Thyborøn Havns Fiskeriforening

Thyborøn Havns Fiskeriforening blev stiftet 23. oktober 1929. Foreningens medlemmer består af partsfiskere og fartøjsejere og er medlem af Danmarks Fiskeriforening. Foreningen er Danmarks største lokalforening, medlemstallet er pr. 1. januar 2009 - 305 medlemmer.

Foreningens formål er at virke til fiskeriets fremme for foreningens medlemmer. Derfor har foreningen tilknyttet en konsulent der kan rådgive fiskerne i forbindelse med lovgivningen indenfor fiskeriet, tilskud til modernisering, indsættelse af fartøjer og anden rådgivning.

Administrationen hjælper fiskerne med at søge de relevante tilladelser for det ønskede fiskeri. Ligeledes med til at administrere fiskeripuljen Dansk Puljefiskeri, hvor mange af foreningens medlemmer er samlet. Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab administreres også af foreningens ansatte.

Thyborøn Havns Fiskeriforenings bestyrelse er ligeledes bestyrelse for Thyborøn Havns Frivillige Dagpengeordning, en ordning hvor kutterejere solidarisk dækker arbejdsgiverperioden ved sygdom.Ordningen er pt. kontingentfri og der optages ikke nye medlemmer

Thyborøn Havns Fiskeriforening er medejer af selskabet Pack and Sea A/S.
Pack and Sea er et fælles kasseselskab oprettet i 2006. Selskabet står som ejere og udlejere af langt de fleste fiskekasser der er i omløb i Danmark.

Thyborøn Havns Fiskeriforenings historie
Baseret på Per Fischer Nielsens ”Fra nødhavn til storhavn”, Ellen Damgaard og Pul H. Moustgaards ”Thyborøn mellem hav og politik” Knud Møller Madsens ”Agger – Krik Fiskeriforening i 100 år”.

Erhvervets baggrund
I 1890 blev den første skibsbro anlagt i Thyborøn af Gregers Kirk. Denne bro var ikke tiltænkt fiskeriet, men blev alligevel benyttet af de syv fiskere der dengang var registreret i Thyborøn.

I 1906 var antallet af fiskere steget til 25 og Thyborøn blev belønnet med sin første anløbsbro. Det mest udbredte fiskeri var vod fiskeriet med kroglinier, men i den efterfølgende periode gik flere og flere over til snurrevod. I 1914 fik Thyborønfiskerne så sin egen havn godkendt i Folketinget. Der skulle dog gå tre år inden den stod klar. I samme tidsrum blev det planlagt at opføre et sømandshjem i byen.

Den nye havn gjorde at mange fiskere kom til Thyborøn for at benytte denne. Ligeledes blev havnen brugt af mange udefrakommende fiskere under 1. verdenskrig grundet den store fare for granater sydpå. De danske fiskere leverede under 1. verdenskrig fisk til tyskerne og slap på den måde igennem krigen med skindet på næsen. Efter krigen faldt prisen på fisk dog drastisk og mange valgte at sælge deres fisk i udlandet, primært Holland og England. Her faldt priserne dog til et niveau, hvor fragten af fisk blev urentabel. Det førte i 1924 til oprettelsen af Thyborøns første Fiskeauktion. Her blev C.A. Rønn valgt til auktionsmester. I 1928 fik byen en egentlig auktionshal, op til da var fiskene solgt i eksportørernes pakhuse. C.A. Rønn døde i 1929 valget af hans efterfølger betød indirekte stiftelsen af Thyborøn Havns Fiskeriforening.

Stiftelsen af Thyborøn Havns Fiskeriforening
Den første fiskeriforening i Thyborøn blev stiftet allerede i 1918, men var dog ikke særlig aktiv og stod i skyggen af de større og ældre foreninger i henholdsvis Lemvig og Harboøre. Da foreningen til afløser for auktionsmesteren valgte at indstille ældre mænd, sagde havnens fiskere og eksportører stop. De foretrak en yngre auktionsmester der kunne fortsætte arbejdet i en årrække.

Derfor blev der den 23. oktober 1929 indkaldt til stiftende generalforsamling i Thyborøn Havns Fiskeriforening. Den nye forening havde til en start 119 medlemmer mod den gamles blot 30. Laurits Espersen blev valgt til formand for den nystiftede forening, og Thomas Rønn blev valgt til auktionsmester.

1930’erne
I 1934 brød THF sammen med en række fiskeriforeninger i det vestjyske ud af hovedorganisationen Dansk fiskeriforening og dannede Vestjysk Fiskeriforening. Dette skyldes utilfredshed med regulering af den nye engelske kvote på tilførsel af fisk. Flertallet i Dansk fiskeriforening foretrak en månedlig regulering, mens den type fiskeri der blev drevet i Thyborøn kun muliggjorde en halvårlig regulering.

Årtiet blev naturligvis præget af den globale økonomiske krise, der kom som følge af krakket i 1929. Men Thyborønfiskerne var også truet af Thyborønkommissionen der blev etableret i 1937. Dens opgave var at finde en løsning på problemet med sikring af Limfjordstangerne. Foreningen var repræsenteret i kommissionen ved Laurits Espersen, foreningens formand. En af mulighederne for at sikre Limfjordstangerne var en lukning af Thyborøn Havn for i stedet at anlægge en havn i Hanstholm. Dette protesterede Thyborønfiskerne mod med en resolution der udtalte ønske om at besejlingsforholdene i Thyborønkanal ikke måtte forringes. Laurits Espersen og hans bestyrelse stillede sit mandat til rådighed, men et stort flertal støttede dem.

1940’erne
Kommissionens betænkning kom i 1942 men gav ikke noget endegyldigt svar. Medlemmerne havde tre løsningsmodeller og der kunne ikke opnås enighed om et af dem. Det blev dog forslaget med en fuldstændig lukning af kanalen med en 20 km lang dæmning, der kom til behandling i rigsdagen i 1943 Behandlingen trak ud da der blev sået tvivl om rigtigheden af at lukke kanalen. I 1946 sejlede Thyborønflåden til København for at påvirke politikerne og i særdeleshed trafikministeren. Samtidig bakkede pressen op om tiltaget og støttede det. Men sejladsen gav ikke det ønskede resultat og forslaget om en 20 km lang dæmning blev vedtaget.

2. verdenskrig spillede naturligvis også en rolle i fiskernes hverdag. Igen søgte mange kuttere sydfra væk fra minefelterne og til Thyborøn. Al eksport blev afbrudt og tyskerne indskrænkede fiskerne muligheder ved afgrænse fiskerifelter. De fiskere der fiskede udenfor de afgrænsede områder risikerede at blive beskudt eller i værste fald sænket. Priserne på fisk steg derimod som en naturlig konsekvens af det faldende udbud.

1950’erne
Iværksætningen af lukningen af kanalen var endnu ikke påbegyndt og det lykkedes i løbet af 1950’erne at så tilpas meget tvivl hos embedsmændene om spørgsmålet at der i 1957 blev nedsat et Thyborønudvalg. Resultatet af dette udvalgs forhandlinger skulle man dog vente 10 år på men der kom igen gang i udviklingen af Thyborøn Havn.

Fiskeriforeningen kunne i 1954 fejre 25 års jubilæum og medlemstallet var på daværende tidspunkt omkring 600. Ligeledes påbegyndte man i foreningsregi arbejdet for genforeningen af Dansk fiskeriforening og Vestjysk fiskeriforening.

50’erne blev også årtiet hvor begrebet industrifiskeri opstod. I 1954 indsendte kaj Lorentzen og Ove Rønn ansøgning om tilladelse til at opføre en fiskemelsfabrik i Thyborøn. I slutningen af 1955 opnåede man dog tilladelse til at opføre fabrikken på Sydhavnen og hermed opstod Thyborøn Andels fiskeindustri (TAF).

1960érne
Denne side er under udvikling
Område
7680 Thyborøn

TI - Telekommunikationsindustrien i Danmark

Brancheforeningen Telekommunikationsindustrien blev
dannet i 1996 af en række danske teleoperatører som en naturlig følge af den danske teleliberalisering. Som medlem af foreningen kan optages teleoperatører
og de dermed beslægtede virksomheder.
Brancheforeningen Telekommunikationsindustrien er
medlem af Dansk Industri.

Telekommunikationsindustrien repræsenterer
teleoperatører med en samlet omsætning på 41 mia. kr. og 17.700 medarbejdere (i 2008) på et marked i kraftig vækst. Industrien investerede for 9,6 mia. kr. i 2008. Effektive kommunikationsnet er katalysator for det øvrige erhvervsliv, og større udbud og lavere priser er klare kundefordele. Som følge af liberaliseringsprocessen virker danske teleselskaber på forretningsmæssige vilkår i et konkurrencepræget marked på linje med den øvrige industri.

TI`s formål
Telekommunikationsindustrien,TI, er interesseorganisation for teleoperatører og
teletjenesteudbydere i Danmark med fokus på:

- At varetage medlemmernes erhvervspolitiske interesser overfor lovgivningsmagten
og myndighederne.

- At varetage forbindelser til beslægtede organisationer i ind- og udland.

- At drive samarbejdet i branchen og informere om branchens forhold.

- At opretholde og videreformidle krav til medlemmernes forretningsskik.

Fordele ved medlemskab

- Brancheaftaler i stedet for lov, aftaler om mastedeling, SMS, OCH og meget mere.
- Troværdig høringspartner, giver indflydelse på fremtiden.
- Meningsdanner og pressekontakt, TI er flittigt citeret.
- Teleankenævn i drift, det er tillidsvækkende at være tilsluttet.
- Early Warning og indslusning i branchen, myndighederne bruger TI som kontakt.
- Advarselsregister m.v, undgå dårlige betalere.

Målsætning

TI kan kun gøre sin indflydelse gældende gennem en
troværdig og langsigtet dialog om de lovmæssige
rammer, som myndighederne udstikker for
teleoperatørerne i Danmark. Selv om TI's medlemmer
er konkurrenter, har de også fælles interesser.
Branchen må kunne udtrykke sig med én stemme
overfor lovgiverne, ministeriet, Telestyrelsen og øvrige relevante mydigheder, når der er fælles interesser.

Tilsvarende har myndighederne fordel af at have ét
sted at henvende sig med information og
brancheforespørgsler. Det samme gælder for pressen
og offentligheden.

Er man del i denne stemme har man indflydelse og får
information.

Telelovgivningen rummer klare beviser for den tillid,
lovgiverne nærer til branchens evne og motiv til at tale med én stemme. Der er i masteloven, nummerloven og samtrafikloven afstået fra en detaljeret regulering i forventning om at branchen selv
indgår aftaler.

Samarbejde om brancheaftaler giver optimal indflydelse.
Område
1553 København V

Tivoli Erhvervsklub

Som VIP-medlem af Tivolis Erhvervsklub er Carstensens smukke Have rammen om en lang række arrangementer, som du bliver indbudt til gennem året. Med en eksklusiv medlemsskare af virksomhedsledere fra hele landet er fagligheden høj fra dag ét, og Tivolis magiske omgivelser er din garanti for uforglemmelige oplevelser med dine medarbejdere og både gamle såvel som nye forretningsforbindelser.

Relationspleje med sjæl og nerve

Styrk din viden gennem stærke foredrag med fx sundhedsguruen Chris MacDonald, entertaineren Flemming Jensen og den evigt kantsøgende politiske redaktør Henrik Qvortrup. Opdyrk nye forretningsrelationer i den uforpligtende, stemningsfulde atmosfære, som altid følger med et besøg i Tivoli. Og vis dine eksisterende forretningsforbindelser København fra sin allerbedste side fx med:

* VIP-billetter på 1. parket til Tivolis populære Fredagsrock koncerter
– eksklusivt for Erhvervsklubbens medlemmer
* særlige indbydelser til Tivolis sæsonåbninger og premiereforestillinger
* gastronomisk særbehandling på Havens to Michelin-restauranter
* og meget meget mere

Hør mere

Mængden af tilbud og muligheder er mange. Du er velkommen til at kontakte Tivoli Salgsafdeling på 33 75 02 47 eller YnVzaW5lc3NAdGl2b2xpLmRr for at høre mere om, hvilke mulighederne et medlemskab i Tivoli Erhvervsklub giver dig og din virksomhed.

----
Netværksportalen giver et effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
1630 København V

TNL - Tandlægernes Nye Landsforening

Tandlægernes Nye Landsforening organiserer de offentligt ansatte tandlæger. De arbejder i regioner, kommuner, på hospitaler og på landets to tandlægeskoler i Århus og København. På vores hjemmeside kan du finde links, der guider dig videre til din lokale børn- og ungetandlæge og til information om tandpleje. Som tandlæge er der mulighed for at blive medlem, se TNL's aftalepakke, få adgang til ledige stillinger, forsikringsordninger, presseklip og meget mere.

Medlemsfordele

Forsikringer for medlemmer af TNL
PFA-Gruppeliv
TNL har i PFA Pension etableret en gruppelivsforsikring for sine medlemmer.

Familiens basisforsikring, bilforsikring, rejseforsikring m.m.m.
TNL har samarbejde med Runa Forsikring. Runa Forsikring A/S er et forsikringsselskab, som udelukkende forsikrer medlemmer af organisationer, der har indgået aftale med Runa. Særlige rabatter til studerende og pensionister.
Se mere på www.runa.dk eller kontakt dem på tlf. 3332 2200 / cG9zdGthc3NlQHJ1bmEuZGs= 3332 2200.

Du kan sammenligne priser på forsikringer på www.forsikringsguiden.dk
Kontaktperson i TNL: Lene Stenager, 33 14 00 65 / bHNAdG5sLmRr

Øvrige fordele

Forbrugsforeningen
Som medlem af TNL kan du få kontokort til Forbrugsforeningen, der samarbejder med over 4.000 forretninger i Danmark. Når du handler i en af butikkerne i ordningen optjener du bonus - normalt 9%.
Du kan få yderligere oplysninger og tilmelde dig på www.forbrugsforeningen.dk/

Lærernes Indkøbscentral - LIC
Hvis du er ansat på en skole, kan du blive medlem af LIC. I LIC kan du opnå rabat i 1.400 forretninger og du kan få rabat på benzin, fyringsolie mv. Du kan også handle i de to varehuse i Århus og Herlev. Du kan se mere og tilmelde dig på www.lic.dk
Område
6600 Vejen

Together

Vi ønsker med together.dk at lave et anderledes netværk, der skaber nye relationsformer udfra behov og interesser.

På together.dk kan alle voksne - uanset social status søge ligestillede interessegrupper eller venner. Det kan bidrage til at skabe nærværende oplevelser sammen med andre.

Eksempelvis enlige forsørgere, parforhold, singler, studerende, tilflyttere, handicappede, ældre, udlændinge.
Interessegrupper kan være venner til personlig eller faglig udvikling, personer i støttegrupper. mv.

Det er ikke lige let for alle mennesker, at følge med i en verden, hvor gamle samværsformer opbrydes og nye opstår. For nogle mennesker har det betydet, at de er blevet mere isolerede, og for andre, at de har fået et større netværk.

Målgruppen er alle voksne.

---
Vi har den største netværksoversigt i Danmark. Tilmeld DIT netværk i dag!
Område

TOR -Tagpapbranchens Oplysningsråd

TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning af tagkonstruktioner, hvortil der anvendes tagpap, membranbaner eller folier.

TOR har endvidere til formål at værne om og udbygge branchens omdømme gennem saglig oplysning om miljømæssige og forbrugermæssige forhold med relation til branchen.

Dette opnås ved løbende at udgive anvisninger, TOR-anvisning og vejledninger, TOR-vejledning, som tilsendes direkte gennem TOR´s abonnementsordning.

TOR´s abonnenter kan læse/hente anvisninger og vejledninger direkte under "Online-Dokumenter" på vores hjemmeside.

TOR udsender desuden nyhedsbrevet, TOR-Nyt, direkte til abonnenter. Disse kan desuden læses for alle under "Online-Dokumenter".

Med en abonnementsordning fra Tagpapbranchens Oplysningsråd sikrer De, at De er ajour
med den nyeste viden på tagområdet og har de nyeste TOR-anvisninger.

Et TOR-abonnement omfatter:

* 1 sæt TOR-anvisninger.
* 1-2 årlige nyhedsbreve.
* Nye anvisninger efterhånden som de udkommer.
* Samlekassette.

Et TOR-abonnement koster kr. 400,00 excl. moms om året.
Område
2970 Hørsholm

Træelementforeningen

Træelementforeningen er en sammenslutning af danske virksomheder, der fremstiller træelementer til diverse byggerier med kvalitet og godkendte løsninger.

Med anvendelse af træelementer fra et af foreningens medlemmer sikres en veldokumenteret løsning, lang levetid og høj kvalitet.

Træelementforeningens medlemmer opfylder specificerede kvalitetskrav, såsom brand, isolering, fugt, materialer mm.

Baggrund
Anvendelsen af præfabrikerede træelementer har gennem de seneste årtier vundet stadig større udbredelse. Det er ikke længere produktionen der styrer anvendelsen. Individualitet og skræddersyede løsninger er blevet "standard". Kvalitetsikrede elementløsninger er blevet et fleksibelt og konkurrencedygtigt alternativ både til løsninger udført på stedet og til andre konstruktionsformer.
Elementbyggeriets høje grad af præfabrikation giver hurtige montageoperationer og kort byggetid, samt forenkling af planlægningen og kvalitetsikringen på byggepladsen.
Især udførelse af råhuskonstruktioner er generelt en af byggeriets mest vejrafhængige processer, hvor både produktionshastighed og kvalitet i høj grad afhænger af vejret. Anvendelsen af præfabrikerede elementer reducerer denne afhængighed og giver sikkerhed for kvalitet og produktion under kontrollerede forhold.

Grundlag
Iht. DS 413:2003, afsnit 0.2, skal alle træelementer til anvendelse i Danmark være underlagt Træelementkontrollen. Dette gælder i en overgangsperiode indtil de europæiske harmoniserede standarder EN 14732-1/2 foreligger. Alternativt kan benyttes kontrol- eller certificeringsordninger, der måtte blive oprettet med henblik på at opfylde kravene i de kommende harmoniserede standarder. Disse ordninger skal være prænotificerede
Træelementforeningen er en sammenslutning af danske virksomheder, der fremstiller træelementer på fabrik til brug i klimaskærmen, opbygget med bærende dele af træ eller træbaserede materialer.
Foreningen havde stiftende generalforsamling den 24. oktober 2000 og optager kun medlemmer (virksomheder) som er godkendte og optaget i Træelementkontrollen, (TK-ordningen).
Hver virksomhed skal mindst 1 gang om året underkastes kontrolbesøg af en eller flere fra (TK).
Generalforsamlingen som holdes hvert år i marts er foreningens øverste myndighed og hjemsted er formandens adresse.

Formål
Formålet med Træelementforeningen er at fremme anvendelsen af fabriksfremstillede træelementer gennem fælles optræden og medvirke til, at der ikke i branchen udføres dårligt og ukontrolleret arbejde.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor de offentlige myndigheder, institutioner og normudvalg. Endvidere at øge kvaliteten gennem erfaringsudveksling, videnformidling og deltagelse i forsknings- og udviklingsarbejde.
De tilsluttede virksomheder skal opfylder specificerede kvalitetskrav og mindst opfylde krav i overensstemmelse med gældende normer og standard.
Træelementforeningen er en frivillig forening der lige nu tæller ca. 10 medlemmer fordelt over hele landet.
Tilsluttede virksomheder er eneberettigede til at anvende nedenstående indregistrerede kontrolmærke.

Udover (TK) kontrolmærket vil elementerne blive mærket med virksomhedens navn og adresse samt elementkode, således at den fornødne identifikation af træelementerne sikres.
I det moderne byggeri er der en lang række byggetekniske krav, som skal være opfyldt for at sikre bygherre og brugere et tilfredsstillende og lovgivningsmæssigt korrekt byggeri.
Med anvendelse af træelementer fra et af Træelementforeningens medlemmer sikres en veldokumenteret løsning, lang levetid og høj kvalitet. Dette opnås blandt andet ved, at elementerne produceres under tørre kontrollerede forhold og tilpasses de enkelte byggerier, så de konstruktivt, energimæssigt og montageteknisk sikrer lave omkostninger.
Medlemmerne står daglig til rådighed med teknisk service og konsulentbistand for alle der skulle have brug for dette.

Område
9500 Hobro

Træfonden

Fonden er stiftet med midler fra Centralforeningen af Snedkermestre og Møbelproducenter i Danmark, som blev sammenlagt under Træets Arbejdsgiverforening i 1986.

Ifølge Træfondens fundats er det fondens formål at give støtte til:

- Uddannelse
- Rejselegater
- Design og markedsføring
- Projekter og udstillinger
- Andre formål

Projekter eller tiltag skal gavne træ- og møbelindustrien i Danmark, samt dertil knyttede snedkerfaglige og øvrige relaterede områder.

Formål

Træfonden giver støttemidler til projekter, som bidrager til at fremme træ- og møbelindustriens samt snedkerfagets faglige udvikling, herunder design, formidling, uddannelse, produktudvikling, internationalisering m.m.

Den til enhver tid siddende bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger og bevilliger økonomisk støtte i overensstemmelse med fondens formål.

Område
5230 Odense M

Træinformation

Træinformation er en interesseorganisation, der repræsenterer flere end 1300 medlemsvirksomheder og organisationer inden for træhandlen og byggesektoren.

Vores vision er at være den ledende formidler af viden om træ – i forbindelse med brug af træ i byggeri, træarkitektur og om træets miljøforhold – og på den måde udbrede anvendelsen af træ, træprodukter og det træbaserede byggeri.

Træinformation rådgiver og tilrettelægger kampagner, kurser og forskning. Vi målretter vores virksomhed til professionelle i byggesektoren, medier og politiske beslutningstagere.

Vi varetager dine interesser

Træbaseret byggeri er en nødvendighed i en globaliseret verden – økonomisk set, miljømæssigt og for at sikre arkitektonisk innovation. Derfor peger vi på de nye og bedste anvendelsesmuligheder og formidler international træteknisk viden og forskning til vores medlemmer.

Vi tilrettelægger vores arbejde gennem aktiv dialog med vores medlemmer. Og vi sørger for, at du får den nyeste viden via:

• TRÆhåndbøger og TRÆbyggeblade

• Hjemmesider og nyhedsbreve

• Beregningsprogrammer

• Standardløsninger på cad

• Kurser, foredrag og temadage

• Rådgivning, kampagner og forskningsaktiviteter

Medlem af Træinformation
Dit medlemskab giver helt kontante fordele, læs om dem her, og få et overblik over hvilke aktiviteter og udgivelser vi forventer i den kommende tid, se aktivitetsoversigten.

Bliv medlem
Ønsker du at blive medlem af Træinformation,
så læs mere om de fordele du opnår, og tilmeld dig på vores hjemmeside.

Medlemsfordele

Som medlem af Træinformation vil du altid være ajour på træområdet. Du kan få svar på byggetekniske spørgsmål om træ og trækonstruktioner hos vores erfarne teknikere, og vi sender dig løbende information om nye tekniske muligheder, aktuelle anvendelsesområder og de seneste ændringer i lovgivningen.

Et medlemskab af Træinformation giver dig kontante fordele:

• Teknisk rådgivning over telefonen eller pr. mail

• Et eksemplar af alle nye TRÆhåndbøger ved udgivelse

• Elektronisk abonnement på TRÆbyggeblade

• TRÆinfo – Træinformations nyhedsbrev om træ og byggeri

• Medlemsrabat på alle kurser og temadage

• Rabat på TræDIM-beregningsprogrammer og på TRÆcad-bygningsdetaljer

• Medlemsrabat på ekstra TRÆhåndbøger

Det får du ved indmeldelsen

Når du har meldt dig ind i Træinformation, får du tilsendt:

• Alle gældende TRÆhåndbøger

• Direkte telefonnummer og mailadresse til teknisk rådgivning

• Medlemskort med adgangkode til medlemsfordelene på Træinformations hjemmeside
Område
2800 Kgs.Lyngby

Trafikselskaberne i Danmark

Foreningen blev stiftet 1. august 2008. Medlemmerne er de seks trafikselskaber i Danmark.

Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af formanden fra hvert trafikselskab samt næstformanden for Movia.

Formand for Trafikselskaberne i Danmarks bestyrelse er Thomas Kastrup-Larsen, formand for NT.

Foreningen er stiftet for at få et fælles talerør for de danske trafikselskaber. Vi vil arbejde for, at der kommer øget fokus på bussen som sammenhængskraft i den kollektiv trafik i Danmark.
Trafikselskaberne i Danmark vil desuden arbejde for en bedre koordinering mellem trafikformer, højere komfort til pendlere, bedre omdømme, fælles kampagner og produktudvikling samt større incitament til at skaffe flere passagerer for de vognmænd, der kører busserne.

Udvikling

Alle vil styrke den kollektive trafik
– vi gør det!
På trods af den store nedgang i passagertallet generelt i busser i Danmark, dukker der solstrålehistorier op fra rundt omkring i landet. Fra enkelte buslinjer i København og lokalbaner i Nordjylland meldes om flere passagerer. Hvad er det, der går godt? Her på siden kan du få en kort introduktion til de væsentligste initiativer, projekter og forsøg, der allerede er i gang i landets trafikselskaber.

Udvikling er nødvendigt

Trafikselskaberne udvikler hele tiden på området for kollektiv trafik. Både fordi vi vil, men også fordi det er tiltrængt – vi mister passagerer - og fordi det er i tråd med både den politiske vilje og befolkningens ønsker. Alle ønsker at styrke den kollektive trafik, og på denne side kan du se, hvad vi kan løfte inden for de nuværende økonomiske rammer.

Passagermønstre og behov ændrer sig og kræver nye fleksible løsninger for kollektiv trafik. Lovgivning og økonomi ændrer sig og sætter begrænsninger for eller åbner nye nuligheder for den kollektive trafik. Når der åbner sig nye muligheder med ny teknologi, bliver det udnyttet til for eksempel at gøre det lettere at købe billet eller til at benytte internet i bussen.

Trafikselskaberne i Danmark mener:

Vi er nødt til at udvikle den kollektive trafik i takt med samfundet i øvrigt. Kollektiv trafik skal understøtte samfundet og hjælpe os på nogle af de områder, hvor Danmark imødegår de største udfordringer. Kollektiv trafik bidrager samlet set til at

* Understøtte bæredygtig byudvikling
* Skabe bedre bymiljø ved at reducere trængsel
* Reducere støj i byerne
* Mindske udledning af CO2

Udbud

Trafikselskaberne udliciterer bl.a. den kollektive bustrafik og handicapkørsel. Private selskaber indkøber busser og biler og driver garageanlæggene. Det er de private selskaber, som ansætter chauffører og andet personale til at udføre kørslen.Trafikselskaberne har altså ingen busser og ingen chauffører ansat.

Betingelser
Trafikselskaberne bestemmer, hvordan der skal laves udbud på de enkelte ruter. Udbudsbetingelserne bliver udarbejdet i tæt samarbejde med kommuner og region således, at de lokale og regionale ønsker til kørselsomfang, kvalitet og service mv. bliver synliggjort. Ansvarsfordelingen er derfor sådan, at region og kommunerne udmelder ønskede kvalitetskrav, mens trafikselskaberne har ansvar for udbud, den løbende administration og kvalitetsstyring.

I kravspecifikationen fastlægges blandt andet
• Kørselsomfang
• Krav til kørselsmateriel
• Krav til IT-platforme, snitflader mv
• Krav til kvalitet og service
• Krav til samarbejde i kontraktperioden

Trafikselskabernes udbud følger EU-reglerne på området. Udbuddene bliver annonceret i EF-Tidende og på selskabernes hjemmesider, hvor udbudsbetingelserne findes. Her på sitet skal der med tiden være et udbudssite, hvor man kan danne sig et overblik over de udbud, der er i alle selskaber.

Movia arbejder med et helt nyt system til at håndtere udbud, hvor operatører prækvalificerer sig for 3 år ad gangen til at byde. Læs mere under kvalifikationsordning.
Område
2500 Valby
(Viser 931 til 940 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk