Translatørforeningen

Medlemmerne af Translatørforeningen har alle en translatøreksamen eller en kandidateksamen i erhvervssprog. De er autoriserede af den danske stat som translatører og tolke. Titlen er beskyttet, og translatører har eneret til at lave bekræftede oversættelser.

Medlemmerne udfører oversættelsesopgaver af enhver art, blandt andet tekster inden for jura, teknik, økonomi og markedsføring. Endvidere udføres opgaver i forbindelse med lokalisering, tekstning, sprogrevision, kvalitetssikring og andet, med anvendelse af ny sprogteknologi.

Autoriserede translatører og tolke udfører tolkeopgaver for erhvervsliv, domstole og politi.

Formål

Foreningens formål er at varetage de praktiserende translatørers og tolkes erhvervsmæssige og faglige interesser.

Foreningen vil opnå formålet blandt andet ved at virke for:

* At sikre og forbedre medlemmernes muligheder for udøvelse af erhvervet.
* At sikre og forbedre medlemmernes muligheder for udvikling af deres faglige kompetencer, blandt andet gennem efteruddannelse og afholdelse af faglige arrangementer.

Medlemskab

Som medlemmer optages translatører, der driver selvstændig virksomhed (beskikkede translatører og tolke).

Beskikkede translatører og tolke, der er ophørt med at drive selvstændig virksomhed, og som heller ikke er erhvervsaktive som lønmodtagere, kan optages i foreningen som passive medlemmer uden stemmeret og valgbarhed.

Lønmodtagere, der ikke driver selvstændig virksomhed, samt studerende, kan på særlige vilkår optages som medlemmer uden stemmeret og valgbarhed (informationsmedlemskab/ studentermedlemskab).

Et medlem som modarbejder foreningens interesser kan ekskluderes af foreningen. Afgørelsen træffes af bestyrelsen. Denne skal dog forinden sin afgørelse søge forhandling med medlemmet.

Afgørelsen meddeles snarest til det pågældende medlem ved anbefalet brev med begrundelse for eksklusionen. Bestyrelsens beslutning kan indbringes for den nærmest følgende generalforsamling, hvis afgørelse er endelig.

Et medlem der tidligere er ekskluderet kan efter indstilling fra bestyrelsen genoptages i foreningen efter beslutning på en generalforsamling.

Bestyrelsen kan stille forslag om udpegning af æresmedlemmer. Æresmedlemmer uden for medlemskredsen optages uden stemmeret og valgbarhed. Beslutning om udpegning af et æresmedlem træffes af generalforsamlingen med ¾ af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer er kontingentfri.
Område
1127 København K

Trekantområdet Danmark

Foreningen Trekantområdet Danmark er dannet af de seks kommuner i området: Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle.

Vore aktiviteter skal styrke samarbejdet mellem kommunerne om at gøre Trekantområdet til et godt sted at bo og drive virksomhed. Det gør vi gennem projekter, hvor kommunerne samarbejder med erhvervslivet og uddannelser om at gøre rammebetingelserne for virksomheder og befolkningen bedre.

Projekterne er inden for erhverv, uddannelse, transport, planlægning, klima og kultur.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af de seks borgmestre.

Vision og målsætninger

Vision

Trekantområdet er både nationalt og international anset som et vækstområde, hvor rammebetingelser for erhverv og befolkning er helt unikke.
Mission

Trekantområdet skal bidrage til at gøre området kendt i Danmark og Europa, at det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i de seks kommuner i Trekantområdet. Foreningen Trekantområdet skal derfor være katalysator for gennemførelse af konkrete projekter, der bedst løses i fællesskab og som bidrager til vækst, attraktivitet og en bæredygtig udvikling i området. Desuden skal foreningen sikre, at kommuner, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre aktører i Trekantområdet optræder samlet og stærkt overfor eksterne parter.
Mål

Trekantområdet er et vækstområde, der er kendt for et stærkt samarbejde mellem de mange aktører i området. Foreningen Trekantområdets bidrager ved at tage lederskab gennem at:

*
Løbende sikre et solidt vidensgrundlag om områdets situation og placering i forhold til andre tilsvarende regioner. Der identificeres nøgleindikatorer for de væsentlige faktorer, der gør området til et attraktivt område at leve og drive erhverv i og der offentliggøres årligt en status.
*
Identificere og gennemføre projekter på et højt videns- og kvalitetsniveau, der opfylder de behov, der løbende identificeres hos erhverv, myndigheder og uddannelsesinstitutioner i området. Projekterne skal inddrage international forskning og bringe de nyeste erfaringer til Trekantområdet. Projekterne skal gennemføres i tæt samarbejde med aktører både i og udenfor området.
*
Være proaktiv når eksterne myndigheder eller virksomheder åbner muligheder for at tiltrække attraktive institutioner og investeringer til området. Trekantområdet skal arbejde på at skabe enighed om et fælles grundlag hos alle aktører i Trekantområdet, så man kan stå enig og stærk udadtil.
*
Markedsføre de succeser, der opnås både i egne og andre aktørers projekter og initiativer, så det bliver kendt både på nationalt og internationalt niveau, at Trekantområdet er et attraktivt område. Markedsføring er vigtig både internt i Trekantområdet og eksternt i forhold til nationale og internationale aktører.

Målgruppe

Trekantområdet arbejder med alle, der tænker Trekantområdet som deres naturlige basisenhed. Det kan være virksomheder, organisationer, kommunalpolitikere og enkeltpersoner, der har fokus på -ikke bare på sin egen organisation, men som ser perspektivet i, at tænke denne ind i en større regional sammenhæng.

Målgruppen er således afgrænset til Trekanttænkere.
Område
6000 Kolding

Trilobiten - Falsters Stenklub

”Trilobiten” Falsters Stenklub er en amatør geologisk forening stiftet d. 7. Juni 1988.

Foreningen har en medlemsskare på ca. 40 medlemmer, hvoraf de fleste kommer fra Falster, Lolland og Sydsjælland. Alle, der kan tilslutte sig foreningens love og betaler kontingent, kan blive medlemmer.

Foreningens formål er:

At fremme kendskabet til og interessen for bjergarter, mineraler og fossiler, samt geologi i almindelighed.

Foreningen arrangerer:

Hvert forår og efterår udsender bestyrelsen for Trilobiten et program for klubbens kommende aktiviteter. Samtidig med programmet medsendes ofte lokalitetsbeskrivelser, kort, artikler og boganmeldelser m.m. Det er frivilligt, at deltage i aktiviteterne.

Stenmesser:

Trilobiten deltager hvert år i den store stenmesse i Næstved Hallen. Foreningen deltager med en stand, hvor der foruden udstilling af spændende fund, også bliver gjort et forsøg på, at artsbestemme de besøgendes medbragte fund.

Kurser:

Med jævne mellemrum laves kurser inder for den geologiske videnskabs mange facetter, bl. a. i samarbejde med venskabsklubber eller Folkeuniversitetet. Kurser som f. eks. geologi for begyndere, ud præparering og afstøbning af fossiler, stenslibning og smykkefremstilling i sølv har været afholdt.

Kontingent:

Familie kontingent 175 kr.

Enkelt kontingent 125 kr.

Ungdoms kontingent 50 kr.

Kan indbetales på bank giro: 73 81045216

Med angivelse of navn og adresse.

Trilobitens hjemmeside: www.trilobiten.dk

Det er her man kan søge information om vores stenklub.

Men hjemmesiden er også tænkt som et sted, der er i udvikling.

Nye informationer skulle gerne løbende kommer til og derfor har vi brug materiale. Har du billeder af fossiler og mineraler, informationer om lokaliteter her på sydhavsøerne, eller har du beskrivelser af geologiske emner; så vil vi gerne høre fra dig, så vi kan få det lagt ud på hjemmesiden, til glæde for stensamlere i hele landet.

Trilobiten er hjemmehørende i Guldborgsund Kommune og medlem af DAGU: Dansk Amatør Geologisk Union.

DAGU

Brug DAGUs hjemmeside - www.dagu.dk

Viste du, at som medlem af Trilobiten er du også medlem i DAGU.

En af de mange fordele herved er, at du kan deltage i andre DAGU klubbers aktiviteter.

Brug DAGU's hjemmeside, som informationskilde, til at finde ud af hvad der rør på sig i det ganske land.

Skal du på ferie et sted i Danmark, så undersøg hjemmesiden med links til stenklubberne, og se om den lokale DAGU klub har et arrangement i den pågældende periode.

Hvis der er noget for dig, så kontakt klubben og fortæl at du er medlem af Trilobiten Falsters Stenklub og hør om du må deltage.
Område
4871 Horbelev

TS - Træskibs Sammenslutningen

Træskibs Sammenslutningens formål er at fremme bevarelsen af ældre brugsfartøjer, herunder øge standarden for sømandskab, vedligeholdelse og sikkerhed ved fartøjernes brug, samt medvirke til, at fartøjerne bevares under videst mulig hensyntagen til deres kulturhistoriske værdi.

Indmeldelse

Træskibs Sammenslutningen er åben for enhver, der interesserer sig for eller ønsker at støtte bevaringen af ældre brugsfartøjer.

Medlemmerne får hvert år tilsendt fire udgaver af sammenslutningens blad og en årbog med bl.a. fartøjsliste og en fortegnelse over TS-frihavne.

På hjemmesiden kan du løbende holde dig orienteret.

Desuden indbydes medlemmerne hvert år til minimum 2 medlemsmøder og generalforsamlingen.

Hertil kommer arrangementer/aktiviteter i lokalområderne.

Hvis du ønsker at blive medlem, så udfyld og indsend indmeldelsesformularen.

Kontingentsatser for medlemskab finder du her.

Når du har udfyldt og sendt indmeldelsesformularen, skal du indbetale det personlige kontingent til TS´s konto i Danske Bank, Frederiksberggade 1, 1459 København K.

Reg.nr.: 9541, konto: 937 4140

HUSK at oplyse navn ved betaling.

For medlemmer i udlandet:

SWIFT-BIC: DABADKKKK
IBAN: DK93 3000 0009 3741 40.

Først når kontingentet er indbetalt, vil dit medlemskab blive bekræftet af sekretariatet.

Søger du optagelse af et fartøj, skal du udfylde en fartøjsoptagelse.
Fartøjsoptagelsen behandles først, når du har betalt det personlige kontingent.

Kontingentsatser

Medlemskontingentet er 350 kr.
Det gælder for alle, der er fyldt 25 år.

Ungdomskontingent u. 25 år: 150 kr.
Indmelder du dig som ungdomsmedlem, skal du huske at oplyse fødselsår. Du betaler fuldt kontingent i det år, hvor du fylder 25.

Når du er blevet medlem, opkræves kontingentet hvert år i januar måned med forfaldsdato 1. februar.

Medlemmer, der indmelder sig efter den 1. oktober, skal først betale kontingent det efterfølgende kalenderår.

Medlemmer, der indmelder sig før 1. oktober skal betale kontingent for det indeværende år.

Husk muligheden for at tilmelde betalingen til BS - Betalings Service, hvilket kan ske, når du første gang modtager en kontingentopkrævning fra TS.

Træskibs Sammenslutningens historie

Og det skete i de dage........

Ideen til Træskibs Sammenslutningen opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe var forsamlet i anledning af Vikingeskibshallens udstilling ‘Under sejl påny’.

Under samlingen blev der sendt et brev til Kulturministeriet og Handelsministeriet, hvori ministerierne opfordredes til at støtte arbejdet med at sikre bevaringen af de gamle danske skibe, inden de blev solgt til udlandet eller hugget op.

Efter et større forberedende arbejde kunne der den 25. marts 1972 afholdes stiftende generalforsamling i Nyborg for foreningen, som fik navnet Træskibsejernes Sammenslutning - senere ændret til Træskibs Sammenslutningen.

TS er i dag en forening, der er åben for enhver, som interesserer sig for bevaring af ældre brugsfartøjer af alle typer og størrelser. Man behøver således ikke at være fartøjsejer for at blive optaget som medlem.

Alle, som gerne vil støtte bevaringssagen, herunder også bevaringen af de dele af vores kystkultur, som har betydning for, at træskibe fortsat kan blive vedligeholdt i Danmark, er velkomne i TS.

Gennem sin bestyrelse, tilknyttede lokalfolk og nedsatte udvalg søger TS at varetage medlemmernes interesser på en lang række områder, og - som udtrykt i foreningens formålsparagraf - at arbejde på at »fremme bevarelsen af ældre brugsfartøjer, herunder øge standarden for sømandskab, vedligeholdelse og sikkerhed ved fartøjernes brug, samt medvirke til, at fartøjerne bevares under videst mulig hensyntagen til deres kulturhistoriske værdi«.

Hvert år afholdes generalforsamling i forbindelse med et pinsestævne i skiftende danske havne. På baggrund af henvendelser fra havnene, beslutter bestyrelsen placeringen af de kommende års pinsestævner.

Under stævnet hædres et TS-fartøj med trofæet Jomfruen, som gives for særlig god bevaring.

Jomfruen pryder også TS’s foreningsstander. Den er hvid med en sort jomfru og føres af alle TS’s fartøjer. I træskibsverdenen er en jomfru en rund træskive med huller, der blev brugt i sejlskibenes rigninger, og originale jomfruer bruges stadig på mange af fartøjerne.

TS udsender årligt fire foreningsblade og en årbog, som rummer en fartøjsfortegnelse og en medlemsliste.

I 2007 har foreningen desuden udsendt jubilæumsbogen ‘Arv og Gæld’, som skildrer sammenslutningens første 35 år og giver et indblik i dansk søfarts historie.
Område
5700

TUN - Trælasthandlerunionen

TUN er brancheorganisation for landets mest betydende trælasthandler og byggemarkeder og repræsenterer branchen i forhold til offentlige myndigheder, ministerier, folketing og andre organisationer, institutioner og lignende.

TUNs formål er, at varetage branchens interesser internt i forhold til medlemmerne og eksternt i forhold til branchens berøringsflader i indland og udland.

TUN skaber rammerne og giver inspiration til det enkelte medlems og hele branchens udviklingsmuligheder - for glæden ved at drive virksomhed skal være større end besværet. Medlemmerne skal have de bedste betingelser for at drive en virksomhed i vækst.

* Gennem ByggeBasen og TUN-varenummersystem knyttes samarbejdet til leverandørerne. ByggeBasen er designet ud fra brugerens behov og den afspejler et TUN-medlems hverdag og kundernes behov for viden og information om varer og deres egenskaber.
* TUN er aktiv engageret i uddannelse og videreuddannelse af branchens medarbejdere.
* Hvert andet år er TUN faglig arrangør af byggevareudstillingen: Skandinaviens vigtigste - og Danmarks eneste rigtige - fagmesse for byggevarer.

Trælasthandlerunionen - TUN skaber rammerne og giver inspiration til udviklings-muligheder. Vi sikrer, at værdifuld viden og rådgivning kan bevæge sig frit mellem virksomheder, eksperter og politikere. Gode forbindelser der dagligt kommer virksomhederne til gode.

TUN medlemmer

Under punktet TUN medlemmer på vores hjemmeside vil du som medlem af Trælasthandlerunionen - TUN, digitalt indberette oplysninger om dit firma, i forbindelse med kontingentsopkrævningen. Vælg "TUN kontingent" under "TUN medlemmer" i menu linien.

Dette punkt vil blive udbygget med tiden så du som medlem vil kunne hente relevante oplysninger online på vores hjemmeside, med et medlems login.
Område
2850 Nærum

TUR - Transporterhvervets Uddannelsesråd

Om TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) til transportområdet.

TUR ejes af arbejdsgiverforeninger og fagforbund inden for transportbranchen og
er en interesseorganisation, der har som sit formål at varetage transporterhvervets uddannelsesmæssige interesser over for de offentlige uddannelsessystemer.
TUR bemander de rådgivende udvalg, som er nedsat i henhold til lovgivningen.

Under rådet er nedsat en række udvalg, der er sammensat, så der er lige mange arbejdstagere og arbejdsgivere i de enkelte udvalg - såkaldte "paritetiske udvalg".
Udvalgene varetager uddannelsesinteresserne inden for målområderne :

* Gods på landevej og bane
* Transport og behandling af post og pakker
* Personbefordring med bil, bane og bus
* Terminaler, herunder havne og lufthavne
* Oplagring i produktion, engros og detail
* Redning, brand og ambulance
* Erhvervsfiskere

Den daglige drift varetages af TURs sekretariat, hvis primære opgave er at betjene rådet og de enkelte udvalg, samt at holde kontakt og være i dialog med uddannelsesstederne, ministerier og styrelser.
Område
2400 København NV

Turistførerforeningen

Foreningens formål er at samle autoriserede/eksaminerede turistførere i Danmark og at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser, blandt andet ved:

a. at repræsentere medlemmerne over for deres arbejdsgivere,

b. at repræsentere medlemmerne udadtil i ethvert forhold af fælles interesse og betydning,

c. at samarbejde med danske og udenlandske organisationer, der følger samme retningslinjer som foreningen,

d. at arbejde for de kommende turistføreres uddannelse og for medlemmernes videre uddannelse.

Foreningen er politisk uafhængig og er tilsluttet FTF.

Medlemskab

a. Som medlem kan optages enhver, der af Turistførerkommissionen eller af Københavns Politidirektør er blevet autoriseret som turistfører samt enhver, der på RUCs Turistføreruddannelse eller på en i RUC-regi gennemført turistføreruddannelse har opnået diplom som eksamineret turistfører.

b. Bestyrelsen godkender nye medlemmer på basis af skriftlig begæring, der skal indeholde oplysning om Cpr.nr., samt hvilket år man har bestået sin eksamen og på hvilke sprog.

c. Ved indmeldelse får turistføreren mod betaling af et depositum udleveret Turistførerforeningens emblem.

Ved udmeldelse af Turistførerforeningen tilbageleveres dette mod tilbagebetaling af det indbetalte depositum.

Ved overgang til passivt medlemskab tilbageleveres Turistførerforeningens emblem og det indbetalte depositum tilbagebetales.

d. Medlemmer, der ikke udøver deres erhverv, kan overgå til passivt medlemskab. Passive medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare.

e. Efter 50 års medlemskab af Turistførerforeningen overgår medlemmet til et kontingentfrit medlemskab med samme rettigheder og pligter som et aktivt medlem og med status af æresmedlem.

f. Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen beslutte at optage æresmedlemmer. Disse har ingen stemmeret.

Facts om TURISTFØRERFORENINGEN

Turistførerforeningen (TFF) blev grundlagt i 1933 og er den ældste i verden.

Turistførerforeningen er en forening for organiserede turistførere, der har gennemført den statsanerkendte turistføreruddannelse.

Foreningen varetager medlemmernes interesser over for arbejdsgiver og offentlig myndighed.

Turistførerforeningens 250 medlemmer har alle gennemgået en universitetsuddannelse for at sikre, at de er eksperter på deres område, og vi dækker 24 forskellige sprog. De omfattende og landsdækkende studier foregår siden 1990 på Roskilde Universitetscenter - RUC. De professionelle TFF turistførere er let at genkende. De bærer Turistførerforeningens emblem synligt på deres røde jakker. Kun medlemmer af foreningen har ret til at bære det tre tårnede emblem.

Turistførerforeningen er tilknyttet World Federation og Tourist Guide Association (WFTGA) www.wftga.org, Fédération Européenne des Associations de Guides Touristques (FEG) www.feg-touristguides.org og Inter-Nordic Guide Club (IGC) www.internordicguides.org

Område
1165 København K

U-Landsforeningen Dialogos

Foreningen Dialogos er stiftet i 1993 af tidligere u-landsarbejdere med et bredt erfaringsgrundlag og en alsidig faglig baggrund.

Dialogos er rammen om medlemmernes frivillige arbejde med udviklingsprojekter, u-landsoplysning og information om globale sammenhænge. Dialogos ønsker at skabe nye veje i udviklingsarbejdet.

IDÉGRUNDLAG

Dialogos er en humanistisk forening - uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

Foreningens arbejde bygger på:

troen på menneskers ligeværd og ønsket om ligeret til udvikling for alle;

erkendelsen af, at den gensidige globale afhængighed medfører en medmenneskelig forpligtelse, som vi må forholde os aktivt til.

I Dialogos mener vi:

- at mennesket har et basalt behov for at præge eget liv og livsbetingelser
- at menneskelige ressourcer kan frigøres ved medindflydelse og solidarisk støtte
- at denne hjælp til selvhjælp bør sættes ind i de fattigste områder af verden
- at dialog, gensidig respekt og kendskab er det bærende i enhver udviklingsproces
- at demokrati, uddannelse og kulturel selvforståelse hører til de vigtigste udviklingselementer.

FORMÅL

Dialogos ønsker:

- at bistå befolkningsgrupper i u-landene på deres selvvalgte vej væk fra fattigdom
- at arbejde for demokrati og retfærdig ressourcefordeling
- at inddrage og aktivere de store ressourcer, der findes i Danmarks tætte net af foreninger, institutioner og virksomheder
- at medvirke til øget koordinering af NGO'ernes bistandsarbejde

Foreningens formål realiseres gennem:

A. Projektvirksomhed.

Dialogos tager del i udviklingsarbejdet ved at samarbejde med lokalbefolkninger om bistandsprojekter indenfor alle områder.

Behovet for projektbistand formuleres i udviklingslandene.

Foreningen samarbejder direkte med modtagergrupperne i dialog med lokale og nationale organisationer. Det betyder, at der skal opnås enighed og klarhed om samarbejdets ideer, mål og fremgangsmåder.

Dialogos udarbejder sammen med samarbejdspartnerne ansøgninger om projektmidler.

Foreningen er juridisk, økonomisk og administrativt ansvarlig overfor donor og følger gældende regler for regnskaber og revision.

Ansvaret overfor Dialogos ligger hos de samarbejdspartnere, der styrer og varetager det daglige arbejde på projektet.

Dialogen sikres ved kontinuerlig korrespondance, regelmæssige projektgruppemøder i Danmark og mindst ét årligt møde på projektstedet mellem foreningen og de lokale samarbejdspartnere. Projektdeltagere kan inviteres til Danmark.

Dialogos udsender ikke personale til at arbejde fast på projekterne, men der udsendes konsulenter til at udføre definerede arbejdsopgaver.

B. Oplysningsvirksomhed

Dialogos vil medvirke til at styrke de folkelige organisationer i samarbejdslandene, dels gennem projektarbejdet, og dels ved at formidle kontakter til lignende organisationer både i syd og nord, med henblik på udveksling, uddannelse o.a.

Der lægges vægt på at udvikle tætte relationer til regeringer, lokale råd, embedsmænd, udviklingsorganisationer og andre, der har betydning for de aktiviteter, som foreningen deltager i.

I alle projekter indbygges en oplysningsaktivitet, og det tilstræbes at skabe et professionelt informationsmateriale vedrørende udviklingsarbejde.

Samarbejdspartnernes erfaringer, ideer og præmisser vil danne grundlaget for oplysningstemaerne.

C. Dialog

Dialogos søger samarbejde med foreninger, organisationer og institutioner i Danmark for at bringe udviklingsarbejdet ind i de danske organisationer og dermed sikre bredden i foreningens projektarbejde og oplysningsvirksomhed.

Foreningen vil medvirke til at skabe et bredt forum for debat og koordinering af u-landsorganisationernes bistandsarbejde.

Medlemskab

Brug formularen på vores hjemmeside for at melde dig ind i foreningen eller tilmelde dig aktiviteter.

Du bidrager som medlem med kr. 150 om året til Dialogos. Ungdomsmedlemmer under 26 og studerende betaler kun 75 kroner. Husstande giver 200 kroner.

----
Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
5000 Odense C

Udviklingshuset Sjælland

Udviklingshuset Sjælland er erhvervslivets organisation i Ringsted, Lejre og Roskilde Kommuner
Vi knytter virksomheder sammen med kommunerne, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter.

Vi fremmer udviklingen og styrken af erhvervslivet på Midtsjælland, og vi har et indgående kendskab til områdets erhvervsforhold.

Vi skaber netværk blandt Ringsted, Lejre og Roskildes forskellige virksomheder. Gennem vores konsulentservice yder vi gratis individuel rådgivning til iværksættere såvel som etablerede virksomheder.

Vi tilbyder

Udviklingshuset Sjælland tilbyder en lang række servicetilbud til erhvervslivet

Gratis individuel rådgivning

Hos os kan du altid få gratis rådgivning. Vi rådgiver iværksættere, etablerede virksomheder om vækstmuligheder, konkurstruede virksomheder og mange andre. Vi er medlem af Dansk Industris netværk Videnrådgiverne.

Netværk og temaaftener

Vi tror på, at netværk er essentielle for vækst. Vi fungerer som tovholder i flere forskellige netværk, blandt andre Zero Carbon Network og Virksom.nu. Vi holder løbende temaaftener og arrangerer kurser for vores medlemmer.

Støtte- og udviklingsprojekter

Vi bistår med viden om forskellige udviklingsprojekter og vi kan hjælpe dig med støtteansøgninger. Vi har stor erfaring i EU-projekter og deltager løbende i nye programmer under blandt Erhvervs- og selskabsstyrelsen og Erhvervs- og byggestyrelsen.
Kontakt os gerne for at høre mere.

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.
Område
4000 Roskilde

Udviklingsråd Sønderjylland

UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et forum for samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor partnere i fællesskab arbejder for at sikre en dynamiske udvikling i Sønderjyllland, således at:

* Sønderjylland er et attraktivt sted at bo, arbejde og uddanne sig.
* Sønderjylland er et attraktivt sted at drive virksomhed samt skabe sunde og udviklende arbejdspladser.

Vækststrategi

UdviklingsRåd Sønderjylland har udarbejdet en væksstrategi, der skal sikre:

* En stærk profilering af Sønderjyllands styrker og positive sider.
* Skabe initiativer, der kommer hele landsdelen til gode: Sønderjylland skal ses som ét vækstcenter.
* Skabe optimale vækstvilkår.

Stiftelse af URS

UdviklingsRåd Sønderjylland, URS, er stiftet i 2003 på initiativ af Sønderjyllands Amt, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter og organisationer i øvrigt.

URS bliver frem til udgangen af 2006 betjent af Sønderjyllands Amt. Fra 1. januar 2007 betjenes URS af Udviklingssekretariatet. I januar 2008 forankres URS og Udviklingssekretariatet i en frivillig forening.

Strategi

I løbet af 2004-2005 blev vækststrategien "Sønderjylland - det vil vi" udarbejdet med afsæt i Sønderjyllands Amts visionsprojekt og Monitor Groups klyngeanalyse, gennemført af Bitten og Mads Clausen fonden.
Område
6200 Aabenraa
(Viser 941 til 950 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk