Tandlægeforeningen

Tandlægeforeningen er en organisation, der varetager interesser for alle kategorier af tandlæger i Danmark. Tandlægeforeningen arbejder for, at offentligheden opfatter tandlægefaget som en sundhedsfaglig profession, hvor kvalitet, troværdighed, saglighed, service og dialog er fremherskende værdier, og hvor der er en stor grad af tilfredshed blandt patienterne.
De tilsvarende værdier kendetegner sammen med hurtighed de aktiviteter og serviceydelser, som Tandlægeforeningen tilbyder medlemmerne.

Tandlægeforeningen arbejder som interesseorganisation for alle tandlægefagets kategorier ikke alene for optimale indkomst- og/eller ansættelsesvilkår, men yder også service på andre områder, for så vidt som disse er af betydning for foreningens medlemmer i relation til deres erhvervsudøvelse. Det gælder eksempelvis sundhedspolitik, efteruddannelse, etik, kollegialitet, arbejdsmiljø og ydre miljø.

Med baggrund i foreningens etiske regler og kollegiale vedtægt arbejder Tandlægeforeningen for at udbrede den holdning, at den enkelte tandlæge via sine handlinger ikke alene tager ansvar for sig selv, men også for tandlægefaget som helhed og ikke mindst for patienterne.

Tandlægeforeningen er en fleksibel og lydhør organisation, der i løbende dialog med medlemmerne til stadighed er parat til at omstille aktiviteter og serviceydelser med udgangspunkt i udviklingen i medlemmernes behov og omgivelsernes påvirkninger.

Område
1256 København K

TAT - Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

TAT har pr. 15. januar 2010 845 aktive medlemmer (næsten lige mange kvinder og mænd) fordelt over stort set hele Danmark.

Foreningens formål er, at varetage alle sider af medlemmernes faglige interesser vedrørende ansættelses og pensionsforhold. TATs medlemmer udøver ikke samme fag (erhverv).

TATs formål er endvidere at varetage alle medlemmernes forskelligartede interesser uanset stilling, arbejdsplads eller organisatorisk placering.

Foreningens udøver sin virksomhed gennem delegeretmødet, hovedbestyrelsen, lokalafdelingen og tillidsmændene.

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd støtter ikke politiske partier.

Der findes en lov om bidrag til politiske partier, hvorefter fagforeninger skal respektere og sikre, at medlemmerne selv bestemmer, om de via deres kontingent vil støtte politiske partier og andre partipolitiske formål. Det skal ske ved, at fagforeningen hvert år giver medlemmerne mulighed for at give besked, hvis de ikke ønsker at støtte.

TAT er tilsluttet hovedorganisationen FTF, og FTF er et fællesskab af faglige organisationer, der er uafhængige af partipolitiske interesser. Derfor har Justitsministeriet godkendt, at FTF's organisationer - og dermed TAT - ikke behøver at spørge hvert enkelt medlem eller lægge en blanket herom på hjemmesiden.

TAT opfylder sin pligt ved at oplyse, at medlemmerne ikke giver økonomisk støtte til politiske partier eller partipolitiske formål.

Det er hermed gjort.

Bliv medlem i TAT

Som medlem af TAT får du en lang række medlemsfordele:

* Adgang til digital rådgivning og digitalt diskussionsforum. Som medlem af TAT har du digital adgang til faglig service, når det passer ind i din kalender.
* Adgang til TATs hjemmeside, hvor du løbende orienteres om aktuelle forhold inden for foreningens virkefelt.
* Mulighed for arbejdsløshedsdagpenge og efterlønsydelse gennem Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles -arbejdsløshedskasse (FTF-A).
* Favorable forsikringer gennem tjenestemændenes Forsikring.
* Mulighed for at deltage i en frivillig gruppelivsforsikring, hvor præmien - for tiden 50,00 kr. pr. måned - opkræves sammen med kontingentet.
* Mulighed for at optage lån på favorable vilkår gennem Tjenestemændenes Låneforening.
* Bonus på indkøb via Forbrugsforeningen af 1886.
* Som medlem er du automatisk tilknyttet socialrådgiverordningen i FTF
* Man kan tegne en CO II Helbredssikring på fordelagtige vilkår
* Gratis MasterCard med kredit på 30.000 kr. i CO II Bank (Lån & Spar Bank)
* Mulighed for at leje en feriehytte i Provence til en favorabel pris

TAT har for tiden (januar 2010) ca. 850 medlemmer.

Hvis du ønsker yderligere information om TAT eller indmeldelsespapirer, henvend dig til sekretariatet, gerne på e-mail: dGF0QHJlbW92ZS10aGlzLnRhdC5kaw==

Har du som medlem ændringer i din adresse, tlf.nr., stilling eller lign. bedes du give TAT's sekretariat besked, enten pr. e-mail eller på denne blanket
Område
1153 København K

Taulov Transportcenter

Fredericia-Taulov ligger logistisk i det absolutte centrum af Danmark. Her er de optimale forhold for konkurrencedygtig distribution og produktion.

Formål

Interesseorganisationen skal bidrage til en realisering af Taulov Transportcenters mål gennem styrket samarbejde og koordinering af aktiviteter på tværs af virksomheder og brancher, samt gennem synliggørelse af Taulov Transportcenters aktiviteter.

Infrastruktur

Det er et faktum at at transportstrømmene mellem Norden og kontinentet passerer Fredericia-Taulov. Uanset om det gælder godstransport eller personbefordring. Uanset om det gælder personbil, lastbil eller tog.

Mission og Vision

Taulov Transportcenter har til formål at styrke logistik- og transportområdet i Fredericia.

Taulov Transportcenter har endvidere til formål at udvikle og igangsætte logistikprojekter indenfor og på tværs af sektorer og brancher i kommunen, regionen, nationalt og internationalt.

Taulov Transportcenter skal understøtte og markedsføre transportcenteret bredt som et kraftcenter for koordinering og udvikling af logistik- og transportområdet.


Via konkrete projekter vil TTC synliggøre centeret over for såvel transporterhvervet som transportinteressenter og derved skabe basis for nye samarbejdsrelationer. Det kan f.eks. være via et samarbejde på tværs af brancher om et innovationscenter, der naturligt vil være et videnkraftcenter indenfor logistik og transport.

I Taulov Transportcenter har vi en vision om, at vi vil sikre vores position som det bedste og største vidensnetværk for logistikinteresserede virksomheder i regionen. Taulov Transportcenter vil således:

- Være synlig og have indflydelse på den lokale, regionale og nationale erhvervsudvikling
- Være den betydeligste brobygger til regionens forskningsmiljøer indenfor transport og
logistik
- Være brobygger i forhold til nationale og internationale initiativer
Område
7000 Fredericia

Team Storebælt Svømmevenner

Foreningen er en sammenslutning af svømmeinteresserede, som ved medlemskab og aktiviteter søger at støtte konkurrencesvømmerne i "Team Storebælt" både sportsligt, økonomisk og socialt.

Vi er en forening af frivillige, som blev stiftet for at støtte konkurrencesvømmerne i Korsør svømme- og livrednings klub KSL.

Som konkurrencesvømmer er der rigtig mange "sure" træningstimer, og vi ønsker at være medvirkende til, at svømmerne har gejsten til at træne hårdt. Vi vil styrke det sociale sammenhold blandt svømmerne, gennem træningslejre og arrangementer med sjov og hygge.

Team Storebælts Svømmevenner giver hvert år store tilskud til alle svømmerne. Hvis disse tilskud forsvinder, vil det betyde en øget egen betaling pr. svømmer på mellem 2 - 4000 kr. Derfor kære svømmer og forældre giv og nogle timer af jeres tid, og I vil blive belønnet med guld og blå bølger.
For at blive optaget som medlem fordres bestyrelsens godkendelse. Ethvert nyt medlem skal have udleveret et eksemplar af foreningens til enhver tid gældende vedtægter. Der kan tegnes et personligt- eller familiemedlemskab.

Konkurrencesvømmerne skal, for at få tilskud, være medlem, enten personligt eller familie, samt deltage aktivt i foreningens aktiviteter.
Kontingent udgør det beløb, der til enhver tid er vedtaget af generalforsamlingen, og kontingentet opkræves én gang årligt.

* Foreningen ledes af en bestyrelse på min. fem medlemmer, bestående af formand - kasserer og min. 3 bestyrelsesmedlemmer.

Område
4220 Korsør

Tekniq - Installatørernes organisation

TEKNIQ blev etableret af ELFO og Dansk VVS i 2002 og repræsenterer i dag over 3.000 tekniske installationsvirksomheder inden for el- og vvs-branchen.

Medlemsvirksomhederne omsatte i 2008 sammenlagt for over 40 mia. kr. og havde i alt 40.000 medarbejdere.

TEKNIQ er den fjerdestørste erhvervs- og arbejdsgiverorganisation i Danmark.

TEKNIQ repræsenterer over 3000 tekniske installatører. Men der er plads til flere

Ti gode grunde til at være medlem af TEKNIQ

1. TEKNIQ varetager installationsbranchens interesser udadtil.

Via medlemskabet af TEKNIQ har branchen opnået en betydelig gennemslagskraft overfor politikere, myndigheder og andre organisationer. Et eksempel er, at TEKNIQ har indflydelse på love og regler om byggeriets forhold. Et andet eksempel er, at TEKNIQ har indflydelse på reglerne og administrationen af branchens autorisationssystemer.

2. TEKNIQ sørger for, at medlemsvirksomhedernes vigtigste medarbejdergrupper er overenskomstdækket.

Så skal virksomhederne ikke stå alene i forhold til fagforbundet, og problemer og uoverensstemmelser kan løses så let og konstruktivt som muligt. Ved forhandlingen af TEKNIQs overenskomster er der lagt vægt på at tilgodese dagligdagen i installationsvirksomhederne. Der er taget særligt hensyn til, at det meste arbejde udføres hos kunden og ikke, som i de fleste øvrige brancher, på virksomhedens egen adresse. Der er også lagt vægt på behov for kvalitet og relativt korte opsigelsesvarsler. En medlemsvirksomhed kan altid få hurtig og kvalificeret rådgivning om alle spørgsmål i forhold til overenskomster og ansættelseslove.

3. Juridisk rådgivning.

Gennem TEKNIQ’s juridiske rådgivere kan virksomheden altid få svar på spørgsmål, der vedrører byggejura, kontrakter, forsikring m.v.

4. Vejledning om virksomhedens drift.

Medlemsvirksomhederne får tilbud om regnskabsanalyse og andre værktøjer til at styrke virksomhedens drift.

5. Aktuel information.

TEKNIQ sørger for, at medlemsvirksomhederne får løbende information om nye love, regler og tilbud m.v., så virksomheden skal bruge så lidt tid som muligt på at holde sig ajour. Ved at bruge TEKNIQs hjemmeside kan man hele tiden få et overblik over de nødvendige informationer, ligesom man kan benytte en lang række blanketter, skemaer, ansættelseskontrakter m.v.

6. TEKNIQ varetager branchens uddannelsespolitiske interesser.

Den vigtigste opgave er, at sørge for en løbende udvikling og fornyelse af lærlinge- og efteruddannelserne for svende.

7. Kompetenceudvikling og netværksdannelser.

TEKNIQ`s udviklingsafdeling tilbyder løbende relevante dagseminarer og korte og længerevarende kursusforløb for virksomhedsejere og ledende medarbejdere ligesom der findes mulighed for at deltage i teknisk/faglige interessegrupper, erfa-grupper og netværksdannelser.

8. ELFO og Dansk VVS' kredsforeninger.

ELFO og Dansk VVS er opdelt i 21 henholdsvis 16 kredsforeninger, som varetager lokalbetonede interesser såsom medlemsmøder, kurser, foredrag, studieture og sociale arrangementer. Her mødes branchen til inspiration, ideudveksling og faglig udvikling.

9. Fagblade.

TEKNIQ udgiver fagbladene Electra og Dansk VVS, som videregiver information om nye tendenser inden for branchen og de udviklingsmuligheder det medfører.

10. Fordele og faglige fællesskaber.

Medlemsskabet af TEKNIQ giver fordele til virksomheden i form af blandt andet rabataftaler og forsikringsforhold. For kunderne er dit medlemsskab også en fordel, idet virksomheden er tilsluttet TEKNIQs ankenævn og garantiordning. Sidst men ikke mindst giver medlemsskabet af TEKNIQ mulighed for at deltage i faglige fællesskaber. Læs mere om sektioner og faglige interessegrupper.

TEKNIQs mål, værdier og arbejdsområder
TEKNIQ er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for installationsbranchen. Vi yder medlemmerne den bedst mulige service og søger med udgangspunkt i vores styrker den størst mulige politiske indflydelse.

Vores medlemmer er alle typer af installationsvirksomheder inden for el og VVS - fra små enmandsvirksomheder til store virksomheder med op til flere tusinde medarbejdere.

Lige som vores medlemmer kan kendes på høj kompetence og høj faglig profil, så skal også TEKNIQ som den største erhvervsorganisation inden for tekniske installationer være præget af værdier som kompetence og medansvar.

Den tekniske installationsbranche er vant til konstant at møde nye udfordringer. Vi tager udfordringerne op og bidrager dermed til at udvikle det danske samfund. Vi ønsker at sætte vores præg på de emner, hvor TEKNIQ har en særlig viden og kompetence. Det er en selvfølge, konstant at søge efter nye muligheder og løsninger på konkrete og overordnede problemer.

Det er vores mål at fastholde positionen som landets mest kompetente partner, når det gælder emner, der kan relateres til vore medlemmers interesser eller arbejdsområde.

TEKNIQ er også et kompetencecenter
Vi er med i forreste række som et stærkt kompetencecenter når det gælder viden om, hvad vores medlemmer arbejder med til dagligt. Det betyder et højt fagligt niveau med overblik over muligheder, regler og sammenhænge, hvor medlemmer og andre kan hente råd og inspiration.

Vi lægger stor vægt på at rådgive medlemmerne bl.a. inden for tekniske, juridiske, politiske og uddannelsesmæssige spørgsmål.

Vores tekniske medarbejdere repræsenterer den tekniske installationsbranche i en lang række udvalg og arbejdsgrupper, hvor man udarbejder standarder og regler for det el- og VVS-tekniske område.

Installatørerne gennemgår grundige og bredt funderede uddannelser for at kunne opnå autorisation. Derfor er der en lang tradition i branchen for at stille store krav til uddannelse. Vi er meget aktive i samspillet med Undervisningsministeriet og de tekniske skoler i forbindelse med udformningen af uddannelserne til elektriker, elmontør, VVS-montør med tilhørende specialer samt installatøruddannelserne.

TEKNIQ har indgået de mest konkurrencedygtige overenskomster med elektrikeres, VVS-montørers og andre medarbejdergruppers organisationer. Vi har et godt samarbejde med lønmodtagerorganisationerne og søger i samarbejde efter nye overenskomstmodeller, der lever op til de skiftende krav, som udviklingen stiller.

TEKNIQ er en del af Dansk Arbejdsgiverforening.

----
På Netværksportalen har vi mange lignende netværk og erfa-grupper i vores database. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
2600 Glostrup

Teknisk Landsforbund

TL er en moderne faglig organisation for kreative teknikere, designere og konstruktører. Vi har ca. 30.000 medlemmer. Under TL hører også Teknikernes A-kasse, TAK.

Som medlem af Teknisk Landsforbund er du del af en mangfoldig organisation. Vores medlemmer kommer fra mange forskellige faggrupper inden for teknik, design, formgivning og konstruktion. Fælles for medlemmerne er deres kreativitet, innovation og evne til at skabe. Det er det, som TL har til formål at understøtte og synliggøre.

De forskellige faggrupper er knyttet til 16 landsdækkende udvalg, hvor du kan danne netværk, hente faglig inspiration og følge med i hvad der sker inden for dit fag.
Læs mere om udvalgene

TL har ni lokalafdelinger fordelt over hele landet. Her kan du få personlig hjæp og vejledning.

Det kan du bruge TL til

* Faglige netværk
* Kurser og kompetenceudvikling
* Juridisk og faglig bistand
* Lønforhandling
* A-kasse
* Økonomiske fordele i form af medlemstilbud

Område
1358 København K

Textilforeningen - En forening for alle der har interesse i textil

Forenings formål er at fremme medlemskredsens kendskab til og forståelse for produktion, drift, handel, design, logistik, kvalitet, miljøforhold, IT, forskning, uddannelse og i øvrigt alle områder, som måtte være af betydning for tekstil- og beklædningsbranchen.

Foreningens formål er endvidere at arbejde for kontakt imellem medlemmerne samt mellem medlemskredsen og andre foreninger, institutioner og brancheområder.

Foreningens formål søges opfyldt gennem aktiv kommunikation til medlemmerne, afholdelse af møder med foredrag og diskussioner, gennemførelse af virksomhedsbesøg og studierejser, deltagelse i nationale og internationale fællesarrangementer, repræsentation i aktuelle nævn, udvalg, bestyrelser m.m.

Bestyrelsen kan nedsætte sektioner for forskellige interesseområder til opfyldelse af foreningens formål.

Medlemskab

I foreningen kan optages personer, firmaer, institutioner, foreninger og organisationer med interesse i tekstil- og beklædningsbranchen.
Som æresmedlemmer kan på foreningens generalforsamling udnævnes medlemmer , der har indlagt sig særlig fortjeneste indenfor foreningen.
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
Foreningens medlemmer kan rekvirere en medlemsliste ved henvendelse til foreningen.

Område
7400 Herning

Textilpartner

TextilPartner er et samarbejde mellem selvstændige vaskerier om fælles servicering, indkøb og markedsføring. Vi er geografisk fordelt over hele Danmark og leverer herved landsdækkende vaskeservice med lokal betjening, således at alle afdelinger af din virksomhed opnår samme tætte kontakt til sit vaskeri.

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER

Tilsammen dækker vores partneres ydelser bredt, faktisk så bredt at TextilPartner kan tilbyde totalløsninger, der imødekommer de forskellige behov vores kunder har til vask, udlejning og levering af tekstiler.

TextilPartner vasker og udlejer tekstiler til hotel- og restaurationsbranchen særskilt eller som pakkeløsning:

Kokke- og tjenertøj, viskestykker, servietter, duge, sengelinned og håndklæder

TextilPartner udlejer, vedligeholder og udskifter måtter, skræddersyede til jeres virksomhed:

Størrelse og udformning efter behov, farver efter ønske, med og uden jeres logo, mindre rengøring, mindre slitage, sundere og mere hygiejnisk indeklima

TextilPartner finansierer, tilpasser, profilerer, udlejer og sælger funktionelt arbejdstøj til:

Plejesektoren, Fødevaresektoren, Rengøringssektoren, Industrien, Håndværksfagene og mange flere

Hver for sig er vi moderne virksomheder med stærk lokal forankring og et indgående kendskab til det omliggende nærområdes karakteristika, specielle udfordringer og ønsker. Sammen løfter vi opgaver for vores større kunder, der nyder kombinationen af den mindre virksomheds omhu og ekstra høje serviceniveau – og det landsdækkende samarbejdes muligheder for servicering af virksomheder og forretningsenheder overalt i Danmark.

Konceptet er ligetil: Lad TextilPartner sørge for dine tekstiler. Vi sammensætter løsningen præcis, som du vil have den, henter og leverer – og lader dig fokusere på din kerneforretning.
Område
9220 Aalborg Øst

Thisted Handels- & Industriforening

Thisted Handels- og Industriforening er stiftet i 1866 og er detailhandlens, industriens og serviceerhvervenes egen forening. Foreningen modtager ikke offentligt tilskud og drives således som en ren medlemsfinansieret virksomhed. Formålet er at markedsføre Thisted by inden for handel, uddannelse og erhverv.

Foreningen har i dag godt 200 medlemmer.

Foreningen har et tæt samarbejde med Centerforeningen for J.P Jacobsen Center omkring markedsføring af byen og i særdeleshed handelslivet i Thisted.

Oplev Thisted

Thisted er en spændende og dynamisk handelsby, der ligger smukt ved Limfjorden og tæt på Danmarks første Nationalpark i Thy. Byens hyggelige gågade med over 70 store og små forrretninger har en charmerende blanding af nyt og gammelt, mange nyindrettede butikker og ikke mindst det store nye J. P. Jacobsens Center lige ved byens torv. På havnen kan du spise med udsigt til lystbådehavnen, og du kan promenere langs kystvejen.

Thisted har alt, hvad du har brug for. Masser af specialbutikker, tøjforretninger, kædeforretninger og dagligvarebutikker. Når sulten melder sig, er der hyggelige cafeer og restauranter, og Limfjorden giver byen lys og luft.

I Thisted møder du et rigt kulturliv, og der er ofte arrangementer i byen. Se i hvornår der næste gang er musik, teater eller marked i byen.

Der er gode p-muligheder - udover den store parkeringskælder under J. P. Jacobsens Centeret, er der mange p-pladser i bymidten. Se kortet, som du også kan printe ud.

Vi glæder os til at se dig i Thisted!
Område
7700 Thisted

Thy-Mors Lærerkreds

Kredsen har ca 1200 medlemmer og dækker Thisted og Morsø kommuner.
Kredsstyrelsen består af 6 personer.
En formand, næstformand og 4 kredsstyrelsesmedlemmer.
Kassereren er valgt af kredsstyrelsen.

Meld dig ind

Bliv medlem af Danmarks Lærerforening Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du opnå en række medlemsfordele.
Sådan gør du

For at blive medlem skal du udfylde en indmeldelsesblanket. Studerende skal udfylde en særlig indmeldelsesblanket for studerende. Du finder begge blanketter i linkboksen. Du kan printe blanketterne og sende dem med posten eller udfylde blanketten elektronisk og sende den med en e-mail.
Meld dig ind via kredsen

Der er to undtagelser: Hvis du er ansat i Københavns Kommune, skal du melde dig ind gennem Københavns Lærerforening. Hvis du er ansat ved det offentlige skolevæsen i Grønland, skal du melde dig ind i IMAK (Grønlands Lærerforening)

Før du melder dig ind, bør du læse mere om vilkårene i foreningens vedtægter, som du finder i linkboksen.

I Danmarks Lærerrforening har vi almindelige og særlige medlemmer
Almindelige medlemmer

I denne gruppe optager vi ansatte inden for Danmarks Lærerforenings aftale- og overenskomstområde i staten, regionerne, kommunerne, selvejende eller private institutioner/virksomheder.


Ansatte ved:
de danske skoler i Sydslesvig
Københavns kommunes skolevæsen
Frederiksberg kommunes skolevæsen

Undervisere ved det offentlige skolevæsen i Grønland

Personer der er læreruddannet eller har eksamen som ernærings- og husholdningsøkonom, professionsbachelor i ernæring og sundhed (PB-er) eller tilsvarende uddannelse fra et andet land og søger stilling inden for Danmarks Lærerforening aftale- og overenskomstområde.

Personer der er beskæftiget med undervisning,rådgivning eller ledelse, hvor jobbet er omfattet af en overenskomst med Danmarks Lærerforening.

Lærerstuderende eller studerende (PB-er) i ernæring og sundhed.

Pædagogiske medarbejdere ansat på husholdnings- og håndarbejdsskolerne.

Personer, der er beskæftiget inden for ernærings-, sundheds- og husholdningsøkonom (PB) relevante arbejdsområder.
Særlige medlemmer

I denne gruppe optager vi lærere ansat ved det offentlige skolevæsen på Færøerne.

Vi optager også personer, som ikke har ret til at være almindelige medlemmer.

Særlige medlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Medlemsservice

Kontakt Thy-Mors Lærerkreds tlf. 97925222 hvis du har kommentarer til vort arbejde eller søger hjælp.
Område
7700 Thisted
(Viser 921 til 930 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk