RenoSam

RenoSam er sammenslutningen af 41 kommunale og fælleskommunale affaldsselskaber og modtagestationer i Danmark og på Færøerne.

Foreningen varetager medlemmernes interesser i forbindelse med optimering, udvikling og drift af opgaver om genanvendelse af affald, affaldsforbrænding, affaldsdeponering og farligt affald.

Generelt er det RenoSam ønske at virke for udvikling og drift af effektive, administrerbare kommunale affaldsløsninger med en høj miljømæssig standard.

Derfor arbejder RenoSam for, at:

* varetage medlemmernes fællesinteresser i forhold til offentlige myndigheder, interesseorganisationer eller andre, såsom ministerier, styrelser eller andre dele af centralforvaltningen, tilsynsmyndigheder, offentligretlige nævn og udvalg, KL, EU mv.,

* optræde som sagkyndigt organ, høringsorgan eller andet på affaldsområdet såvel i relation til opgaver eller emner rejst på såvel eget initiativ som på eksternt initiativ,

* forestå afklaringen af medlemmernes fælles problemstillinger, herunder udredningsarbejder om problemstillinger eller igangsættelsen af initiativer af generel betydning til gavn for medlemmerne,

* medvirke til dannelsen af netværk mellem medlemmerne til udveksling af erfaringer samt formidling og deling af viden,

* forestå formidling af viden, arbejdsresultater, konkrete eller generelle problemstillinger eller andet til såvel medlemmerne som til andre,

* indgå i, medvirke til eller formidle samarbejde vedrørende ordninger, systemer, anlæg og opgaver i ævrigt af fælles interesse for og blandt medlemmerne,

* indgå i, medvirke til eller formidle samarbejde og anden form for kontakt med eksterne deltagere, såvel af offentlig som af privat karakter, der beskæftiger sig med samme eller beslægtede opgaveområder,

* udføre, forestå eller formidle serviceopgaver af teknisk, økonomisk, juridisk eller anden karakter.

Formål

Foreningens overordnede formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende drift og udvikling af medlemmernes opgaver og virksomhed på affaldsbortskaffelsesområdet, således som dette begreb til enhver tid defineres af foreningen.

Til opfyldelse af formålet kan foreningen blandt andet:

1. indgå i, medvirke til eller formidle samarbejde vedrørende ordninger, systemer, anlæg og opgaver i øvrigt af fælles interesse for og blandt medlemmerne,
2. indgå i, medvirke til eller formidle samarbejde og anden form for kontakt med eksterne deltagere, såvel af offentlig som af privat karakter, der beskæftiger sig med samme eller beslægtede opgaveområder,
3. varetage medlemmernes fællesinteresser i forhold til offentlige myndigheder, inter­esseorganisationer eller andre, såsom ministerier, styrelser eller andre dele af centralforvalt­ningen, tilsynsmyndigheder, offentligretlige nævn og udvalg, Kommunernes Landsforening,
4. optræde som sagkyndigt organ, høringsorgan eller andet på affaldsbortskaffelsesområdet såvel i relation til opgaver eller emner rejst på eget initiativ som rejst på eksternt initiativ,
5. forestå formidling af viden, arbejdsresultater, konkrete eller generelle problemstillinger eller andet til såvel medlemmerne som til andre,
6. udføre, forestå eller formidle serviceopgaver af teknisk, økonomisk, juridisk eller anden karakter.

Område
1620 København V

Repamotor - Elektroværkstedernes Landsforening

Foreningens formål er at samle alle virksomheder indenfor de elektromekaniske fag, samt virksomheder der er nært tilknyttet branchen for gennem et organisatorisk fællesskab at styrke medlemmernes konkurrenceevne og omdømme samt fremme samarbejdet mellem foreningens medlemsvirksomheder.

Til fremme af de angivne formål påhviler det foreningen:

at varetage medlemmernes fælles erhvervspolitiske interesser, særligt over for lovgivningsmagten og myndighederne,

at varetage medlemmernes fælles branchepolitiske interesser gennem en aktiv repræsentation i brancherelevante råd, nævn og udvalg, såvel nationalt som internationalt

at arrangerer og gennemføre kurser, medlemsmøder og andre former for sammenkomster, der sikre medlemmernes fortsatte konkurrenceevne.

at synliggøre og forbedre branchens omdømme overfor den øvrige industri samt overfor samfundet som helhed.

at påvirke myndigheder og uddannelsesinstitutioner så medlemmernes lærlinge og medarbejdere (primært elektroteknikere) til stadighed har mulighed for at opnå en fremadrettet faglig uddannelse samt muligheder for løbende at ajourføre sin viden med relevant efteruddannelse.

at støtte og fremme uddannelsesforanstaltninger inden for foreningens område,

at formidle et kollegialt samarbejde blandt foreningens medlemmer herunder at formulere og gennemføre projekter af fælles interesse,

at sikre medlemmerne gode og attraktive medlemsaktiviteter og (serviceydelser),

at udvikle og vedligeholde medlemmernes faglige og kollegiale interesser gennem gode og attraktive medlemsaktiviteter,

Organisationsmæssig tilknytning

Foreningen er optaget i Dansk Industri (forkortet: DI), og foreningens medlemmer skal være medlem af eller associeret til denne organisation.

Foreningen og dens medlemmer er underkastet de for DI til enhver tid gældende vedtægter, og de, af DI's valgte ledelse, fastsatte politikker og retningslinjer.

OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Betingelser

Enhver virksomhed, der driver lovligt erhverv inden for foreningens interesseområde, kan optages som medlem af foreningen under forudsætning af, at følgende betingelser er opfyldt:

a. Virksomheden, dennes ansvarlige indehavere, ledere eller direktører skal have fuld råderet over virksomhedens bo.

b. Ingen af virksomhedens ansvarlige indehavere, ledere eller direktører må ved dom være fundet skyldig i nogen i den offentlige mening vanærende handling.

c. Hverken virksomheden eller dens ansvarlige indehavere, ledere eller direktører må være medlemmer af nogen faglig organisation, hvis formål efter bestyrelsens opfattelse er i modstrid med foreningens formål.
Område
1553 København V

Restauratørgruppen

Foreningen for sund fornuft...
- vi holder gryden i kog

Foreningens formål er i videst muligt omfang at virke til gavn for medlemmerne.

Dette mål søges opfyldt via etablering af samlede indkøbsaftaler mm.

Medlemmer

Som medlemmer kan kun optages aktive restauratører. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele dispensation til optagelse af andre som medlemmer.

Medlemskab er betinget af betaling af kontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling, for tiden kr. 5.000 årligt. Kontingentet kan modregnes i bonusudbetalingen. Medlemskab løber som regnskabsåret fra 1.10 – 30.9.

Medlemskab fortsætter indtil det opsiges. Uanset på hvilket tidspunkt medlemskab ophører, kan kontingent hverken helt eller delvist fordres tilbagebetalt.

Medlemmernes egen forening...

Restauratørgruppen er ejet af medlemmerne selv - og alle medlemmer har således gennem deres deltagelse i foreningen og deres årlige kontingent på kun 5.000,- kr. en lige stor ejerandel. Et af de helt grundlæggende elementer i Restauratørgruppens formålsparagraf er nemlig, at ingen, udover foreningens medlemmer, skal have indflydelse på f.eks. indkøbs- og leverandøraftaler, eller i særdeleshed adgang til eller andel i de millioner af kroner, som vi gennem vores fælles indkøb vil genererer i form af rabatter og bonusaftaler hvert år. Alle disse penge fordeles ligeligt mellem foreningens medlemmer alt efter, hvor meget de hver især køber hos de enkelte leverandører.

Uafhængighed...

Restauratørgruppen er kun for medlemmerne. Foreningen er derfor fuldstændig og aldeles uafhængig af andre interesser end netop medlemmernes, og det betyder alt, når vi skal forhandle med leverandører og lave indkøbsaftaler. Vi har ingen stor organisation eller administration, som skal markedsføres eller finansieres gennem medlemmernes indkøb - og netop derfor, er det muligt at sende de samlede rabatter og bonusbeløb direkte retur til medlemmerne.

Medlemskabet letter hverdagen...

Et medlemskab af Restauratørgruppen letter dig som selvstændig på en helt masse områder, så du får mere tid og overskud til at overskue logistikken og drive din forretning i det daglige. Foreningen har udvalgt en lang række af markedets bedste leverandører, både inden for råvarer, nonfood og serviceydelser, som vi løbende udvikler vores samarbejde med. Det betyder, at du som selvstændig slipper for konstant at afsøge markedet for de bedste og nyeste produkter, den bedste service og leveringssikkerhed, de laveste priser, største rabatter og bedste bonusordninger. Og så er det klart, at jo flere medlemmer vi er, der står sammen, jo bedre forhandlingsposition vil vi have til glæde og gavn for alle.
Område
2860 Søborg

ReturBat - Den miljøsikre løsning

Foreningens formål er at sikre indsamling af bly akkumulatorer i Danmark med størst mulig indsamlingsprocent til lavest mulige omkostninger samt hermed beslægtet virksomhed. Foreningen kan også tilbyde ydelser (herunder kollektive ordninger) indenfor området batterier og akkumulatorer.

Medlemsforhold
Som medlemmer kan optages alle bly akkumulatorudbydere i Danmark såvel importører som producenter af start-, traktionære- og stationære batterier.

Indmeldelse foretages skriftligt til e-mail cmV0dXJiYXRAcmV0dXJiYXQuZGs= eller pr. brev til foreningens se-kretariat.

Baggrunden for ordningen.
Foreningen til indsamling af blyakkumulatorer i Danmark, ReturBat®, blev dannet i slutningen af 1993 af producenter og importører af blyakkumulatorer. Foreningens formål var at værne om miljøet ved etablering af et system, der sikrede indsamling og genanvendelse af alle blyakkumulatorer i Danmark.

ReturBat®´s indsamlingsordning, blev etableret. Ordningen er baseret på, at der ved salg af alle nye blyakkumulatorer indbetales et miljøgebyr. De indbetalte beløb finansierer alle omkostninger i forbindelse med indsamling og transport til smelteværker, samt til administration og markedsføring af ordningen.

Ordningen var fra starten en succes, og der blev i årene 1994 og 1995 indsamlet og afleveret til genbrug mere end 97 % af alle kasserede blyakkumulatorer i Danmark.

Da Miljøstyrelsen pr. 1.april 1996 indførte en gebyrfinansieret indsamlingsordning, var det indlysende fornuftigt at indlede et samarbejde med ReturBat® , som allerede havde en velfungerende ordning.

Miljøtillæg på nye batterier. Med ikrafttrædelse pr. 1. april 1996 blev der indgået en aftale mellem ReturBat® og Miljø- og Energiministeriet om indsamling og bortskaffelse til genanvendelse af kasserede blyakkumulatorer i Danmark.

Vælger dit firma at blive tilsluttet en kollektiv
ordning, sker dette ved indmeldelse i
ReturBat ®.

Derved lever du op til lovens krav om indsamling,
registrering, oparbejdning og bortskaffelse og meget
andet uden selv at skulle tilpasse dine administrative programmer til kravene.

ReturBat ® har til formål at sikre indsamling af bly
akkumulatorer med størst mulig indsamlingsgrad til
lavest mulig omkostning.

Kontingent til ReturBat ®

Bestyrelsen har fastlagt et årligt medlemskontingent på kr. 500,00 for året 2009
Område

Revifora - Foreningen for revision, økonomi og ledelse

REVIFORA – foreningen for revision, økonomi og ledelse har ca. 2.500 medlemmer fra dansk erhvervsliv. REVIFORA leverer faglig indsigt til erhvervslivet inden for områderne økonomi, skat, finans, regnskab og ledelse via artikler, bøger og magasiner samt faglige arrangementer.

Foreningen favner såvel virksomhedens udfordringer såvel som den eksterne revisors. Netop dette, at foreningen skaber faglig indsigt fra ”begge sider af bordet” har bidraget til en øget forståelse af samspillet disse funktioner imellem. Denne forståelse er samtidig en af årsagerne til den store netværksværdi REVIFORA skaber for sine medlemmer.

Netværksværdien ses tydeligst ved de mange arrangementer landet over, hvor kompetente profiler fra erhvervslivet underholder med faglige indlæg. Dernæst de mere end 110 personer, der frivilligt er udvalgsaktive i REVIFORA, og bidrager til udgivelsen af faglige artikler, magasiner og afholdelsen af arrangementer. Alle med professionel interesse i økonomi, skat, finans, regnskab eller ledelse kan søge medlemskab i REVIFORA.

Formål
Foreningen skal medvirke til medlemmernes uddannelse til statsautoriseret revisor, herunder uddannelsen til cand.merc.aud. Foreningen skal medvirke til kompetenceudvikling inden for revision, økonomi og ledelse. Endvidere vil foreningen tilgodese medlemmernes socialøkonomiske interesser.

Medlemskab
Som medlemmer optages:
- Revisorstuderende, herunder cand.merc.aud.-studerende.
- Revisorer og økonomiske rådgivere, som er ansat i et statsautoriseret revisionsfirma.
- Økonomiske rådgivere og øvrige personer med interesse for kompetenceudvikling inden for revision, økonomi og ledelse.

Indmeldelse
Medlemskab sker ved at anmode foreningen om medlemskab og indbetale kontingentet. Medlemskabet er personligt. Medlemskabet er gyldigt, når medlemskabet er accepteret af foreningens bestyrelse.

Kontingent

REVIFORA - et forum for kompetenceudvikling og videnudveksling

REVIFORA bygger bro mellem dansk erhvervslivs interne økonomi, regnskabs- og ledelsesfunktioner og revisorbranchen.
Det kan være svært at følge med i udviklingen inden for revision, økonomi og ledelse, men som medlem af REVIFORA får man løbende adgang til ny viden på området – fagligt, sagligt og hurtigt.

REVIFORA er en forening for alle, der beskæftiger sig professionelt med revision, økonomisk rådgivning, styring og ledelse. Et fagligt forum, der giver indsigt og overblik. I REVIFORA føler vi, det er vigtigt, at vores medlemmer får det fulde udbytte af foreningens produkter og ydelser. Det vil sige, vores medlemmer har et medlemskab, der bibringer dem et niveau af viden svarende til deres uddannelsesniveau.
Område
1306 København K

Ribe Amts Vognmandsforening

Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomisk, faglige og sociale interesser og til opnåelse af dette formål skal foreningen blandt andet gennem bekæmpelse af usund konkurrence søge tilvejebragt et godt sammenhold mellem vognmandsnæringens udøvere og iøvrigt på enhver måde virke for at sikre medlemmerne de bedst mulig betingelser for udøvelsen af deres erhverv.

Dette formål skal i videst omfang tages i betragtning ved afgørelse af, hvorvidt et medlem har gjort sig skyldig i overtrædelse af vedtægterne.

Ribe Amts Vognmandsforening tæller ca. 190 medlemsvirksomheder fortrinsvis fra Varde, Billund, Vejen, Esbjerg og Fanø kommuner.

Foreningen er optaget under Dansk Transport og Logistik, som er medlem af Dansk Erhverv.

Foreningen driver i fælleskab med øvrige vognmandsforeninger i Region Syddanmark et servicekontor i Kolding - DTL Region Syd - , der bl.a. har til opgave at rådgive foreningens medlemmer i alle brancheforhold.

Til brancheforeningen er tilknyttet en arbejdgiverforening, som kan tilvælges af medlemmer, som beskæftiger ansat personale.

Som medlem kan optages enhver, der fra sit forretningssted i Danmark driver lovligt erhverv som vognmand, og som har en væsentlig berettiget interesse i medlemsskab.

Område
6823 Ansager

Ribe Brandmandsforening

Foreningens formål er:

- at varetage fælles interesser for brandkorpset
- at afholde selskabelig sammenkomster for medlemmerne
- at søge samarbejde med andre brandvæsener
- at varetage alle opgaver med Ford A’en
- at medvirke ved løsning af humanitære opgaver

Enhver deltidsansat brandmand skal være medlem af foreningen og har stemmeret.
Medlemmer, der er udtrådt af brandkorpset på grund af alder eller sygdom kan forblive som passivt medlem, uden stemmeret.
Enhver brandmand fra hold 4 kan være medlem af foreningen, uden stemmeret og kan deltage ved generalforsamlingen.
I særlige tilfælde afgør generalforsamlingen om vedkomne kan optages som passivt medlem uden stemmeret.

Ribe Brandvæsen består af en flok personer såvel frivillige, deltidsansatte og fastansatte som er stolte af at være en del af dette fælleskab til glæde for befolkningen i vores indsatsområde.
Vi sætter fællesskabet i højsædet og skelner ikke mellem hvilken personelgruppe man tilhører, for os er det opgaven der skal løses, som er det vigtigste.
Ribe Brandvæsen har over 80 personer tilknyttet til beredskabet og løser mangeartede opgaver, som er beskrevet på denne hjemmeside.
Vi har ikke problemer med at skaffe personer til løsning af vores opgaver, som er et problem mange andre steder i landet. Det er måske fordi vi har relevante opgaver som skal løses, ligesom vi har et godt fællesskab, således at det er sjovt og spændende at være en del af Ribe Brandvæsen.
Det kan også ses af at vi har etableret en veteranklub for tidligere brandmænd, som derved bibeholder forbindelsen til Ribe Brandvæsen.

Ribe Brandmandsforening stiftelse er ikke kendt idet de første protokoller ikke umiddelbart kan findes. Fra at foreningen primært var forhandlingsberettiget med Ribe kommune omkring lønforhold m.v. er foreningen i dag primært et socialt og kulturelt ståsted for medlemmerne.
Som medlem i foreningen er alle deltidsansatte og fast ansatte, ligesom frivillige brandmænd med brandmandsuddannelse har mulighed for at være medlem.
Brandmandsforeningen har i flere tilfælde være bidragsyder til Ribe kommunale Brandvæsen, bl.a. har de skænket 2 hjertestarter.
Område
6760 Ribe

Ribe Handelsstandsforening

Foreningen har en lang tradition som initiativtager og forvalter af detailhandlens interesser.

Ribe Handelsstandsforening er en aktiv forening der sætter en ære i at skabe nye tiltag og initiativer, med den hensigt at styrke forretningslivet og skabe merværdi for både erhvervsdrivende og handlende i Ribe.

Ønsker du at blive medlem af Ribe Handelsstandsforening?
Send en mail til aW5mb0ByaWJlaGFuZGVsLmRr der indeholder følgende:

Butiksnavn:
Kontakt:
Adresse:
Postnr / by:
Antal ansatte:

Så vil du modtage et velkomstbrev!

Gode grunde til at være medlem af Ribe Handelsstandsforening:

Vi vil gøre Ribe endnu smukkere -
Vi vil have trafikløsninger der passer byens handlende og borgere -
Vi vil fortsat sikre Ribe som et attraktivt sted at handle og bo -
Det gør vi ved at bidrage og samarbejde med de politiske beslutningstagere
Vi skaber debat og har plads til medlemmernes forskellige holdninger
Vi skaber aktiviteter til glæde for handelen og byens mange gæster

Kontingent fra 1 januar 2008

Niveau Type Årlig pris
1 Personligt medlemsskab 100
2 Liberalt erhverv 1800
3 Mindre detail og restauranter 2500
4 Støre detail udenfor bymidte 3000
5 Detail i bymidte 4000
6 Pengeinstitutter 5000
7 Supermarkeder 8000


Område
6760 Ribe

RID - Rejsearrangører i Danmark

Foreningen RID blev stiftet i 1983. Siden stiftelsen har vi været interesseorganisation for rejsearrangører, hvis primære virke er at arrangere og sælge ferierejser med fly. RID består i dag af 12 rejsearrangører, som står for ca. 80% af samtlige charterrejser med fly ud af Danmark.
En række af RIDs medlemmer arrangører tillige ferierejser med rutefly. For at være medlem af RID kræves bl.a. at arrangørerne driver deres virksomhed på en seriøs måde.

Formål

RID er en landsdækkende brancheforening for arrangører af ferierejser med fly.

RIDs formål er at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser i Danmark og i udlandet overfor offentlige myndigheder, nationale og internationale organisationer, medier og andre, hvis forhold og virke har betydning for rejsearrangørernes virksomhed.

RID skal gennem sit virke medvirke til at styrke rejsebranchens seriøsitet og anseelse samt arbejde for, at der ikke sker begrænsninger i den fri konkurrence mellem medlem-merne eller mellem andre aktører i den danske rejsebranche.

RID skal påse medlemmernes overholdelse af gældende lovgivning og branchekutymer og om fornødent påtale eventuelle overtrædelser.

RID har tillige til formål at fungere som kontaktorgan mellem medlemmerne samt behandle og afgøre spørgsmål af fælles interesse for medlemmerne. RID skal endvidere bistå medlemmerne med råd og vejledning om relevant lovgivning og rejsebranchens forhold generelt. RID kan dog ikke påtage sig opgaver af fagretlig karakter eller på anden måde involvere sig i sådanne forhold.

RID kan repræsentere medlemmerne i relevante organisationer eller organer i Danmark eller i udlandet. RID kan endvidere samarbejde med andre brancheforeninger eller organisationer og om fornødent lade sådanne foreninger eller organisationer repræsen-tere RIDs medlemmer i konkrete tilfælde.

RID kan etablere et sekretariat til varetagelse af den daglige administration af foreningen.

Medlemmer

Som medlem optages virksomheder, der som hovederhverv arrangerer og sælger ferier med fly, og som har forretningskontor eller anden fast repræsentation i Danmark.

Medlemskab af RID kan principielt opnås af enhver virksomhed, som opfylder ovenstående krav, og som efter bestyrelsens eller evt. generalforsamlings skøn udøver sin aktivitet på en seriøs og ansvarsbevidst måde og på et forsvarligt økonomisk grundlag.

RIDs bestyrelse afgør, om et medlem eller en ansøgende virksomhed opfylder betingelserne for at være medlem af RID.

---
Bliv en del af netværksoversigten. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
2000 Frederiksberg

Riget - Videndeling i øjenhøjde

Rigét A/S har arbejdet med netværksgrupper siden 1983 og er en af pionererne indenfor facilitering af netværk.

Vision
• Vi bygger og udvikler aktive relationer, hvor innovation og viden deles og nyttiggøres.

Mission
• Vi er katalysator for mennesker og virksomheder, bringer dem systematisk og kreativt sammen og indfrier ambitionerne om faglig og personlig udvikling.

Virksomheden har kontinuerligt udviklet sig fordi den altid har sat kunderne i centrum og taget udgangspunkt i markedets fantastisk spændende krav til et produkt som vores. Vi tager gerne kunderne med på råd, når vi tilpasser vores produkter.

Vores netværks produkt har en naturlig kombination af faglig akademisk seriøsitet og praktisk ukompliceret fokus på udbyttet for den enkelte.

Virksomhedens vækst gennem årerne er baseret på en dygtig medarbejderkreds og en stabil kurs sat af bestyrelse og direktion.

Virksomhedens fundament består af en kerne af fastansatte medarbejdere som alle arbejder 100% fokuseret, drevet af deres passion og for at skabe udbytte i netværkene.

Vi indtager egen medicin og deler viden internt. Viden om de mest succesfulde metoder, øvelser og processer som vi benytter i netværkene. Viden om de enkelte netværk og virksomheder er fælles viden hos Rigét A/S. Dette for at have det bedste udgangspunkt når vi 24 timer i døgnet er omdrejningspunkt for netværkene.

Forretningsnetværk

Hvordan knytter du dine kunder til din forretning?

Vidste du, at man kan gøre det gennem forretningsnetværk? Interesseret i at høre hvordan? - så bliv endelig ved med at læse.

Forretningsnetværk er et netværk hvor dine kunder mødes og udveksler idéer og erfaringer omkring din virksomheds kerneydelse.

Forretningsnetværk er et setup omkring din kerneydelse der;

* Sikrer en øget kundeloyalitet
* Øger dine kunders generelle kompetenceniveau
* Sikrer vigtig feedback på kerneydelsen fra dine kunder

Forretningsnetværket er således et supplement til din virksomheds kerneydelse, der hjælper både dig og dine kunder. Fællesnævneren for dit forretningsnetværk er din virksomheds kerneydelse og deltagerne, som du selv udvælger, er alle brugere af dine produkter.

Hos Rigét har vi mange års erfaring med at optimere kunde/leverandørrelationer gennem forretningsnetværk og vi faciliterer alle møder og udarbejder sammen med dig strategien for dit forretningsnetværk.

Rigéts rolle som facilitator for forretningsnetværk;

1. Du kan som leverandør tilbyde dine kunder relevante faglige netværk, der faciliteres af Rigét. Netværkene tager udgangspunkt i din kundestrategi og dine kunders behov.
2. I tæt samarbejde med dig sikrer Rigét, at du hele tiden er på forkant med dine kunders behov.
3. Gennem forretningsnetværket involveres dine kunder i udviklingsprocesser, samtidigt med at de bliver fagligt opdateret.
4. Sammen sætter vi mål og arbejder metodisk for forretningsnetværket og i fællesskab når vi de opstillede mål.

- At ovenstående proces øger kundetilfredsheden er næsten overflødigt at understrege. Det gør også dine kunder klogere, samtidig med at din virksomhed får nye input og idéer til videreudvikling af produkterne.

For at høre mere om hvordan du kan udnytte forretningsnetværket i forhold til dine kunder, kan du kontakte da Jan Reckeweg, Rigét A/S.
Område
3520 Farum
(Viser 821 til 830 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk