SKUD.NU - Skoleidrættens Udviklingscenter

5 hurtige om SKUD

1. SKUD skal styrke idrætten i landets grundskoler ved at:
- Lave udviklingsprojekter med udgangspunkt i EVA-rapportens (2004) anbefalinger til idræt i skolen
- Lave kompetenceudvikling gennem kurser, konferencer etc.
- Give konsulentstøtte/rådgiver, fx evalueringsopgaver, rådgivning af kommuner etc.
- Formidle nyt om skoleidrætten
2. SKUD består af en udviklingsafdeling hos University College Syd i Haderslev og en kommunikationsafdeling hos Dansk Skoleidræt i Nyborg
3. SKUD samarbejder tæt med Dansk Idrætslærerforening og andre interessenter på skoleidrætsområdet.
4. SKUD blev etableret i 2006 med støttet fra Kulturministeriet, det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt de tidligere Sønderjyllands Amt og Fyns Amt
5. SKUD har hjemmesiden www.skud.nu

Målsætning

Under forudsætning af, at der fremover findes ekstern financiering til gennemførelse af udviklingsarbejder, vedligeholdelse af hjemmeside, etablering af konferencer etc skal Skoleidrættens Udviklingscenter:

* Bidrage til, at resultater fra forsknings- og udviklingsarbejder på området fysisk aktivitet omsættes til praktiske indsatser
* Ud fra folkeskolens overordnede formål støtte skoler og skolernes nærmiljø i arbejdet med at øge den fysiske aktivitet samt øvrigt sundhedsfremmende arbejde.

I praksis betyder det at:

1. Skoleidrættens Udviklingscenter skal sprede erfaringer og gode eksempler fra såvel fysisk aktivitet og sundhed som fra andre indsatser. Det gøres ved at:

* Kortlægge skolernes arbejde med at øge den daglige fysiske aktivitet
* Tilbyde en aktiv og indbydende hjemmeside, hvor alle målgrupper kan hente inspiration, finde gode eksempler, viden samt seneste nyt inden for området
* Sprede gode eksempler gennem publikationer, hjemmesiden, nyhedsbreve samt ved at arrangere lokale/regionale fora, hvor forskellige aktører kan udveksle erfaringer
* Arrangere regionale, nationale og internationale konferencer for at inspirere, tilskynde og skabe forandringer på området

2. Skoleidrættens Udviklingscenter skal informere om forskning og udvikling på området. Det gøres ved at:

* Indbyde til konferencer om seneste forskningsresultater
* Publicere skrifter omkring metoder og strategier
* Medvirke i pædagog- og læreruddannelsen samt andre relevante grunduddannelser, hvor fysisk aktivitet er relevant.
* Medvirke i eksterne konferencer og møder.

3. Skoleidrættens Udviklingscenter skal forsøge at øge sammenhængen mellem stat og kommuner, andre myndigheder og nationale såvel som regionale interesseorganisationer på området fysisk aktivitet i skolen og skolens nærmiljø. Det gøres ved at:

* Gøre Skoleidrættens Udviklingscenter til fælles national ”mødeplads” for arbejdet med fysisk aktivitet i skolen og skolens nærmiljø.
* Indbyde alle nationale og internationale aktører på området til at indgå i et netværk.
* Samarbejde med andre aktører om forskellige udviklingsarbejder/projekter på området
* Agere som samlingspunkt for den nationale spidskompetence, som findes på området i hele landet.

Om SKUD

Evalueringsrapporten "Idræt i folkeskolen" slog i 2004 fast, at idrætsundervisningen i de danske grundskoler trængte til et alvorligt løft. Derfor blev Skoleidrættens Udviklingscenter, SKUD, sat i verden. Det var således med et fælles mål om at optimere idrætsundervisningen i landets folkeskoler, at Dansk Skoleidræt og University College Syd etablerede SKUD i 2006.

To år efter etableringen af SKUD udløb projektstøtten fra Kulturministeriet, det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium og de tidligere amter Sønderjyllands Amt og Fyns Amt. SKUD's arbejde blev evalueret, og konklusionen var klar: Der er også efter år 2008 brug for Skoleidrættens Udviklingscenter!

Det fremtidige arbejde i den selvejende institution SKUD vil fokusere på følgende opgaver:

1. Udviklingsprojekter med udgangspunkt i EVA-rapportens (2004) anbefalinger.
Læs mere herom under "Udvikling" foroven.
2. Kompetenceudvikling gennem kurser, konferencer etc.
Læs mere herom under "Inspiration" foroven.
3. Konsulentstøtte/rådgiver, fx evalueringsopgaver, rådgivning af kommuner etc.
Læs mere herom under "Rådgivning" foroven.
4. Kommunikation/formidling gennem magasin, hjemmeside, nyhedsbreve etc.
Bestil magasinet "Idræt i skolen" under "Presse" foroven eller tilmeld dig nyhedsbrevet "Nyt fra skoleidrætten" på forsiden.

I SKUD mener vi, at idræt bør ses som et kundskabs- og dannelsesfag og ikke blot som et rekreativt afbræk i en ellers boglig skoledag. I dag fokuseres der meget på, hvad eleverne skal lave og ikke, hvad de skal lære. Idrætslærerne bør i langt højere grad være bevidste om at styrke arbejdet med alle fagets centrale færdighedsområder og dermed også den alsidighed, som fagets formål fremhæver.
Område
6100 Haderslev

SL - Sportbranchens Leverandørforening

Sportsbranchens Leverandørforening (SL) organiserer alle den danske sportsbranches aktører

Medlemmerne i SL
SL består af to kategorier af medlemmer.
Kategorien A-medlemmerne - består af alle branchens kendte og betydende mærkevareleverandører. Kategorien B-medlemmer er sammensat af flere sektioner:

- Sektion 1: Leverandører af handelsvarer- Denne sektion består af branchens små eller meget nicheorienterede leverandører af handelsvarer. Omsætning under 4 mio. kroner eksl. moms.

- Sektion 2: Leverandører af forbrugsvarer og serviceydelser - Denne sektion består af brancherelaterede udbydere af produkter der er vigtige for branchens virke og funktion i dagligdagen. Uden denne gruppe leverandører kunne branchen ikke fungere.

- Sektion 3: Administrationer for indkøbsgrupper. Denne sektion består af kædeadministrationer, både kapital- og frivillige butikskæder, der varetager indkøbs- og marketingfunktioner for større eller mindre grupper i detailsektoren.

- Sektor 4: Består af danske sportsbutikker uanset andre tilhørsforhold.


Område
3400 Hillerød

Slagelse Erhvervsforening

Sammen løfter vi byen Slagelse... kun gennem et tæt samarbejde tiltrækker vi det nødvendige drive og gode ideer. Er du ikke medlem endnu... så meld dig ind på vores hjemmeside. Slagelse Erhvervsforening har både brug for flere assistenter i ringhjørnet og aktive fightere, der har lyst til at fighte for vores by.

Foreningens formål er:

At tiltrække medlemmer som arbejder med enhver form for handel, håndværk, industri / produktion, skoler, uddannelsesinstitutioner, offentlige forsyningsvirksomheder, kulturelle formål og mediedækning

At optimere kontakten mellem virksomheder, organisationer, skoler, foreninger og Slagelse Kommune

At sikre Slagelse markeres som regionens mest erhvervsaktive by og førende handelsby

At sikre vækst i Slagelse By og i Slagelse Kommune ved tiltrækning af kunder / handlende og gæster / turister til området

At være en støttende koordinator for enhver form for markedsføring af Slagelse By

At være sparringspartner / inspirator for Slagelse Kommune via Slagelse Erhvervsråd og herigennem indgå i fælles aktiviteter i den nye storkommune

At støtte aktiviteter der markedsfører Slagelse ud over bygrænsen – dog primært for Slagelse By og sekundært Slagelse Kommune

At fremme Slagelse som attraktiv uddannelses by
Område
4200 Slagelse

SLD - Specialforeningen for Logistik og Distribution

Specialforeningen for Logistik og Distribution

Vi tager os af branchens interesser fagligt og politisk. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til vores arbejde eller, hvis du er interesseret i medlemskab.

Vi er en del af DI.
Område
1553 København V

Småøernes Færgeselskaber

Småøernes Færgeselskaber er en sammenslutning af ø- og genvejsfærger i Danmark. Foreningen blev stiftet i 1988. Sammenslutningens færger betjener især de mindre øsamfund samt opretholder forbindelse over fjorde og sunde som eksempelvis på Limfjorden, Randers fjord, Alssund og Isefjorden.

Mange af færgerne drives af kommuner i forskellige selskabsformer som A/S, ApS m.v. Enkelte ruter er privatejet. I alt er ca. 36 færgeselskaber medlem af foreningen.

Sammenslutningen repræsenterer rederier med færger i mange størrelser fra rene passagerskibe over bilfærger med plads til kun 2 personbiler til de største med plads til 36 personbiler. Færgerne har varierende overfartstid fra 2 minutter til 2 1/2 time for de længste ruter. Sammenslutningens rederier beskæftiger ca. 360 personer.
Område
7600 Struer

SME - Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer

SME er brancheorganisation for alle småskibsrederier, der driver passagerfart.

SME's medlemmer

Medlemmerne af SME udgøres således bl.a. af lystfiskerskibe, bevaringsværdige sejlskibe, socialpædagogiske projektskibe, tur- & udflugtsfartøjer, personfærger, taxibåde, hurtiggående passagerbefordrende gummibåde samt andre passagerbefordrende fartøjer.

SME's medlemsfartøjer finder man i alle danske farvande, på de danske indsøer, samt i grønlandske og færøske farvande.

SME's opgaver og målsætninger

Det er SME's opgave at repræsentere branchens interesser overfor myndigheder og politikere i alle for branchen vigtige anliggender.

Det er SME´s målsætning at hævde et højt niveau af kvalitet og sikkerhed i branchen samt, gennem aktiv medvirken ved udformning af love og forskrifter, at bidrage til optimering af Sikker Skibsdrift.

Facts om SME's medlemmer

SME's medlemsfartøjer befordrer hvert år mere end 700.000 passagerer, og pr. år omsætter branchen cirka 90 mio. kr.

Begreb og formål.

Ved en sammenlægning af SEDA (Brancheforeningen af Samvirkende Mindre Erhvervsfartøjer i Danmark) og SIL (Sammenslutningen af Indregistrerede Lystfiskerfartøjer) er SME stiftet d. 18. november 1996 med det formål at samle erhvervsdrivende smårederier, hvis skibe beskæftiges med erhvervsmæssig persontransport og anden erhvervsmæssig virksomhed, og som er underkastet den danske Søfartsstyrelses bestemmelser.

SME har til formål at varetage erhvervets interesser ved:

At søge gennemført en sammenslutning af alle erhvervets udøvere og derved skabe et godt sammenhold og samarbejde medlemmerne imellem, samt bistå og understøtte de enkelte medlemmer i spørgsmål af faglig, juridisk, økonomisk og lignende art.

At gennemføre fællesoptræden i alle for branchen vigtige anliggender, især at være opmærksom på fremsættelse af lovforslag i Folketinget, der måtte berøre branchens interesser og på passende måde repræsentere branchen i sådanne spørgsmål ved forhandling med myndigheder, institutioner og lignende om vigtige forhold samt ved at påse, at branchens interesser varetages i principielle sager, der måtte være rejst ved domstolene m.v., samt endelig gennem aktiv påvirkning af politikere og embedsmænd at søge branchens interesser sikret i love og bekendtgørelser.

At repræsentere branchen nationalt og internationalt.

At holde medlemmerne underrettet om ethvert spørgsmål af almen interesse.

At sikre medlemmerne den bedst mulige service i enhver henseende, herunder eventuelt at oprette særlige funktioner via arbejdsgrupper eller udvalg.
Område
3000 Helsingør

SMOF - Smerte og Fysioterapi

Mange fysioterapeuter i de forskellige faggrupper, i primær og sekundær sektor, i uddannelserne og på forskningsinstitutioner har kendskab til og interesse i smerter og fysioterapi.
Vi ønsker at samle viden fra ALLE arbejdsområder, hvor fysioterapeuter arbejder med og har interesse for smerter.

Formål
Vi har til formål at fremme kendskabet til og interessen for smerter, herunder diagnostik, behandling og forskning specielt med fokus på den fysioterapeutiske indsats.
Selskabet vil indsamle relevant viden om smerter og formidle det til fysioterapeuter. Selskabets ineresseområder dækker de maligne smerter som de akutte og kroniske non-maligne smerter.

Langsigtede mål
På lang sigt har vi mange visioner.
Vi ønsker at etablere et videnskabligt selskab under Danske Fysioterapeuter, som Selskab for Smerte og Fysioterapi. Som sådan ønsker vi:

* Etablere et samarbejde med Dansk Smerte Forum og internationale (fysioterapeutiske) smerteselskaber.
* Etablere et samarbejde med danske forskningsinstitutioner.
* Afklare behovet for ny viden hos fysioterapeuter og formidle/gererere viden.
* Stimulere implementering af viden i klinisk praksis og i undervisningsforløb (både grunduddannelse og efteruddannelse).
* Skabe godkendt uddannelse i smertefysioterapi.
* Specialist godkendelse som smertefysioterapeut.

Vores mål det første år
Vi vil i løbet af første år tilstræbe at opnå følgende:

* Etablering af hjemmeside.
* Etablere kontakt til medlemmer via hjemmeside, annoncer.
* Etablere et fagligt udvalg.
* Formidling af relevant viden via hjemmeside ved korte uddrag af artikler fra internationale peer reviewed fagblade.
* Organisering af en konference og generalforsamling.

Medlemskab
Som medlemmer af Dansk Smerte & Fysioterapi kan optages medlemmer af Danske Fysioterapeuter med interesse for smerteområdet. Ophør af medlemskab sker ved skriftlig udmeldelse eller kontingentrestance.
Område
8000 Aarhus C

SNU - Selskabet for Naturlærens Udbredelse

Her kan du bl.a. læse om foreningen, finde ud af hvornår der afholdes foredrag og hente informationer og resultater fra de allerede afholdte foredrag. Desuden er der en kalender der oplyser om mange af de foredrag inden for naturvidenskab der afholdes i Danmark.
Skulle du have lyst til at blive medlem, kan dette gøres direkte fra hjemmesiden.

Om SNU

Selskabet for Naturlærens Udbredelse - i daglig tale kaldet SNU - blev stiftet af H.C. Ørsted i 1824. Efter en større udlandsrejse så han et behov for også i Danmark at have et
selskab hvor alle kunne komme og høre om de nyeste landvindinger inden for fysik og kemi - og disse fags potentielle betydning for næringslivet. Han gav sig derfor til at holde forelsninger hvor alle havde adgang. Det blev bl.a. udnyttet af bryggerfamilien Jacobsen, og på den måde var SNU med til at danne grundlag for Carlsbergs forkantsposition i tiden.

SNU fokuserer på formidling - af det bedste og nyeste. Vi belønner god formidling med H.C. Ørsted Medaljer. Gennem mange års virksomhed og en bred sammensætning af vores direktion har vi et stort kontaktnet som kommer vore medlemmer og tilhørere til gode.

Bliv medlem

Nutidens SNU byder også på foredrag af bred samfundsmæssig interesse om de nyeste landvindinger inden for naturvidenskabelige områder. Vores foredrag er gratis og åbne for alle - men vi er selvfølgelig glade hvis man har lyst til at blive medlem.
Medlemskredsen består i dag mest af universitetslærere og forskere, og vi ser gerne
endnu flere af dem - men vi vil også meget gerne byde velkommen til en bredere kreds.

Ved at blive medlem af SNU bidrager man til at styrke naturvidenskabens stilling i Danmark. Ved at komme til foredragene bliver man ført ajour med det nyeste og mest spændende der sker i dansk forskning - på en interaktiv måde. Vores foredrag
efterfølges stort set altid af en meget livlig diskussion hvor mange gode spørgsmål
bliver besvaret.

SNU udgiver i samarbejde med Astronomisk Selskab, Dansk Fysisk Selskab og Dansk Geofysisk Forening tidsskriftet KVANT der udkommer fire gange årligt. Dette udsendes gratis til medlemmerne.
Område
2100 København Ø

SNYK - Ny musik

SNYK er genreorganisationen for ny kunstmusik og lydkunst i Danmark. Vi er landsdækkende og internationalt orienteret. SNYK er støttet af Kunstrådets Musikudvalg og afholder bl.a. musikfestivalen Wundergrund.

SNYK's opgaver

Vi er samlende nyhedskanal for ny musik-miljøet
Vi er netværket for komponister og musikere
Vi administrerer den internationale transportstøtteordning
Vi rådgiver om produktion og markedsføring
Vi arrangerer og formidler koncerter, festivaler og andre projekter
Vi hjælper med information og materiale til undervisere og andre brugere

SNYK's historie

SNYK blev stiftet den 10. april 2000, på initiativ af bl.a. Dansk Komponistforening og Dansk Musiker Forbund. SNYK er den officielle genreorganisation for ny musik med en årlig bevilling fra Kunstrådets Musikudvalg. SNYK er blevet en væsentlig faktor indenfor ny musik med musikfestivalen Wundergrund og en række andre arrangementer.

SNYK samler alle gode kræfter
Formålet med dannelsen af SNYK, var at skabe et organ, der kunne samle scenen for ny musik. Bag dannelsen af SNYK stod en række aktører, der udgjorde SNYKs repræsentantskab. Siden er flere kommet til, og alle aktører inden for ny musik kan ansøge om at blive optaget i repræsentantskabet.

Fokus på ny musik

SNYK fik fra starten til opgave at repræsentere både komponister, musikere, arrangører og udgivere af ny musik. Målet var at SNYK blev genreorganisation for alle aktører indenfor ny musik. Desuden skulle SNYK synliggøre ny musik for publikum, samle og formidle information samt inddrage forskellige brugere og organisationer.

SNYK får flere midler og mere ansvar

I 2002 fik SNYK øget sin bevilling fra det daværende Statens Musikråd til i alt kr. 700.000. I 2009 er dette beløb vokset til 2.4 millioner kr. Hertil kommer penge fra fonde og sponsorater. Samlet har SNYK et årligt budget på lidt over 3 millioner kroner. I 2002 fik SNYK overdraget ansvaret for Dansk Musik Informationscenters (MIC) Værkdatabase, hvor vi har registreret og beskrevet p.t. ca. 17.000 kompositioner, skabt af danske komponister siden ca. 1980. I den forbindelse skal det nævnes, at da MIC blev nedlagt i 2003, blev yderligere to ressourcer hørende til værkdatabasen overdraget til andre institutioner. MIC's særlige nodesamling befinder sig nu på biblioteket ved Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, mens fonogrammer og båndoptagelser er overdraget til Statsbiblioteket i Århus, hvor dokumentationssamlingen opbevares.

Driftsaftale og Wundergrund

I 2006 indgik SNYK den første driftsaftale med Kunstrådets Musikudvalg. Samme år arrangerede SNYKs for første gang musikfestivalen Wundergrund, der fortsat er et af de mest markante projekter SNYK står bag. Desuden arrangerer SNYK koncertrækken In:spil.

Internationalt fokus

SNYK arbejder fortsat på at støtte og promovere ny musik i Danmark. Samtidig er fokus i højere og højere grad blevet rettet ud i verden. I 2008 overtog SNYK den internationale transportstøtteordning, hvorfra der årligt uddeles ca. 200.000 kroner i tilskud til danske og udenlandske kunstnere.

SNYK i dag
Det overordnede ansvar for SNYK ligger hos SNYK’s bestyrelse, der ansætter den daglige leder af sekretariatet. SNYK har i dag seks faste medarbejdere og et antal praktikanter og frivillige. SNYK har til huse i Musikkens Hus på Gråbrødretorv i København sammen med bl.a. Dansk Komponistforening, pladeselskabet Dacapo og musikforlaget Edition Samfundet.

----
Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
1154 København K

Socialpædagogerne

Socialpædagogernes Landsforbund er faglig organisation for socialpædagoger, familieplejere, ledere, forstandere, medhjælpere og håndværkere. Socialpædagogerne har 34.000 medlemmer, som hovedsageligt arbejder med

*
udsatte børn og unge
*
børn og voksne med fysisk eller psykisk handicap
*
psykisk syge
*
misbrugere
*
hjemløse

Socialpædagogernes medlemmer yder professionel pædagogisk omsorg til mennesker, som i en kortere eller længere periode af deres liv har brug for særlig støtte for at få et tilfredsstillende liv. For nogle er den særlige støtte nødvendig hele livet - fra de er spædbørn, til de forlader denne verden.

Forbunder arbejder for at forbedre løn- og arbejdsforhold for medlemmerne og dermed sikre dem et godt liv - hele livet. Samtidig arbejder vi for at udvikle velfærdssamfundet.

Forbundets opbygning
Socialpædagogerne består af forbundshuset i København, af 10 kredse og en række faglige netværk. Forbundet har egen a-kasse, som også bor i forbundshuset.

Forbundets øverste myndighed er kongressen, der afholdes hvert andet år i lige år. Mellem kongresserne ledes forbundet af hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Socialpædagogerne udgiver fagbladet Socialpædagogen, arbejdsplads-bladet SL herude og nyhedsbrevet FanNy. I samarbejde med BUPL - Forbundet for pædagoger og klubfolk – udgiver SL tidsskriftet Vera. I samarbejde med HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening udgiver forbundet magasinet Offentlig Ledelse.

Forbundet og andre organisationer
Socialpædagogerne samarbejder med de studerendes organisation, Pædagogstuderendes Landssektion – PLS, som har to observatører i forbundets hovedbestyrelse.

Forbundet er medlem af LO, Det Kommunale Kartel DKK og Kommunale Tjenestemænds Organisation KTO.

Socialpædagogerne arbejder internationalt gennem flere organisationer, blandt andre: Nordisk Forum For Socialpædagoger, IFSW - International Federation of Social Workers og AIEJI - International Association of Social Educators.

Medlemsfordele

Som medlem af Socialpædagogerne har du en række særlige medlemsfordele.

Socialpædagogerne forsøger til enhver tid at opfylde de ønsker og behov vores medlemmer efterspørger og kan have brug for.

Det er vigtigt for faget og dig selv. at du er godt klædt på. Derfor kan vi tilbyde dig dybdegående og kvalificeret viden indenfor det pædagogiske specialområde, som du ikke umiddelbart kan hente indenfor andre fagområder.

Derudover er der det rent forhandlingsmæssige i en ansættelsessituation, hvor vi kan være behjælpelige med at få dig korrekt indplaceret lønmæssigt.

Hvis du skulle komme til at stå i en uheldig situation arbejdsmæssigt, så kan vi være behjælpelige med råd og vejledning - juridisk såvel som fagligt. Det er vigtigt, hvis du skal undgå at havne i en situation, hvor du fx enten står fagligt uforberedt eller måske ikke er dagpengeberettiget.

Ved evt. problemer på din arbejdsplads, skal du altid rette henvendelse til det lokalkontor, som er tættest på dig - og på din arbejdplads.

Vores tillægsforsikring er et andet tilbud, som medlemmer af Socialpædagogerne kan gøre brug af. Tillægsforsikringen giver dig mulighed for at få udbetalt et supplement sammen med de almindelige arbejdsløshedsdagpenge fra Socialpædagogernes A-kasse.

Socialpædagogerne er medlem af LO. Det betyder blandt andet, at du som medlem får tilbudt det nye LO Plus kort. Kortet giver dig besparelser på de daglige indkøb og andre ting.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.

Område
8700 Horsens
(Viser 881 til 890 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk