Vision - den om lighed

VISION er en forening, som består af medlemmer på tværs af køn, nationalitet, baggrund, kulturelle og religiøse tilhørsforhold.

VISION arbejder for at fremme en positiv og saglig dialog mellem unge etniske minoriteter og deres forældre – og på det overordnede plan for at fremme forståelsen og respekten mellem majoritet og minoritet. I praksis betyder dette, at vi driver en anonym rådgivning, laver oplysende arbejde i form af foredrag, deltager i mediedebatter og konferencer samt udgiver skriftligt materiale – rettet til forældregenerationen og majoriteten i samfundet. Også internt, forsøger vi selv at praktisere lighed og tolerance mellem medlemmerne, der tæller albanere, afghanere, danskere, iranere, marokkanere, kinesere, palæstinensere, pakistanere, tyrkere.

VISION er en forening som kun virker ved hjælp af fredelige midler.
Beslutningsprocesserne i foreningen følger demokratiske retningslinier
Foreninger arbejder for at fremme ligeværdige
medmenneskelige relationer. Den primære målgruppe er børn og unge.
Foreningen er partipolitisk uafhængig, dermed ikke sagt at foreningen ikke vil tilslutte sig politiske standpunkter.
Foreningen har ikke nogen specifikke religiøse
standpunkter.

Foreningens formål er at fremme de unge etniske minoriteters interesser i bred forstand, og derigennem modvirke psykosocialt marginalitet, samt fremme personlig vækst og udvikling af det enkelte individ.
I dette ligger rent operationelt, at:
- drive en åben anonym krise / telefonrådgivning for unge etniske minoriteter der gennemgår en svær periode i deres liv
- bruge mægling som forsøg på forsoning mellem forældre og børn i tilfælde af konflikter opstået i hjemmet
- støtte og vejlede de unge etniske minoriteter med baggrund i
andre unges erfaringer
- lave oplysende arbejde rettet mod forældregenerationen
- samarbejde med andre lignende organisationer og kriselinier
- samarbejde og udveksle erfaringer med såvel private som offentlige institutioner

VISION skal fremme forståelsen for de minoritetsgrupper, der er bosiddende i landet, ved at føre dialog og informere samfundet om
disse gruppers mangfoldige livssituation, samt fordele og ulemper derved, - ved at:
- holde foredrag og oplæg om emnet
- udgive skriftligt materiale om relevante indvandrerforhold
- afholde og deltage i relevante debatter/konferencer
- tage kontakt til politikere for at tjene de unge etniske minoriteters interesser
- deltage i den dagligdags indvandrerrelateret mediedebat
- dersom det er muligt, at lave en nærradio. Dansksproget.

VISION har en opfattelse af integrationsbegrebet som værende problematisk defineret. Det betyder, at ,
- VISION vil tage konstruktiv kritisk stilling til den nuværende definition af integrationsbegrebet/ -politik.

VISION må ikke deltage i følgende aktiviteter:
- demonstrationer/manifestationer hvor man har en mistanke eller viden om, at det kan - udvikle sig voldeligt
- aldrig samarbejde eller deltage i aktiviteter med grupper eller individer der forventes, eller tidligere har udøvet, vold mod politiet eller er kendt for at virke ved vold

Medlemsforhold:

Alle kan blive medlem af VISION hvis de accepterer VISION`s vedtægter.

Stk.1 Medlemskab koster Kr. 150,- helårligt.
Stk.2 Indmeldelsen sker ved skriftlig henvendelse til foreningen.
Stk.3 Medlemskabet gælder ved indbetaling af kontigent.
Stk.4 Medlemskontingent betales en gang årligt. Girokort udsendes
fra VISION i slutningen af året til indbetaling for det kommende år.
Stk.5 Udmeldelsen sker ved skriftligt henvendelse til foreningen.
Der bliver fra VISION sendt udmeldelsesbekræftelse.
Stk.6 VISION´s bestyrelse kan træffe beslutning om at ekskludere et medlem, hvis vedkommende bevisligt har været til hindring for, udførelsen af foreningens arbejde.
Stk.7 Eksklusionen kan efter medlemmets eget ønske og initiativ
indbringes for den førstkommende generalforsamling.

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.
Område
3450 Allerød

Visuelt Forum - En synlig del af DJ Medier og Kommunikation

Visuelt Forum er specialgruppen for de visuelle formidlere i DJ Medier og Kommunikation. Visuelt Forum arbejder for at synliggøre det visuelle udtryk som en ligeværdig og naturlig del af den professionelle kommunikation.

DJ er forbundet for alle, der skaber indhold til medierne med en kreativ og/eller journalistisk indfaldsvinkel eller arbejder med informationsformidling.

Visuelt Forum har til formål at:
Understøtte erfaringsudveksling og gennemføre fyraftensmøder om nye tendenser i kreativt layout, design og nyhedsgrafik i medierne
Synliggøre den visuelle flade / det grafiske udtryk som en ligeværdig del af enhver professionel kommunikation
Arbejde for et bedre udbud af efteruddannelse inden for kreativt layout, grafisk design, nyhedsgrafik, web-design og illustration på et kvalificeret, professionelt niveau
Danne fagligt forum for medlemmer af DJ, der arbejder med layout, nyhedsgrafik, web-design og illustration.
Det koster 25 kr. om måneden at være medlem af Visuelt Forum. Dog er det ifølge vores vedtægter gratis for elevmedlemmer af DJ, der er under uddannelse indenfor vores område.

Hvis du allerede er medlem af DJ og gerne vil være medlem af Visuelt Forum, så send en mail til
> cG9zdEB2aXN1ZWx0Zm9ydW0uZGs=

----
Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
1202 København K

Vitalrådet

Vitalrådet

* Mener, at det er i befolkningens interesse, at den har fri adgang til ufarlige kosttilskud samt korrekt og dokumenteret information herom.

* Har til formål at oplyse den danske befolkning om vitaminer, mineraler, andre næringsstoffer og naturlægemidlers betydning for danskernes sundhed.

* Henvender sig til forbrugere, sundhedspersonale og myndigheder.

* Skal sætte fokus på forskningsresultater og sikre en nuanceret offentlig debat på Vitalområdet.

Vitalrådet er helt uafhængigt og kan støttes af alle, som har lyst. Både firmaer, organisationer og private, som synes at Vitalrådet er værd at støtte, er velkomne til at sende et bidrag til driften på girokonto: 1551-10139937.

Præsentation af Vitalrådet

Der kommer i stigende omfang nye forskningsresultater, som forklarer virkningen og betydningen af vitaminer, mineraler, andre næringsstoffer og naturlægemidler. Samtidig opleves der hos befolkningen og i den offentlige debat forvirring og uklarhed omkring mange af disse budskaber.

Det vil derfor gavne debatten med et nyt professionelt råd, der kan sætte øget fokus på området. Dette er baggrunden for initiativet til at etablere Vitalrådet (VR).

Formål

Vitalrådets formål er at oplyse danskere om vitaminer, mineraler, andre næringsstoffer og naturlægemidlers betydning for danskernes sundhed.

Vitalrådet henvender sig til offentligheden, sundhedspersonale og myndigheder.

Vitalrådet sætter fokus på forskningsresultater og sikre en nuanceret og seriøs offentlig debat på vitalområdet.

Initiativtagere

Initiativtagerne bag Vitalrådet er Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin (DSOM) samt seriøse, danske producenter og leverandører af vitaminer, mineraler, andre næringsstoffer og naturlægemidler. Sidstnævnte dannede i sin tid en støtteforening til Vitalrådet (VRS) og financierede rådets udgifter de første tre år af dets eksistens.

Hvad kan vi forvente af Vitalrådet?

Vitalrådet indsamler og kortlægger forskningsresultater omkring næringsstoffers og naturlægemidlers virkning.

Vitalrådet informerer de relevante målgrupper – forbrugere, sundhedspersonale eller myndigheder – om nyheder på området.

Vitalrådet medvirker til en konstruktiv, alsidig og nuanceret offentlig debat omkring vitaminer, mineraler, andre næringsstoffer og naturlægemidlers betydning for danskernes sundhed.

Vitalrådet varetager udelukkende spørgsmål om stoffer som en generisk (fælles) gruppe og informerer ikke om enkelte leverandørers varemærker.

Hvad får danskerne ud af Vitalrådets arbejde?

En præcis og hurtig oplysning om nye internationale forskningsresultater, der kan gavne folkesundheden.

Mindre forvirring og mere klarhed om hvad der er godt og hvad der er skidt ved vitaminer, mineraler, andre næringsstoffer og naturlægemidler.

En mere alsidig offentlig debat omkring kost og sundhed samt behandling med naturlige lægemidler.

Område
2800 Kgs. Lyngby

VL grupperne (Dansk Selskab for Virksomhedsledelse)

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse blev stiftet i København den 3. maj 1965 af en gruppe af landets ledende virksomhedsledere og den dengang eneste VL gruppe - den nuværende gruppe 1. I dag er der 101 VL grupper og 9 VL grupper under stiftelse. Dansk Selskab for Virksomhedsledelse er paraplyorganisation for samtlige VL grupper med de over 3000 medlemmer.

Medlemmer af en VL gruppe er fra en virksomheds øverste ledelse, medlemmer af direktionen eller andre højt placerede ledere, også fra liberale erhverv og fra den offentlige sektor. Medlemskab af en VL gruppe er betinget af medlemskab af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Læs mere om VL grupperne.

De enkelte grupper mødes 8-10 gange om året til uformelle møder for drøftelse af ledelsesrelevante temaer.

Hvert år arrangeres der udover generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde, det særlige VL døgn. En konference der strækker sig over 24 timer (kl 13-13), hvor ca. 5-600 medlemmer mødes og netværker på tværs af grupperne over et program med foredrag af internationale topledere og debat om højaktuelle ledelsestemaer.

Om grupperne

En VL gruppe (virksomhedsleder gruppe) er en netværksgruppe for virksomhedens øverste ledelse, medlemmer af direktionen eller andre højt placerede ledere, også fra liberale erhverv og den offentlige sektor.

VL gruppernes arbejdsudvalg tilrettelægger selv gruppens aktiviteter, men anbefales at afholde 8-10 møder årligt på skift hos medlemmerne.

Som medlem af en VL gruppe kan ledere:

* Udveksle erfaringer og drøfte holdninger med kolleger på samme ansvarsniveau.
* Afprøve egne tanker og ideer omkring såvel forretningsudvikling som organisationsudvikling og personlig udvikling.
* Være med i tiltag vedrørende ledelsesmæssige, samfundsmæssige og økonomiske forhold på højt plan - og sammen med personer, der har et udgangspunkt svarende til ens eget.
* Drøfte egne problemer i fortrolighed og på uforpligtende måde.
* Få overblik over aktuelle erhvervs- og samfundsmæssige problemstillinger.
* Få indblik i større sammenhænge med relevans for den enkeltes personlige udvikling - fagligt, funktionsmæssigt og menneskeligt, og holde egne meninger og holdninger op imod andres.

Den enkelte VL gruppe skal udpege en kontaktperson, som varetager den løbende kontakt til vores sekretariat og er VL gruppens ansigt udadtil. Adskillige VL grupper opkræver et mindre kontingent.

Medlemskab

Når et nyt medlem optages i en VL gruppe optages medlemmet som medlem af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, hvor der opkræves et mindre kontingent. Derudover opkræver de fleste VL grupper et kontingent.

Som medlemmer optages aktive virksomhedsledere inden for handel, industri og service samt ledere inden for liberale erhverv og den offentlige sektor. Endvidere kan der optages nøglepersoner, som spiller en aktiv rolle i den offentlige meningsdannelse.

En virksomhedsleder defineres som en person, der på topplan deltager i virksomhedens overordnede beslutningsproces. Foruden aktieretlige direktører og bestyrelsesmedlemmer - optages funktionschefer og lignende fra større virksomheder.

For så vidt angår de liberale erhverv - revisorer, advokater og virksomhedskonsulenter - forudsættes det, at der er tale om personer, der deltager i beslutningsprocessen i den virksomhed, de fungerer i, som partnere, aktionærer, bestyrelsesmedlemmer eller direktører.

Hvis du er interesseret i at blive medlem af en VL gruppe, foreslår vi at tage direkte kontakt til kontaktpersonen for den VL gruppe, som har din interesse. Vores sekretariatet kan formidle forespørgsler vedr. optagelse til VL grupperne, men det er VL gruppen selv, som suverænt træffer beslutning om optagelse af nye medlemmer.

En eventuel dannelse af nye VL grupper kræver bestyrelsens godkendelse af den nye VL gruppes medlemskreds og vedtægter.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
2900 Hellerup

Vordingborg Handelsforening

Foreningens formål er at fremme handelslivet i Vordingborg og naturligt opland.

Medlemsskab og indtægter:

Som medlemmer kan optages enhver, der erhvervsmæssigt driver virksomhed ved handel, service eller anden dermed beslægtet virksomhed. Optagelse i foreningen sker ved henven­delse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis 2/3 af be­styrelsens medlemmer stem­mer herfor. I tilfælde af nægtelse kan den optagelsessøgende begære spørgsmålet forelagt for den følgende gene­ralforsamling.
Område
4760 Vordingborg

Vorupør Erhvervsforening

Foreningen har til formål at virke som et upolitisk bindeled mellem Vorupørs erhvervsliv, industri og detailhandel og offentlige myndigheder, samt at deltage i erhvervsfremmende aktiviteter, herunder kurser o. lign. Foreningens formål er tillige på medlemmernes vegne at være forhandlingsorganisation, der har ret til at udtale sig i ethvert anliggende, der vedrører såvel erhvervsliv som kommune, herunder oprettelse af nye erhvervsvirksomheder, forskønnelse af byen, anlæg af veje, centre m.v.

Som medlem kan optages enhver, der har relation til Vorupørs erhvervsliv og/eller driver erhvervsvirksomhed i Vorupør. Thisted Kommune kan optages som medlem. Tidligere erhvervsaktive kan optages som passive medlemmer, dog uden stemmeret. Medlemskab skal godkendes af bestyrelsen. Afslag kan indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling.
Område
7700 Thisted

VOV - Værktøj og Værktøjsmaskiner

Brancheforeningen Værktøj og Værktøjsmaskiner-VOV - er en brancheforeningen med ca. 80 medlemsfirmaer, der hovedsageligt som importører, forhandlere, agenter og datterselskaber repræsenterer internationale koncerner.

VOV har i mere end 60 år været branchens samlingssted for erfaringsudveksling og inspiration.

Størstedelen af de førende virksomheder indenfor branchen er medlem af VOV.

Som leverandører forsyner branchens virksomheder danske industrivirksomheder med den nyeste og mest moderne teknologi, viden og æknowhow inden for alle former for værktøj og værktøjsmaskiner samt tilbehør, udstyr, reservedele m.m.

Samarbejde med et VOV medlemsfirma betyder sikkerhed. Det garanterer foreningens brancheetiske regler.

VOV tilbyder sine medlemsvirksomheder en lang række faglige, kollegiale og økonomisk fordele.
Område
1216 København K

Webgrrls

Webgrrls formål er at skabe et netværk for kvinder, der interesserer sig for it.

Her kan kvinder i alle aldre skabe sig sociale såvel som professionelle kontakter, give og tilegne sig ny viden samt udveksle erfaringer, ideer og job

Alle medlemmer er tilmeldt vores to mailinglister, som er et levende forum for debat og udveksling af nyttig viden og gode råd.

Vi holder hinanden opdateret i en hastigt skiftende it-verden, udveksler tips og tricks, viden og erfaringer på nettet. Vi hjælper, støtter og inspirerer hinanden både på nettet, og når vi mødes i den fysiske verden.

Vi holder møde ca. en gang om måneden i København, hvor vi som oftest inviterer en aktuel gæst til at holde et oplæg om nyt fra den digitale verden.

Alle kvinder er velkomne til møderne – dog betaler ikke-medlemmer et entre gebyr.

Kontakt os på d2ViZ3JybHNAd2ViZ3JybHMuZGs=

Bliv medlem

Du kan blive medlem ved at kontakte bestyrelsen på d2ViZ3JybHNAd2ViZ3JybHMuZGs=. Du kan også melde dig ind, når du kommer til et medlemsmøde. Hvis du betaler kontingentet kontant, skal du ikke betale evt. gæsteentré. (Ifølge vedtægterne kan man deltage som gæst en gang indenfor 12 måneder).

Alle kvinder, der interesserer sig for IT, kan blive medlemmer af Webgrrls. Netværket er både for novicen og nørden, for den unge, den ældre og dem midt imellem.

Hvad koster det?
Det koster 400 kr. om året at være medlem. Kontingentet gælder for 12 måneder.

Hvad får du for pengene?
- To aktive maillister (nyhedsgrupper), kaldet WOT og WIT
- Medlemslogin til Webgrrls Extranet for medlemmer
- Gratis adgang til medlemsarrangementer
- Mulighed for at blogge for webgrrls
- Og sidst, men ikke mindst, et stort levende netværk

Foreningens vedtægter
Vil du kende de formelle rammer for foreningen kan du læse vedtægterne.

Få dit firma til at betale dit medlemskab!
Har du et arbejde, hvor du bruger IT, kan du måske få din arbejdsgiver til at betale medlemskabet.

Du kan blive medlem ved at indbetale det første års kontingent på 400 kr. via netbank til vores konto: Regnr. 1551 Konto nr. 16549967. Husk at skrive navn, adresse og e-mail i feltet [oplysninger til modtager].

----
På Netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område

Wood Supply

Wood Supply er et kommercielt branchenetværk, hvor leverandører, underleverandører og indkøbsvirksomheder inden for træ- og møbelindustrien nemt kan komme i kontakt med hinanden, finde oplysninger om hinanden, afsætte nye og brugte produkter og maskiner til hinanden, indrykke stillingsopslag og meget andet.

Derudover giver Wood Supply en enestående mulighed for at holde sig ajour med branchen via vores daglige nyhedsbrev.

Wood Supply har til formål at være træ- og møbelindustriens omdrejningspunkt for så vidt angår effektiv kontakt og informationsdeling.

Industry Supply Danmark A/S
Industry Supply Danmark A/S er virksomheden bag Wood Supply. Vi er i daglig dialog med branchen og følger med i alt, hvad der sker. Vi er pt. 22 medarbejdere og vi holder til på NOVI Forskerpark i Aalborg.

Industry Supply er en ung virksomhed, der ud over Wood Supply driver brancheportalerne Building Supply, Metal Supply, Metal Supply Sweden, Electronic Supply, Food Supply og Energy Supply Supply .

Der er et tæt samarbejde mellem de syv brancheportaler, hvormed det er let for vores medlemmer at komme i dialog med de forskellige brancher.

De syv portaler drives med samme underliggende teknologi, hvilket giver os mulighed for at rette et massivt fokus på løbende udvikling. Samtidig kan vi holde omkostningerne på et acceptabelt niveau, så vi kan fastholde en lav pris for medlemskab på portalerne.

Vi arbejder fortsat på at udvikle portalen i Danmark, og vi har nu også lanceret Metal Supply i Sverige. Vi arbejder fremadrettet med øget internationalisering via samarbejdspartnere, så kommunikation og samhandel mellem virksomheder i Danmark og udland kan gøres nemmere og mere effektiv.

Branchen
Træ- og møbelindustrien er en af Danmarks største brancher med en beskæftigelse på godt 30.000 medarbejdere, fordelt på branchens mere end 3.000 virksomheder. Af disse har ca. 800 mere end 10 ansatte. Den årlige omsætning udgør mere end 30 mia. DKK, hvoraf mere end halvdelen eksporteres.

Hovedparten af de virksomheder, der har mere end 10 ansatte, modtager i dag det daglige nyhedsbrev fra Wood Supply og ca. 1/3 af virksomhederne med mere end 10 ansatte er i dag medlemmer af Metal Supply.

Antallet af medlemmer og nyhedsbrevsmodtagere på Wood Supply er konstant stigende og 9 ud af 10 medlemmer fastholder deres medlemskab ved den årlige gentegning. Der er ingen bindinger eller opsigelsesfrister på det årlige medlemskab.

Om medlemskab
Et medlemskab af Wood Supply indeholder log-in til alle faciliteter på portalen samt profil, ubegrænset antal søgeord og link til hjemmeside.

Et års abonnement koster kr. 5.800,- og man binder sig ikke for mere end 1 år ad gangen. Ved nytegning tillægges et gebyr på kr. 975,- i oprettelse. Der er tale om et engangsbeløb, der ikke opkræves ved gentegning.

Vi laver jeres profil og opretter jer på portalen. Det er således hurtigt og enkelt at blive medlem. Jeres profil kan I efterfølgende selv redigere og opdatere, ligesom I løbende kan tilføje nye brugere.

Så snart jeres profil er online og I har modtaget jeres log-in, har I adgang til alle portalens faciliteter – se oversigten til højre.

Alle indrykninger der laves på portalen, kommer automatisk med ud i det daglige nyhedsbrev, der sendes ud til 7601 modtagere inden for branchen.

Der er mulighed for samtidig at blive medlem af vores øvrige portaler.

Merprisen for deltagelse på én portal mere er kr. 1.900 pr. år, og kr. 1.000 pr. år for hver af de efterfølgende danske portaler, der ønskes medlemskab af.
Område
7400 Herning

World Music Denmark

World Music Denmark (WMD) er genreorganisationen, som støtter musik, der 'tager udgangspunkt i en eller flere stilarter af ikke vestlig oprindelse'. Det er World Music Denmarks formål, at fremme verdensmusikken i Danmark og dansk verdensmusik i udlandet.

De øvrige rytmiske genreorganisationer er ROSA (Dansk Rock Samråd), Jazz Danmark, Folkemusikkens Fælles Sekretariat (FFS) og SNYK (Sekretariatet for Ny Kompositionsmusik).

HVAD ER 'VERDENSMUSIK'?
'Verdensmusik' er musik der stammer fra verdensdele uden for Europa og Nordamerika. Genremæssigt omfatter det musik fra Afrika, Latinamerika (herunder tango, salsa og forskellige brasilianske musikformer), Caribien (bl.a. reggae, dancehall og ska), samt musik fra Mellemøsten og Asien. 'World Music' begrebet blev lanceret i 1987. Af historiske grunde støtter WMD derfor også en række transnationale europæiske stilarter, som ellers ville falde uden for den traditionelle definition af folkemusik. Det gælder bl.a. klezmer, flamenco, gipsy (sigøjnermusik) og andre musikformer fra Balkanlandene.

AKTIVITETER
World Music Denmarks arbejdsområde omfatter en bred organisations- mæssig og musikpolitisk indsats samt flest mulige praktiske initiativer, hvor organisationen vil give musikerne kompetent vejledning og service, foruden at den står som initiativtager til nye tiltag i forbindelse med ny informationsteknologi, karriereplanlægning og efteruddannelse.

WMD vil desuden stå som initiativtager til nyskabende aktiviteter i samarbejde med spillesteder og festivaler, samt indgå innovativt med udspil til nye aktiviteter i forhold til ’publikumsudvikling’ og til masse- medierne.

Gennem sin virksomhed ønsker WMD også at stå som det samlende midtpunkt for verdensmusikmiljøet i Danmark og de forskellige operatører, der har interesse for genreområdet. World Music Denmark ønsker desuden at tage initiativet til nye aktiviteter, der fremmer orkestrenes karriereplanlægning med henblik på at forbedre deres eksponering og markedsføring i udlandet.

DRIFT AF ORGANISATIONEN
WMD modtager et årligt driftstilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg(Kulturministeriet) og varetager - som de øvrige genreorganisationer - markedsføringen af dansk musik i udlandet inden for sit genreområde.
Herunder støtte til transportudgifter ved job i udlandet og deltagelse på internationale musikmesser (f. eks. Womex og Popkomm).

Til en række enkeltstående arrangementer og aktiviteter har WMD desuden modtaget støtte fra Kopifon / IFPI Danmark, Dansk Artist Forbund (DAF), Dansk Musiker Forbund (DMF), DJBFA (Danske jazz, beat og folkemusik autorer) og DPA (Danske populærautorer).

For at kunne modtage støtte fra WMD skal musikere have fast bopæl i Danmark (dvs. have et cpr nummer og betale skat her i landet).

Medlemskab af årsmødet

INDMELDELSE
Som medlem får du tale- og stemmeret på World Music Denmarks årsmøde og bliver opstillingsberettiget ved valg til bestyrelsen. Det koster ikke noget at være medlem. Jfr. WMDs vedtægter skal medlemskabet fornyes en gang årligt ved en skriftlig bekræftelse inden udgangen
af januar måned. Alle medlemmer bliver kontaktet med henblik for fornyelsen af medlemskabet.

FORMÅL
Ved indmeldelse erklærer du dig enig i World Music Denmarks's formål:
'At udbrede forståelsen for og kendskabet til, samt fremme udfoldelses-
mulighederne for verdensmusik og de tilknyttede danseformer, som har
base i Danmark.'

SÅDAN GØR DU
Hvis du ønsker at blive medlem, skal du sende en mail til WMD og oplyser:

NAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TELEFON:
MOBIL:
E-MAIL:

NYHEDSBREV
Hvis du ikke allerede er tilmeldt World Music Denmarks nyhedsbrev, vil du som nyindmeldt medlem få det tilsendt automatisk.

Dit ønske om indmeldelse sendes til WMD på e-mail adressen: bWFpbEB3b3JsZG11c2ljLmRr

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad Netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
1450 København K
(Viser 981 til 990 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk