Socialt Leder Forum

Socialt Leder Forum er en landsdækkende forening for bo/samværs/aktivitetstilbud for udviklingshæmmede, repræsenteret ved lederen af tilbudet.

Socialt Leder Forum har som formål

at arrangere landsmøder, konferencer og temadage

at formidle viden og udveksle erfaringer om det socialpædagogiske arbejde
med fysisk/psykisk ud­vik­lings­hæmmede

at igangsætte og følge udviklingsarbejdet inden for arbejdsområdet

at beskæftige sig med ledelseserfaringer i arbejdet,
herunder behovet for lederud­vik­ling og leder­uddannelse

Endvidere stiller Socialt Leder Forum viden og kompetencer til rådighed.


Socialt Leder Forums vedtægter gør det muligt for alle bo/samværs/aktivitetstilbud for udviklingshæm­mede, repræsenteret ved lederen, at være medlemmer.

Herudover kan kommuner optages som medlemmer, repræsenteret ved fagchef, handicapchef, socialchef m.m. Dette medlemskab omfatter ikke kommunens tilbud med selvstændig ledelse/økonomi. Medlemskabet giver ikke opstillingsret til repræsentantskabet.

Enkeltpersoner med interesse for område, men som evt. ikke er ansat på et tilbud, kan indmeldes i Socialt Leder Forum, med mulighed for deltagelse i foreningens arrangementer. Medlemskabet giver ikke opstillingsret til repræsentantskabet.

Socialt Leder Forum har lige nu ca. 270 medlemmer.

Foreningens formål er

* at arrangere landsmøder og konferencer
* at formidle viden og udveksle erfaringer om det socialpædagogiske arbejde med fysisk/psykisk udviklingshæmmede
* at igangsætte og følge udviklingsarbejdet inden for arbejdsområdet
* at beskæftige sig med ledelseserfaringer i arbejdet, herunder behovet for lederudvikling og lederuddannelse

Foreningen kan endvidere stille viden og kompetence til rådighed. Foreningen tager ikke politisk stil­ling, men søger ved oplysning og information at sikre det enkelte medlem det bedst mulige beslutnings­grund­lag.

Herudover udgiver Socialt Leder Forum tidsskriftet Udvikling, der forsøger at beskrive viden og udvik­lings­tendenser inden for området. Som udgangspunkt er artiklerne skrevet af praktikere fra området. Socialt Leder Forum har en lille forlagsvirksomhed, hvor vi i samarbejde med prak-tikere fra vores om­råde får skrevet, udgiver og sælger bøger.

På nuværende tidspunkt afholdes to årlige landsdækkende konferencer, hvoraf den ene som hovedmål­gruppe har ledere og stedfortrædere/souschefer ved bo/samværs/aktivitets­tilbud for udvik­lings­hæmmede. Den anden har som hovedmålgruppe mellemledere fra området.

Medlemmer af Socialt Leder Forum får tilsendt tidsskriftet Udvikling som medlemsblad (4 numre årligt), og ved tilmelding til Socialt Leder Forums konferencer og øvrige arrangementer slipper man for tillæg af administrationsgebyr (normalt kr. 750,- pr. tilmelding).

Kontingent i Socialt Leder Forum er:
kr. 500 (excl. moms) årligt for tilbud/kommuner med op til 15 ansatte og for enkeltpersoner
kr. 1.500 (excl. moms) årligt for tilbud/kommuner med 15-40 ansatte
kr. 3.000 (excl. moms) årligt for tilbud/kommuner med mere end 40 ansatte

----
På Netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område
5610 Assens

Soldaterforeningen Dannevirke

Foreningens formål er at fremme det frivillige forsvarsarbejde indenfor Totalforsvaret i samarbejde med Forsvaret, Hjemmeværnet, Politiet, Redningsberedskabet og Soldaterforeninger m.fl.

Foreningen må ikke beskæftige sig med politiske eller tjenstlige forhold.

MEDLEMSKAB.

Som medlemmer kan optages:
enhver uberygtet mand eller kvinde, Totalforsvarsenheder, forsvarsinteresserede foreninger, som ønsker at støtte foreningens formål.

Hvem er Dannevirke?

/Soldaterhjemsforeningen er en privat forening med det formål bl.a. at bidrage til at fremme det frivillige samarbejde med Totalforsvarsregionen, Hjemmeværnet og Soldaterforeninger med samlingssted i foreningens bygning på Sdr. Boulevard 15 i Odense.
Soldaterhjemmet drives i dag af en stab af frivillige hjælpere, som sørger for den daglige drift samt vedligeholdelsen af den smukke bygning og de mindeværdige lokaler.
Som personligt medlem kan du være med til at støtte denne gamle forening med de mange forsvarstraditioner og -minder samt styrke bestræbelserne på at bevare den smukke bygning og dens funktion.
Personligt medlemskab koster kun 100 kr. om året.
Oplysning om foreningen og evt. medlemskab kan ske ved henvendelse til foreningens sekretær Erik Hansen.

Hvem kan benytte Dannevirke?
Kun medlemsforeninger kan benytte Dannevirkes lokaliteter, og disse aftaler i forbindelse med bestilling af lokaler den ønskede servering fra Dannevirkes køkken. Dannevirke har åbent for foreningsarrangementer på hverdage MAN-TOR fra september til maj måned.
Gæster bedes om at værne om foreningens lokaler, ting og sager med den nødvendige respekt for mange generationers soldaterminder.

Hvordan bestilles arrangementer?
Ved henvendelse MAN - TOR kl. 1600 - 1700 (minus juni-august) på det sædvanlige telefonnummer 66 11 30 54,
eller via denne hjemmesides arrangementsbestilling (åben hele døgnet)
eller e-mail: aW5mb0BkYW5uZXZpcmtlLW9kZW5zZS5kaw==
Område
5000 Odense C

Solistforeningen Af 1921

Foreningens formål er at varetage medlemmernes
kunstneriske, sociale og økonomiske interesser.

Solistforeningen af 1921 er den faglige sammenslutning af klassiske solister inden for sang og instrumentalmusik.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes kunstneriske, sociale og økonomiske interesser.

Foreningen har p.t. godt 650 medlemmer, som udøver solistisk og kammermusikalsk virksomhed på højt plan.

Medlemmerne dækker følgende kategorier: Sang, piano, orgel, cembalo, harpe, guitar, accordeon, violin, viola, viola da gamba, violoncel, kontrabas, blokfløjte, fløjte, obo, klarinet, fagot, horn, trompet, trombone, tuba, saxofon, slagtøj, direktion og deklamation.

Solistforeningen blev stiftet i 1921 på initiativ af kapelmester og violinist Frederik Schnedler-Pedersen. En af landets kendteste kunstnere - pianisten Viktor Schiøler - overtog formandsposten i begyndelsen af 1950'erne og ledede foreningen til sin død. Herefter blev cellisten og komponisten, professor Asger Lund Christiansen, foreningens idérige og dynamiske formand frem til 1997.

Solistforeningen af 1921 repræsenterer medlemmernes ophavsretlige interesser i alle relevante organer.

Solistforeningen har sammen med Dansk Musiker Forbund ingået overenskomst med Danmarks Radio.

Foreningen er direkte eller indirekte repræsenteret i Fællesrådet for udøvende kunstnere, Copy-Dan foreningerne, Samrådet for ophavsret, Dansk Kunstnerråd og Gramex.

Foreningen administrerer anvendelsen af sin andel af kollektive rettighedsmidler fra Gramex og Copy-Dan foreningerne Båndkopi og AVU-midler. Foreningen videreformidler Kabel -TV-midler til medlemmerne.

De kollektive rettighedsmidler anvendes i stor udstrækning til støtte for de mange kammermusikforeninger og klassiske musikfestivaler rundt om i landet. Endvidere kan der søges støtte til studierejser, kurser og i særlige tilfælde til koncertunderskudsdækning. Der kan også ydes støtte til dækning af omkostninger ved CD-udgivelser.

Foreningen er medlemmerne behjælpelig med sagkyndig assistance i rettighedsspørgsmål og yder bistand til løsning af kontraktmæssige, skattemæssige og andre juridiske problemer.

Kontingent er p.t. 350 kr. årligt. Med de nugældende skatteregler er kontingentet fradragsberettiget som fagligt kontingent.

Område
1207 København K

Spansklærerforeningen

Er du ikke allerede indmeldt? Så meld dig ind i foreningen og støt faget og dets udvikling. Henvend dig straks til Michael Holm Nielsen: bWljaGFlbC5ob2xtLm5pZWxzZW5Ac2tvbGVrb20uZGs= [2] tlf. 21 47 64 94.
Område
2450 København SV

Spastikerforeningen

Spastikerforeningens overordnede formål er at forbedre forholdene og livskvaliteten for de cirka 10.000 mennesker i Danmark, der lever en tilværelse som spastikere. Formålet søges fremmet ved:

* at arbejde for styrkelse af behandlingsmuligheder, forebyggelse og forskning på området

* at arbejde for social tryghed, undervisningsmuligheder, erhvervstilpasning og hensigtsmæssige bolig-, pleje- og pasningsforhold

* at støtte, vejlede og rådgive medlemmerne efter individuelt behov

* at udbrede kendskabet til og forståelsen for cerebral parese (spastisk lammelse)

* at deltage i nationalt og internationalt samarbejde

Af de 10.000 spastikere i Danmark er cirka 3.000 børn og unge op til 18 år.

Brug for din opbakning

I Spastikerforeningen ønsker vi at gøre en forskel for mennesker med cerebral parese. Vi ønsker at skabe bedre levevilkår - og vi ønsker at skabe større viden om diagnosen, så mennesker med cerebral parese bliver mødt med åbenhed og tolerence fra omgivelserne.

Men vores gennemslagskraft står og falder med opbakning og støtte udefra. Har du sympati for Spastikerforeningens arbejde, og mener du, at foreningen gør en forskel, så er det derfor vigtigt, du tilkendegiver dette gennem et medlemskab. Jo flere medlemmer, jo større gennemslagskraft.

Alle, som ønsker at støtte Spastikerforeningens arbejde, kan blive medlem af foreningen. Det gælder både privatpersoner, virksomheder, organisationer og interessegrupper.

Hvad koster det?

Det årlige kontingent er 200 kroner.
For familier kan øvrige personer i
samme husstand blive medlem for
blot 75 kroner om året.
Foreningen kan også tilbyde livs-
varigt medlemskab. Her betales
2.000 kroner én gang for alle.

Støt os

Som medlem støtter du foreningens arbejde og sikrer blandt andet:

• forbedrede vilkår for landets 10.000 spastikere
tilbud om rådgivning via telefon, internet og personlige samtaler
• flere ressourcer til forskning og behandling
• mere information og oplysning
• større synlighed og bedre gennemslagskraft i offentligheden
• mulighed for at åbne nye behandlingscentre

Som medlem får du:

• medlemsbladet tilsendt gratis seks gange om året
• invitationer til foredrag og filmaftener
• vejledning og rådgivning om sociale forhold
• tilbud om ferieophold og kurser
• tæt tilknytning til en lokalkreds
• information om den nyeste viden og forskning

Du kan melde dig ind i Spastikerforeningen på vores hjemmeside.
Område
2000 Frederiksberg

Spillemandslauget Djursland-Mols

Foreningens formål er at udvikle og inspirere interessen for musik til folkedans.

Foreningens formål søges fremmet ved:

1) Afholdelse af kurser og spillemandstræf.

2) At være formidler af sammenspil.

3) Samarbejde med folkedanseforeninger og danseledere.

4) Udbredelse af kendskabet til dansk folkedanse- og spillemandsmusik.

Medlemskab og kontingent.

Som aktivt medlem kan optages enhver udøvende spillemand på de almindeligt brugte instrumenter til folkedansemusik.

Som støttemedlem kan optages enkeltpersoner eller foreninger, der ønsker at støtte virksomheden.

Kontingentet til foreningen fastsættes på den årlige generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.

Spillemandslauget Djursland-Mols vil gerne med hjemmesiden give en bred orientering til medlemmerne om kommende og tidligere arrangementer i lauget.

Lauget udvikler spillerne gennem kurser og de månedlige laugsaftener. Vi laver sammenspil på forskellige niveauer, så både rutinerede spillefolk og begyndere kan få udviklingsmuligheder i lauget. Ligeledes spiller lauget til en række forskellige arrangementer. Det kan være legestuer, spillemandsballer, sangaftener eller andre opgaver. Der er altså rigtig mange muligheder for at dyrke sammenspillet og der vil altid foreligge et program, så man kan være godt forberedt.

Vi håber laugets hjemmeside kan være med til at skabe interesse for lauget og dermed også flere medlemmer.

Spillemandslauget Djursland-Mols
Stiftet i 1985 og ledes som en forening, hvor de enkelte medlemmer ikke er økonomisk ansvarlige for laugets drifts- og statusregnskab. Ledelsen sker gennem medlemmerne på en årlig generalforsamling, som vælger en bestyrelse, der forestår laugets aktiviteter og udbredelse.

Laugets formål er at samle spillemænd - øvede som uøvede - og formidle vor fælles kulturarv til folkedanserarrangementer overalt på Djursland-Mols og i øvrigt, hvor vi kan finde en anledning til at spille musik til folkedans og forskellige andre arrangementer.

Vi spiller dansk spillemandsmusik og for det meste er det dansemusik, som det spilles til folkedans. Kedeligt? Nej, vi har aldrig kedet os, for den gamle musik, som den blev spillet til høstgilderne og festerne rundt omkring, er både rytmisk og festlig

Kort sagt:
Musik fra fortiden - spil det i nutiden - spil det for fremtiden.

De mest gængse instrumenter i lauget er: Violin, harmonika, tværfløjte, klarinet og kontrabas.

Så spiller du et instrument og er du interesseret i spillemandsmusik, så er du meget velkommen i Spillemandslauget Djursland-Mols.

Vore noder er fortrinsvis fra "358 danske folkedansemelodier bind 1 og 2 og desuden en række noder samlet i en laugsmappe. Derudover udleveres noder efter behov ved de forskellige laugsaftener.

Vi udsender ca. tre gange årligt vort medlemsblad "Laugsbladet". Heri er er der oplysninger om alle laugets aktiviteter og andet, som er relevant for medlemmerne. Den årlige generalforsamling afholdes i september måned.

Mød op på én af vore laugsaftener og se og hør, om det er noget for dig. Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte én fra bestyrelsen og høre mere om lauget.

Det årlige kontingent for aktive medlemmer er p.t. 200 kr., heri er indkluderet en del noder. For medlemmer, som deltager i laugsaftner er kontingentet 285,00 kr., hvor de 85 kr. går til Norddjurs Kommune for lokaleleje. Foreninger betaler 150 kr. årligt i kontingent. Der er i 2009 i alt 46 aktive medlemmer og 11 foreningsmedlemmer.

Laugsaftenerne, som er én gang om måneden afvikles på 10. klasse centret ved Grenå Idrætscenter.
Område
8500 Grenaa

Spillerforeningen - For spillerne og spillet

Spillerforeningen har til formål at varetage, beskytte og fremme elitefodboldspillernes sportslige såvel som økonomiske interesser både under og efter fodboldspillernes aktive karriere. Spillerforeningen kan til fremme af sit formål deltage i stiftelsen af og senere være repræsenteret i en paraplyorganisation for danske elitesportsudøvere - Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF), samt være repræsenteret i den internationale organisation for fodboldspillere, F.I.F.Pro, samt tilsvarende organisationer for elitesportsudøvere. Ligeledes kan Spillerforeningen tilslutte sig faglige hovedorganisationer.

Spillerforeningen kan udskille aktiviteter i datterselskaber samt foretage investeringer i andre selskaber, såfremt sådanne udskillelser eller investeringer fremmer Spillerforeningens formål.

Spillerforeningen skal igennem sit virke øve indflydelse på og søge repræsentation i alle relevante organer, som beskæftiger sig med fodbold på eliteplan.

Spillerforeningen skal desuden deltage aktivt i debatten i medierne om elitesportsudøveres vilkår i almindelighed og fodboldspillernes vilkår i særdeleshed, og hermed blive en afgørende i faktor i forståelsen og udviklingen af dansk fodbold.

Spillerforeningen skal søge at opnå status som høringsberettiget part i alle idrætspolitiske spørgsmål i forhold til relevante organer og institutioner herunder, men ikke udelukkende, Folketinget, Kulturministeriet, EU-kommissionen og Europa-parlamentet.

Spillerforeningen skal søge at arbejde for indgåelse af kollektive aftaler vedrørende udnyttelse og forvaltning af medlemmernes rettigheder indenfor eksempelvis sponsering og merchandising, og endelig skal Spillerforeningen søge at arbejde for indgåelse af kollektive aftaler, der regulerer ansættelsesvilkårene for de kontraktansatte fodboldspillere i Danmark.

Medlemskab

Medlemskab tegnes af den enkelte spiller ved skriftlig indmeldelse eller ved indbetaling af kontingent.

Kontingentets halvårlige størrelse og fordelingen heraf vedtages på det ordinære repræsentantskabs¬møde. Spillere på kontrakt betaler væsentligt mere end amatørspillere i kontingent. De halvårlige kontingentperioder er henholdsvis 1. januar til 30. juni og 1. juli til 31. december.

Om foreningen

Mange mennesker opfatter fodboldspillere som de rene pengemaskiner, der ikke har en bekymring i verden. Men disse spillere, der lykkes med at skabe en karriere med en god økonomisk sikkerhed, udgør kun en meget lille del af hele billedet.

Virkeligheden for langt størstedelen af de danske fodboldspillere er, at det er nødvendigt hele tiden at overveje forhold som pension, forsikringer og videreuddannelse for at kunne klare sig, når støvlerne bliver sat på hylden for sidste gang.

Antallet af skader og utidige karrierestop er således meget højt blandt fodboldspillere, hvis karrierer ofte ender på den forkerte side af 30 år.

Man får altid succeshistorierne fortalt - sådan er spillet - men desværre bliver de virkelige historier fra bagsiden af medaljen sjældent fortalt.

Spillerforeningen er en interesseorganisation og fagforening for de danske fodboldspillere, der har sat pensionsordninger, forsikring, uddannelse og en række andre vigtige forhold i system, så alle spillere kan få en effektiv hjælp, når det mest gælder.

Alle medarbejdere er dedikeret til at arbejde for at forbedre arbejdsvilkårene for de danske fodboldspillere og kæmper en benhård kamp for at nå målet.

Spillerforeningens arbejdsområder dækker over alt fra kollektive overenskomstforhandlinger med Divisionsforeningen og rådgivning af enkelte spillere om fx forsikring, skat og skader.

Ingen opgave er for lille eller for stor.

Foreningen blev stiftet i 1977 og er blandt de mest udviklede spillerforeninger i Europa.


Område
1112 København K

Sproglærerforeningen

Formål

1. At støtte og udvikle sprogundervisningen inden for alle uddannelsesområder.
2. At formidle kontakt og fagligt samarbejde mellem medlemmer, kontaktperson(er), fagudvalg, nedsatte udvalg og hovedstyrelse.
3. At være kontaktorgan i faglige spørgsmål til relevante lærerorganisationer, herunder Danmarks Lærerforening, der for folkeskolens område er den forhandlingsberettigede organisation over for myndighederne.
4. At være kontaktled til foreninger og institutioner i ind- og udland inden for sproglærernes interesseområde.

Medlemskab

Som medlem af Sproglærerforeningen kan optages lærere, lærerstuderende, skoler og institutioner i Danmark.
Sproglærerforeningens medlemmer skal være medlem af DLF, hvis de har ret til almindeligt medlemskab.

VELKOMMEN til Danmarks Sproglærerforenings hjemmeside.

Formålet med vores hjemmeside er blandt andet at give mulighed for at:

* være kontaktled for mediefolk
* annoncere Sproglærerforeningens kurser
* annoncere Sproglærerforeningens sprogpolitik
* bringe nyt fra foreningens arbejde i øvrigt, inklusiv nyheder.
* videregive informationer om relevante interessepunkter på dagsordenen for fremmedsprog i såvel Danmark som den globale verden
* annoncere i fagbladet Sproglæreren
* tilmelde sig direkte som personligt medlem og/eller institutionsmedlem

Vi håber, at vi på vores hjemmeside bringer mange gode og relevante informationer omkring Sproglærerforeningen, fremmedsprogsundervisning og fremmedsprogene i øvrigt.
Område
4913 Horslunde

SPT - Brancheforeningen for sæbe, parfume og teknisk/kemiske artikler

Foreningens formål er at varetage branchens erhvervs- og samfundspolitiske interesser. Som en del af dette formål, arbejder foreningen aktivt med en række erhvervspolitiske såvel som miljø- og sundhedspolitiske spørgsmål, ligesom der arbejdes med at etablere og udbygge forbindelser med relevante nationale og internationale institutioner og organisationer.

Foreningen kan kun gøre sin indflydelse gældende gennem en troværdig og langsigtet dialog med relevante myndigheder, politikere og organisationer. Ved at være på forkant med udviklingen i markedet, den offentlige debat samt den politiske dagsorden, ønsker foreningen derfor at være den naturlige sparringspartner for ikke blot branchens egne aktører, men også for myndigheder, politikere og organisationer.

Om foreningen

Brancheforeningen SPT er en bredt sammensat interesseorganisation for producenter og leverandører af vaske- og rengøringsmidler, kosmetiske produkter samt personlige plejemidler.

Foreningen blev stiftet i 1907 under navnet Sæbe- og Parfumefabrikantforeningen (S&P). Det var dengang, hvor landets regeringsleder hed Jens Christian Christensen, og hvor de fleste købstæder havde deres egen lokale sæbe- og parfumefabrikant. Siden fulgte i 1931 Brancheforeningen for Parfumeri- og Toiletartikler (BPT). De to foreninger blev i 1970 sammenlagt under Brancheforeningen SPT (Sæbe, Parfume og Teknisk/Kemiske artikler). I 1979 fik foreningen følgeskab af Brancheforeningen for Leverandører til Frisørstanden (BLF).

Foreningen består i dag af ca. 100 danske virksomheder, hvoraf ca. en tredjedel fortsat har produktion i Danmark.

Medlemskab

Som medlemmer af foreningen, kan optages danske virksomheder der er registreret i Danmark, og fremstiller og/eller distribuerer sæbe, vaske- og rengøringsmidler, parfumerivarer, frisør- og toiletartikler, kemisk/tekniske husholdningsartikler, produkter til industriel hygiejne samt maskiner og udstyr til rengøring.

Virksomheder, der uden at opfylde de normale kriterier for optagelse har en væsentlig tilknytning til branchens medlems-kreds kan desuden optages som associerede medlemmer.

Ansøgning om optagelse som medlem af foreningen indgives på en særlig blanket, der kan rekvireres ved henvendelse til foreningens sekretariat på tel: 45 20 20 10 eller c3B0QHNwdC5kaw==
Område
1217 København K

SSA - Service-Stationernes Arbejdsgiverforening

Service-Stationernes Arbejdsgiverforening

Vi tager os af branchens interesser fagligt og politisk. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til vores arbejde eller, hvis du er interesseret i medlemskab.

Vi er en del af DI.
Område
1553 København V
(Viser 891 til 900 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk