STOP - Scandinavian TV Organisations Against Piracy

STOP er en forkortelse for Scandinavian Tv-Organisations against Piracy, og vi arbejder på vegne af tv-selskaberne med at forhindre og bekæmpe pirateri mod selskaberne. STOP er samarbejde mellem flere tv-udbydere, deraf navnet. I Danmark arbejder STOP for Canal Digital, Boxer og YouSee. Vi arbejder bl.a. med:

* At informere om risikoen ved at bruge piratudstyr. (F.eks. risikoen for politianmeldelse og retsforfølgelse).
* At opspore og retsforfølge personer, der skaffer sig uautoriseret adgang til betalingskanaler - f.eks. med piratkort.
* At få dansk lov til at beskytte rettighedshaverne bedst muligt.

Derfor er pirateri et problem

Tv-pirater bruger en vare, som andre mennesker har brugt tid og kræfter på at fremstille. Det går både ud over tvselskaberne og de, som har bidraget til programmerne. STOP har vundet mange sager Vi har gennem årene opsporet og ført retssager mod hundredvis af tv-pirater. Både hustande med et enkelt ulovligt tv-kort og folk, der har solgt tusindvis af piratkort. Desuden har vi jævnligt sager mod caféer og restauranter, der uden at betale for det viser betalingskanalernes udsendelser for deres gæster.

Hvem arbejder for STOP

For at kunne opspore og retsforfølge tv-pirater har STOP brug for medarbejdere med en bred vifte af kompetencer. Vi er bl.a. tidligere politifolk, jurister og IT-eksperter.

Område
2600 Glostrup

Studentervæksthus Aarhus

I Studentervæksthus Århus får du hjælp til at

* Starte din egen virksomhed
* Udvikle en idé
* Finde folk med en idé, der mangler lige netop din viden
* Finde ud af, om iværksætteri er noget for dig

Helt gratis får du adgang til

* Personlig coach
* Iværksættercaféer og ekspertviden
* Projektarbejdsplads i professionelt kontormiljø
* Netværk af studerende med interesse for iværksætteri og entrepreneurship

---
Kender du til en erfa-gruppe, vi ikke har fået med? Skriv til os på bW5hQG5ldHZhZXJrc3BvcnRhbGVuLmRr

Område
8200 Aarhus N

SundhedsRådet

SundhedsRådet er en paraplyorganisation for komplementær/alternativ behandling i Danmark og arbejder for

* En helhedspræget forståelse for sundhed og sygdom i et ligeværdigt samarbejde med det etablerede sundhedssystem
* At integrere komplementær/alternativ behandling i den offentlige sektor i et ligeværdigt samarbejde
* At den enkelte borger har valgfrihed mellem komplementær/alternativ behandling og konventionel behandling på lige økonomiske vilkår

SundhedsRådets formål
at udbrede kendskabet til og forståelsen for komplementær/alternativ behandling som behandlingsformer, der virker sundhedsfremmende ved at understøtte kroppen og sindet og dermed klientens egne helbredende kræfter

at gøre komplementær/alternativ behandling synlig for borgerne

at arbejde for forskningsdesign, som passer til holistiske behandlingsmetoder

at formidle viden om og repræsentere komplementær/alternativ behandling overfor politikere, offentlige myndigheder, andre sundhedsorganisationer og internationale relationer
Område
7100 Vejle

SVAT - Svagstrømsteknisk Veteranforening Aarhus Teknikum

SVAT, som er en forkortelse af 'Svagstrømsteknisk Veteranforening Aarhus Teknikum', er stiftet af tidligere studerende på Svagstrømsteknisk afdeling på Ingeniørhøjskolen Aarhus Teknikum.

SVAT tilbyder adgang til et netværk, hvor alle ud fra en fælles baggrund har udviklet forskellige faglige og ledelsesmæssige kompetencer indenfor en bred vifte af brancher. Som medlem af netværket har du mulighed for på møder at diskutere arbejde, teknik og virksomheder, høre foredrag, komme på virksomhedsbesøg og meget andet. Men du har også adgang til SVAT's kartotek og derved adgang til, når det er nødvendigt, at kontakte en i netværket, som du har behov for at diskutere en sag eller f.eks. et firma med. Som med alle netværk er det en forudsætning at vi er tilstrækkeligt mange til at kunne tilbyde mangfoldighed, men ikke flere end vi har mulighed for at kende hinanden. En anden forudsætning for at netværket fungerer, er at medlemmerne i et rimeligt omfang deltager på møderne, dels så vi kan arrangere spændende indslag og dels så vi får lejlighed til at lære hinanden at kende. Det er derfor vi vil opfordre dig til at gå aktivt ind i SVAT, så vi kan få et godt og levende netværk, hvor der både er plads til 'de gamle' og plads til fornyelse. Netværket fungerer bedst når det bliver brugt, og hvis du i en periode ikke føler at du har tid til at dyrke netværket, risikerer du at netværket ikke længere er der når du får brug for det.

Da svagstrøms- og stærkstrømsteknisk linie senere blev nedlagt og elektroteknisk linie blev oprettet, har vi valgt at Ingeniører fra følgende linier kan optages som medlemmer: svagstrøms-, stærkstrøms og elektroteknisk linie fra Ingeniørhøjskolen i Århus.

SVAT har eksisteret i mere end 10 år, men formålet med foreningen er stadig: At opretholde kontakten efter endt studium. At kunne trække på et fagligt netvrk med hjælp til selvhjælp.

Vi vil gerne være flere aktive, så er du interesseret i at melde dig ind i foreningen og derved få en mulighed for at hilse på gamle kollegaer og studiekammerater eller vil du bare gerne høre mere, kan du kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne.

Område
8940 Randers SV

Sydøstjyllands Vognmandsforening

Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesse og til opnåelse af dette skal foreningens blandt andet gennem sund konkurrence søge tilvejebragt et godt sammenhold mellem vognmandsbranchens udøvere og i øvrigt på enhver måde virke for at sikre medlemmernes de bedst mulige betingelser for udøvelsen af deres erhverv.

Medlemmer af Sydøstjyllands Vognmandsforening arbejder for at skabe det bedst mulige kollegiale sammenhold. Foreningen er optaget under Dansk Transport og Logistik, som er medlem af Dansk Erhverv.

Det kollegiale sammenhold hviler bl.a. på det lokale netværkssamarbejde samt iagttagelsen af de "Etiske Normer for Dansk transport og Logistik".

Hvem kan blive medlem

Som medlemmer kan optages enhver, der fra sit forretningssted i Danmark driver lovligt erhverv som vognmand og som har en væsentlig berettiget erhvervsmæssig interesse i medlemskab.

Faktuelle forhold

Sydøstjyllands Vognmandsforening tæller ca. 250 medlemsvirksomheder geografisk beliggende fortrinsvis inden for det tidligere Vejle Amt og er først i 2000-tallet dannet som en fusion af 7 lokalforeninger, centreret omkring Horsens, Vejle, Kolding og Fredericia.

Foreningen arrangerer 3-4 lokale medlemsmøder om året, hvor emnerne er orientering om aktuelle forhold, virksomhedsbesøg, studieture m.v.

Medlemsmøderne bidrager ligeledes til at udvikle faglige og sociale netværk mellem medlemmerne.

Sydøstjyllands Vognmandsforening har truffet aftaler med en række lokale og landsdækkende leverandører til branchen, hvorved medlemmerne tilbydes gunstige indkøbsbetingelser. Derudover arbejder man sammen med DTL for en god kontakt til en række af branchens leverandører med fordelagtige indkøbsaftaler.

Hvordan bliver jeg medlem?

Kontakt et bestyrelsesmedlem eller servicekontoret og få tilsendt indmeldelsesskema samt yderligere informationsmateriale.

Indmeldelse i Sydøstjyllands Vognmandforeningen omfatter automatisk medlemskab af landsforeningen Dansk Transport og Logistik samt Dansk Erhverv.

Område
6580 Vamdrup

Sydvestjysk Fåreavler Forening

Foreningens formål er at udvide medlemmernes viden og kendskab til fårehold/avl. Dette skal ske ved blandt andet at videregive oplysninger om fåreavl, heriblandt om sygdomme hos får, samt medvirke til bekæmpelse af disse.

Alle som er interesseret i fårehold kan blive medlem. Medlemskab af foreningen opnås ved at indbetale det af bestyrelsen fastsatte kontingent.

Medlemsskab af Sydvestjysk Fåreavler Forening

Indmeldelse ved henvendelse til foreningens kasserer:

Kent Andersen
Tlf. 75864321 / 25510602
a25hc0B2b3JrYmFra2VyYnJ5Z2h1cy5kaw==

Kontingent kr. 175 årligt

Medlemmer kan gratis annoncere på foreningens hjemmeside med køb og salg af får og brugte artikler til får.
Der kan annonceres højst 1 måned. Herefter slettes annoncen automatisk, og man skal henvende sig igen, hvis annoncen skal fortsætte.

Køb og salg annoncer sendes via mail til:

bHVuZGdhYXJkZW5AYmJzeWQuZGs=
Område
6818 Årre

Sydvestjysk Udviklingsforum

Sydvestjysk Udviklingsforums formål er:
* at være dagsordenssættende og initiativtagende i en bred vækstdiskussion på tværs af kommunegrænserne i den sydvestjyske region
* at drøfte initiativer til vækst og udvikling inden for turisme og øvrige erhverv i den sydvestjyske region, herunder udviklingsaktiviteter i udkantsområderne
* at fremme erhvervs- og turistmæssig fornyelse og vækst i den sydvestjyske region gennem dialog og samarbejde
* at varetage fælles erhvervs- og turistmæssige interesser i forhold til det regionale og nationale niveau

Sydvestjysk Udviklingsforum er en fælleskommunal forening. Medlemmerne er Tønder, Vejen, Varde, Esbjerg og Fanø kommuner.

Foreningen blev etableret i forbindelsen med et bestyrelsesmøde d. 12. januar 2007. Sydvestjysk Udviklingsforum har bl.a. til opgave at initiere og sikre gennemførelse af initiativer, der kan være med til at styrke vækst og udvikling samt gode rammer i den Sydvestjyske del af regionen på erhvervs-, bosætnings-, uddannelses- og turismeområderne.

Udover medlemskommunerne vil der være et tæt samarbejde med de fem kommuners Turist- og Erhvervsråd, der løbende bidrager med konkrete forslag.

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad Netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
6700 Esbjerg

TØF - Transportøkonomisk Forening

TØF - Transportøkonomisk Forening - er en uafhængig forening, der på tværs af transport-formerne er et fagligt forum - hvor viden, erfaringer og ledelsesmæssige kompetencer udveksles og formidles inden for transportpolitik, logistik og værdikæder, transportteknik, -økonomi, -forskning og -uddannelse.

TØF har siden stiftelsen i 1969 opnået en central placering som debatforum og dagsordensætter af en kvalificeret debat inden for transportens univers.

TØF's faglige og politiske områder omfatter:

- persontrafik
bil, bus, bane, fly, taxi, lette transportmidler, cykel og gang
- godstransport
vej, bane, søfart, luftfart, lokal distribution
- logistik
supply chain, intern transport & lager, logistikkoncepter
- infrastruktur
veje, jernbaner, passager- og godsterminaler, havne, lufthavne, IT
- trafikpolitik
Folketingets, ministeriernes, regionernes, kommunernes og EU's håndtering af trafik, transport & logistik

Medlemsfordele
Et medlemskab af TØF giver adgang til en række medlemsgoder:

* information om konferencer arrangeret af TØF
* mulighed for deltagelse i TØF's møder
* rabat på deltagelse i TØF's konferencer og arrangementer
* mulighed for at se indlægsholdernes præsentationer fra afholdte konferencer
* stemmeret på TØF's generalforsamling

Medlemskreds
TØF har ca. 1200 medlemmer, som dækker hele transportsektoren:

- Statslige, regionale og kommunale organisationer og myndigheder
- Transporterhvervets brancheorgansationer
- Transportoperatører, land-, sø-, lufttransport og -trafik
- Virksomheder indenfor lager, distribution og logistik
- Leverandører til transportsektoren - land-, sø- og lufttransport
- Rejsearrangører og andre transportformidlere
- Transportforskere, konsulenter og rådgivere
- Politikere og andre interesserede enkeltpersoner

Kommercielle aktiviteter til gavn for enkeltvirksomheder falder ifølge TØF's vedtægter uden for foreningens formål.

Generalforsamling
TØF's generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.

Nyhedsbrev
Udsendes løbende for at orientere om TØF's konferencer og arrangementer.

Kontingent
Årskontingentet opkræves i august/september måned.

Kontingentsatser for konferencesæsonen 2007 - 2008:
Firmamedlem kr. 2500
Firmamedlem/ ubegrænset antal medarbejdere kr. 9500

Personligt medlem kr. 500
Pensionister kr. 200
Studerende kr. 100

Firmamedlemskab findes i to forskellige udgaver. En udgave til kr. 2500 giver ret til, at op til 5 medarbejdere i firmaet noteres på navn i TØF's medlemsregister. Den anden udgave til kr. 9500 giver ret til, at et ubegrænset antal medarbejdere kan noteres i TØF's medlemsregister, og få del i TØF's medlemsgoder.

Jeg vil gerne være medlem af TØF

TØF's mailservice
TØF's mailservice, åben for både medlemmer og ikke-medlemmer, gør det muligt at modtage nyheder fra TØF pr. mail, bl.a. med oplysninger om kommende TØF-konferencer. Tilmeld dig på vores hjemmeside.

Område
1256 København K

Tønder Byggeforening

Foreningens formål er, at skaffe billige, sunde og smukke boliger ved erhvervelse eller opførelse af huse, som udlejes eller sælges til rimelige priser.

Det enkelte medlem har overfor selskabet krav på at komme i betragtning ved udleje og salg af ejendomme fremfor ikke-medlemmer, og den medlemmet engang tildelte lejlighed eller hus er det fuldt berettiget til at beholde, sålænge det overhovedet efterkommer sine forpligtelser, efter bestyrelsens fastsættelser eller nærværende vedtægter.

Herunder efterkommer pligten til renholdelse af trappegange og gårdsplads.

Renholdelse af have påhviler beboerne af stuelejlighederne.

Bestyrelsen er berettiget til at få foretaget rengøring m.v., når bestyrelsen skønner det nødvendigt.
Område
6270 Tønder

Talenterne

TALENTERNE er FRR's karrierenetværk for unge på vej til at blive registreret revisor - lige fra revisorelever til studerende på cand.merc.aud.

Formålet med TALENTERNE er:

* At tilbyde attraktive aktiviteter til unge under uddannelse til registreret revisor
* At skabe et fagligt og socialt fællesskab mellem de unge
* At støtte og motivere de unge i deres karriereforløb
* At øge revisionsvirksomhedens værdi og konkurrenceevne via velkvalificerede yngre medarbejdere

Medlemsfordele

TALENTERNE er et rigtig godt tilbud til dig – og til den virksomhed du er ansat i. TALENTERNE sørger for, at du får frisk viden til dit arbejde, og at du i travle perioder har et effektivt netværk til at hjælpe dig med problemstillinger, som dine kollegaer enten ikke kan eller har tid til at klare.

Som medlem af TALENTERNE får du:

* Mulighed for at være med i en netværksgruppe
* Talentmøder, hvor alle talenterne samles om noget fagligt og socialt
* TALENTERNE’s nyhedsbrev
* Dvd med Revisorbiblioteket, som opdateres to gange om året
* Bogpakke fra Forlaget Thomson Reuters
* Rabat på studiebøger
* Tilbud på kurser, indbydelser til arrangementer og aktiviteter samt meget andet.

TALENTERNE har desuden samme fordele som FRR’s øvrige medlemmer:

* Revisorbladet, som udkommer fire gange om året
* FRR’s daglige nyhedsbrev, Frrontline
* Kursustilbud fra RevisorAkademi
* Login til hele FRR’s hjemmeside

Derudover kan du som medlem løbende søge råd og vejledning hos FRR og være med til at påvirke udviklingen af foreningens og dermed branchens uddannelsesforhold.
Område
2650 Hvidovre
(Viser 911 til 920 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk