Politiforbundet

Et stærkt forbund med indflydelse

Velkommen til Politiforbundet – politiets faglige sikkerhedsnet og stemme.

Vi plejer at bryste os selv af, at vi med næsten 110 års historie er verdens ældste politifaglige organisation.
I samme forbindelse er det dog værd at pointere, at vi bruger historien som en erfaring og evig påmindelse om, at det er nødvendigt at udvikle sig og at rette blikket fremad.

Det gør vi i Politiforbundet. Det er vi nødt til, hvis vi skal passe på politiet – så politiet kan passe på resten af samfundet og trygheden, uden i samme forbindelse at give køb på retssikkerhed og demokratiske spilleregler.

Politiforbundets primære opgave er selvfølgelig at varetage vore godt 12.000 medlemmers interesse. Altså at sikre ordentlige arbejdsvilkår, løn, sikkerhed, anseelse, samt faglig og juridisk bistand, når det er nødvendigt.

En demokratisk søjle
Men der går en lige linie mellem politiets verden og en lang række fundamentale værdier i vores demokrati.

Derfor blander vi os også gerne i samfundsdebatten og påvirker, hvor og når det er muligt. Vi gør det fra et partipolitisk helt uafhængigt standpunkt.
Vi har et erklæret mål om, at politiet altid skal være en del af en åben samfundsdebat for hele befolkningen.

Politiet er nemlig en af de vigtigste søjler i et demokratisk samfund. Det vil altid være en forudsætning for et stabilt og trygt demokrati, at politifolk og ansatte ved politiet sikres ordentlige arbejdsbetingelser.
Det kræver også, at politiet forbliver i øjenhøjde med befolkningen og hos befolkningen.

Proaktivt politi
I Politiforbundet arbejder vi for et nærværende og professionelt politi, hvis væsentligste arbejdsredskab sidder mellem ørerne. Vi vil hellere udvikle de menneskelige kompetencer og dygtigheden hos den enkelte ansatte end placere dem bag vandkanoner og computerskærme.

Det er det, vi kalder et proaktivt politi. Et politi, som er hos befolkningen, som kommer, når der kaldes, som forebygger frem for at optrappe, men som også er i stand til dybt professionelt at bekæmpe og opklare afstumpet og organiseret kriminalitet.

Tid til professionalisme
Det kræver først og fremmest det, vi kalder politi-tid. Der skal være tid til befolkningen, såvel som ressourcer, teknologi og specialister nok til at bekæmpe kriminelle netværk og organiserede bander. Det kræver også, at man sikrer politiets anseelse og retsstilling.
Med ligeså mange politi-timer til rådighed i 2009 som i 1989 er det blevet en stadig sværere opgave. Politiets portefølje af opgaver og indsatser er mangedoblet siden dengang. Men tiden desværre kun den samme.
En vores mærkesager er derfor at sikre en sammenhæng mellem opgaver og politiansatte. At få udvidet politistyrken, så den modsvarer befolkningens berettigede forventninger. Det kræver samfundet.

Samfundsskred
Poltiforbundet har som nævnt stor indflydelse på alle forhold vedrørende politiet. Det gælder alt fra løn til lovarbejde.
Ingen politifolk kommer i indsats, før en af vores sikkerhedsrepræsentanter har sagt god for deres sikkerhed.

Desværre oplever vi i verden omkring os et voldsomt skred i retning af at fjerne politiet fra de respektive befolkninger. Selv i lande, som vi ellers gerne sammenligner os med, er man begyndt at fjerne politiet fra borgerne. At arbejde mere og mere frem mod et reaktivt politi, som kun rykker, når der skal opklares alvorlig kriminalitet, og som har mistet tilliden i befolkningen.

Der spares på politiets rolle, optrappes med indsatsdragter og våben, samtidig med at den private sikkerhedsbranche lukkes ind som tilkøbsmulighed på flere af politiets kerneområder.

Det er en af Politiforbundets væsentligste opgaver at sikre politiet og samfundet herhjemme mod et lignende skred. Mod et bortsalg af den almene tryghed.

Tryghed for alle
Tryghed er for alle. Politiet er befolkningens garant og hjælper. Sådan er det nu, og sådan skal det helst forblive - også efter reformen i 2007. Vi ønsker et politi, som kan være nærværende, men som også har ret og pligt til at opfylde deres handlepligt. Til gengæld kræver vi en meget høj arbejdsetik.

International rolle
Dansk politi går i det hele taget for at være verdens bedste. Vi er de suverænt mest efterspurgte på den internationale scene, fordi vi evner at løse opgaver med omtanke og dialog.

Det internationale spiller i det hele taget en stor rolle i Politiforbundets fremtidige arbejde.

Via EuroCop og andre internationale samarbejder kæmper vi for at løfte politiets anseelse i en lang række af Europas nye og skrøbelige demokratier. Politifolks rettigheder eksempelvis i Baltikum er desværre gået i den storpolitiske glemmebog.

Kun ved at stimulere demokrati og rettigheder nedefra kan vi i samarbejde med udlandet bekæmpe dagens og særligt morgendagens internationale kriminalitet.
Ellers er slaget på forhånd tabt.
Område
7400 Herning

Præsteforeningen

Den danske Præsteforenings formål er at varetage de faglige, uddannelsesmæssige, tjenstlige og økonomiske interesser for Den danske Folkekirkes præster, samt for medlemmer som ikke er omfattet af en anden organisations forhandlingsret.

Præsteforeningen er som præsternes forhandlingsberettigede organisation tilsluttet Akademikernes Centralorganisation. Præsteforeningen kan samarbejde med andre faglige organisationer.
Foreningen er uafhængig af kirkelige retningers indbyrdes forhold.

MEDLEMMER M.FL.
Som medlem kan optages enhver nuværende eller tidligere præst i Den danske Folkekirke.
Stk. 2. Som medlem kan optages cand. teoler.
Stk. 3. Enhver, der er ordineret til tjeneste i frie folkekirkelige organisationer og folkekirkelige ydre missionsselskaber og som ikke er omfattet af stk. 1 og 2, kan optages som medlem.
Stk. 4. Præster der har været ansat jf. stk. 1 og 3 kan optages som medlemmer.
Stk. 5. Stud. teoler kan optages som særlige studentermedlemmer med nedsat kontingentbetaling uden stemmeret til de styrende organer.
Stk. 6. Bistand til medlemmer i sager om løn- og ansættelsesvilkår ydes kun i sager, som er opstået efter indmeldelse. Bistand ydes ikke til et medlem, der ikke har betalt forfaldent kontingent. Såfremt hovedbestyrelsen finder, at der foreligger særlige omstændigheder, kan der gøres undtagelser herfra.

Velkommen til fordelene

Som medlem af Præsteforeningen har du - udover det faglige fællesskab og de kontante fordele ved, at foreningen forhandler dine løn- og ansættelsesvilkår - adgang til en række rabatordninger. Læs mere på vores hjemmeside.
Område
13611 København K

PR-foreningen for Nordiske Biblioteker

Hvad vil vi

* Arbetar på idealistisk och frivillig basis för att marknadsföra biblioteken i Norden
* Samarbetar med de nordiska biblioteksföreningarna och andra relevanta organisationer och organisationer

PR foreningens historie

PR-FORENINGEN FOR NORDISKE BIBLIOTEKER
VIRKSOMHETSBERETNING 1995 - 2005

PR-FORENINGENS ARBEIDS BETYDNING FOR NORDISK SAMARBEID:

PR-foreningens arbeid for nordisk samarbeid har hatt stor betydning for utviklingen av et godt samarbeid med Foreningen Norden og Nordisk Ministerråd. Vårt initiativ har ført til økt forståelse for at bibliotekene har aktive lokale nettverk i hvert enkelt land og på tvers av landegrensene i Norden. Videre er bibliotekenes enorme kontaktflate til Nordens befolkning og bibliotekenes betydning som lokalsamfunnets kunnskapsbank og som opplevelsesarena blitt tydeliggjort i dette arbeidet. Bibliotekene fremstår i dette arbeidet som aktive og svært effektive gjennomførere av den nordiske bibliotekukens idégrunnlag.

Nordisk bibliotekuke er det største fellesnordiske arrangement. Uken har meget stor publikumsdeltakelse og den kommer i stand med minimalt byråkrati og til en svært liten kostnad.

BAKGRUNN FOR ETABLERINGEN AV FORENINGEN:

Danmarks biblioteksskole arrangerte høsten 1993, under ledelse av Jens Thorhauge, et Nordbok-kurs om markedsføring av bibliotek, Stærkere profil og image. Oppfordringene til deltakerne var å etablere en nordisk foreningen for markedsføring og synliggjøring av bibliotekene. Kurset var særdeles samlende og inspirerende og mange av kursdeltakerne beholdt kontakten over landegrensene og erfaringsutvekslingen var stor.

Høsten 1994 arrangerte SABs Kommitté för Marknadsföring och Infoormation et nordisk markedsføringsseminar i Lund i Sverige under tittelen - Att synas är att vara. Under dette seminaret ble en person fra hvert av landene Danmark, Finland, Norge og Sverige utpekt til å etablere en nordisk PR-forening for bibliotekene.

Medlemsafgift 2009-2010

Regninger for medlemsafgift, samlet kr. 300, for disse to år bliver snart sendt ud til medlemmer.
Medlemmer får rabat på biblioteksbamser og rabat for en repræsentant på vores konferancer
Område
2840 Holte

Praktiserende Akupunktører

På vores hjemmeside kan du finde den nærmeste akupunktør og klikke dig ind på dennes personlige hjemmeside, blive orienteret om akupunkturens historie, få oplysninger om Praktiserende Akupunktørers uddannelse, se hvilke behandlingsmetoder medlemmerne udfører, sende meddelelser til foreningen og meget mere.

Landsorganisationen blev stiftet i 1991, hvor 2 eksisterende organisationer sluttede sig sammen ud fra ønsket om at kunne stå stærkere i argumentationen for at få akupunktur anerkendt som behandlingstilbud i det danske sundhedssystem.

Flere og flere benytter akupunktur

Akupunkturen er i dag genstand for en stigende interesse, der for blot en kort årrække tilbage var utænkelig. Flere og flere ønsker at bruge akupunktur til at afhjælpe forskellige lidelser og gener, andre for at få rettet op på ubalancer eller for øget velvære. Tal fra 2005 viser, at 719.000 danske har benyttet en akupunktør - og heri er ikke medregnet akupunktur givet af læger.

Sikker akupunktur behandling

Ved at søge et af Praktiserende Akupunktørers medlemmer er man sikker på, at der i behandlingen kun anvendes sterile engangsnåle, og at behandleren er veluddannet og godkendt som akupunktør samt godkendt som RAB akupunktør (Registreret Alternativ Behandler).
Læs mere på www.etsikkertstik.dk

MEDLEMMER
Optagelseskrav
Medlemskab af foreningen kan opnås efter ansøgning og på baggrund af dokumenteret viden, der lever op til PAs gældende uddannelseskrav og heraf følgende optagelsesbetingelser:
Anatomi og fysiologi 200 timer, patologi/farmakologi 100 timer, akupunktur 300 timer, klinisk praktik 30 timer, andre alternative behandlingsformer / basal sundhedslovgivning / klinikvejledning - klientbehandling 50 timer, sundhedspsykologi 50 timer, førstehjælp 12 timer.
Område
7080 Børkop

Praktiserende Gynækologer

Bestyrelsen for DFKO ønsker dig tillykke med din praksis, og vil hermed gerne orientere dig lidt om organisationen.

Historisk tilbageblik

DFKO blev stiftet i 1916 som ”Forening af Fødsels-og Kvindelæger i København”. I 1946 kom provinsboerne med og navnet ændredes til DFKO. Organisationen har hovedsagelig beskæftiget sig med overenskomstmæssige forhold, først i relation til sygekasserne, siden til Den offentlige Sygesikring, og nu Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

DFKO har tæt relation til Den almindelige Danske Lægeforening (DaDL) og især til del-søjlen Foreningen af Speciallæger (FAS) og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). DFKO er en af de 24 speciallægeorganisationer under FAPS og repræsenterer de praktiserende gynækologer. Lægeforeningen udøver bl.a. en sekretariats-funktion for DFKO.

DFKO formål

DFKO ser det som ét af sine formål at hjælpe nynedsatte kolleger i gang med det praktiske arbejde, at vejlede praktiserende gynækologer i overenskomstens fortolkning, at udbrede kendskabet til og forståelsen for praktiserende gynækologers arbejde og deres betydning for sundhedsvæsenet. Endvidere, i samarbejde med vores speciales videnskabelige selskab (DSOG), at styrke den faglige kvalitet.

Medlemskab af DFKO

Alle speciallæger i gynækologi og obstetrik, der er medlem af DaDL kan efter ansøgning optages i DFKO. Der er p.t. (primo 2010) godt 420 medlemmer, heraf ca. 73 praktiserende fuldtids-gynækologer samt ca. 12 deltids-praktiserende gynækologer. Kontingentet for at være med i DFKO er p.t. 600 kr/år (fastsættes på generalforsamlingen). Beløbet er ringe og bør ikke afholde nogen interesseret i at være medlem.

Bestyrelsen er altid parat med råd og kan kontaktes pr mail, brev, fax eller telefon.

Meddelelser og nyt fra bestyrelsen publiceres i DSOGs medlemsblad, - men herudover sker der en løbende nyhedsformidling via hjemmesiden (se senere) og en mail-liste. DFKO afholder ikke møder (se dog nedenfor om Gynækolog-klubben), men der er en årlig general-forsamling den 2. eller 3. lørdag i januar. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, 2 i ulige.

DFKOs hjemmeside

DFKO har en hjemmeside www.gynaekologer.dk. Her findes relevante oplysninger og nyheder med speciel interesse for DFKO’s medlemmer. Under DFKO forum er der livlig debat om forskellige emner. Der er en officiel del, hvor offentligheden kan finde navn og adresse m.v. på alle praktiserende gynækologer med ydernummer og en medlemsdel, hvortil der kræves brugernavn og adgangskode. Her findes også diverse lovtekster, ydelsesbeskrivelse m.m.m. Har du ikke allerede et brugernavn og adgangskode til hjemmesiden kan dette fås ved henvendelse til en af webmasterne: Ingrid Nielsen, Edith Ingerslev Svare, Lisbeth Eriksen, Christine Felding, Jan Pelle, Esben Schacke.

Du er også meget velkommen til at kontakte webmasterne med indlæg og kommentarer til hjemmesiden. Webmasterne vil gerne vide, hvad du som ny mangler, så vi kan forbedre hjemmesiden.

DFKOs nationale og internationale samarbejde

DFKO har en repræsentant i bestyrelsen for DSOG. Repræsentanten vælges på generalforsamlingen, og er fra 2010 Charlotte Floridon. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi er gynækologer og obstetrikers videnskabelige selskab.

Formanden for DFKO er associeret medlem af bestyrelsen for DSOG.

DFKO stiller med en repræsentant i Hindgavl Guideline Styregruppen, dette er for øjeblikket Niels Lund.

Internationalt er DSOG/DFKO præsenteret i UEMS/EBCOG: Peter Hornnes er præsident og Lone Hvidmand er scientific member. Niels Lund er vores professionel member.

I UPIGO er Suzan Lenz og Hans-Henrik Wagner vores repræsentanter for DFKO.

Om ”Gynækolog-klubben”, Kursusudvalget og Gynækologklubbens Efteruddannelse

Gynækologklubben kom til verden en sen aften i 1980 på initiativ af en gruppe praktiserende gynækologer på rejse. De havde brug for et forum udenfor DFKO-regi, hvor man qua frit initiativ og lyst kunne mødes et par gange om året for at diskutere løst og fast om praksis, lære af hinanden, få gavn af hinandens erfaringer, og derved styrke egen praksis.

Om end anarkistisk i sin grundform var der dog uskrevne regler nemlig følgende: at alle praktiserende gynækologer i Danmark er medlemmer, og at mødet afholdes en lørdag formiddag på skift forskellige steder i landet. Alle medlemmer kan frit komme frem med deres sag og der skrives ikke referat.

Fordi andre ikke kunne levere en relevant efteruddannelse, som var tilpasset Gynækologklubbens behov, sørgede klubben selv for det, første gang oktober 2003 i København med stor succes og herefter opstod Gynækologklubbens Kursusudvalg med målsætningen:

3 halvdags-kurser om året i tilslutning til forårets og efterårets klubmøder og DFKOs generalforsamling i januar, at alle praktiserende gynækologer i Danmark inviteres, at fagets yngre og kommende speciallæger ansat i hospitalssektoren inviteres på særligt fordelagtige vilkår og at kurserne søges sponsoreret.

Den øgede kursusaktivitet med tilhørende budgetansvar nødvendiggjorde efterhånden en organisation, som uden at svigte Gynækologklubbens oprindelige idegrundlag kunne varetage kursusaktiviteterne. Således opstod Gynækologklubbens Efteruddannelse i 2006, hvor bestyrelsen består af: Lisbeth Eriksen, Britt Ljungström og Ingrid Nielsen. Der afholdes generalforsamling i forbindelse med forårsmødet i Gynækolog-klubben. Der er altid et meget stort fremmøde til klub-arrangementerne, og det må stærkt anbefales nye kolleger at møde op, da du her både kan møde dine kolleger under hyggelige former, men også få de mange tip, der gør hverdagen lettere, og hvor du også får mulighed for at knytte nye og vigtige personlige kontakter til dine kolleger.

Kaffeklubber

Udover ovennævnte er mange praktiserende gynækologer med i et endnu mere uformelt netværk, kaldet ”kaffeklubberne”. Her mødes 5-7 praktiserende gynækologer privat og diskuterer livets gang og praktiske problemer. DFKO har ikke slet ikke nogen formel indflydelse på dette netværks-arbejde, - men opfordrer medlemmerne til at skaffe sig ”netværk” - vidende om, at det kan være en ensom plads at være praktiserende gynækolog!

Som nyetableret praktiserende gynækolog skal du være opmærksom på:

- Økonomisk tilskud til tabt indtægt når du tager på kursus:

Via Fonden for Faglig udvikling af Speciallægepraksis kan du få refusion for tabt arbejdsfortjeneste i et antal dage ved deltagelse i godkendt efteruddannelse, p.t. 7 dage om året. De nærmere regler kan findes på FAS hjemmeside.

- Sygdom

Via Foreningen af Speciallægers Fond kan fås sygehjælp efter 5 karensdage, reglerne herom findes på FAS hjemmeside.

- Ansatte

Der skal foreligge en skriftlig arbejdsaftale for dine ansatte, og der skal foreligge en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), hvis du har ansatte. Om dette og andre praktiske ting vedr. personaleforhold kan der findes oplysninger på PLOs hjemmeside.

- Om overenskomst

Taksterne reguleres 2 gange årligt pr 1. april og 1. oktober, takstkort udsendes af FAS. Fortolkning af ydelsesnumre er nok bl.a. noget af det, vi vil diskutere på klubmøderne. På DFKOs hjemmeside kan ses takstkort og ydelsesbeskrivelse.

Ved evt. problemer i relation til regionernes lønnings- og takstnævn bør du/ er du velkommen til at orientere og rådføre dig med DFKOs bestyrelse.

Ved evt. patient-klagesager/ forespørgsler fra myndigheder/embedslæger kan Lægeforeningens jurister være behjælpelige. Bestyrelsen for DFKO dannede i 2009 DFKO’s kollegiale netværk ved patientklager. Skulle du få en patientklage, så henvend dig tidligt i forløbet til netværket, som vil bistå dig med råd. Suzan Lenz, Agnethe Vedsted-Jacobsen og Esben Schacke sidder i netværket.

Husk også at:

Lægeforeningen afholder en række relevante SAK-kurser, og hvis du ikke allerede har deltaget i et eller flere af disse kurser bør du overveje det. Kontakt Lægeforeningen /FAS, hvis du ikke har fået invitation.

Bestyrelsen
Område
2630 Taastrup

Praktiserende Lægers Arbejdersgiverforening

PLA er de praktiserende lægers arbejdsgiverforening. Som medlem af PLA kan du få råd og kompetent vejledning inden for alle områder, der har med personalejura og dertil hørende overenskomstforhold at gøre.

Præsentation

Få de bedste betingelser for at være en god arbejdsgiver...

meld praksis ind i PLA

PLA – Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening - blev etableret den 1. januar 2003 og har pr. 1. januar 2010 mere end 2900 medlemmer, heriblandt 55 praktiserende speciallæger.

PLA blev oprindeligt etableret med ønsket om, at det skal være nemmere at være arbejdsgiver i almen lægepraksis. Forinden etableringen havde de praktiserende læger givet udtryk for, at man i højere grad ønskede at få varetaget arbejdsgiverinteresserne i relation til indgåelse af kollektive overenskomster om løn og arbejdsforhold med medarbejdernes organisationer. Her-udover efterspurgte lægerne i stigende omfang konkret rådgivning om ansættelsesforhold, løn, opsigelser osv.

Efter en konkret vurdering kan PLA optage speciallægepraksis som medlemmer af foreningen.
Rettigheder og pligter for PLA-medlemmer

Når praksis melder sig ind i PLA kan det sammenlignes med at tegne en ”forsikringsordning”.
PLA-medlemmer har:

* Adgang til PLA’s hjemmeside www.pla.dk, som indeholder vejledning i forbindelse med overenskomster og ansættelsesforhold - lige fra regler om ansættelse, ferie, sygdom, advarsler og opsigelse til dagpengerefusion og medarbejdersamtaler m.v.

* Ubegrænset adgang til individuel rådgivning fra PLA’s 2 ansatte advokater i relation til overenskomster og ansættelsesforhold.

* Hjælp til egentlig konfliktløsning, når det gælder forhandling med den ansattes organisation/advokat og om nødvendigt vederlagsfri advokatbistand i retssager.

* Ret til at følge PLA’s standardoverenskomster for lægesekretærer, konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere. En arbejdsgiver skal ikke tåle særoverenskomster.

Et medlemskab af PLA medfører omvendt en pligt for arbejdsgiver til at følge PLA’s overenskomster for ovennævnte personalegrupper. Overenskomsterne er særligt målrettet dagligdagen i en mindre virksomhed, som en lægepraksis er. Overenskomsterne er overskuelige og indeholder bl.a. minimums lønninger, aftaler om pensionsordninger for praksispersonalet og aftale om, at arbejdsgiver bidrager til klinikpersonalets uddannelsesfond med 50 øre pr. årlig arbejdstime for klinikpersonale (for en fuldtidsansat: 962 kr. årligt). Formålet med uddannelsesfonden er at udvikle efteruddannelse for klinikpersonale specielt målrettet lægepraksis.

Indbetalingen til klinikpersonalets uddannelsesfond er dog suspenderet i overenskomsten 2008-2011, da egenkapitalen har været tilstrækkelig stor til at understøtte igang satte projekter.
Kontingent

Kontingentet til PLA udgør i 2010 1.300,- kr. pr. ”fuldtidslæge” (iht. lægedækningsberegningen). Kontingentet opkræves med ¼ pr. kvartal og er fradragsberettiget. Hertil kommer et indmeldelsesgebyr på 500 kr., som opkræves sammen med den første kontingentbetaling.
For speciallægepraksis tages der individuelt stilling til kontingentets størrelse.
Meld praksis ind nu

Yderligere oplysninger om PLA findes på den åbne del af PLA’s hjemmeside. Ønsker du at blive meldt ind i PLA, kan du downloade en indmeldelsesblanket og sende den til PLA, Kristianiagade 12, 2100 København Ø eller på fax nr. 3544 8405. Indmeldelsesblanket og yderligere oplysninger kan tillige fås i PLA’s sekretariat på telefon 3544 8400.
Område
2100 København Ø

Praktiserende Landinspektørers Forening

Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) er en brancheorganisation for privatpraktiserende landinspektører i Danmark. Brancheorganisationen er i forhold til den praktiserende landinspektør aktiv inden for politisk arbejde, faglig udvikling og forretningsudvikling.

PLF er sammen med de ørvige landinspektørforeninger i Danmark – Ansatte Landinspektørers Forening (ALF) og Privatansatte Landinspek-tørers Forening (PALF) – samlet under Den danske Landinspektør-forening (DdL).

I regi af PLF er nedsat en række udvalg og arbejdsgrupper til løsning af de politiske, faglige og forretningsmæssige opgaver som skal løses.

Foreningens aktiviteter falder indenfor tre områder: Eksterne kontakter, Den danske Landinspektør-forening og Interne udvalg .
Område
1780 København V

Praktiserende Phytoterapeuter

Phyto er græsk og betyder plante, og phytoterapi er læren om anvendelse af lægeplanter til behandling af mennesker, om lægeplanters virkning på den menneskelige organisme, og om hvordan man med enkle metoder kan afhjælpe symptomer og hjælpe kroppen til at genfinde sin egen sundhed.

Den moderne phytoterapi bygger på den nyeste forskning i urternes egenskaber og aktive stoffer med respektfuld hensyn til gamle kinesiske, indiske, amerikanske og europæiske urtetraditioner.

"Praktiserende Phytoterapeuter" er en brancheorganisation for professionelle phytoterapeuter, phytoterapeutstuderende og andre, som efter godkendelse af foreningens uddannelsesudvalg kan optages som passive medlemmer eller støttemedlemmer.

"Praktiserende Phytoterapeuter" er medlem af SundhedsRådet.

Foreningens formål
Stk. 1. Foreningens væsentligste formål er at repræsentere foreningens medlemmer i faglige spørgsmål.
Stk. 2. At arbejde for øget forståelse for og kendskab til phytoterapi som behandlingsform.
Stk. 3. At sikre den bedst mulige grund- og efteruddannelse inden for phytoterapi.
Stk. 4. At sikre og udvikle et højt fagligt og etisk niveau og god klinisk praksis.
Stk. 5. At arbejde for nationalt og internationalt samarbejde indenfor phytoterapien.

Optagelsesbestemmelser
Aktivt medlemskab kan opnås af personer, der som minimum har gennemført en af foreningen godkendt uddannelse, der opfylder de basale uddannelseskrav jf Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere §10 og som ikke har kontingentrestance til foreningen.
Område
9381 Sulsted

Praktiserende Tandlægers Organisation

Praktiserende Tandlægers Organisation (PTO) blev stiftet i 1968 af en gruppe progressive og fremtidsorienterede ejere og ansatte i privat tandlægepraksis. Formålet var og er stadig at varetage privat tandlægepraksis interesser bedst muligt. Og dette gør PTO dels ved medlemsaktiviteter, dels ved at gøre vores indflydelse gældende inden for den odontologiske verden og blandt beslutningstagere på Christiansborg samt andre steder, hvor privat tandlægepraksis fremtid afgøres.

PTO udvikler løbende nye aktivitetskoncepter til gavn for privat tandlægepraksis. Den seneste er PTO’s Partner program.

Strukturelt er PTO kredsvis opbygget med i alt 9 kredse, der ledes af kredsbestyrelser valgt lokalt. Kredsene dækker København, Sjælland, Lolland-Falster, Fyn, Sønderjylland, Århus Amt, Vestjylland, Nordjylland og Bornholm.

Derudover består organisationen af en hovedbestyrelse valgt for 2 år ad gangen. Hovedbestyrelsen afholder 10-12 møder pr. år.

Hovedbeststyrelsen har nedsat 6 stående udvalg: • Børnetandplejeudvalget • Kommunaltandplejeudvalget • Redaktions- og informationsudvalget • Blanket- og kontraktudvalget • Markedsføringsudvalget & • Kursusudvalget.

BLIV MEDLEM AF PTO

Som medlem får du adgang til alle PTO’stilbud. For at blive medlem, skal vi bede dig om at udfylde en særlig indmeldelsesblanket. Blanketen kan downloades og udskrives fra vores hjemmeside. Ønsker du at få tilsendst en trykt blanket, kan denne bestilles via sekretariatet på telefon 3312 0020.
Område
1256 København K

Prodigi

Netværk for professionelle, som arbejder med elektronisk dokumenthåndtering og digitalisering af den offentlige sektor.

---
Bliv en del af vores store netværksoversigt. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
(Viser 791 til 800 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk