Viborg Trykkerklub

Klubbens formål er at virke for trykkernes interesser i såvel fagtek­niske, kulturelle som organisatoriske spørgsmål og være medvir­kende til, gennem sammenkomster, at skabe en kammeratlig ånd til styrkelse af det kollegiale sammenhold. Klubben vedligeholder et godt samarbejde med HK afdelingerne i Viborg og Skive-Nykøbing Mors, samt øvrige brancheklubber. Klubben forholder sig både konkret og visionært til fremtidens trykkeruddannelse og trykmetoder.

Medlem af klubben kan enhver, der er registreret som trykker, serigraf eller trykkeriarbejder og er medlem af HK Privat.

VIBORG TRYKKERKLUB
- din brancheklub

I en tid hvor de grafiske kolleger i HK Privat må se på at fortids stolte traditioner bliver mindre synlige, bl.a. på grund af teknologiens udvikling, er det vigtigt at kende sin faglige og uddannelsesmæssige identitet. Trykkere er ikke voldsomt påvirket af den teknologiske udvikling endnu, så vi kan fortsat gå med fremskudt brystkasse, rank ryg og stolthed over vores fag. Hvis vi ikke vedligeholder det kollegiale netværk og "rykker tættere sammen" f.eks. i lokale trykkerklubber, vil man måske se trykkere som en samling skræmte høns, når den teknologiske udvikling får mere fat - også på trykområdet!

Hvad er Viborg Trykkerklub?
Viborg Trykkerklub er en brancheklub for trykkere i Viborg og Skive, med opland. I Viborg og Ringkøbing amt er der oprettet brancheklubber for Grafikerne (kopister/typoteknikere/pladefremstillere) og Trykkerne (offsettrykkere, serigrafer, trykteknikere og trykkeriarbejdere). I HK Privat er der på landsplan nu tre Landsbranche sammenslutninger. Trykkernes Landssammenslutning, Bogbindernes Landssammenslutning og Landssammenslutningen Gr@fisk Kommunikation

Hvor længe har Viborg Trykkerklub eksisteret?
Viborg Trykkerklub blev stiftet den 14. april 1961. Klubben var aktiv i en lang periode frem til 10 års jubilæum den 22. maj 1971. Herefter gik klubben i "dvale" i en halv snes år. Interessen var ikke til stede for et aktivt brancheklubarbejde.
Den 21. maj 1980 blev klubben vækket til live igen og har uden afbrydelser været et aktivt mødested for typografiske og litografiske trykkere i Viborg afdeling. I slutningen af 80'erne gik Trykkerklubben i Skive desværre i "dvale" og de trykkere fra Skive der ønskede medlemskab af Viborg Trykkerklub, er i dag et pænt antal af klubbens medlemmer. I alt tæller klubben ca. 75 medlemmer.

Hvad koster et medlemskab i Viborg Trykker­klub?
Klubbens kontingent er p.t. 10 kr. pr. uge for arbejdsaktive medlemmer. Lærlinge/elever, arbejdsledige, efterlønsmodtagere og pensionister skal betale 5 kr. pr. uge.


Hvilke aktiviteter har Viborg Trykkerklub?
Kontingentet bruges til afholdelse af forskellige aktiviteter for klubbens medlemmer. To årlige generalforsamlinger medvirker til at skabe en kammeratlig ånd til styrkelse af det kollegiale sammen­hold for trykkerne i klubben. Herudover arrangeres fagtekniske aftenmøder og virksomheds­besøg til grafiske arbejdspladser, men også besøg på andre interessante arbejdspladser i "området". Vi har også et par sociale aktiviteter, hvor der konkurreres hårdt om Klub Mesterskabet i Bowling og Go-Cart.


Har Viborg Trykkerklub samarbejdspartnere?
Viborg Trykkerklub er tilsluttet Trykkernes Landssammenslutning og deltager i de weekendstævner og øvrige arrangementer som Landssammenslutningen står som arrangør af. Alle trykkere som er medlem af HK Privat, kan deltage i disse aktiviteter - også selvom man ikke er medlem af f.eks. Viborg Trykkerklub.


Hvem - hvad - hvor?
Viborg Trykkerklubs bestyrelse er: Willy H. Hansen som er formand, Niels Wedege Petersen er kasserer. Gert Moltzen er sekretær, herudover er Orla Brink Frederiksen suppleant til bestyrelsen, Finn Søjbjerg er revisor og Lionel Krogh er valgt som revisorsuppleant.


Hvordan du bliver medlem af Viborg Trykkerklub?
Ganske simpelt ved at ringe til kasserer Niels Wedege Petersen på 97 52 53 30 (privat) eller kontakte ham på e-mail: nwp(a)net.dialog.dk Niels vil herefter sende dig love og kontingentopkrævning. Når du så har indbetalt kontingent til klubben, er du medlem af den bedste Trykkerklub i Viborg & Skive.
Hvis du gerne vil tale med en kollega fra bestyrelsen og høre nærmere om klubben, kan dette lade sig gøre ved henvendelse på disse telefonnumre:


Willy H. Hansen – tlf.: 97 52 23 40
Niels Wedege Petersen - 97 52 53 30 / 40 32 53 30
Gert Moltzen - 86 67 32 60
Område
7800 Skive

Viborg-egnens Erhvervsråd

Virksomhedsudvikling og sparring er overskriften på Erhvervskontorets hverdag. Vi er et veluddannet og stærkt team, der er klar til at medvirke til løsning af et problem eller at fremskaffe den oplysning, du mangler.
Et gammelt mundheld siger, at "der kan ikke stilles dumme spørgsmål". Det er vi helt enige i. Hvorfor bruge timer og dage på at finde et svar, hvis det kan klares med en telefonopringning eller et virksomhedsbesøg?

Overvejer du at starte egen virksomhed eller købe bestående, så kontakt os. Vi har erfarne erhvervskonsulenter, der gratis står til rådighed for råd og vejledning. Du kan læse nærmere om ordningen "Gratis rådgivning" under "Start af virksomhed" på vores hjemmeside.

Har du et problem eller et nyt projekt, kan du rekvirere et virksomhedsbesøg. Vi har aftale med en række specialiserede konsulenter, der står til rådighed. Du har måske et ledigt lokale, der kan lejes ud, et spørgsmål vedr. miljø, generationsskifte, markedsføring o.s.v.

Mangler du en oversigt over registrerede rådgivere i kommunen, kan du søge i vores virksomhedsdatabase.

VIBORGegnens Erhvervskontor servicerer 5.400 virksomheder i Viborg Kommune og vi har ca. 500 virksomhedsbesøg om året. Du kan også få besøg - det koster kun en opringning til os.

For Erhvervskontorets medarbejdere er der ingen opgaver, der er for små eller for store. Har du brug for os - så ring - vi er her for det samme.

Netværk

VIBORGegnens Erhvervsråd har flere igangværende netværk og arbejder løbende på at stable flere på benene. Erhvervsrådet har ligeledes mange gode samarbejdspartnere. Læs mere på vores hjemmeside...
Område
8800 Viborg

Viden Om Byggeri

Leverandører af almen teknisk byggeviden kan blive medlem af foreningen

Et medlemskab har følgende fordele:
Ubegrænset præsentation af aktuel og relevant viden
Adgang til præsentation af nyheder inkl. foto på forsiden af Viden om Byggeri (varighed 1 uge)
Kontingent 15.000 kr./år.

----
På Netværksportalen har vi mange lignende netværk og erfa-grupper i vores database. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
1254 København K

VIFU - Videncenter for fødevareudvikling

VIFU er stiftet som en forening med det formål at koordinere og skabe synergi for medlemmerne på forretningsmæssige vilkår, stille saglige ressourcer til rådighed for rådgivning, træning, uddannelse og tilknyttede aktiviteter indenfor fødevareområdet.

Formålet søges fremmet ved blandt medlemmerne at opbygge et samarbejde. Dette formål søges opnået ved, at foreningen etablerer og driver et udviklingscenter i Holstebro og Thisted, der skal styrke fødevareerhvervet og tilknyttede erhverv. Foreningen er stiftet på baggrund af samarbejdsaftalen mellem de stiftende parter. Formålet søges realiseret i et tæt samarbejde med danske virksomheder.

Herudover har foreningen til formål at skabe og formidle et samarbejde mellem erhvervsvirksomheder og uddannelses-, rådgivnings- og forskningsinstitutioner og dermed styrke den samlede mængde af viden og kompetence på fødevare- og relaterede områder i Danmark.

Gennem hele værdikæden - fra råvarer til forarbejdning over markedsføring - har VIFU fokus på fødevarer, fødevareudvikling og fødevareinnovation. Vi etablerer netværk, projekter og samarbejde mellem alle de relevante aktører inden for fødevare- og fødevarerelateret erhverv.

Visionen i VIFU er at være den foretrukne samarbejdspartner i Danmark for producenter, virksomheder og institutioner i og omkring fødevaresektoren, når det gælder udvikling og vækst.

Vores mission i VIFU er at

* skabe vækst og udvikling gennem etablering af netværk på tværs af erhverv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt gennem offentlig og privat samspil
* virke som den samlende og koordinerende faktor for producenter, virksomheder og institutioner i og omkring fødevaresektoren
* øge samspillet med andre fødevaremæssige udviklingsinitiativer
* skabe et videncenter, der har national anerkendelse samt internationale relationer
* øge samspillet med de højere uddannelser og forskningsenheder med henblik på at tiltrække viden og på sigt øge uddannelsesniveauet i Vestdanmark

----
Netværksportalen giver en udtømmende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
7500 Holstebro

Vikarbranchen

VikarBranchen er en ny brancheforening under DI, der vil sætte helt nye standarder for, hvad vikarbureauer kan få ud af en brancheforening. Med den indbyggede godkendelsesordning er det nu op til kunderne at efterspørge vikarbureauer, der er medlem af VikarBranchen. Det er det bedste middel til at få ryddet op i vikarmarkedet og samtidigt sikre sin egen virksomhed bedst muligt mod belastende sager.

Foreningens formål er at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til at vikarbeskæftigelse bliver en stadig mere integreret og anerkendt funktion på det danske arbejdsmarked igennem branche- og erhvervspolitisk interessevaretagelse.
Foreningen vil søge størst mulig indflydelse på den politiske proces såvel i Danmark som i EU.
Igennem en obligatorisk godkendelsesordning vil foreningen fremme medlemmernes muligheder for samarbejde med private og offentlige aktører.
Foreningen vil være den mest betydende brancheforening på vikar- og rekrutteringsom-rådet i Danmark.

Medlemsforhold

Som medlemmer kan optages vikar- og rekrutteringsbureauer, der er medlem af eller as-socieret til DI.
Foreningen er en medlemsforening under DI og sekretariat betjenes af DI Service.
Foreningen og dens medlemmer er underkastet de for DI til enhver tid gældende vedtæg-ter og de af DI's valgte ledelse fastsatte politikker og retningslinjer. Foreningens med-lemmer er herunder forpligtet til at efterleve bestemmelserne om loyalitet under arbejds-konflikter, jf. bestemmelserne i DI's vedtægter § 5, stk. 4, 5 og 6.
Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens sekretær.
Foreningen synliggør alle godkendte og optagne medlemmer.

Vil du være med?

Har du interesse i et medlemsskab ved VikarBranchen så kontakt

Berit Frederiksen

Tlf.:3377 3634

Mail:YmVmQGRpLmRr


Område
1553 København V

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

V.S.O.D. er interesseorganisation for vin- og spiritusimportører og grossister i Danmark. Organisationens medlemmer står for langt størstedelen af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for produktion af frugtvin og spiritus.

V.S.O.D. er høringsberettiget over for myndighederne i alle sager, der på nogen måde berører vor branche. I den forbindelse giver vi branchens synspunkter til kende og samarbejder med myndigheder og politikere om de mest hensigtsmæssige løsninger.

Siden 1977 har vi påvirket beslutningerne i en positiv retning for branchen. Det gælder i spørgsmål om fastlæggelse og fortolkning af tekniske regler, miljøspørgsmål, markedsførings- og mærknings-regler, ikke mindst i samspillet mellem danske og EU-regler. Det gælder også i høj grad påvirkning af politikerne i forbindelse med afgiftssatser og gebyrer...

----
Netværksportalen giver et effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
1216 København K

Vinduesindustrien

VinduesIndustrien er en brancheforening for producenter af vinduer og yderdøre.

Foreningen, der tidligere hed VSO, blev dannet i 1977 - bl.a. for at stå samlet som branche og for at værne om den danske facadearkitektur.

VinduesIndustriens medlemmer er alle tilsluttet Dansk Vindues Certificering, der kontrollerer, at produkterne opfylder de krav, der er stillet i de Tekniske Bestemmelser.

Alle medlemmer yder en 5 års garanti og er herudover tilsluttet en garantiordning, som sikrer privatforbrugeren i tilfælde af, at en producent ikke kan leve op til sin garantiforpligtelse.

Danske vinduer og døre er også en eksportsucces. De er i udlandet kendt for deres flotte finish og høje kvalitet, og ca. 26 % af virksomhedernes samlede omsætning kommer fra eksport.

Branchen beskæftiger 6000 ansatte, og omsætter for kr. 6 mia.

Historie

Foreningen blev grundlagt i 1977 under navnet Vinduesproducenternes SamarbejdsOrganisation (VSO).

Af milepæle kan nævnes:

* 1992: fusion med søsterorganisationen, Foreningen af Danske Vinduesproducenter.
* 2004: etablering af eget sekretariat og ansættelse af direktør
* 2005: navneændring til VinduesIndustrien
* 2009: VinduesIndustrien etablerer egen garantiordning

Vinduer & yderdøre..

... er værd at værne om, da de tilfører vigtige egenskaber til boliger, og bidrager til menneskers velvære.

* vinduer bringer dagslys til rum
* vinduer skaber udsyn
* vinduer sørger for frisk luft
* vinduer skaber sundt indeklima
* vinduer tilfører boligen solenergi
* vinduer bidrager til arkitektur og bygningskultur

Medlemmer

VinduesIndustrien har 64 ordinære medlemmer og 44 associerede medlemmer.

VinduesIndustrien optager ordinære medlemmer, som:

* er tilsluttet DVC
* overholder VinduesIndustriens fælles salgs- og leveringsbetingelser.
* overholder VinduesIndustriens gældende garantierklæring.
* er tilsluttet VinduesIndustriens garantiordning.
* følger Byggeriets Ankenævns afgørelser.
Område
8000 Århus C

Virksomhedernes sociale engagement - Det nationale netværk af virksomhedsledere

Netværket blev etableret i 1996 med baggrund i national kampagne om virksomhedernes sociale ansvar. Som udgangspunkt har det siden været Netværkets opgave at:

”bidrage til den aktuelle debat om virksomhedernes sociale ansvar – dels virke som rådgivende organ for Ministeren og dels medvirke til at inspirere virksomheder til at tage initiativer, der fremmer den sociale trivsel hos såvel medarbejdere som i virksomheders omgivende lokalsamfund. Det er Netværkets hovedsigte at bidrage til en begrænsning af udstødningen og en forøgelse af integrationen på arbejdsmarkedet.”

Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere har en rådgivende funktion over for det officielle Danmark i spørgsmål om hvordan virksomheder kan medvirke til at forhindre social udstødelse. Det betyder konkret at netværket mødes med beskæftigelsesministeren flere gange årligt og diskuterer aktuelle emner med fokus på virksomhedernes sociale ansvar. Det kan f.eks. dreje sig om integration på arbejdsmarkedet, jobfastholdelse, begrænsning af fravær og lignende.

----
Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
1016 København K

Virksomhedsberedskab

I Samarbejdsgruppen vedrørende Virksomhedsberedskab indgår følgende aktører:

* - Beredskabsforbundet
* - Damasec Front line protection
* - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
* - Falck Rådgivningscenter
* - Foreningen af Kommunale Beredskabschefer
* - Københavns Brandvæsen, rådgivning- og kurser
* - Nordsjællands Brandvæsen og Brandskole
* - Sammenslutningen af Sikkerhedsledere i Danmark
* - Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
* - Sikkerhedsgruppen
* - TDC Koncernsikkerhed

- nye aktører er velkomne.

Ledelsens rolle

At forebygge uønskede hændelser som større skader på arbejdspladsen er godt lederskab.
Det er med til at skabe et tryggere arbejdsmiljø for medarbejderne.
Hvis skaden alligevel sker, er det helt afgørende, at medarbejderne selv kan iværksætte skadebegrænsende handlinger indtil professionel hjælp når frem.

Skadebegrænsning skal organiseres

Ledelsen har ansvaret for, at skadebegrænsningen bliver organiseret hensigtsmæssigt til gavn for såvel virksomheden som medarbejderne.
I samarbejde med medarbejderne fastlægger ledelsen de skadebegrænsende tiltags størrelse og struktur.

Kontaktoplysninger

Sekretariat:
Telefon: +45 48 48 27 82 / +45 60 68 27 82
Postadresse:
Humlebækvej 13, Båstrup,
DK 3480 Fredensborg
E-mail: Generelle oplysninger: Virksomhedsberedskab

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.
Område
3480 Fredensborg

Visens Venner i Danmark

Visens Venner i Danmark er en paraplyorganisation for 33 Visens Venner-foreninger i Danmark, bestående af ca. 4500 visesangere, akkompagnatører, visedigtere, visekomponister og andre medlemmer, der kan lide viser. Medlemskab af en forening Visens Venner giver også adgang til visearrangementer i de øvrige foreninger, som er spredt over stort set hele landet.

Et fælles træk ved Visens Venner-foreningerne er, at de rummer en kerne af medlemmer, som aktivt beskæftiger sig med visen.
Det være sig som sanger, digter, komponist, akkompagnatør.
Man kan også være medlem, selv om man "kun" er tilhører.

I Visens Venner mødes man med jævne mellemrum til viseaftener.

Visens Venner har sin rod i Sverige. Evert Taube var det naturlige centrum i en kreds af svenske visefolk,
og han blev en af initiativtagerne til Visans Vänner Stockholm, der blev stiftet i 1936.
Fra Sverige bredte interessen sig til de andre nordiske lande.

I Danmark blev den første forening stiftet i København i 1953 med Sigfred Pedersen som formand.

I 1972 sluttede de danske foreninger sig sammen i paraplyorganisationen Visens Venner i Danmark (VVD)

VISENS VENNER i DANMARK har som formål:

* at bevare den danske visetradition og styrke og forny visen i Danmark.

* som indehaver af retten til navnet "VISENS VENNER" at sikre, at navnet kun bæres af foreninger, hvis formål er at fremme interessen for nordiske viser og særligt at bevare og udvide kendskabet til danske viser.

* at styrke samarbejdet mellem danske foreninger af
"VISENS VENNER"

* at formidle samarbejdet med andre foreninger af visedyrkere,
herunder specielt VISENS VENNER i Norden.
Område
(Viser 971 til 980 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk