SSF - Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger

SSFs formål er at varetage de slægtshistoriske foreningers interesse - såvel mellem foreningerne indbyrdes som udadtil - herunder at styrke den slægtshistoriske forskning.

a. Formålet kan søges fremmet ved at:

- repræsentere medlemsforeningerne over for de offentlige myndigheder - enten selvstændigt eller gennem andre foreninger/organisationer med historiske formål,

- formidle kontakt til offentlige og private arkiver og institutioner samt

- samarbejde med tilsvarende foreninger i udlandet.

b. Endvidere kan SSF iværksætte kursusvirksomhed og tilsvarende aktiviteter, dels for medlemmerne af de tilsluttede foreninger, dels for andre, heriblandt undervisere i slægtsforskning på aftenskoler mv.

c. SSF kan påtage sig eller medvirke ved udgivelse af publikationer. Eventuel redaktion eller medredaktion udpeges af bestyrelsen.

d. SSF kan med årsmødets tilslutning indmelde sig i andre historiske foreninger.

SSF er således en paraplyorganisation for slægtshistoriske foreninger.

Medlemmer

Som aktive medlemmer kan optages foreninger og organisationer med slægtshistoriske og personalhistoriske formål.

Udmeldelse kan ske med tre måneders varsel til udløbet af et kalenderår.

Med bestyrelsens godkendelse kan som passive medlemmer optages andre historiske foreninger, organisationer og institutioner. Repræsentanter for sådanne kan uden stemmeret deltage i årsmødet og dets forhandlinger, men ikke indvælges i bestyrelsen.
Område

Stålcentrum - Procesudstyr til Fødevareindustrien

Stålcentrum - Procesudstyr til fødevareindustrien er et virksomhedsnetværk, der gennem samarbejde har til formål at skabe et internationalt vækstcenter for markedsdrevet udvikling af innovativt procesudstyr til fremstilling og distribution af fødevarer og ingredienser.

Netværket virker på tværs af firmaer og brancher - og mellem forskellige led i værdikæden: Fra leverandører af komponenter over rådgivere og videncentre til producenter af fødevarer. Dermed skabes erfaringsudveksling mellem virksomheder, der ellers sjældent mødes.

For eksempel har producenter af mejeriprodukter, slagterivarer, brød og fiskeprodukter deltaget i centret sammen med bryggerier, farmaceutiske virksomheder og specialiserede anlægsleverandører til disse brancher– samtidig med at underleverandører og komponentleverandører har fået indsigt i slutbrugernes krav.

Stålcentrums projekter og udviklingsaktiviteter er samlet i et teknologicenter, kaldet Stålcentrum-RTC, Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien.

Medlemsfordele
Medlemmer af Stålcentrum får en lang række konkrete fordele:

Deltagelse i et stort fagligt netværk og mulighed for at diskutere udfordringer og løsninger med andre virksomheder
Deltagelse i faglige projekter i regi af teknologicentret Stålcentrum-RTC. Mulighed for at påvirke netværkets fremtidige projekter og adgang til resultaterne af dette arbejde

* Mulighed for at indgå alliancer og partnerskaber med andre virksomheder til fælles bedste

* Eksklusive virksomhedsbesøg suppleret med faglige indlæg Deltagelse i workshops, hvor netværkets arbejdsgrupper gør status

* IInvitationer til temadage og seminarer om bl.a. materialeteknologi, hygiejnisk design og fremstillingsteknologi

* Adgang til søgbar database over guidelines, love, standarder og virksomhedsnormer om hygiejnisk design

* Annoncering af virksomhedens produkter og ydelser på videnportal

* Overblik over danske videninstitutters kompetencer og tilhørende kontaktpersoner

* Adgang til litteraturdatabase

* Overblik over projektstøttemuligheder

* Ret til at bruge centrets logo

Strategi
Hent strategiplanerne for stålcentrum, der blev præsenteret på Stålcentrums åbningskonference den 9. marts 2006. Stålcentrum er en videreførelse af vækstmiljøet Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter, der fra 2003 til 2005 har bevist, at videnudveksling mellem repræsentanter fra hele værdikæden kan føre til innovation og give såvel branchen som de enkelte virksomheder en stærk position på markedet.

Område
6000 Kolding

Stålforeningen

Stålforeningens medlemsvirksomheder leverer stål til dansk håndværk og industri. Stål i alle former, kvaliteter og dimensioner.

Varekartoteket over stål på lager i Danmark, som foreningen har oprettet, indeholder godt 12.000 enkeltnumre.

Det vedtægtsmæssige formål er "at samle danske virksomheder inden forbranchen, styrke sammenholdet mellem disse og fremme branchens almeneinteresser". I praksis er foreningen først og fremmest et forum forudveksling af synspunkter og information om aktuelle brancherelateredeemner.

En anden vigtig funktion eropretholdelse af forbindelser til offentlige myndigheder og fagligeorganisationer samt at repræsentere branchen på møder i EU oginternationale organisationer. Der udveksles løbende erfaringer medtilsvarende nationale stålforeninger i Europa.

Stålforeningen blev stiftet i 1975 til dels som følge af Danmarks medlemskab af EF og det europæiske kul- og stålfælleskab.

Det sidstnævnte blev opløst i 2002, men funktionerne er i dag overtaget af EU-kommissionen, der aktivt varetager den europæiske stålsektorsinteresser.

Stålforeningen har idag 15 medlemsvirksomheder, hvortil kommer 72 filialer, såkaldte servicemedlemmer.

Medlemsfordele

Som medlem af Stålforeningen, har jeres virksomhed flere fordele:

Varetagelse af standens interesser både nationalt og internationalt indenfor forskellige områder

Mulighed for jævnligt at møde andre medlemmer ved arrangementer både i og udenfor Rørforeningens regi

Tilsendelse af et ugenligt nyhedsbrev

Få information om arrangementer med interesse for jeres virksomhed

Har I yderligere spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Direktør Kim Holst på tlf. nr. 3525 0600
Område
2100 København Ø

Stålringen Sjælland

Stålringen Sjælland er et netværk af virksomheder, der er underleverandører til dansk byggeri og industri og med produktudvikling og fremstilling.

Stålringen Sjælland er startet i foråret 2004.

Stålringen Sjælland er et velfungerende netværk mellem mindre og mellemstore smede- og maskinfabrikker, der leverer til kunder inden for byggeri og industri, og det på trods af den skærpede konkurrence fra både ind- og udland.

Netværk, kontinuerligt samarbejde og udvikling af kompetencer gør virksomhederne i stand til at løse større opgaver, til gavn for både kunder og virksomheder i netværket.

Om Stålringen

”Stålringen Sjælland” er navnet på et samarbejdende netværk, som 23 sjællandske smede- og maskinfabrikker har indgået.

Et af målene med samarbejdet i netværket er at styrke virksomhederne ved at udnytte hinandens kompetencer under overskriften:

Samarbejde øger konkurrenceevnen.

Ideen bag Stålringen Sjælland er gensidigt at udnytte hinandens specialkompetencer. På den måde foretages der faktisk en intern outsourcing mellem virksomhederne i Stålringen Sjælland. På specialistområderne bliver virksomhederne stærkere. Dermed skærpes alle virksomhedernes konkurrenceevne gennem samarbejdet.

De 23 sjællandske virksomheder i samarbejdet beskæftiger omkring 350 medarbejdere.
Område
4000 Roskilde

Støvring Handelsstandsforening

Service, service, service!
Det får du, når du handler i Støvring. Vareudbuddet er fuldt på højde med langt større byer og der er masser af specialforretninger.

Støvring Handelsstandsforening skaber liv og holder gang i Støvring. Til glæde og gavn for dig som handlende og for vores 65 medlemmer. Vi arrangerer udsalg, forårsfest, høstfest osv. Og ved juletid sørger vi for, at byen kommer i den helt rette julestemning. Vi pynter nemlig byen med lys og gran.

Støvring er - og skal fortsat være - et godt sted at bo, arbejde og handle. Det arbejder vi for i Støvring Handelsstandsforening. Du kan gøre det samme, blandt andet ved at handle lokalt!

Vidste du at...

- BilledeDer bor 13.083 mennesker i Støvring og opland - 6.444 af dem er kvinder.

- Støvring Handelsstandsforening har 65 medlemmer.

- Støvrings indbyggere kan handle i 6 forskellige dagligvarebutikker.

- Der ligger 5 pengeinstitutter og 4 tankstationer i Støvring.

- Støvring er den største by i Rebild Kommune.

- De fleste butikker i Stævring ligger på Jernbanegade og i City Centret.

- Der ligger mange erhvervsvirksomheder i Støvring og flere på vej

- Netop nu bliver en helt ny bydel til Støvring planlagt.
Område
9530 Støvring

Statsautoriserede Fodterapeuter

Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter (LasF) er samlingspunktet for alle statsaut. fodterapeuter i Danmark. Foreningen varetager medlemmernes faglige, juridiske og økonomiske interesser.

Stort set alle statsautoriserede fodterapeuter er organiserede i LasF, og langt størstedelen af de cirka 1500 medlemmer er selvstændigt erhvervsdrivende.

LasF forhandler overenskomst med den offentlige sygesikring på medlemmernes vegne og er medlem af FTF og Sundhedskartellet.

LasF er desuden medlemmernes talerør i medierne, blandt samarbejdspartnere og i relevante politiske fora. Foreningens medlemsblad er Fodterapeuten. Foreningen har eksisteret siden 1932.

Vision:
"At fodterapeuten har en synlig og afgørende rolle i den behandlende og forebyggende fodsundhed i Danmark."

Mission:
"Foreningens formål er at samle alle statsautoriserede fodterapeuter i et fagligt, socialt og økonomisk fællesskab. Gennem et målrettet sundhedspolitisk arbejde skal foreningen styrke og udbygge fodterapeuters muligheder for at uddanne og udvikle sig som fodterapeuter, på et så højt fagligt niveau som muligt, samt sørge for, at medlemmerne tilbydes en fælles profilering. Foreningen skal herudover hævde standens interesser."

LasF´s daglige og administrative opgaver håndteres af sekretariatet i Albertslund.

Medlemskab

Du kan blive medlem af Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter, hvis du er uddannet statsautoriseret fodterapeut eller er studerende på en af de to fodterapeutskoler i Danmark.

Medlemsfordele

*
Rådgivning og vejledning i forbindelse med overenskomsten med Sygesikringen.
*
Rådgivning og hjælp til forhandling af løn- og ansættelsesvilkår.
*
Rådgivning i forbindelse med køb/salg af klinik.
*
Ret til at benytte logoet "Statsautoriseret fodterapeut" og "Klinik for Fodterapi".
*
Medlemsbladet Fodterapeuten 10 gange årligt + et særnummer.
*
Medlemsinformation på hjemmesiden
*
Billig erhvervsansvarsforsikring.
*
Fordelagtige medlemsforsikringer
*
Adgang til fodterapeuternes varekøb - inkl. diverse pr-materialer så som gavekort, poser og kuglepenne.
*
Tilbud om fagspecifikke kurser
*
Adgang til medlemstilbud, så som Forbrugsforeningen og Xtra Måtteservice.
*
Fagligt og socialt netværk i hele landet
*
Mulighed for at købe din egen hjemmeside i foreningens design

Gratis for studerende
Det er gratis for elever på fodterapeutskolerne at være medlem af foreningen.

Alt, hvad du skal betale som elev er 200 kr. i depositum for et midlertidigt emblem. Emblemet ombytter vi gratis til ét permanent, når du har bestået dine eksaminer.

Som studerende får du tilsendt Fodterapeuten 10 gange om året + et særnummer. Endelig har du som medlem mulighed for at søge råd og vejledning, når du nærmer dig afslutningen af din uddannelse. Foreningen kan blandt andet hjælpe dig med at søge ydernummer og udfylde en indlejer- eller ansættelseskontrakt.
Område
2620 Albertslund

Statspensionisternes Centralforening

SC's formål er på et partipolitisk uafhængigt grundlag at varetage fælles interesser på de økonomiske, sociale og kulturelle områder for de tilsluttede foreningers medlemmer. Varetagelsen sker via repræsentation i de forhandlingsberettigede centralorganisationer og i samarbejde med andre organisationer.

Medlemmer

Som medlemmer kan optages pensionist/seniorforeninger, der organiserer pensionister, som har været beskæftiget inden for det offentlige eller i virksomheder, der helt eller delvis drives af det offentlige, og for hvem forhandlingsretten varetages af en af de forhandlingsberettigede centralorganisationer i CFU.
Beslutning om, hvorvidt en forening kan optages, træffes af repræsentantskabet efter indstilling fra SC's hovedbestyrelse.
Der kan kun optages foreninger, der har over 100 medlemmer.
Foreninger, der ikke opfylder kravet om mindste antal medlemmer samt enkeltpensionister, der ikke har tilknytning til nogen tilsluttet forening, kan søge optagelse gennem Statspensionistforeningen af 1945.

Foreningers anmodning om optagelse indgives skriftligt til SC.

SC er en paraplyorganisation for nedenstående foreninger med
p.t. 12.647 medlemmer.

* Postpensionisternes Landsforening (OAO)
* Politipensionisternes Landsforening (CO 10)
* Seniorforeningen Told•Skat (CO 10)
* Dansk Magisterforenings Pensionistsektion (AC)
* Uddannelsesforbundets Seniorgruppe (CO 10)
* Pensionistgruppen under FCE - Forsvarets Civil Etat – (CO 10)
* Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening (CO 10)
* Seniorgruppen TAT – Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd – (CO 10)
* Statspensionistforeningen af 1945 – enkeltmedlemmer – (CO 10, OAO).

SC er endvidere tilsluttet Ældremobiliseringen gennem medlemsskab af Pensionisternes Samvirke (PS)

SC’s formål er på et partipolitisk uafhængigt grundlag at varetage fælles interesser på de økonomiske, social og kulturelle områder for de tilsluttede foreningers medlemmer. Varetagelsen sker via repræsentation i de forhandlingsberettigede organisationer, og i samarbejde med andre organisationer.
SC udgiver medlemsbladet Statspensionisten 5 gange årligt - I februar, april, juni, oktober og december.
Hvem er vi?

SC er paraplyorganisation for en række pensionistforeninger, der organiserer pensionister, som har været beskæftiget inden for det offentlige eller i virksomheder, der helt eller delvist drives af det offentlige og for hvem forhandlingsretten varetages af en af de forhandlingsberettigede centralorganisationer.

I forbindelse med tjenestemandsloven af 1969 blev det pålagt de forhandlingsberettigede centralorganisationer at give tjenestemands- pensionisterne adgang til repræsentation. Denne repræsentation varetages efter beslutninger i centralorganisationerne af Statspensionisternes Centralforening. Forhandlingsretten i forhold til centralorganisationerne er således tillagt SC. Denne forhandlingsret varetages dels ved repræsentation i de besluttende organer, dels ved særskilte møder.

SC udgiver medlemsbladet, Statspensionisten 5 gange årligt - februar, april, juni, oktober og december, hvor vi fremfører vore synspunkter og krav, ligesom vi naturligvis behandler andre ældrepolitiske emner. Ligeledes kan medlemmerne gennem indlæg komme til orde i bladet. I Statspensionisten finder du i kolofonen en fortegnelse over de foreninger der er tilsluttet SC, ligesom navn, adresse og email er anført for de respektive formænd, kassereren, sekretæren og redaktøren.

Hvad vil vi?

Vi vil på et partipolitisk uafhængigt grundlag varetage fælles interesser på de økonomiske, sociale og kulturelle områder.

Dette formål søges realiseret gennem et arbejdsprogram, der har til hensigt:

at sikre en regulering af pensionerne, så der bliver en ligelig udvikling mellem løn og pension

at sikre medlemmerne mod forringelser i skattemæssige og sociale forhold

at søge alle pensionister fra offentlige virksomheder samlet i Statspensionisternes Centralforening

at sikre, at vi bliver hørt i alle spørgsmål, der vedrører vore medlemmer

at søge en løbende udbygning af samarbejdet med andre pensionistorganisationer

at styrke samhørigheden blandt medlemmerne, bl.a. gennem rejsevirksomhed

at fremføre foreningens synspunkter og krav gennem Statspensionisten.
Hvad gør vi?

I centralorganisationerne, som ifølge tjenestemandsloven skal varetage vore pensionsøkonomiske interesser, presser vi til stadighed på for at opnå forbedringer i pensionen.

Vi hører også til blandt de største foreninger i centralorganisationerne. Det indebærer naturligvis, at der må tages et rimeligt hensyn til os.

Medlemmernes sociale forhold søger vi varetaget gennem medlemskab af Pensionisternes Samvirke og derigennem Ældremobiliseringen, der har høringsret på alle lovforslag, der vedrører ældreområdet. Dermed har vi mulighed for at tilkendegive vor opfattelse, inden forslag bliver endeligt vedtaget som lov. Gennem Pensionisternes samvirke har vi også mulighed for rådgivning på det juridiske, økonomiske og sociale område.
Område
4700 Næstved

Stenhuggerlauget

Stenhuggerlauget er identisk med Stenhuggersektionen, som er en faglig sektion under Dansk Byggeri. Sektionen består af lidt over 40 virksomheder.

På hjemmesiden kan du læse mere om laugets medlemmer, vores aktiviteter og meget andet.

Om lauget

Stenhuggerlauget i Danmark er identisk med Stenhuggersektionen under Dansk Byggeri.

Stenhuggerlauget i Danmark henvender sig til stenhuggere og virksomheder med hel eller delvis industriel stenproduktion som forretningsgrundlag. Stenhuggere producerer og renoverer gravsten, restaurerer sandsten, udfører facadebeklædninger, bordplader og gulve i granit, marmor og andre natursten.

Formål

- at samle virksomheder med naturlig eller traditionel tilknytning til stenhuggerbranchen omfattende produktion, handel og forarbejdning

- at varetage virksomhedernes interesser inden for uddannelse, efteruddannelse og faglig/teknisk udvikling samt aftaleretlige forhold

- at varetage virksomhedernes arbejdsgiverpolitiske interesser i forhold til fx overenskomst- og ansættelsesområdet

- at varetage medlemsvirksomhedernes interesser i forhold til det eksterne og interne miljøområde samt spørgsmål omkring varedeklarationer, mærkningsordninger og garantiordninger

- at fremme det kollegiale sammenhold

- at værne om medlemmernes økonomiske, faglige og organisationsmæssige interesser.

Sektionskontingent

Kontingentet til sektionen fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingent er fastsat til at udgøre 6.000 kr. i 2010.

Område
1358 København K

Steno Museets Venner

Venneforeningens formål er at støtte museets virke gennem forskellige aktiviteter i samarbejde med museets medarbejdere.

Foreningen udgiver medlemsbladet Stenomusen 4 gange årligt, samt en serie af publikationer om videnskabshistoriske emner, f.eks. med tilknytning til museets særudstillinger.

MEDLEMSGODER
# Gratis eksemplar af foreningens bogudgivelser
# Medlemsbladet tilsendes direkte

Desuden giver et personligt medlemsskab:

# Gratis adgang til museet
# 15 kr. i rabat til planetarieforestillinger
# 10 % rabat ved køb i museumsbutikkern

MEDLEMSSKAB
Indmeldelse i foreningen kan ske på museet, via email til foreningens kasserer på dmliZWtlLnJlaW5oYXJkdEBza29sZWtvbS5kaw==, eller ved at skrive til:

Steno Museets Venner
Kassereren
M.C. Holsts Vej 3
8270 Højbjerg

Husk at angive hvilken type medlemsskab der ønskes!

KONTINGENT

Personligt medlemsskab, årligt 170 kr.
Personligt, livsvarigt medlemsskab 2.000 kr.
Ægtepar/samlevende, årligt 250 kr.
Institutionsmedlemsskab, årligt minimum 200 kr.
Område
8270 Højbjerg

STF - Sjællands Tandlægeforening

Sjællands Tandlægeforening, der er en kredsforening under Dansk Tandlægeforening omfattende tandlæger, som udøver virksomhed inden for Frederiksborg, Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms amtskommuner (med undtagelse af øerne Lolland, Falster og Møn), har til formål at virke til fremme af de særlige interesser, der knytter sig til udøvelse af tandlægegerning inden for kredsens område.

Udover det til DTF foreskrevne kontingent betales til kredsforeningen et årligt kontingent, der fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det kommende år.
Område
3650 Ølstykke
(Viser 901 til 910 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk