Salgs- & Reklameforeningen

I Salgs- og Reklameforeningen kan du og din virksomhed netværke og få nyttig viden og inspiration gennem vores festlige og faglige arrangementer.

Salgs- og Reklameforeningen Odense blev startet i 1942 som en gågade-forening i Odense City. Foreningen var tænkt som et forum, hvor de lokale detailbutikker kunne drøfte deres problemstillinger. Snart opslugtes de øvrige lokale foreninger på Fyn, og således opstod Salgs- og Reklameforeningen Fyn. Der var gennem mange år mange lignende foreninger landet over - en del af dem med tilknytning til Dansk Markedsføringsforbund. Men i dag er Fyn det eneste sted i landet, hvor en salgs- og reklameforening findes - så nu optager vi medlemmer fra hele landet.

I 1992 afholdtes foreningens 50 års jubilæum, som samtidig var en afslutning på uddeling af den særlige Initiativpris. Prisen som flere markante fynske erhvervsfolk og virksomheder årene tidligere var blev tildelt som et symbol på et specielt stort initiativ.

Foreningens virke er i dag at afholde såvel faglige som sociale arrangementer for alle med interesse for salg og markedsføring.

Dette sker i form af foredrag, virksomhedsbesøg, kurser samt ikke mindst den årlige sejltur på Odense Å med sang og musik i bådene samt efterfølgende øl, æggekage og festlige timer på Carlslund Kro.

Eller årets store Kegleturnering i oktober med bowling om eftermiddagen efterfulgt af vores egen lille Oktoberfest om aftenen med spisning, gaveshow, underholdning og dans.

Prisen for deltagelse oplyses i forbindelse med det enkelte arrangement. En del af vore arrangementer er gratis for medlemmerne.

----
Vil du findes af netværksinteresserede? Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv en del af listen over netværk i Danmark.
Område

SAM-DATA - IT-fagets fagforening

SAM-DATA er IT-fagets fagforening. En faglig organisation, der arbejder på at forbedre vilkårene på arbejdsmarkedet for IT-folk i Danmark.

Når du er medlem af SAM-DATA, står du ikke alene på arbejdsmarkedet. Der er tilbud om efteruddannelse, faglige eksperter, der er klar til at rådgive dig, tilbud om IT-faglige arrangementer og jurister, der er klar til at tage din sag op.

SAM-DATA arbejder konstant på at forbedre arbejdsvilkårene i IT-branchen. Derfor får vi stadig flere medlemmer.

SAM-DATA - Hvis du vil stå stærkere!
Område
0900 København C

Sama - Sammenslutningen af mindre Arbejdsgiverforeninger i Danmark

SAMA – Sammenslutningen af mindre Arbejdsgiverforeninger

SAMA er sammenslutningen for Danmarks mindre arbejdsgiverforeninger.

Organisationen blev stiftet i december 1997 med det primære formål, at varetage medlemsorganisationernes interesser i Dansk Arbejdsgiverforenings styrende organer.

Mindre arbejdsgiverforeninger har brug for indflydelse i Dansk Arbejdsgiverforening. SAMA arbejder for at vi i fællesskab kan fastholde og udbygge indflydelsen.

Medlemsorganisationerne er vidt forskellige. Det er ok. SAMA arbejder nemlig med respekt for medlemmernes faglige identitet.

Men vi har mange fælles interesser - ikke mindst på erhvervsuddannelsesområdet.

Medlemmerne er organisationer med eget sekretariat, egen faglig organisering og selvstændighed – politisk og økonomisk.

SAMA repræsenterer p.t. ca. 6.000 virksomheder

Vores medlemmers medlemmer arbejder primært indenfor håndværk, handel og service.

- og vi har plads til flere som deler vores grundholdninger.

Nye medlemmer er bestemt velkomne!

SAMA har igennem sine 10 år fordoblet sit medlemsantal.

SAMA er åben for nye medlemsorganisationer.

SAMA dækker områderne håndværk, handel og service.

For at blive medlem skal man være en selvstændig arbejdsgiverorganisation.

- og så skal man dele vores grundholdninger.

Vort telefonnummer er 33 93 48 30.

Samas motto: Hoveder og ikke høveder

I SAMA er alle medlemmer lige – og lige vigtige. Vi stemmer efter hoveder og ikke efter høveder – 1 stemme pr. medlemsorganisation.

Alle overordnede beslutninger træffes i enighed. Samarbejdet bygger på gensidig respekt og med fokus på den fælles repræsentation i Dansk Arbejdsgiverforening.

Medlemmernes faglige profil er meget forskellig. Opretholdelsen af medlemmernes særegne faglige og organisatoriske profil er grundlaget for SAMAs virke.

SAMA arbejder på grundlag af respekt for medlemmernes egen faglige selvstændighed – politisk og økonomisk

* Alle er lige
* Alle er lige vigtige
* 1 stemme pr. medlem - men vi taler os til rette
* Respekt for medlemmernes selvstændighed
* Respekt for medlemmernes faglige profil

----
Netværksportalen giver et effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
2820 Gentofte

Samarbejdsgruppen Dania - Registrerede Revisorer

Samarbejdsgruppen Dania er en sammenslutning af registrerede revisorer, der i henhold til gældende lovgivning er optaget i revisorregistret.
Gruppen blev stiftet den 8. december 1997 og har i dag et meget stort antal revisionsvirksomheder tilsluttet.
Vi håber at endnu flere revisionsvirksomheder vil se fordelene ved et medlemsskab.

Målsætning
Det er samarbejdsgruppens målsætning at yde kvalificeret støtte til registrerede revisionsvirksomheder bl.a. gennem løbende udsendelse af faglig information og tilbud om kvalitetskurser til fornuftige priser.
At yde kollegial hjælp dels gennem personlig medlemskontakt dels via samarbejdsgruppens hjemmeside.


Område
4623 Lille Skensved

Samrådet for Specialskoleledere I Danmark

Læs om samrådet på vores hjemmeside...
Område
8586 Ørum Djurs

Samsø Energiakademi

Et samlingssted for energibesparelser og vedvarende energi. Sådan ser vi selv Samsø Energiakademi, som er placeret nord for Ballen havn på Samsø. Akademiet samler den viden, Samsø har fået fra arbejdet med alle øens VEØ-projekter fra vindmøller og halmbaseret fjernvarme til rapstraktorer og sol-fangere. Eksempelvis har forskere fra danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner mulighed for at forske i konkrete energiprojekter fra akademiet, hvor vindmøller, halmfyr og solfangere findes lige uden for hoveddøren.

Samtidig fungerer akademiet som konferencecenter, når virksomheder, forskere eller politikere diskuterer vedvarende energi, energibesparelser og nye teknologier. Samsø Energi- og Miljøkontor, Samsø Energy Agency og Energitjenesten Samsø har til huse i akademiet og udfører herfra aktiviteterne med energirådgivning til firmaer og private, rundvisninger, fagturisme, workshops og seminarer.

Også til skoler og turister
Akademiet fungerer i sommermånederne som udstillingslokale for turister og andre energiinteresserede. Her er der mulighed for at få mere at vide om de forskellige energiformer, hvor du eksempelvis kan se en mini-brintbil i funktion eller en vindmølle og solcelle i mini-format.

Akademiet vil ligeledes fungere som udflugtsmål og lejrskole for skoleklasser, der vil vide mere om vedvarende energi.

Desuden modtager akademiet danske og udenlandske fagturister, der hvert år besøger øen. Mere end 5.000 politikere, ambassadører, embedsfolk, journalister, forskere, skoleklasser og privatpersoner fra ind- og udland besøger hvert år den Vedvarende Energi Ø.

Bygningen
Energiakademiet er opført ud fra økologiske grundprincipper og har et sundt indeklima med naturlig ventilation ved arbejdspladser og store rum. Huset har et minimalt forbrug af drikkevand og der vil blive brugt regnvand til toiletskyl. Højisolering og energiruder vil sørge for et lavt varmeforbrug og akademiet er tilsluttet halmfyret fjernvarme. Et mindre solvarmeanlæg vil både give varmt vand og fungere som demonstrationsanlæg for husets gæster.

Der er brugt A-mærkede el-apparater og lavtforbrugende lysarmaturer, ligesom bygningens vinduer er placeret for optimalt lysindfald. Elforsyningen sker fra solceller på taget samt fra øens vindmøller.
SEA acts locally and regionally
* SEA is part of the European network ManagEnergy (link)
* SEA is part of the Samso Energy Academy (home page)

Område
8305 Samsø

SBA - Servicebranchens Arbejdsgiverforening

Foreningens formål er at understøtte virksomheder inden for rengøring og andre serviceerhverv.

Vores formål og fokus
SBA´s medlemsvirksomheder beskæftiger sig med catering facility service, foodservice, skadeservice, ældreomsorg, børnehaver, ejendomsservice, rengøring, pasning af grønne områder og en lang række andre services.

Vore alliancer og samarbejdspartnere
For at overenskomstdække medlemmernes aktiviteter har SBA indgået aftaler med 3F, Dansk Funktionærforbund, BUPL, FOA, Dansk Sygeplejeråd og Pædagogisk Medhjælperforbund.

SBA er en del af DI
Vore medlemmer kan søge råd og vejledning i alle spørgsmål, der opstår af arbejds- og ansættelsesretligt karakter. Vi tilbyder både telefonrådgivning, når der måtte være ting du gerne vil have klarlagt og komplet juridisk bistand, hvis en sag skal i retten.

SBA er en organisation under DI. Derfor kan alle SBA´s medlemmer trække på DI´s service inden for arbejdsmiljø og uddannelse. Samtidig er medlemmer af SBA automatisk medlemmer af DI Service, der kan rådgive medlemmerne i alle erhvervs- og branchepolitiske spørgsmål.
Område
1553 København V

Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Sct. Georgs Gildernes medlemmer (gildebrødrene) er tidligere og nuværende voksne spejdere, spejderforældre og andre interesserede, der deltager i det kammeratlige samvær, arbejder med personlig udvikling og deltager i opgaver til støtte for spejderarbejdet og humanitære formål.

Et Sct. Georgs Gilde er en kreds af mennesker, der gerne deler deres personlige overskud med hinanden og andre.
Område

SDE - Sammenslutningen af Danske Erhversbiavlere

Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere er en landsdækkende biavlerorganisation med repræsentation i Statens Binævn. Vi forsikrer medlemmernes bier i tilfælde af skade.

S.D.E.'s formål er at fremme den erhvervsbetonede og eksperimentelle biavl i Danmark og varetage medlemmernes interesser. SDE skal aktivt støtte en fond, hvis formål er at hjælpe foreningens medlemmer økonomisk i tilfælde af skader forvoldt af et medlems bier på anden mands person eller ejendom.

S.D.E. skal arbejde aktivt for et oplysningsarbejde af særlig interesse for erhvervs- og eksperimentel biavl samt søge gennemført en effektiv forsøgs- virksomhed.

Til løsning og udførelse af landsdelsbestemte opgaver kan der nedsættes geo- grafisk bestemte arbejdsudvalg. Hvert udvalg udarbejder selv sin forretningsorden, der skal godkendes af bestyrelsen.

S.D.E. er en selvstændig biavlerforening og optager som sådan medlemmer i en A- og B-linje.
A-linjens medlemmer har forhandlings- og stemmeret og er valgbare. Et fra- værende medlem kan vælges til tillidshverv, hvis skriftligt tilsagn foreligger.
A-linjens medlemmer har alle øvrige rettigheder i foreningen. Et medlem, der ønsker status som A-medlem, kan efter 1 års medlemsskab optages og godkendes som A-medlem på den førstkommende ordinære generalforsamling.
B-linjens medlemmer har ret til at forhandle honning i foreningens emballage og få tilsendt publikationer samt ret til at deltage i foreningens møder og kurser.
B-linjens medlemmer overgår automatisk til A-status efter 3 års medlemskab, med mindre de skriftligt udtrykker ønske om at fortsætte som B-medlem.
Område

SDF - Selskabet for Dansk Fotografi

Velkommen til Selskabet for Dansk Fotografi! Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) er en af Danmarks største fotoorganisationer for aktive fotografer. SDF har mere end 1.600 medlemmer og de er medlem enten via en af vore 45 medlemsklubber eller via et personligt medlemskab.
SDF står hvert år for en række forskellige arrangementer og virker som paraplyorganisation og kontaktled for danske fotografer.

På vores site kan du finde information om organisationen og arrangementer.

Der er 2 måder du kan blive medlem af Selskabet for Dansk Fotografi.
Enten kan du melde dig ind som personligt medlem, eller du kan melde dig ind i en klub der allerede er medlem af SDF.
Men der er også den mulighed, at du starter en helt ny fotoklub, som I melder ind i SDF.
Uanset hvilken form du foretrækker, har du mulighed for at gøre brug af mange af de tilbud, der findes i selskabet, ligesom du får medlemsbladet Dansk Fotografi sendt til døren.

Hvad får jeg?

MEDLEMSBLADET DANSK FOTOGRAFI
Medlemsblad der udkommer 4 gange årligt. Bladet er i A4 format på 52 sider. Bladet indeholder information fra bestyrelsen til medlemmerne, samt mange forskelligartede artikler om og for danske fotografer, og de aktiviteter der udfoldes. Især medlemmernes egne arbejder og arrangementer prioriteres højt. Bladets redaktion består af den ansvarshavende redaktør, samt lokalredaktører der dækker hele landet.

DEN NATIONALE
Som medlem af SDF kan du deltage på Den Nationale/DM i fotografi. Den Nationale er SDF’s årlige konkurrence med indleveringsfrist 1 maj. Efter bedømmelsen bliver de antagne værker udstillet i forbindelse med vores årlige landsmøde, der afholdes omkring uge 40.

FOTOGRAFISK ÅRBOG
Hvert år primo september udkommer Fotografisk Årbog, som indeholder et repræsentativt udsnit af billeder produceret af SDF’s medlemmer i det forløbne år.
Årbogen er på 120 sider og indeholder udover billeder fra SDF godkendte saloner, en præsentation af en spændende fotograf uden for SDF regi der i årets løb, eller igennem længere tid, har været med til at præge den fotografiske udvikling. Årbog udleveres gratis til alle vores medlemmer.

Priser 2009

(Priserne er pr. år)
Personligt medlemskab kr. 345
Klubmedlemsskab kr. 185 (pr. medlem)

OBS: for ungdomsskoler, efterskoler og andre skoler gælder der særlige lempelige regler. Hvis din skole ønsker yderligere information, så kontakt SDF's formand.

Område
9200 Aalborg SV
(Viser 851 til 860 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk