Varde Erhvervs- og Turistråd

Varde Erhvervs- og Turistråd blev etableret 1. januar 2007.

Overordnet set er det Varde Erhvervs- og Turistråds opgave, at

v fremme erhverv og turisme i Varde Kommune
v synliggøre og markedsføre Varde Kommune
v servicere kommunens erhvervsliv
v medvirke til at sikre innovation og kreativitet
v medvirke til bosætningsaktiviteter
v være bindeled mellem lokale, regionale og internationale fora
v fremme unge menneskers viden om erhverv og videnskab

Varde Erhvervs- og Turistråd finansieres af kontingent fra medlemsvirksomheder, egenindtægter og tilskud fra Varde Kommune.

Varde Erhvervs- og Turistråd

Vi bidrager til at fastholde og udvikle Varde Kommune som Region Syddanmarks førende turistkommune og vi arbejder for en positiv udvikling i områdets nye og bestående virksomheder.
Erhverv

Vi yder rådgivning til iværksættere, der ønsker at starte egen virksomhed. På den måde bidrager vi til områdets erhvervs-mæssige fornyelse og sikrer, at det bestående erhvervsliv til stadighed har adgang til nye lokale og konkurrencedygtige leverandører og samarbejdspartnere.

Kontakt os for en drøftelse af din virksomheds forhold og aktu-elle udfordringer. Vore medarbejdere er dine uvildige sparring-partnere i forbindelse med udviklingen af din virksomhed.
Turisme

Varde Kommune er regionens førende turistområde med mange fine og velbesøgte strande. Vi har en spændende og afvekslende natur med plads til fordybelse, udfoldelse og begejstring.

Et varieret og servicemindet handelsliv i baglandet fuldender bil-ledet af en kommune, der har alt det, der virkelig betyder noget.

På turistområdet medvirker vi til udviklingen af det lokale turist-erhverv, ligesom vi hele tiden arbejder for destinationsudviklin-gen med fokus på et synligt og velfungerende modtage- og serviceapparat, der betjener de millioner af gæster, der hvert år besøger Varde Kommune.

Medlemsfordele

Varde Erhvervs- og Turistråd er en medlemsdrevet organisation.

Som medlem får du

* Indflydelse på erhvervs- og turistområdet i Varde Kommune

* Adgang til kompetent vejledning og rådgivning om virksomhedsstart og virksomhedsudvikling

* Adgang til netværk: virksomheder, branche, rådgivere

* Nyhedsbreve
* Adgang til arrangementer:

- temamøder*,
- konferencer*,
- kurser* og
- nytårskuren

* Databasesøgninger

- kundeemner
- leverandøremner

* Markedsføring af din virksomhed

* Imageskabende aktiviteter til gavn for rekrutteringsgrundlag og bosætning

* Udviklingsaktiviteter

* Flere turister i området

* Publikationer

* = Reduceret pris for medlemmer

Sammenhold og samarbejde giver synlighed resultater.

Vi glæder os til samarbejdet!
Område
6800 Varde

Varmepumpefabrikantforeningen

Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse for herigennem at opnå større indflydelse overfor andre organisationer og myndigheder. Foreningen medvirker til fremme af forskning og udvikling af varmepumpeanlæg.

Foreningen samarbejder med andre fabrikantgrupper og brancheforeninger, der har tilknytning til varmepumpeområdet. Det er endvidere foreningens og de enkelte medlemmers opgave at medvirke til en højnelse af branchens anseelse.
Område
1635 København V

VedvarendeEnergi

VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for en bæredygtig verden uden brug af fossile brændsler og atomkraft. Kort sagt: 100 % vedvarende energi.

Vi arbejder for vedvarende energi i en verden, hvor CO2-reduktion, miljøhensyn, social og økonomisk ansvarlighed skal gå hånd i hånd. Kernen i vores arbejde er et stærkt borgerengagement, hvor aktive borgere tager del i den grønne omstilling.

I VedvarendeEnergi mener vi, at vi ikke blot skal have de rigtige holdninger; vi skal også anvise konkrete løsninger. Vores energivision viser hvordan Danmark kan nå målet om 100 % vedvarende energi allerede i 2030 og vi står bag mange konkrete biddrag fx EnergiTjenesten, der giver vi danskerne gratis og uvildig rådgivning. Uanset om du er husejer, politiker eller skoleelev - om du bor i Danmark eller Mali - kan du gøre en konkret forskel for en bæredygtig verden.

VedvarendeEnergi er paraplyorganisation for lokale energi- og miljøforeninger fra Ringkøbing til Bornholm og er bredt forankret i hele landet..

Som medlem af VedvarendeEnergi støtter du arbejdet for at bremse klimaforandringerne.

- Du støtter arbejdet for en bæredygtig og ansvarlig energiforsyning i Danmark.

- Du hjælper de mennesker, for hvem klimaforandringerne udgør en stor trussel.

- Du sætter klimadebatten på dagsordenen – din stemme gør en forskel


Du er en del af vores plan(et)
Område
8000 Århus C

Vesterbro-Frederiksberg Lægeforening

Foreningens formål er at virke for fremme af kollegialt sammenhold på fagligt og kulturelt grundlag samt ved sin mødevirksomhed at medvirke til medlemmernes efteruddannelse på tværs af de enkelte specialer.

Som medlemmer optages:
a) erhvervsaktive medlemmer af DADL, praktiserende eller bosiddende på Vesterbro eller Frederiksberg.
b) uden hensyn til bopæl kan andre læger, danske som udenlandske, optages efter bestyrelsens løbende vurdering og beslutning. En anerkendelse som æresmedlem er livsvarig.
c) apotekere og medicinalfirmaer til særligt kontingent
§3 Foreningens møder er åbne for medlemmerne samt for disses ledsagere. Ledsagerne betaler et af bestyrelsen fastlagt gebyr pr møde. Tid og sted for foreningens møder meddeles medlemmerne pr e-mail i god tid før møderne finder sted.
Bestyrelsen kan indbyde andre end medlemmerne til at deltage i møderne.

Foreningen er stiftet i oktober 1884. Oprindeligt kom alle medlemmer fra lokalområdet, men nu optager vi gerne læger fra hele landet, dog især Københavnsområdet. Læger, som ønsker at være med i dette selskab kan indmelde sig som anført for neden. Vedkommende skal ønske at være med i et lægefællesskab der bygger på foreningens historiske baggrund, og skal have lyst til at udvikle sit tværfaglige netværk ved at tilbringe nogle aftener med kolleger fra andre specialer, så der kan dannes kontakter og udveksles lægelige erfaringer.

Medlemmerne mødes ca. 4-5 gange om året til aftenmøder, hvor vi lytter til lægefaglige foredrag og plejer vores sociale kontakter. Vi tilsigter at være 100 medlemmer - så der kan komme omkring 40 til hver foredragsaften, en gruppestørrelse, som giver mulighed for personlige kontakter og diskussion.

Foredragene er sammen med den tværfaglige kontakt foreningens bærende elementer. Foredragene skal have lægefagligt indhold og skal appellere bredt – vi forsøger at give dem en kontroversiel drejning og blander os gerne i den lægefaglige debat. Om muligt forsøger vi at gøre foredragene humoristiske og frem for alt underholdende.

Vores faste mødested er privathospitalet Hamlet, som velvilligt stiller lokaler til rådighed for foreningens arrangementer. Ind imellem flotter vi os med en aften på en speciel restaurant eller vi arrangerer et møde på et for læger historisk interessant sted (det historiske ligger i vores baggrund med en forening der går tilbage til 1884.)

Bestyrelsen vælges og organiserer sig i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen arbejder sammen om aktiviteterne, ved stemmelighed har formanden det endelige mandat. Medlemmerne er med til at vælge foredragsemner, når de udfylder evalueringsskemaerne, der uddeles ved hvert møde.

Økonomien sikres ved kontingenterne og tilskud fra efteruddannelsesfonden.
Medlemskontingentet er frem til april 2009 kr: 450,00
Medlemskab opnås ved at fremsende ønske herom på e-mail: soerenpiehl @ gmail.com
eller ved at rette henvendelse til en af foreningens øvrige bestyrelsesmedlemmer. Du opgiver din identitet og din e-mail adresse, hvorefter du vil modtage en opkrævning på 450,00 kr. Ved indbetaling heraf er medlemskabet effektueret.
Område
2000 Frederiksberg

Vestfyns Husflid

Vestfyns Husflid har intentioner om at være et forum for aktive og kreative mennesker af alle slags.

Vi opretter mange forskellige slags kurser af kunstnerisk og håndværksmæssig kvalitet.

Vi placerer kurserne rundt omkring i de vestfynske lokalområder - nær ved dig!

Vestfyns Husflid er stiftet ved årsskiftet 2007. Den er blevet til på baggrund af 3 foreninger: Indslev-Brenderup-, Nr. Åby og Omegn- samt Gelsted Husflidsforeninger.

Den nye forening har til hensigt at oprette aktiviteter på alle områder af Vestfyn - fra de oprindelige foreningers områder og til Middelfart by.Område
5466 Asperup

Vestjyllands Vognmandsforening

Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser, og til opnåelse af dette formål skal foreningen blandt andet gennem bekæmpelse af usund konkurrence søge tilvejebragt et godt sammenhold mellem vognmandsnæringens udøvere og i øvrigt på enhver måde virke for at sikre medlemmerne de bedst mulige betingelser for udøvelsen af deres erhverv.

Dette formål skal i videst omfang tages i betragtning ved afgørelse af, hvorvidt et medlem har gjort sig skyldig i overtrædelse af vedtægterne.
Det er ethvert medlems pligt at arbejde for at skabe det bedst mulige kollegiale sammenhold, og det er derfor en indlysende og almindelig forpligtelse for ethvert medlem at give medlemmerne af foreningen og medlemmer af Dansk Transport og Logistik fortrinsret ved enhver form for forretningsforbindelse.

Det kollegiale sammenhold hviler bl.a. på det lokale netværkssamarbejde samt iagttagelsen af de "Etiske Normer for Dansk Transport og Logistik".

Velkommen til Vestjylland Vognmandsforenings hjemmeside.

Vestjyllands Vognmandsforening er en af ialt 26 vognmandsforeninger i organisationen Dansk Transport og Logistik (DTL)

DTL har ialt cirka 3.100 medlemmer, heraf er cirka 160 organiseret i Vestjyllands Vognmandsforening.

DTLs lokalforeninger er sammen med kredsene og de faglige netværk medlemmernes adgang til at præge DTLs arbejde for transporterhvervet og mødes med kollegerne i branchen. Her hjælper man hinanden, udveksler synspunkter og erfaringer og bliver opdateret med vigtig viden.

Du kan brug siden til at finde oplysninger om Vestjyllands Vognmandsforening, eller måske finde en vognmand der kan udføre din transportopgave.
Område
8800 Viborg

Vestjysk Erhvervsklub

Vestjysk Erhvervsklub er den store, uafhængige erhvervsklub i Vestjylland. I næsten 25 år har vi samlet erhvervsledere og andre med interesse for erhvervslivet til konferencer og møder. Her er der mulighed for en inspirerende dialog, og her er der er mulighed for at møde nogle af de mest spændende personligheder med noget på hjertet til erhvervsfolk.

Vestjysk Erhvervsklub er en ”non-profit-forening” med en generalforsamlingsvalgt bestyrelse. Alle kontingentindtægter går til at skaffe medlemmerne aktuelle og udbytterige arrangementer.

Du kan blive medlem som enkeltperson eller som virksomhed.

Klik lidt rundt på vores website – her kan du læse meget mere om foreningen og du kan downloade det nyeste program.

Skulle du have lyst til at vide mere eller måske blive medlem, er du altid velkommen til at kontakte mig eller vores sekretariat.

Velkommen i Vestjysk Erhvervsklub

Kurt Bjørndal
formand

Formål

Ifølge klubbens oprindelige vedtægter er forenings formål at fremme erhvervsudviklingen i Vestjylland gennem afholdelse af møder, kurser, konferencer, rejser etc.

Det holder stadig, men mange andre foreninger – herunder ikke mindst mere formelle interesseorganisationer og erhvervskontorer – har i dag samme sigte.

I lyset heraf er Vestjysk Erhvervsklub i dag i højere grad et uformelt forum, hvor alle med tilknytning til erhvervslivet – privat som offentligt – løbende samles omkring en spændende foredragsholder eller et inspirerende virksomhedsbesøg.

Klubben drives af en frivillig bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Økonomien skal hvile i sig selv, men til enhver tid være så solid, at man kan tilbyde medlemmerne de bedste foredragsholdere og arrangementer. Der skal ikke genereres kapital til bestemte formål, og i tilfælde af beslutning om at nedlægge klubben, er det op til den siddende bestyrelse at tage stilling til, hvad den eventuelle formue skal bruges til.

Klubbens økonomi er baseret på kontingenter fra firmaer og enkeltpersoner suppleret med sponsorindtægter.

Der stilles ingen krav til medlemskab, men de fleste har en aktuel eller tidligere tilknytning til erhvervslivet i landsdelen.

Klubben holder sædvanligvis 8-10 årlige arrangementer. Disse er normalt gratis for medlemmerne, men åbne for andre mod entré.

Klubbens arrangementer annonceres på foreningens hjemmeside, ved tilsendelse af program to gange om året og via annoncering i JydskeVestkysten.
Område
6800 Varde

Vestjysk Lederforum

Foreningens formål er at udgøre et mødested til styrkelse af netværk og erfaringsudveksling mellem virksomhedsledere. Formålet skal nås ved skabelse af et forum, hvor ledere kan mødes på tværs af brancher og få et konkret erhvervsfagligt udbytte gennem formidling af viden og gennem indbyrdes aktivitet.

Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages private og offentlige virksomheder. Virksomhederne som sådan er medlem og har én stemme, uanset hvor mange, der deltager fra virksomhedens side.

I Vestjysk Lederforum får du mulighed for at udvikle dig og din virksomheds netværk og sparre med andre erhvervsledere

Bliv medlem

Vestjysk Lederforum er et forum for ledere fra offentlige og private virksomheder.

Deltagelse i Vestjysk Lederforums arrangementer forudsætter medlemsskab.

Et medlemskab af Vestjysk Lederforum koster DKK 12.000 årligt + moms. Beløbet dækker deltagelse i alle arrangementer, traktement mv.

Kontingent opkræves halvårligt.

Som medlem har man altid mulighed for at sende sin substitut til foreningens arrangementer.

Ønsker du medlemsskab af Vestjysk Lederforum skal du udfylde formularen på vores hjemmeside. Vi vil derefter snarest behandle din henvendelse.
Område
6940 Lem St

VHS - Vanløse Handelsforening

VHF er en forening af byens mest dynamiske og visionære handels- og erhvervsdrivende. Vanløse Handelsforenings formål er at samle erhversdrivende om fælles faglige interesser og være til støtte og vejledning for de enkelte medlemmer i deres virksomhed. Der er tre gode grunde til at bruge lidt tid på denne hjemmeside:

1. Du er allerede medlem af denne fantastiske forening og ønsker at holde dig ájour med events og tilbud.
2. Du er handels- eller erhvervs-drivende og ønsker dig et netværk af dynamiske og visionære ditto til faglige og sociale aktiviteter fyldt med energi og motivation.
3. Du mangler noget og vil gerne finde det bedste sted hvor du kan få det.

Hvis du ikke allerede er medlem - så bliv det nu! Du kan melde dig ind her på hjemmesiden under indmelding og du vil ikke fortryde det.

Det koster kun 700 kr. om året at være medlem af VHF og det giver dig masser af fordele.
Område
2720 Vanløse

Vi-kvinder

Vi er et netværk for voksne kvinder. Vi forventer at du udviser ansvar over for andre i netværket og deltager aktivt i de netværk du vælger at deltage i. Til gengæld får du adgang til det hele - oplevelser og events, videndeling og kontakter, sjov & fordybelse.

Opret din profil for kun 300,- pr år.

Nyeste netværk og opslag
Sidste 4 netværk (316 total):
- Rejse
- Spansk
- Partyprinsesser i Købe...
- KREATIVT VÆRKSTED

Sidste 4 opslag (34 total):
- Hvordan tackler du han...
- ER DU FRITIDSKUNSTNER ?
- Bytte behandling?
- Sommerhus

Område-guider søges til vi-kvinder.dk

Med "Vision 2010" har Vi-kvinder en ambitiøs vækststrategi og vil gerne være endnu bedre til at hjælpe vores profiler og skabe aktivitet - derfor søger vi ansvarsbevidste og ambitiøse kvinder til område-guider i netværket.

Så går du med en "igangsætter" i maven og ønsker du at supplere med en ekstra indtægt ved provisions løn, så er dette måske noget for dig. Du bestemmer selv dine arbejdstider, men vi forventer at du er engageret og ihærdig. Det er lysten der skal drive værket, men med en målrettet indsats er indtjeningsmulighederne gode.

Vi søger guider til følgende områder:

Postnummer Hovedby i området
1050 – 2990 København
3000 – 3670 Hillerød
3700 – 3790 Rønne
4000 – 4990 Næstved - Stillingen besat
5000 – 5985 Odense - Stillingen besat
6000 – 6990 Esbjerg
7000 – 7990 Herning
8000 – 8990 Århus
9000 – 9990 Aalborg

Ansøgning:
Hvis du mener at kunne bidrage positivt til netværket hører vi gerne fra dig.

Kun skriftlige ansøgninger modtages. Ansøgninger vil blive behandlet løbende.

Da udvælgelsen foretages af ekstern samarbejdspartner bedes ansøgning sendt til e-mail:Z3VpZGVAdmkta3ZpbmRlci5kaw== med tydelig angivelse af hvilket område din ansøgning vedrører.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
4735
(Viser 961 til 970 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk