Producentforeningen

Producentforeningen er brancheorganisationen for indholdsproducenter. Foreningen arbejder for at skaffe producenterne de bedste vilkår for at udvikle og producere indhold, hvad enten det er til biograflærredet, computerskærmen eller til tv.

Producentforeningen er branche- og arbejdsgiverorganisation for danske indholdsproducenter – det vil sige producenter af film, tv, reklamefilm og computerspil.

Producentforeningen er både en brancheforening og en arbejdsgiverforening. Det betyder, at foreningen på den ene side søger politisk indflydelse og varetager medlemmernes interesser i forhold til diverse rettighedsorganisationer, offentlige institutioner, tv-stationer og reklamebureauer, som har indflydelse på produktionsvilkårene. På den anden side - som arbejdsgiverforening - forhandler Producentforeningen overenskomster med de lømodtagergrupper, der er relevante.

Som en af de eneste producentforeninger i Europa organiserer Producentforeningen alle produktionsområder i én forening. Det giver os et bedre overblik på tværs af branchen, og vi er derfor i stand til at trække på et bredere spektrum af erfaringer. Det giver også foreningen mere volumen i forhold til at organisere produktionsområderne separat, og foreningen har derfor mulighed for at have et stort sekretariat til at hjælpe medlemmerne. I øjeblikket har Producentforeningen 7 fastansatte medarbejdere samt et varierende antal projektansatte.

Politisk indflydelse

Både film- og tv-produktion reguleres via de politiske forlig, og Producentforeningen arbejder løbende for at sikre producenternes interesser i forbindelse med filmaftale og medieforlig. Den seneste filmaftale blev indgået i oktober 2006 og gælder perioden 2007 – 10, og blandt nyskabelserne i denne filmaftale var etableringen af en ny spilstøtteordning under New Danish Screen samt indførelsen af standardkontrakt for dokumentarfilm.

Vilkårene for standardkontrakterne – både for spillefilm, som blev indført allerede med filmaftalen 2003-06, og den nye for dokumentarfilm – er efterfølgende forhandlet på plads, ligesom retningslinierne for spilstøtteordningen er fastlagt efter filmaftalen blev vedtaget. I alle sammenhænge har Producentforeningen arbejdet for producenternes rettigheder og for at sikre, at de rettigheder, som overdrages, prissættes separat.

I Medieaftalen 2007-10 fastlægges de overordnede retningslinier for især DR og TV 2 Danmark, og de væsentlige nyskabelser for Producentforeningens tv-medlemmer handler om etableringen af public service puljen, begrænsning af Regionernes ”anden virksomhed” samt en mindre forøgelse af kravet til DRs udlicitering.

Frem mod de kommende forlig på både medie- og filmområdet arbejder foreningen aktivt med at udarbejde et konstruktivt udspil, der kan forbedre producenternes vilkår i forhold til udvikling og produktion samt i forhold til at beskytte og kommercialisere rettigheder.

Juridisk rådgivning

Sekretariatet yder rådgivning til medlemmerne om kontrakter og andet i konkrete situationer - især rådgivning i juridiske spørgsmål om overenskomsts-, kontrakts- og rettighedsforhold. Ring eller skriv til en af juristerne, hvis du har problemer eller spørgsmål i forbindelse med produktionerne – men tjek gerne først hjemmesiden. Måske kan du finde svaret under vores FAQ eller i kommentarerne til overenskomsterne.

Overenskomster

Producentforeningen ønsker at have overenskomster på alle de produktionsområder, som foreningens medlemmer dækker. Overenskomster er vigtige værktøjer for branchen. Hvis de ikke var der, ville den enkelte virksomhed skulle bruge mange ressourcer på at udvikle og forhandle individuelle løn- og ansættelsesvilkår. Det er en del af Producentforeningens kernemission at hjælpe medlemmerne med at fortolke overenskomsterne og med at løse konkrete problemer og konflikter.

Foreningen har overenskomst med Dansk Skuespillerforbund, Filmarbejderforeningen, Danske Dramatikere, Dansk Journalistforbund, Dansk Artistforbund og Komponistforeningen.

Medlemsdemokrati

Det er Producentforeningens medlemmer, der bestemmer foreningens holdninger på de forskellige områder. På medlemsmøder for de respektive produktionsområder bliver politikken fastlagt, både for konkrete og aktuelle sager og i forbindelse med de større politiske forlig. Medlemsgrupperne kan vælge at udpege et områdeudvalg, som formulerer gruppens holdninger og som er sekretariatets sparringspartner i det daglige.
Når et produktionsselskab optages som medlem i foreningen skal man angive hvilken produktionskategori, man ønsker optagelse i. Man kan blive optaget i to produktionskategorier, og det er kun i disse to kategorier man har stemmeret. Alle medlemmer er dog velkomne til at deltage i medlemsmøder inden for alle produktionsområder.

Foreningens struktur

Producentforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som holdes hvert år inden udgangen af marts måned. Her godkender medlemmerne regnskabet for det forløbne år og budgettet og kontingentet for det kommende år. Bestyrelsen vælges af de respektive medlemsgrupper på medlemsmøder i perioden op til generalforsamlingen, og den nye bestyrelse præsenteres på generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af repræsentanter for alle de vedtægtsmæssige produktionskategorier: Spillefilm, kort- og dokumentarfilm, tv, reklamefilm, computerspil og information & corporate. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

De politiske holdninger fastlægges enten på medlemsmødet i de respektive medlemsgrupper eller i områdeudvalget for gruppen. Bestyrelsen træder kun i ganske særlige tilfælde ind i poltiske diskussioner, for eksempel hvis der er modstridende interesser blandt to medlemsgrupper.

Bliv medlem!

Medlemskab af Producentforeningen er et godt valg for producenter af film, tv, reklamefilm, computerspil mv.

Med medlemskabet får du indflydelse på foreningens politik på de områder, som berører dig i din hverdag. Vi beskæftiger os både med de store politiske aftaler, som regulerer branchen - medieforlig og filmforlig - og med konkrete problemer i forhold til fx. tv-stationer, filminstitut, offentlige myndigheder osv.

Sekretariatet yder rådgivning til medlemmerne vedrørende kontrakter og andet i konkrete situationer - især rådgivning i juridiske spørgsmål vedrørende overenskomsts-, kontrakts- og rettighedsforhold.

For at blive optaget som medlem af Producentforeningen kræves, at man driver aktiv, selvstændig virksomhed med fremstilling af film og/eller tvproduktioner af professionel karakter inden for foreningens område. Desuden skal ansøgeren anbefales skriftligt af to af foreningens medlemmer. Ansøgningsskema kan hentes her på siden.

Medlemskontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Kontingentet er pt. 8000,- kr. om året plus moms, opkrævet kvartalsvis for alle medlemmer. Hertil kommer et indmeldelsesgebyr på 4.000,- kr. plus moms. De medlemmer, der får udbetalt rettighedsmidler opsamlet af Copy-Dan, betaler et rettighedskontingent på en procentdel af de midler, der udbetales, pt. 15 %, dog max 50.000,- kr.
Område
2000 Frederiksberg

Professionel Elektronik

Foreningens formål er dels at varetage medlemsvirksomhedernes overordnede interesser af organisatorisk og politisk karakter dels at virke som fagligt og kollegialt forum. Disse formål omfatter blandt andet:

Overordnede interesser:

1. Varetage branchens interesser, herunder blandt andet over for lovgivningsmagten, de udøvende myndigheder og andre organisationer, sammenslutninger, m.v. såvel i Danmark som i udlandet
2. Fremme kendskabet til medlemsvirksomhederne og kendskabet mellem medlemsvirksomhederne
3. Samarbejde omkring messer/udstillinger
4. Samarbejde med og påvirkning af fagpressen
5. yde bistand i alle spørgsmål af almen betydning for branchen

Faglige og kollegiale formål:

1. Fremme samarbejdet mellem medlemmerne og skabe et loyalt og kollegialt forhold i konkurrencen
2. Fungere som et fagligt/socialt netværk for branchens virksomheder og medarbejdere med henblik på blandt andet at skabe korpsånd blandt medlemskredsen og dens medarbejdere
3. Samle interessegrupperinger i ERFA-grupper med henblik på faglig rettet erfaringsudveksling og information
4. Tilbyde faglig konkret medlemsinformation
5. Bidrage til højnelse af medlemmernes professionelle standard f.eks. ved uddannelses- og oplysningsvirksomhed
6. Udarbejde brancherettede statistikker og analyser

Foreningens medlemskab af HTS-I
Foreningen er medlem af HTS-I, og medlemmerne er underkastet de for HTS-I til enhver tid gældende regler. HTS-I opkræver særskilt selv sit kontingent.

Medlemmer
Som nye medlemmer af foreningen kan optages her i landet hjemmehørende virksomheder, der indenfor brancheområdet pro­fes­sionel elektronik driver virksomhed, og som i øvrigt efter bestyrelsens skøn findes kvalificeret, specielt i relation til det kvalitetsmæssige- og brancheetiske niveau, som foreningen ønsker iagttaget.
Område
1216 København K

PROSA - Forbundet af IT-Professionelle

PROSA er det eneste fagforbund udelukkende for it-professionelle. Derfor har vi ekspertise i de udfordringer, du som it-professionel møder i din karriere.
A-kasse for it-professionelle

PROSA har egen statsanerkendt a-kasse, PROSAs A-kasse. Vi sikrer dine interesser overfor arbejdsgiverne, bl.a. ved kollektive forhandlinger og individuel medlemsservice.
Stærkt demokratisk

PROSA lægger vægt på demokratiet. Du kan let opnå indflydelse i PROSA, fordi der er kort fra top til bund. Formanden er til valgt hvert andet år. Det forhindrer pamperi.
Gode venner

PROSA en del af den samlede fagbevægelse. Som medlem af FTF får vi støtte og opnår indflydelse bl.a. omkring a-kassespørgsmål, efteruddannelse, arbejdsmiljø og EU-lovgivning.
Partipolitisk uafhængig

Ingen kontingentkroner i PROSA går til politiske partier - de bruges udelukkende til at varetage de it-professionelles interesser.

PROSA har ca. 13.000 medlemmer.

Arbejder du med it?

Så bliv medlem af PROSA og PROSAs A-kasse.

PROSA kan være din faglige it-sparringspartner igennem hele din it-karriere. PROSA kender it-faget til bunds og har mange gode tilbud til dig, som arbejder professionelt med it.

Du får:

*
Personlig rådgivning
*
Kurser, foredrag og netværk
*
Ny it-viden
*
Klare it-holdninger
*
A-kasse for it-professionelle
*
Kontante fordele, for eksempel rabat på bank og forsikringer

Udpluk af fordele til dig

* Kompetent juridisk hjælp, hvis du har problemer med din arbejdsgiver
* A-kasse, som udelukkende servicerer it-professionelle
* Karriere- og kompetencerådgivning
* Tjek af ansøgning/cv og ansættelseskontrakt
* Gratis faglige foredrag og gå-hjem-møder
* Rabat på it-faglige kurser
* It-fagets bedste lønstatistik
* Billige forsikringer gennem RUNA
* Pensionsordning for privatansatte
* Rabat i 4300 butikker
* PROSA Bank – gratis MasterCard og lav udlånsrente
* Rabat på fitness
* Prosabladet 11 gange årligt
* SMS når der bliver udbudt nye foredrag, kurser eller lign.
* Stærkt nedsat kontingent i evt. arbejdsløshedsperioder.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
2200 København N

PSKH - Psykologfagligt Selskab For Klinisk Hypnose

Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose er en sammenslutning af psykologer, som har specialiseret sig i hypnosebehandling. Alle er medlemmer af Dansk Psykolog Forening.

I de situationer hvor psykologisk viden, metoder og teknikker anvendes, findes der altid en risiko for at gøre skade. Det er derfor vigtigt, at en terapeut har en grundig faglig uddannelse bag sig. Desværre findes der ikke i dag i Danmark nogen egentlig lovgivning, som sætter regler for, hvem der må behandle klienter med hypnose eller psykoterapi. I princippet kan hvem som helst nedsætte sig som "hypnotisør" eller "psykoterapeut"; ingen af disse titler er beskyttede, og der er således ingen formelle krav om nogen form for baggrundsuddannelse. Det er derfor helt op til klienterne selv at finde ud af om en hypnotisør eller psykoterapeut har den nødvendige faglige kompetence. Anvender terapeuten sig af hypnose eller andre tranceskabende foranstaltninger i behandlingen, er det imidlertid af særlig stor betydning, at vedkommende har den fornødne viden, idet klienten under trance vil være ekstra modtagelig over for alle udefra kommende suggestioner. Enhver brug af hypnose bør derfor udføres af psykologer med den nødvendige faglige kompetence. Den ukritiske anvendelse af hypnose eller hypnoselignende teknikker i alle mulige sammenhænge er i dag et af de største problemer inden for det alternative terapimarked.

I 1994 blev psykologtitlen beskyttet af lovgivningen. Dette betyder, at kun personer med en universitetsuddannelse i psykologi har ret til at kalde sig psykologer. Alle medlemmer af Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose er således uddannede psykologer, som har specialiseret sig i hypnosebehandling, og alle er medlemmer af Dansk Psykolog Forening, hvilket betyder, at de er omfattet af de fællesnordiske etikregler for psykologer. Disse regler er med til at beskytte klienterne mod den uetiske anvendelse af hypnose og hypnotiske teknikker og er udformet med henblik på at give tryghed i behandlingen.

Hvis du ønsker at blive behandlet af en psykolog, som anvender sig af hypnose, i dit nærområde, kan du kontakte en af psykologerne fra vores behandlerliste.

Formål
At fungere som faglig interessegruppe for psykologer i Danmark, der beskæftiger sig med og interesserer sig for hypnose samt de psykologiske problemstillinger, der knytter sig hertil indenfor behandling, rådgivning, undervisning og forskning.

Hensigter:
a) At forbedre formidling og kommunikation mellem psykologer indbyrdes og med andre faggrupper i forhold til ovennævnte formål både i Danmark og internationalt.
b) At udbrede viden og erfaringer om klinisk hypnose samt at gøre enkelte behandlere, faggrupper og institutioner opmærksomme på de særlige behov, rammer og forventninger, der gør sig gældende for arbejdet med klinisk hypnose.
c) At påpege, udfordre og modarbejde faglig og etisk ukorrekt anvendelse af klinisk hypnose.
d) At fremme udvikling og forskning i emner, teori og praksis indenfor hypnoseterapi og hermed beslægtede behandlingsmetoder.

Medlemmer
Der kan optages medlemmer af Dansk Psykolog Forening, såfremt disse går ind for formålsparagraffen. Styrelsen kan beslutte at optage ansøgere uden for Dansk Psykolog Forening som associerede medlemmer uden stemmeret, såfremt disse som et minimum har kvalifikationer, der kan sidestilles med en dansk psykologisk universitetsgrad.
Optagelse i selskabet finder sted ved skriftlig henvendelse til styrelsen samt ved indbetaling af medlemskontingent. Kontingentet gælder for medlemskab pr. kalenderår og fortabes, såfremt man undlader at forny medlemskab ved kontingentindbetaling for nyt kalenderår. Fornyet medlemskab kan herefter kun ske efter skriftlig henvendelse til styrelsen.

Kontingent for 2010 er 200 kr.
Område
4900 Nakskov

Psykologilærerforeningen

På vores hjemmeside findes oplysninger om den faglige forening.
Psykologilærerforeningen udgiver bladet Psykologiinformation, som bliver sendt til foreningens medlemmer 3 gange om året.
På hjemmesiden er der også et link til foreningens vedtægter.
Område
2100 København Ø

Public Relations Branchen

Brancheforeningen organiserer de professionelle Public Relations-virksomheder i Danmark.

Medlemsvirksomhederne arbejder med alle dele af Public Relation: fra produkt PR til public affairs og fra issues management til finansiel kommunikation.

Det er foreningens formål at udbrede kendskabet til Public Relations og sikre branchens etiske niveau.

Samarbejder du med et af foreningens medlemmer, er du sikker på en høj etisk og faglig standard.

Brancheforeningens formål er:

1. At fremme udviklingen af selvstændige virksomheder med hovedbeskæftigelse inden for public relations.
2. At fremme tilliden til public relations-begrebet generelt og foreningens medlemmer specifikt.
3. At udvikle og præge kendskabet til public relations-branchen.
4. At højne det professionelle niveau i medlemsvirksomhederne.
5. At sikre medlemsvirksomhederne sunde økonomiske arbejdsvilkår.
6. At medvirke til en målrettet uddannelse af branchens nuværende og kommende medarbejdere.
7. At markedsføre branchens professionelle færdigheder over for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
8. At varetage kontakten til nationale og internationale public relations-organisationer og beslægtede brancher.
9. At styrke medlemsvirksomhedernes arbejdsgiverrolle, bl.a. i samarbejde med Dansk Erhverv.

Medlemskab:

Som medlemmer kan optages selvstændige, momsregistrerede konsulentvirksomheder, som har public relations arbejde i Danmark som hovedbeskæftigelse.

For at blive optaget som medlem skal virksomheden kunne dokumentere mindst tre års drift med public relations arbejde som det væsentligste forretningsområde.

Alternativt skal virksomhedens leder(e) kunne dokumentere tilsvarende erfaring. Desuden skal den ansøgende nyde godt omdømme blandt fagkolleger.

Ansøgning om optagelse sker ved indsendelse af et udfyldt ansøgningsskema indeholdende de oplysninger, der er nødvendige for behandlingen af ansøgningen. Nævnte ansøgningsskema udleveres af foreningens sekretariat.

Beslutning om optagelse træffes af foreningens bestyrelse.
Område
1606 København V

Q UP - Netværk for kvindelige vidensiværksættere

Q UP er et netværk af kvindelige iværksættere med en meget bred sammensætning af vidensfaglige profiler. Vi arbejder med kompetenceudvikling, uddannelse, sparring og livskvalitet i iværksætterlivet. Vi bruger hinanden som professionelle kolleger, støtter hinanden, løser opgaver sammen og servicerer vores kunder med henvisninger til hinanden – og så går vi aktivt ind for flere kvinder i selvstændige erhverv.

* Kompetencer
* Livskvalitet
* Selvstændighed
* Samarbejde
* Faglighed
* Fremdrift
* Engagement

Vision & Værdier

Q-UP er et netværk af kvindelige iværksættere med en meget bred sammensætning af stærke profiler. Vi arbejder med kompetenceudvikling, uddannelse, sparring og livskvalitet i iværksætterlivet. Vi kan bruge hinanden som en slags professionelle kolleger, støtte hinanden, løse opgaver sammen og servicere vores kunder med henvisninger til hinanden – og så går vi aktivt ind for flere kvinder i selvstændige erhverv.

Mission
Q-UP står for kompetenceudvikling, personlig udvikling, sparring og livskvalitet i selvstændighedskulturen. Vi prioriterer at blive bedre til og endnu gladere ved at drive vore forretninger ved at anvende hinanden som en slags ”kolleger”, såvel direkte jobrelateret som til at dele nyttige oplysninger med om f.eks. kunder, leverandører, samarbejdspartnere samt udveksle tips om alle relevante iværksætterudfordringer.

Vi vil opnå brede sociale gevinster og personlig vækst gennem åben og uformel sparring, hvor vi kontinuerligt kan udvikle vore koncepter, lære at bruge hinandens styrker og ligeledes debattere kvindespecifikke emner i forbindelse med at drive egen virksomhed. Sikre et iværksætterliv, der er sundt, sjovt og givende.

Vision Q-UP står for et solidt samarbejde på tværs af stærke faglige profiler, hvor bredden i baggrund og interesser sikrer en engageret og målrettet fremdrift, hvad angår kompetenceudvikling gennem uddannelse, sparring og professionelle samarbejder.

Vi vil gennem vore netværksaktiviteter inspirere og motivere til, at flere kvinder får øje på glæden og mulighederne ved at være selvstændig – helst i mange år. Vi ønsker at sætte vores præg på den kvindelige iværksætterkultur i Danmark bl.a. ved at facilitere værktøjer og netværkssamvær på vore åbne uddannelsesdage, tilbyde kvalificeret mentorordning og deltage aktivt i den offentlige debat.

Q-UP vil gavne dansk erhvervsliv med seriøse freelanceydelser, der sikrer valuta for pengene både økonomisk, udviklings- og tidsmæssigt. Hver enkelt kan tilbyde kontakt til og evt. samarbejde med de øvrige kompetencer i netværket, som sparer kunden for navigationen i ”det grå marked”.

Værdigrundlag
Q-UP bygger på åbenhed, tillid og fortrolighed mellem medlemmerne. Atmosfæren skal være præget af hjælpsomhed og varme, så alle føler sig trygge ved at lufte både glæder og problemstillinger.

Alle medlemmer har medansvar for at holde fællesgejsten oppe, så vi bliver ved med at være det rene powerteam, hvor den menneskelige faktor altid er højsædet. Det forventes, at alle opfylder fælles aftalt tidsforbrug og ellers yder efter evne.

Alle skal yde udstrakt rummelighed over for forskelligheder og støtte med lytning, synspunkter og øvrige relevante netværksforbindelser. Q-UP accepterer og tilskynder, at man udnytter de oplagte muligheder for mindre ad hoc samarbejdsfraktioner internt i netværket. Vi fordrer en konstruktiv tilgang over for alle iværksætterlivets udfordringer.

Vi har et udvidet ansvar over for Q-UP, hvad angår fællesskabets profil udadtil. Vi har pligt til, ved eget eksempels magt, at stå for overholdelse af aftaler, god kundeservice og professionalisme i opgaverelationer. Udadtil skal Q-UP altid fremhæves for kvaliteterne.

Det enkelte medlem har pligt til at oplyse, hvis man i perioder ikke er på banen, hvad angår videreformidling fra de andre medlemmer i opgave- og kundesammenhæng. Man behøver ikke forklare private begrundelser.

Målgrupper Kunder / erhvervslivet privat og offentligt.
Personer, der kan styrke vores netværk fagligt, uddannelses- og netværksmæssigt (herunder nye medlemmer og deltagere i vore arrangementer). Instanser og sponsorer – beslutningstagere, politikere, finansielle samarbejdspartnere.
Område

Rødekro Erhvervsråd

Rødekro Erhvervsråd er en politisk uafhængig medlemsstyret erhvervsforening, der har til formål

* at arbejde for fremme af erhvervslivet i Rødekro og omegn samt,

* igennem sit ejerskab af Erhvervenes Hus Aabenraa, at skabe de bedst mulige rammer for erhvervs- og befolkningsmæssig udvikling og vækst i Aabenraa kommune,

* beskæftige sig med opgaver, som kan medvirke til at udbrede kendskabet dels til Rødekro og omegn, dels til Aabenraa kommune.

Medlemsskab

Som medlem af Rødekro Erhvervsråd kan optages enhver

* virksomhed
* forening
* organisation eller
* person, der har interesse i eller tilknytning til erhvervsrådets virkeområde.

Medlemmer skal yde et bidrag til erhvervsrådets virksomhed, hvis størrelse fastsættes ved den årlige generalforsamling. Udmeldelse af erhvervsrådet kan ske med 1 års varsel til d. 31. december.

Vil du vide mere?

Ønsker du at høre mere om medlemskab af Rødekro Erhvervsråd er du velkommen til at kontakte Erhvervenes Hus Aabenraa.

Du er også velkommen til at kontakte Erhvervsrådets formand Oluf Lauridsen på tlf.: 2028 0949.

Ønsker du at melde dig ind kan du gøre det under Bliv medlem på vores hjemmeside.
Område
6200 Aabenraa

Radioerne - Publicistiske radio- og tv-stationer

RADIOERNE er en brancheorganisation for lokale radio og tv stationer i Danmark.

Foreningen stiftedes 26. august 2005. Foreningen oprettedes med henblik på at varetage de publicistiske orienterede kommercielle lokalradioers, herunder avisradioers, interesser.

Gennem lobbyarbejde og servicevirksomhed bidrager foreningen til at styrke RADIOERNEs adgang til at udøve deres virksomhed.

Foreningen holder til i Pressens Hus. Marianne Bugge Zederkof er sekrtariatschef.

FORMÅL M.V.
Foreningen har til formål at samle danske radio- og tv-stationer med et publicistisk udgangspunkt om fælles anliggender.

Foreningen skal virke for at fastholde og udbygge publicistisk orienterede radio- og tv-stationers placering på radio– og tv-markedet.

Foreningen er de publicistisk orienterede radio- og tv-stationers talerør overfor Folketing, regering, myndigheder samt offentligheden i øvrigt. Den forestår kontakten og samarbejdet med foreninger eller institutioner indenfor massekommunikationen i Danmark, herunder Danske Dagblades Forening (DDF), med hvilken samarbejdet til stadighed koordineres.

Foreningen varetager tillige kontakten med myndigheder og organisationer i udlandet.

Foreningen kan indgå aftaler med virkning for samtlige medlemmer.

Foreningen modtager og administrerer medlemmernes tilgodehavender hos UBOD. Tilgodehavenderne indgår som en del af finansieringen af foreningens virksomhed.

FORENINGENS MEDLEMMER
Som medlemmer kan optages danske kommercielle og public service radio- og tv-stationer med et publicistisk udgangspunkt. Det er en betingelse, at stationen besidder en eller flere selvstændige sendetilladelser og markedsfører disse under ét selvstændigt navn.

Anmodning om optagelse af nye medlemmer stiles til foreningens bestyrelse, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Afgørelsen kan indbringes for generalforsamlingen.

Medlemmer af DDF, der har aftaler med danske radio- og tv-stationer om at levere indhold som en del af stationens sendeflade, kan efter beslutning i foreningens bestyrelse blive optaget som associeret medlem.
Område
1159 København K

Randers Firmasport

Randers Firma-Sport er en forening, som er åben for alle. Foreningen er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund, Region Østjylland samt Samvirkende Idrætsklubber i Randers.

Målgruppe.
Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, familien, andre fællesskaber samt enkeltmedlemmer at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

Hvordan bliver i medlemmer af Randers Firma-Sport.
Har i interesse for at blive medlemmer af vor forening skal i sende en mail, ringe til vort kontor eller skrive til os, så vil vi sørge for, at I får tilsendt optagelsespapirer, som vil fortælle om medlemsforpligtelser for at være tilsluttet foreningen. Alle kan blive medlem af foreningen.

Hvad koster det at være medlem.
Efter I er blevet optaget som klub i Randers Firma-Sport skal i betale et optagelsesgebyr, som dækker de omkostninger vi har med jeres optagelse. Vi vil samtidig give jer meddelelse om, hvad det fremover koster i kontingent at være medlem af foreningen samt en forventet pris for deltagelse i de forskellige aktiviteter. For enkeltmedlemmer skal der betales et årligt kontingent samt pris for deltagelse i de forskellige aktiviteter.

Aktiviteter i Randers Firma-Sport.
Mange af de aktiviteter vi kan tilbyde indeholder ikke konkurrence-momentet. I flere af aktiviteterne gælder det blot om at deltage for at have en vinderchance. I andre er konkurrencen rettet imod den enkelte deltager. For vore aktiviteter gælder det om at have en sjov oplevelse med arbejdskammerater, familie, venner og naboer. Hos os er det specielt samværet der er i centrum.

Klubhuset.
Klubhuset indeholder kontor i stueetagen, 4 omklædningsrum og 2 dommerrum i kælderen, mens vores lyse og dejlige cafeteria forefindes på 1. sal. Randers Firma-Sport.

Idrætsanlæg.
Randers Firma-Sport råder over et idrætsanlæg, hvor der kan afvikles 11-, 7- og 5-mands/dames fodbold, endvidere kan der afvikles håndboldkampe. På anlægget findes en 18 hullers minigolfbane, der findes endvidere 8 petanquebaner og 2 tennisbaner med kunstgræs.

Område
8920 Randers NV
(Viser 801 til 810 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk