Randers Handelsråd

Randers Handelsråd er en paraplyorganisation for den samlede handel i Randers kommune. Vi repræsenterer detailhandelen, pengeinstitutter og liberale erhverv i forhold til Randers Kommune og andre myndigheder.

Vi er en organisation som igennem en aktiv indsats, arbejder for at fremme handel, service og øvrige erhvervsmæssige aktiviteter i Randers området.

Vi er aktiv involveret i udviklingen af Thor-grunden, byens infrastruktur, skiltningen ved indfaldsveje, kompetence- og innovationsprojekter og meget mere. Alt sammen projekter, der er vigtige for profileringen af Randers som en aktiv og attraktiv handelsby!

Hvorfor

Der er mange gode grunde til at være en del af Randers Handelsråd, hvad enten du er fra detailhandelen, pengeinstitutterne eller fra et liberalt erhverv.

Handelsrådet samler handelslivet på tværs af branche og interesse, og er således et fantastisk forum til skabelse af nye kontakter og nye netværk.

Ved aktiv deltagelse i vores arrangementer og kommende work-shops møder du dine kolleger på en ny facon. I vil her få mulighed for at diskutere og debattere fremtiden for Randers by, men ligeså meget er der her mulighed for at få vendt de problemer og udfordringer, det måske kan være svært at få tid til at snakke om i hverdagen.

Vi gør vores indflydelse gældende overfor såvel Randers Kommune som øvrige myndigheder, hele tiden med målet om at skabe de bedste rammer for byens handelsliv for øje.

Når du har valgt at være en del af Randers Handelsråd, så har du samtidig valgt Randers. Du har valgt at få indflydelse på byens udvikling og dermed dens fremtid. Ikke noget dårligt valg.

Velkommen!
Område
8900 Randers C

Randers Malerlaug

Randers Malerlaug i sin nuværende form blev stiftet i 1990. Det er en sammenlægning af det daværende Randers Malerlaug (DMA) samt det daværende Randers Omegns Malerlaug (CMD), som under navnet Randers Malerlaug blev tilsluttet landsorganisationen Dansk Malermestre.

Randers Malerlaug er en arbejdsgiverorganisation, som ved møder og kursusvirksomhed samt lærlingeuddannelse arbejder for at styrke faget, så dens udøvere lever op til tidens krav.

Laugets medlemmer er faguddannede malere, hvilket betyder, at det udførte arbejde kvalitets- og prismæssigt er i overensstemmelse med konkurrencevilkårene.

Randers Malerlaug er gennem Danske Malermestre medlem af den landsdækkende garantiordning, hvilket ydermere er en betryggelse for vore kunder.

Når man som kunde kontakter en malermester, så vær opmærksom på det blå M, som borger for godt håndværk og garanti.

Garanti på kvalitet

Det forpligter at yde kvalitet. Alle medlemmer af DANSKE MALERMESTRE er derfor omfattet af DANSKE MALERMESTREs garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til deres forventninger, har De adgang til at indbringe sagen for DANSKE MALERMESTREs Garantiordning.
Garantiordningen udnævner da en uvildig syns -og skønsmand, der vurderer arbejdet. Får De medhold i Deres klage, vil fejlene blive udbedret uden omkostninger for Dem.

Vi er stolte af at kunne fortælle, at det er yderst sjældent, at der rejses garantisager over for medlemmer af DANSKE MALERMESTRE.
Men skulle uheldet være ude, giver Garantiordningen Dem vished for, at problemerne altid bliver løst.

Det dækker Garantiordningen

Dækket af garantiordningen er private forbrugere, der har indgået aftale med et medlem af DANSKE MALERMESTRE
om udførelse af malerarbejde på deres bolig. Ved private forbrugere forstås:

1) Ejere af en - og to familieboliger, ejerlejligheder og sommerhuse
2) Ejere af bolig- og erhvervsejendomme for arbejde udført i den private bolig
3) Lejere i en - og to familieboliger og sommerhuse
4) Lejere i udlejningsboliger, andelsboliger og ejerlejlighedsejendomme,
når arbejdet udføres i lejligheden efter lejerens ønske og for lejerens regning.
5) Fællesarbejder i udlejningsboliger, andelsboliger og ejerlejlighedsejendomme,
når rekvirenten er en forening, der højst omfatter 10 boliger.

Garantiordningen dækker egentligt malerarbejde samt arbejde, der naturligt og sædvanligt hører herunder. Garantiordningen dækker de direkte udgifter, der er forbundet med manglens udbedring samt rengøring.
Det er en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at udgifter til udbedring ikke overstiger kr. 100.000,00 inkl. moms. Sager af større omfang henvises til civilretslig behandling.
Område
8920 Randers NV

Realkreditforeningen

Realkreditforeningen er en interesseorganisation, der arbejder på at skabe de bedst mulige vilkår for ejendomsfinansiering i Danmark.

Vi arbejder både i relation til EU, Folketinget, regeringen og Finanstilsynet, ligesom foreningen står for kontakter til andre nationale og internationale organisationer. Realkreditforeningens engelske navn er " Danish Mortgage Banks' Federation".

Realkreditområdet hører under økonomi- og erhvervsministerens ressort og er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Foreningen har til formål i alle henseender at virke for gode vilkår for medlemmerne ved at varetage medlemskredsens fælles interesser i relation til Folketing, regering, samarbejdet inden for EU, offentlige myndigheder samt nationale og internationale organisationer.

Foreningen informerer indadtil og udadtil i forhold af betydning for medlemmerne, og vil aktivt søge indflydelse på realkredittens udvikling.

Medlemskab
Som medlem af foreningen kan optages danske realkreditinstitutter, der yder lån på grundlag af institutternes udstedelse af realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer. Tilsvarende gælder for herværende datterselskaber og filialer af udenlandske institutter.

Et realkreditinstitut, der ønsker medlemskab, indsender skriftlig anmodning herom til foreningens bestyrelse med oplysning om virksomhedens vedtægter, aktiviteter og organisations- og ejerforhold.

Bestyrelsen træffer bestemmelse om medlemskab.
Område
1256 København K

Realkreditrådet

Realkreditrådet er brancheorganisation for realkreditinstitutter i Danmark.

Vi arbejder for at skabe forståelse for realkreditsektorens synspunkter og opnå indflydelse på forhold med betydning for branchen. Vi har derfor en tæt og løbende dialog med myndigheder, politikere, interesseorganisationer og medier i Danmark og udland.

Vores medlemmer yder realkreditlån mod pant i fast ejendom. Realkreditlånene er baseret på udstedelse af SDO’ere, SDRO’ere og realkreditobligationer. Fem danske realkreditinstitutter er medlem af Realkreditrådet.

Realkreditrådet har repræsentationskontor i Bruxelles for at deltage i de løbende drøftelser i EU om realkreditfinansiering på tværs af grænser.

Realkreditrådets historie

Realkreditrådet blev dannet i 1972 efter en sammenlægning af branchesamarbejdet fra tre foreninger – ”Kreditforeningernes Stående Fællesudvalg”, ”Hypotekforeningernes Stående Fællesudvalg” og ”Fællessekretariatet for de Obligationsudstedende Fonde og Finansieringsinstitutter.” Den ældste forening, ”Kreditforeningernes Stående Fællesudvalg”, blev oprettet i 1887. Realkreditrådet er i besiddelse af omfattende arkiver fra de tidligere sammenslutninger. Arkiverne er tilgængelige efter aftale.

Formål
Realkreditrådet har til opgave at fremme realkreditinstitutternes virksomhed og at varetage
deres fælles interesser.
Realkreditrådet har hjemsted i Københavns kommune.

Medlemskab
Som medlemmer af Realkreditrådet kan optages danske realkreditinstitutter, der yder lån på
grundlag af realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO'er) eller særligt
dækkede obligationer (SDO'er).
Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af nye medlemmer.
Område
1203 København V

Realmæglerne

Forbrugerens foretrukne valg

RealMæglerne er det naturlige alternativ til de landsdækkende finanskoncerners mæglerbutikker.

Vi er ikke den største ejendomsmæglerkæde i Danmark, men vi bestræber os på at være den bedste målt på antallet af tilfredse kunder.

RealMæglerne består af selvstændige og ansvarlige mæglere, der finder styrke i et fællesskab kendetegnet af en ensartet høj standard for den rådgivning, vi tilbyder vores kunder.

Vi rådgiver om finansiering på en gennemskuelig og ærlig måde. Og RealMæglerne er selvstændige mæglere uden tvungent samarbejde med bestemte pengeinstitutter.

RealMæglerne er opmærksomme på, at køb og salg af ejendom er en stor beslutning for vores kunder. Vores målsætning som ejendomsmæglere er at yde seriøs, professionel og personlig rådgivning med respekt for kundens ønsker og behov, og at skabe et trygt og tillidsfuldt samarbejde mellem mægler og kunde gennem alle handlens faser.

RealMæglerne har stor faglighed og ekspertise, og overholder til enhver tid branchens etiske forskrifter og markedsføringsregler. Vores engagement, lokalkendskab og personlighed gør os i stand til at formidle ejendomme på bedst tænkelig vis, og vi sikrer vore kunders fulde tilfredshed under og efter handlen.

Bliv en del af RealMæglerne

Har du egen forretning, eller vil du etablere dig fra grunden? Din baggrund kan være, at du er uddannet ejendomsmægler eller godt på vej til det, at du arbejder i en mæglerforretning, et pengeinstitut eller i et realkreditinstitut og har erfaring i bolighandel og boligrådgivning. Det afgørende er, at du trives bedst med foden under eget bord og i trygge, inspirerende rammer.

Kom nemt i gang
Når du bliver partner i RealMæglerne, kommer du godt fra start. Vi inviterer alle nye mæglere til introduktionsdag, hvor vi fortæller om kædens partnertilbud og værktøjer. Kæden yder daglig support indenfor IT, markedsføring og information og samarbejder med en række leverandører, der producerer konceptrigtigt markedsføringsmateriale fra tryksager til facade udsmykning.
En professionel profil i gadebilledet

Hos RealMæglerne får du stillet en lang række professionelle værktøjer til rådighed, så du fra begyndelsen er i stand til at konkurrere på niveau med de store kæder - mens du samtidig har fordelen af at være helt din egen.

Både du og dine kunder nyder godt af, at RealMæglerne ikke er bundet af faste aftaler med specifikke penge- og realkreditinstitutter. Kunder skal have frihed til at vælge den løsning, der passer dem bedst.
Det bedste fra 2 verdener

Som RealMægler får du det bedste fra to verdener. Du har indehavers frihed og ret til at være din egen mægler, samtidig med at din butik markedsføres som en del af et kædefællesskab. Du har et stærkt team af gode mæglerkolleger, der slutter op om kædens slogan: handler med omtanke.
Opstartsfasen

Som nyt medlem guides man igennem opstartsfasen, og føler næsten at man allerede er i gang med det samme. Kunderne kender allerede brandet og synes, at det er et godt alternativ til de store bankejede mæglerkæder.

Kontakt os og få mere at vide om hvordan du kommer med i en dynamisk kæde.

Klare fordele ved en frivillig kæde som RealMæglerne:

* Godt brand
* Stor signalværdi
* Kapitalstærk kæde
* Innovation
* Professionalisme
* Troværdighed
* Stærkt netværk
* Erfaringsudveksling
* Stor startpakke
* Selvbestemmelse
* Høj indtjening
Område
2630 Taastrup

Referencefaggruppen - en faggruppe under BF

Vi er et fællesskab af bibliotekarer (cirka 300 pt), der arbejder på at yde den bedste service til folk, der har brug for os som bibliotekarer i deres kontakt med biblioteket.

Referencefaggruppens formål og vedtægter

Det er Referencefaggruppen formål at medvirke til at
- skabe kvalitet og udvikling i referencearbejdet
-- til gavn for både publikum og bibliotekarer.

Faggruppen skal
- udbrede kendskabet til og brugen af biblioteket
-- som indgang til samfundets samlede informationsmængde.

Faggruppen skal
- skabe et forum for debat om referencearbejdet,
- påvirke de centrale biblioteksinstanser til at yde bibliotekerne den bedst mulige service
- og medvirke til forbedring af uddannelsen inden for referenceområdet.

Referencefaggruppen har under hensyn til vedtægter for Bibliotekarforbundet og Retningslinjer for faggrupper til formål at tilgodese medlemmernes specielle interesser og virke som sparringspartner over for Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse.

Referencefaggruppen arrangerer bl.a. gå-hjem-møder og temadage, som annonceres her på siden, i Referencen og i BF's kalender.
Område
8930 Randers NØ

Registrerede Revisorer FRR

Vi er: Brancheorganisation for ansatte og selvstændige registrerede revisorer.
Medlemstal: 2.100 registrerede revisorer og 600 registrerede revisionsvirksomheder.
Bestyrelsen: Består af syv medlemmer valgt af medlemmerne.
Sekretariatet: 38 medarbejdere bestående af revisorer, jurister, økonomer, konsulenter m.lf .
Rådgivning: Vi besvarer knap 15.000 telefonopkald årligt - og et tilsvarende antal mails - fra medlemmer, der søger rådgivning om faglige spørgsmål, efter- og videreuddannelse og meget andet.

* FRR udsender dagligt nyhedsbrevet FRRontline til mere end 2.300 modtagere.
* FRR afgiver flere hundrede høringssvar hvert år.
* FRR er repræsenteret i ca. 50 råd, nævn og udvalg både i Danmark og i udlandet.
* FRR er synlig i mediebilledet og udtaler sig eller giver baggrundsstof til journalisters dækning af skatte-, erhvervs- og revisionsmæssige sager.

Hvem kan blive medlem
Ansatte og selvstændige revisorer, der er optaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens revisorregister.
Det personlige medlemskab er grundkernen. Men driver du eller er med - i den ansvarlige ledelse i en revisionsvirksomhed, tegner du samtidig et virksomhedsmedlemskab.

Personligt medlemsskab

Et personligt medlemsskab af FRR er din sikkerhed for større faglighed, et stort netværk af andre registrerede revisorer og masser af hjælpeværktøjer i hverdagen.

Dit medlemsskab giver ret til følgende medlemstilbud

* En telefonisk faglig hotline på alle hverdage, hvor fagligt dygtige rådgivere kan hjælpe.
* FRRontline - et elektronisk nyhedsbrev med de seneste nyheder inden for revision, regnskab og skat.
* Mulighed for at deltage i netværksgrupper.
* FRR's hjemmeside, www.frr.dk, der indeholder artikler, links til relevante hjemmesider og en fyldig ”værktøjskasse”af hjælpemidler.
* Adgang til medlemsdelen af www.frr.dk, hvor bl.a. efteruddannelsesaktiviteter kan registreres.
* RevisorBladet, som er et medlemsmagasin med uddybende artikler om relevante emner for revisorbranchen.
* Politisk indflydelse. FRR varetager dine interesser som registreret revisor over for myndigheder, lovgivere og beslutningstagere.

Som medlem får du yderligere mulighed for at få rabat på følgende produkter

* RevisorRådgivning, hvor du kan få svar på skattefaglige spørgsmål.
* Brugervenlige værktøjer til skat, kvalitetssikring, regnskab, revision og erklæringer.
* RevisorAkademi, som udbyder kurser og systematisk efteruddannelse på masterniveau.
* Fordelagtige aftaler på revisoransvarsforsikringer.
* Gode forsikrings- og pensionsvilkår via FRR's Tryghedsordning.

Fordele for virksomheden

Virksomhedsmedlemmer i FRR har adgang til mange af de samme ydelser, som et personligt medlemsskab giver - nemlig faglig hotline, det elektroniske nyhedsbrev FRRontline, medlemsdelen af www.frr.dk, RevisorBladet m.m. Derudover giver et virksomhedsmedlemsskab ret til flere andre serviceydelser, som er til gavn for samtlige medarbejdere i virksomheden.

De ekstra tilbud til virksomhedsmedlemmer er

* Hjælp til at gøre din virksomhed kendt over for unge ved at markedsføre uddannelsen til registreret revisor på handelsskoler, handelshøjskoler og uddannelsesmesser.
* Formidling af kontakt mellem potentielle revisorelever og din virksomhed, hvis du er på jagt efter en elev.
* Mulighed for at deltage i TALENTERNE FRR's Karrierenet for de yngste medarbejdere i virksomheden. TALENTERNE tilbyder bl.a. faglig støtte under uddannelsen til registreret revisor.
* Gratis annoncering efter medarbejdere på www.frr.dk, hvis du har behov for flere medarbejdere.
* Markedsføring af din virksomhed på www.frr.dk via Find revisionsfirma.

Som medlemsvirksomhed er der mulighed for rabat på de samme ydelser, som et personligt medlemsskab giver. Men et virksomhedsmedlemsskab giver dig også god rabat på andre produkter

* RevisorInformerer, som er et otte-siders kundeblad, der giver målrettet information og aktuel viden fra revisor til kunde.
* Revimentor, som er et praktisk it-baseret revisionsværktøj, der forøger effektiviteten og kvaliteten i din virksomhed.
* Kundekalenderen, som indeholder de vigtigste datoer som A-skat, ATP m.v. til dine kunder.

Område
2650 Hvidovre

REKOM - Roskilde Erfagruppe Konstruktion Og Maskinbearbejdning

REKOM ERFA-gruppen består af 10 virksomheder fortrinsvis indenfor konstruktion og maskinbearbejdning. Den blev dannet den 26. februar 1987 og er en af de ældst fungerende ERFA-grupper i Danmark.

REKOMs stiftelse er en følge af nogle ordninger som Erhvervsfremmestyrelsen kørte i firserne.Teknologisk Informationscenter (TIC) i Roskilde amt afholdt en række arrangementer om informationsteknologi, hvilket på dette tidspunkt var ganske nyt. Det viste sig hurtigt at være de samme virksomheder som gentagne gange deltog, og det gav virksomhedsrådgiver Eyvind Stonor ideen til at samle disse virksomheder i sin egen interessegruppe, for senere at starte en egentlig ERFA-gruppe.

Den 1. maj 1998 valgte REKOM at udtræde af forbindelsen til TIC og siden da har gruppen fungeret som en selvstændig gruppe.

Ideen med REKOM er at mødes og udveksle erfaringer mellem virksomhederne. Siden hen er denne vidensdeling blevet styrket og udviklet i form af konkrete opgaver på tværs af virksomhederne. Det er et velfungerende netværk hvor gruppens medlemmer sammen kan løse fleresidede opgaver, og for dig og din virksomhed har det den fordel, at du kun behøver at henvende dig et sted.

Samarbejdet bærer altså frugt, og som en tilkendegivelse herfor modtog REKOM i 1994 en pris for at være Danmarks bedste ERFA-gruppe uddelt af Foreningen af Registrerede Revisorer (FRR).

Kunne du tænke dig at være med?

REKOM fungerer i princippet som en etableret og lukket ERFA-gruppe, men vi er selvfølgelig altid interesseret i at høre fra nye virksomheder, som mener at kunne bidrage yderligere til synergieffekten og som matcher de eksisterende virksomheder i gruppen.

Så hvis du er interesseret i at komme i dialog med REKOM, og din virksomhed ønsker at være med i gruppen, er du velkommen til at kontakte os.
Område
4600 Køge

Religionslærerforeningen

I over 100 år har foreningen arbejdet for udvikling og opprioritering af et af folkeskolens mindste men vigtigste kulturbærende fag; kristendomskundskab.

Foreningens formål er:

Fagligt og pædagogisk at styrke kristendoms-/religionsundervisningen i den danske folkeskole.

Dette formål søges nået ved:

*

Udsendelse af tidsskriftet Religionslæreren
*

Rådgivningningsvirksomhed fra Religionslærerforeningens Materialecentral.
*

Afholdelse af kurser
*

Afvikling af studierejser
*

Samarbejde med foreninger, udvalg og organisationer med relation til faget
*

Afholdelse af "Religionernes dag" hvert år

Medlemskab

Religionslærerforeningen er landsomfattende. Som medlemmer af foreningen kan optages alle, der beskæftiger sig med eller i øvrigt interesserer sig for kristendoms-/religionsundervisning. Enhver, som søger optagelse af Religionslærerforeningen, er forpligtet til at meddele, hvilken forhandlingsberettiget organisation (herunder lokalkreds og fraktion), vedkommende er medlem af.

Har du religionstimer på dit skema?
Eller har du interesse i religion og undervisning?

Så er der gode grunde til at melde dig ind i en forening, der arbejder for faget i skolen og som tilbyder inspiration og hjælp til din undervisning bl.a. gennem tidsskriftet Religionslæreren.
Medlemmer af foreningen modtager Religionslæreren 5 gange årligt og bliver tilbudt kurser og rejser arrangeret af foreningen.

Medlemskab for pensionister og studerende: 225 kr. pr. år.
Almindeligt medlemskab, samt abonnenter: 325 kr. pr. år.
Medlemskab for institutioner: 375 kr. pr. år.

Ønskes medlemskab af Religionslærerforeningen skal henvendelse ske til kasserer Jan Visbech Madsen, amFuLm1hZHNlbjE1QHNrb2xla29tLmRr
Giro 5 40 80 32
Område
6051 Almind

Rengøringsselskabernes Branche- og Arbejdsgiverforening

RSBA's formålsparagraf

* At varetage medlemmernes erhvervspolitiske, arbejdsgiver- og servicemæssige interesser overfor bl.a. offentlige myndigheder og andre branche- og arbejdsgiverforeninger.

* At medvirke til en høj faglig udvikling, herunder uddannelse.

* At højne standens standard og anseelse overfor omverdenen.

* At yde service overfor medlemmerne inden for markedsføring, erhvervs- og arbejdsgiverpolitiske områder.

Fakta

Foreningen blev stiftet i 1970 som en ren brancheforening under navnet Rengøringsselskabernes Brancheforening - i daglig tale kaldet RSB. I 1992 omdannedes RSB til også at være arbejdsgiverforening.

Ved den lejlighed blev der føjet et "A" til logoet - og navnet blev: Rengøringsselskabernes Branche- og Arbejdsgiverforening, (RSBA)

RSBA har i dag ca. 160 medlemmer fordelt over hele Danmark. Vi yder overenskomstdækning for vore medlemmer gennem overenskomst med Fagligt Fælles Forbund (3F) og Dansk Funktionærforbund/Serviceforbundet på rengøringsområdet og med Fagligt Fælles Forbund (3F) på vinduespoleringsområdet.
Hvem kan optages:

I henhold til RSBA’s vedtægter kan enhver virksomhed, der udfører rengørings- og/eller vinduespoleringsarbejde, optages i foreningen, såfremt virksomheden driver en sund forretnings- og personalepolitik og udfører arbejde i henhold til fagets normer.
RSBA er medlem af Dansk Erhverv.

Ankenævn og Garantifond

Som medlem er du omfattet af RSBA's Ankenævn og Garantifond, der behandler klager vedrørende behandlings- og bearbejdningsskader forårsaget af et medlem.
En eventuel klage skal anmeldes for nævnet senest 3 måneder efter arbejdets udførelse, og nævnets afgørelse er bindende for det indklagede medlem.

Kollegiale regler

I RSBA's vedtægter finder du de kollegiale regler, der populært sagt er spillereglerne for, hvordan man omgås sine kolleger.

Fordele

Få ordnede forhold

Rengøringsselskabernes Branche- og Arbejdsgiverforening, eller RSBA som vi kaldes i daglig tale, er det naturlige ståsted for dig som selvstændig indenfor servicebranchen, når du ønsker ordnede forhold. I RSBA har du en seriøs organisation, der hjælper dig med rådgivning, vejledning og opbakning på et højt professionelt niveau.

Vi leverer det du har brug for:

* Overenskomstdækning – der giver fred og arbejdsro.
* Feriekortordning – der betyder, at du slipper for at indberette og indbetale de ansattes feriepenge til Feriekonto i optjeningsåret. Det giver en betydelig likviditets- og rentefordel, idet pengene bliver i virksomheden, indtil medarbejderne holder ferie.
* Information om nye love og regler i passende og nødvendigt omfang.
* Gratis råd og vejledning samt opbakning. Som medlem af RSBA er den daglige rådgivning aldrig længere væk end telefonen. Eventuelle tvister og konflikter behandles i det fagretlige system – uden ekstra omkostninger for din virksomhed.
* ”RSBA Information” – RSBA’s eget medlemsblad.
* Adgang til RSBA-Nettet, hvor du kan indhente oplysninger, når du selv har tid og ikke kun i sekretariatets åbningstid, ligesom du kan finde ansættelsesblanketter, tro- og love erklæringer, cirkulærer eller hvad du ellers har brug for af relevante oplysninger.
* Udlicitering – hvorigennem du bliver holdt a´jour om udbudte licitationer.
* RSBA-Kurser – hvor du bl.a. kan få indblik i udarbejdelse af nøgletal, overenskomstforståelse, uddannelse af medarbejdere m.m.
* Nøgleskiltsordning – RSBA betaler dusør til finderen af registrerede nøgler, og leverer disse retur til medlemsfirmaet.
* og næsten vigtigst – et netværk af gode kolleger.

Kontante medlemsfordele:

Ud over at få ordnede forhold, kan du som medlem af RSBA også få kontante fordele, bl.a. i form af rabataftaler med en række leverandører, som medlemmerne frit kan benytte. Der kan således være mange penge at spare på bl.a.:

* Lønsystemet ProLøn/RSBA
* Rengøringsmaskiner, materiel og produkter
* RSBA Forsikring
* Mobiltelefoni
* Fastnettelefoni
* Benzin og diesel
* EDB-systemer / Software
* Biler

Område
2300 København S
(Viser 811 til 820 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk