets udvikling. BaneBranchen søger at løse jernbanens udfordringer gennem

* uddannelse af ingeniører, som er specialister i jernbaneteknologi, og som kan løse de tekniske udfordringer og arbejde tværfagligt
* at formidle viden om jernbanens udfordringer og muligheder til sine medlemmer
* at varetage den danske jernbanes interesser gennem oplysning

En gang årligt afholdes BaneBranchens store årlige konference, hvor industri og politikere mødes.
Område
2650 Hvidovre

BAR Bygge og Anlæg - Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg er sammensat af 10 arbejdsgiverforeninger, 2 leder-organisationer og 8 fagforbund, der tilsammen omfatter ca. 150.000 lønmodtagere inden for bygge- og anlægsområdet.

BARs aktiviteter

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg medvirker til kortlægning af branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og udgiver branchevejledninger, faktablade og uddannelsesmaterialer om god arbejdsmiljøpraksis.

Organisationer

Branchearbejdsmiljørådet består af arbejdsgivernes, ledernes og lønmodtagernes organisationer inden for bygge- og anlægsområdet.
Område
2400 København NV

BBA - Brancheforeningen for Bygningsautomation

BBA er brancheforeningen, der virker for at fremme interesser for foreningens medlemmer, der består af producenter og leverandører af anlæg og systemer til bygningsautomation til det danske marked, herunder især:

* Virke for sunde og formålstjenlige forretningsprincipper inden for branchen
* Fremme branchens interesser over for myndigheder og andre brancheorganisationer
* Overvåge standardiseringssager
* Arbejde for at branchens kundeetik overholdes og udbredes
Område
1217 København K

BDM - Brancheforum Digitale Medier

BDM - Brancheforum Digitale Medier - er et samarbejde mellem alle virksomheder i tv branchen - fra tv selskaber over tv distributører og producenter af tv udstyr til de store kæder med salg af tv apparater og tv udstyr.

Samarbejdet er etableret i anledning af den forestående overgang til digitalt tv i Danmark og har følgende opgaver.

* Information om digitaliseringsprocessen. Dette indebærer information om de digitale muligheder, der er og forventes at blive gjort tilgængelige for forbrugerne. Herunder inden for hvilken tidshorisont det forventes at ville ske, samt hvilke krav det måtte stille til produkter og modtagerudstyr mv..
* Koordinering af branchens aktiviteter vedrørende digitaliseringsprocessen. Koordineringen skal ske såvel internt blandt foreningens aktører og eksternt overfor forbrugerne. Foreningen skal således - med henblik på at gøre adgangen til de digitale tjenester praktisk mulig for forbrugerne - arbejde for at fastsætte de nødvendige tekniske standarder.
* Promovering af mediemarkedets digitalisering, blandt andet ved information om de fordele, der for den enkelte forbruger er forbundet med indførelsen af den digitale teknik og de digitale services.

Det skønnes (medio 2007), at der er fire millioner tv apparater i Danmark, der ikke er udstyrede til at modtage digitalt tv. Langt de fleste kan dog bringes til det, hvis der sættes en digital modtagerboks foran tv apparatet.

I det jordbaserede sendenet (tv til antenne modtagelse) lukkes det analoge tv signal den 31. oktober 2009. Det er BDMs opgave at få informeret og rustet alle danskere, så de fortsat kan se tv efter denne dato.
Område
1558 København V

Bentleyuser.dk

Bentley User Group Denmark er en forening for alle danske og udenlandske brugere af Bentley produkter. Foreningens formål er at formidle informationer af interesse for brugerne, sikre udveksling af ideer og erfaring, støtte krav og ønsker fra brugerne til Bentley samt at motivere til dannelse af faglige interessegrupper, Special Interest Groups (SIG'er).

bentleyuser.dk fungerer som en selvstændig organisation, uafhængig af leverandører, med almindelige foreningsvedtægter og en brugervalgt bestyrelse. Generalforsamling afholdes en gang om året i forbindelse med årsmødet, som er åben for alle medlemmer af foreningen. Som medlem af bentleyuser.dk får brugerne mulighed for regelmæssigt at træffe andre Bentley-brugere med hvem, der kan udveksles idéer og erfaringer, som brugerne kan have direkte nytte af i det daglige arbejde.

bentleyuser.dk behandler specielle brugerproblemer og kan være behjælpelig med at formidle en direkte kontakt til leverandørernes ansvarlige såvel nationalt som internationalt, således at der opnås en konstruktiv dialog mellem bruger og leverandør.
Område
3450 Allerød

Beredskabsforbundet

Beredskabsforbundet er et landsforbund, som omfatter redningsberedskabets frivillige personel, personlige medlemmer samt tilsluttede organisationer, virksomheder og institutioner.

Beredskabsforbundet blev stiftet den 8. juni 1934 under navnet Dansk Luftværnsforening. l forbindelse med den første civilforsvarslov i 1949 skiftede luftværnsforeningen navn til Civilforsvars-Forbundet.

1. september 1993 blev navnet ændret til Beredskabs-Forbundet – efter indførelsen af Beredskabsloven af 23. december 1992. Senere blev bindestregen fjernet, så organisationen nu hedder Beredskabsforbundet.

Beredskabsforbundet er organiseret i et landsforbund omfattende fem regionsforbund og 75 kredse, der dækker 85 ud af landets 98 kommuner.

Beredskabsforbundets midler tilvejebringes dels gennem tilskud fra det offentlige (finansloven) dels gennem indtægtsdækket virksomhed og medlemskontingenter.

Medlemskontingent betales af personlige medlemmer, herunder organisationer, virksomheder og institutioner.
Område
2640 Hedehusene

Bestyrelsesposten ApS

BESTYRELSESPOSTEN er en hurtig og effektiv indgang til 477 kvalificerede bestyrelseskandidater, som dækker alle brancher, aldersgrupper og bestyrelseskompetencer. Du kan frit vælge blandt kandidaterne uden at skulle tage særlige hensyn til personlige relationer eller anbefalinger.

Vision og Idégrundlag

Bestyrelsespostens vision er at være et anerkendt, effektivt bidrag til styrkelse og professionalisering af bestyrelserne i små og mellemstore virksomheder.

Bestyrelsespostens idégrundlag er, at ændre på det forhold, at virksomheder alt for ofte begrænser sig til at søge sine bestyrelseskandidater i sit nære netværk. En egentlig professionel udvælgelsesproces er der meget sjældent tale om.

Valg af bestyrelseskandidater mener vi, bør ske efter et grundigt forarbejde og samtaler med nøje udvalgte og testede kandidater. Typisk med assistance og rådgivning af professionelle konsulenter.

Nutidens virksomhedsejere forstår nødvendigheden af en professionel bestyrelse som matcher virksomhedens behov for kompetencer og erfaring og som kan fremtidssikre indtjening og udvikling i tillidsfuldt samarbejde med direktionen. Ofte også med det mål at optimere mulighederne for et senere gunstigt salg af virksomheden.

På dette grundlag har Bestyrelsesposten udviklet og sammensat en professionel database af bestyrelseskandidater, hvor de relevante kandidater kan findes.

Bestyrelsesposten tilbyder hjælp i hele udvælgelsesprocessen, alt efter nærmere aftale og ønske fra den enkelte virksomhed.
Område
1360 København K

Betonelement-Foreningen

Betonelement - Foreningen er en medlemsorganisation for producenter af betonelementer, og foreningens medlemmer repræsenterer den væsentligste part af producenter af betonelementer i Danmark.

Foreningen har blandt andet til formål at virke for en udvidet anvendelse af betonelementer i byggeriet og at søge kvaliteten af betonelementer forbedret.

For at være medlem kræves det, at virksomhedens produkter er anerkendt af det officielle organ DANAK. Dette garanterer at medlemsvirksomheden leverer produkter der er underlagt høj og uvildig kvalitetskontrol.

Foreningen blev stiftet i 1958 – på det tidspunkt i historien, hvor industrialiseringen af byggeriet i Danmark begyndte. Betonelement-Foreningen var indtil 2007 en associeret forening til Dansk Byggeri, men er i dag en produktgruppe i Dansk Beton.
Område
1155 København K

BF - Bibliotikarforbundet

Bibliotekarforbundet - forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere - har omkring 5.000 medlemmer, hvoraf ca. 2.300 er ansat i kommunerne, ca. 900 indenfor staten og omkring 500 i det private erhvervsliv (tal pr. februar 2010). Resten af medlemmerne er enten studentermedlemmer, pensionistmedlemmer, passive medlemmer eller medlemmer uden fast arbejde.

Bibliotekarforbundet varetager medlemmernes tjenstlige, økonomiske, faglige og uddannelsesmæssige interesser. Som en aktiv og dynamisk fagforening arbejder BF på at sikre medlemmernes og bibliotekarfagets interesser i beskæftigelses-, løn- og ansættelsesmæssig samt fagpolitisk henseende.
Område
2000 Frederiksberg
(Viser 71 til 80 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk