Ejendomsmæglernes Landsorganisation

Ejendomsmæglernes Landsorganisation er brancheorganisation for ejendomsmæglere i Danmark og har eksisteret siden 1977. Gennem aktivt arbejde i udvalg og i høringer og ved stadig påvirkning at ejendomsbranchen sikrer Ejendomsmæglernes Landsorganisation bedst mulige vilkår for såvel vores medlemmer som vores forbrugere.

Ejendomsmæglernes Landsorganisation afholder en række spændende kurser og arrangementer for medlemmerne i årets løb og deltager desuden i relevante møder inden for branchen.

Ejendomsmæglernes Landsorganisation udgiver bladet Mægler Nyt, som sendes til alle interesserede. Hvis du også ønsker Mægler Nyt tilsendt pr. mail, kan du tilmelde dig på siden Mægler Nyt pr. mail. Hvis du ønsker at læse de seneste numre af Mægler Nyt, kan du se dem på siden Mægler Nyt.

EL har som hovedformål

* At varetage medlemmernes og branchens interesser i forhold til politiske beslutninger, medvirke ved høringer og i udvalg i forbindelse med udarbejdelse af ny lovgivning, udarbejdelse af regelsæt og videre uddannelse af vore medlemmer.

* At sikre, at vore medlemmers kunder er garanteret en kvalificeret ejendomsmæglers bistand i forbindelse med køb og salg af ejendom. Alle EL's medlemmer opfylder den til enhver tid gældende lovgivnings krav om forsikringsdækning og garanti.

Medlemsfordele

Gennem aktivt arbejde i udvalg og i høringer og ved stadig påvirkning at ejendomsbranchen sikrer EL bedst mulige vilkår for såvel vore medlemmer som vore forbrugere.

* EL varetager medlemmernes interesser, hvis der er tvister eller konflikter. Ethvert problem kan forelægges EL's bestyrelse, og ethvert bestyrelsesmedlem kan altid kontaktes.

* EL's medlemmer opfylder lovgivningens krav om forsikring og garanti via medlemskab af garantiforening (GELO)

* EL afholder mange og fyldige kurser rundt om i landet.

* EL udgiver hver måned et nyhedsbrev med aktuelle og nyttige informationer.

* EL's medlemmer har dannet ERFA-grupper og er i god kontakt med hinanden.

* EL's størrelse og struktur har medført, at man i foreningen i vid udstrækning kender hinanden og har etableret gode og solide netværk, så man i dagligdagens arbejde har muligheden for at trække på hinanden.

* EL's medlemmer kommer fra hele "viften" af aktører i ejendomsmæglerbranchen.

* EL er som organisation uafhængig af bestemte samarbejdspartnere.

EL er kort sagt en god forening at være medlem af …
Område
8830 Tjele

Erhverv Lystrup

Foreningens formål er at virke til gavn for de erhvervsdrivende og det lokale samfund i øvrigt.

Lystrup er en by i løbende udvikling og byder på mange muligheder for både erhverv og beboere. For at sikre den fortsatte udvikling af byens erhvervsliv blev Lystrup Erhvervsforening stiftet, senere omdøbt til Erhverv Lystrup. De seneste år har foreningen arbejdet for at gøre byen endnu mere attraktiv for både erhvervsdrivende og beboere; bl.a. i samarbejde med Fællesrådet og øvrige foreninger og organisationer i Lystrup. Der samarbejdes bl.a. om arrangementer, men også om at forbedre de økonomiske og politiske vilkår for byens virksomheder ved planlægning af trafik, miljø og udstykninger. m.v.

Erhverv Lystrups aktiviteter
Erhverv Lystrup har afviklet en lang række aktiviteter for byens borgere, men fokuserer nu primært på virksomhedsarrangementer. Erhverv Lystrup afholder fx foredrag, virksomhedsbesøg og studieture, og der lægges naturligvis vægt på arrangementer med både fagligt og socialt indhold.

Gennem et godt samarbejde mellem Hornslet Bogtrykkeri og Erhverv Lystrup er sikret en øget dækning af det lokale nyhedsstof og foreningsnyt i Lokalavisen, og avisen er et attraktivt sted at annoncere, da den ugentlige avis dækker et stort opland til Lystrup. Medlemmer af Erhverv Lystrup tilbydes særdeles gode rabatter ved annoncering.

Erhverv Lystrup har sin egen hjemmeside, hvor medlemsvirksomhederne kan oprette en virksomhedsprofil, finde oplysninger om andre medlemsvirksomheder, tilmelde sig arrangementer og meget mere.

Endelig arbejder Erhverv Lystrup på at yde assistance til virksomheder der ønsker at trække på andre medlemmers erfaringer og få praktisk hjælp omkring erhvervslokaler, kontorfælleskab, finansieringsforhold, IT-opgaver, markedsføring, regnskabs- og juridisk assistance m.v.

Medlemsfordele
Der er mange gode grunde til at blive medlem af Erhverv Lystrup og der bliver løbende flere. Det årlige kontingent er kun kr. 1.000,- ekskl. moms, og for det beløb får virksomheden bl.a.

* Tilbud om deltagelse i medlemsaktiviteter
* Præsentation af virksomheden på hjemmesiden
* Rabat på annoncering i Lokalavisen
* Rabat på deltagelse i Erhverv Lystrups aktiviteter

Hvordan melder man sig ind?
Indmeldelsen kan ske ved henvendelse til et af Erhverv Lystrups bestyrelsesmedlemmer.

Område
8520 Lystrup

ErhvervsKvinder … vilje til succes

Vi er et af Danmarks største og førende netværk for ambitiøse, indflydelsesrige og karriereorienterede kvinder.

Vi er et stærkt fagligt og socialt netværk, der giver det enkelte medlem mulighed for personlig og karrieremæssig udvikling.

ErhvervsKvinder er med til at sætte dagsordenen for kvinder i dansk erhvervsliv.

Hvad kan ErhvervsKvinder tilbyde dig?

Som medlem af ErhvervsKvinder bliver du en del af et unikt netværk bestående af ca. 1.000 handlekraftige kvinder fordelt i ti lokale foreninger. Vores medlemmer kommer typisk fra lederstillinger på forskellige niveauer i både den private og offentlige sektor.

Vi lægger stor og afgørende vægt på, at ErhvervsKvinder er et brugbart netværk, der giver det enkelte medlem værdi og ikke mindst nye muligheder. Derfor tilbyder vi bl.a. lukkede kurser målrettet vore medlemmers ønsker, netværksgrupper og en lang række spændende og relevante arrangementer og foredrag i hele landet. Samtidig er ErhvervsKvinder også et stærkt socialt netværk, der giver mulighed for både sparring og erfaringsudveksling samt uformel networking på tværs af brancher og kompetencer.

Vores mission

Vi er sat i verden for at danne netværk mellem erhvervskvinder og samtidig sikrer vores mellemmers indflydelse i dansk erhvervsliv.

Tværfagligt

Vi mødes på tværs af faggrænser til medlemsaftener, netværksarrangementer, diskussionsfora, erfaringsudveksling, virksomhedsbesøg og i mindre netværksgrupper, hvor vi beskæftiger os med både erhvervsspørgsmål, samfundsdebat og kultur.

Vores værdier

Med vores værdisæt vil vi gerne signalere, hvad der er vigtigt for os i vores netværk.

* Dynamik
o Vi har et proaktivt netværk at trække på
o Vi er i bevægelse
o Vi præger erhvervs- og samfundsdebatten
* Udfordring
o Vi udfordrer hinanden for at udvikle os
o Vi udfordrer beslutningstagere for at skabe bedre vilkår
* Succes
o Vi skaber betingelser for personlig og faglig udvikling
o Vi skaber værdifulde resultater

Målgruppe

Vores målgruppe er kvindelige ledere på alle niveauer, iværksættere og selvstændige og kvinder, der generelt gerne vil udvikle sig. Vi repræsenterer alle aldersgrupper - og du er også velkommen som nyuddannet.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
8220 Brabrand

ESL Foreningen - Foreningen af Examinerede IT-sikkerhedsledere

Foreningen af Examinerede IT-sikkerhedsledere blev stiftet i december 1989 mens det første hold kursister var under uddannelse.

ESL-foreningen danner et godt netværk, som sikrer ESL'erne en løbende ajourføring af deres sikkerhedsviden samt medvirker til at gøre ESL-uddannelsen kendt.

Uddannelsen ejes og afholdes af PwC Academy, som gennem alle årene har sikret uddannelsen en løbende faglig tilpasning bl.a. gennem den Rådgivende Uddannelseskomite, som er sammensat af en række specialister indenfor IT-sikkerhed, IT-revision, IT-ledelse og forskning. Fra 2008 er CISM-eksamen en integreret del af ESL-uddannelsen, hvilket giver kursisterne mulighed for, efter beståelse, at komme i betragtning til CISM-certificeringen, såfremt kursisten opfylder kravene til relevant erfaring, og selv indsender ansøgning til ISACA

God fornøjelse.

Bestyrelsen
Område

FADL - Foreningen af Danske Lægestuderende

FADL blev etableret i foråret 1954, og har nu i over 50 år varetaget de lægestuderendes interesser inden for et bredt udsnit af faglige og økonomiske områder.

På vores hjemmeside kan du læse mere om de lægestuderendes forening, og de lokale aktiviteter i Kredsforeningerne i de tre studiebyer.

Bliv medlem af FADL - Foreningen af Danske Lægestuderende

Som lægestuderende i Danmark kan du blive medlem af FADL.

Som medlem får du:

* Adgang til at tage FADL-vagter gennem FADLs tre Vagtbureauer i København, Odense og Århus.
* En god løn, der ligger mellem 126 og 250 kr i timen afhængig af erfaring
* Adgang til lægevikarkurser, der giver løntillæg ved senere lægevikariater
* Medicin.dk gratis en gang i løbet af studietiden, og Medicin.dk-kittelbogen gratis en gang årligt fra 5. semester.
* En særlig forsikringsordning via Codan
* Gratis adgang til juridisk bistand med arbejdsrelaterede problemer
* Rabatter og tilbud i mange butikker

Som lægestuderende har du mulighed for at få indflydelse på sundheds- og uddannelsespolitik i FADL - og selvfølgelig også på dine egne lønforhold.

Kontingentet varierer i de tre studiebyer og kontingentet er fuldt fradragsberettiget.

Bliv medlem i:

* København
* Odense
* Århus
Område
2200 København N

FASID - Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark

Foreningen af sikkerhedsrådgivere i Danmark er stiftet den 5/12 2000 og har ifølge vedtægterne til formål:
- at oprette et forum for personer, som har gyldigt sikkerhedsrådgiverbevis, hvori der kan udveksles erfaringer og gives informationer om den seneste lovgivning på området for sikkerhedsrådgivere
- etablere kontakt med forsikringsmægler, som kan formidle en ansvarsforsikringsordning for foreningens medlemmer
- forestå andre dertil knyttede aktiviteter

HVAD VIL VI?
Bestyrelsens visioner er - med baggrund i ovenstående - meget vide!
Etablering af et forum vil bl.a. bestå i:
- afholdelse af erfa-møder og udsendelse af medlemsorientering med aktuel information etc.
- formidling af kontakter medlemmer imellem, når særlige spørgsmål vedr. sikkerhedsrådgiverarbejdet skal løses
- etablering af hjemmeside med dertil hørende muligheder, som f.eks. informationer, eksempler, spørgsmål og svar, debat, links osv.
- deltagelse i debat på emner vedr. bl.a. sikkerhedsrådgiverarbejdet, uddannelsen, love og bekendtgørelser m.v.
- der søges indflydelse i Færdselsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen for så vidt angår indflydelse på fortolkning af bekendtgørelser og love, udarbejdelse af ny ditto, således at foreningen kan være en aktive med- og modspiller, når skrivebordsteori og -teknik skal omsættes til brug i praksis blandt sikkerhedsrådgivere i Danmark
- etablering af en ansvarsforsikring (professionel rådgiveransvar) for de medlemmer, der måtte ønske det og have behov for det
- etablering af dialogservice, således at firmaet m.fl. - via sekretariatet - kan få udsendt materialer m.v. til medlemmer af foreningen

Bestyrelsen ønsker at etablere en ”professionel” forening, der ved engageret og seriøst arbejde, kan sikre respekt for den enkeltes medlemskab samt blive en aktiv og respekteret med- og modspiller over for relevante myndigheder, styrelser og samarbejdspartnere i øvrigt i omverdenen.

HVAD FÅR DU SOM MEDLEM?

Din aktive forening når der tales om farligt gods

* Nem kontakt med kompetente kollegaer
* Få hjælp til dagligdagen
* Hurtig informationssystem
* Se nyhederne her først
* Ansvarsforsikring gennen IF

ERFA møder
Foreningen afholder årligt, mindst 2 ERFA møder, hvor der gennemgås fagligt relevant stof, samt gives mulighed for at medlemmerne diskuterer lovgivningen, og daglige problemer, på tværs af normale faglige grænser.
Område
7100 Vejle

Favrskov Erhvervsråd

Foreningens formål er at være med til at sikre, at der til stadighed er et attraktivt erhvervsmiljø i Favrskov Kommune gennem vejledning, viden,
samarbejde og aktiviteter.

Medlemskab

Som medlemmer af foreningen kan optages virksomheder i Favrskov Kommune. Foreninger eksempelvis turistforening, handelsstandsforeninger og
andre erhvervsrelaterede foreninger kan tegne et foreningsmedlemskab.
Bestyrelsen træffer afgørelse om foreningsmedlemskaber.

Forretningsgrundlag for Erhvervsrådet

Hvorfor skal vi have et fælles erhvervsråd i Favrskov Kommune?
Med kommunalreformen får Favrskov Kommune en størrelse og tyngde, der betyder, at erhvervsudviklingen i kommunen skal nytænkes. Det kræver nye spillere på banen. En af måderne til at sikre sammenhængskraft i den nye kommune er at nytænke eksisterende organisationer, så de følger den nye geografi og i deres opgaveløsning tager højde for de nye muligheder, der opstår for samarbejde og projektudvikling med partnere i og uden for den nye kommune.

Et fælles erhvervsråd for Favrskov Kommune skal være med til at løfte en lang række opgaver, som kan medvirke til at der skabes gode rammer for virksomheder i Favrskov Kommune. Som medlem af Favrskov Erhvervsråd får virksomheder mulighed for at deltage i netværk, debatfora og projekter, som kan understøtte mulighederne for egen og fælles udvikling.

Vision

Favrskov Erhvervsråd vil være den vigtigste erhvervsfremmeaktør i Favrskov Kommune. Foreningen vil være erhvervslivets aktive partner, som gennem formidling, vejledning, netværksdannelse, arrangements-afholdelse og kontaktled til samarbejdspartnere i og uden for kommunen, viser nye muligheder og skaber nye veje for erhvervsudviklingen i Favrskov Kommune.

Mål

Favrskov Erhvervsråd skal arbejde med:
- at skabe udviklingsmuligheder og gode rammebetingelser for erhvervslivet i Favrskov
Kommune
- at sikre adgang til informationer og vejledning for virksomheder
- at sikre muligheder for viden- og erfaringsudveksling
- at sikre adgang til den relevante arbejdskraft for virksomheder bl.a. gennem bosætnings-
politik, uddannelsestilbud og brobygning med videregående uddannelser

Favrskov Erhvervsråds opgaver

Drift af erhvervsforening

Favrskov Erhvervsråd skal varetage den daglige drift af foreningen bag Favrskov Erhvervsråd. Rådet skal tilbyde relevante medlemsaktiviteter i form af eksempelvis netværk og arrangementer.

Kontaktknudepunkt

Favrskov Erhvervsråd skal opbygge viden om erhvervsfremmeaktører i og uden for kommunen. Det skal sikre virksomheder adgang til kompetencer hos erhvervsfremmeaktører og videninstitutioner. Det skal også sikre virksomhedernes adgang til at deltage i projekter og netværk i og uden for kommunen.

Sparringspartner

Favrskov Erhvervsråd skal være Favrskov Kommunes sparringspartner. Det gælder ved udarbejdelsen af en fremtidig erhvervspolitik og de elementer af kommuneplanen, som er relevante for erhvervsvirksomheder.

Lokal erhvervsservice

Favrskov Erhvervsråd skal være et godt henvisende vejledningssystem inden for generel erhvervsservice. Østjysk Iværksættercenter tager sig af iværksættervejledningen. Favrskov Erhvervsråd skal tage sig af den virksomhedsrettede erhvervsservice. De to institutioner skal arbejde tæt sammen for at aktiviteter koordineres og viden deles.
Område
8382 Hinnerup

FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA informerer på forskellig vis sine medlemmer og aktive inden for FDA om, hvad der foregår i vores branche.

Udfordringerne for antenneanlæggene er større end nogen sinde. Digitaliseringen, stigende priser og kommercielle operatører der gerne vil overtage vores anlæg, er blot nogle af dem. Mange af os har opdaget, at når vi står sammen - står vi stærkere. Derfor har vi sluttet os sammen i FDA.

Kort om FDA
FDA er interesseorganisation for brugerejede antenneanlæg m.fl. Vi er antenneanlæggenes fælles talerør, og vi varetager deres interesser over for leverandører, myndigheder og medier. Vi følger løbende udviklingen i branchen og rådgiver om alle forhold i relation til at drive og udvikle et antenneanlæg. FDA er en demokratisk ledet organisation med det årlige landsmøde som højeste myndighed.

Sekretariatet samt den juridiske og den tekniske konsulentservice giver dagligt uafhængig rådgivning til antenneanlæggene. FDA fører sager overfor leverandører og myndigheder og om fornødent retssager ved domstolene. Omkostningerne dækkes af kontingentet.

FDA tilbyder også at aflaste bestyrelserne for praktiske opgaver som bogføring, regnskab, momsafregning, fakturering, kundeservice og brugerafstemninger, lige som vi kan tilbyde relevante forsikringer – alt sammen til konkurrencedygtige priser.

Medlemskab
Det er billigt at være medlem af FDA: For ca. 15 kr. pr. tilslutning pr. år kan du og din bestyrelse trække på vores store viden og erfaring om antenneforeningsdrift. Samtidig er I omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Kontakt sekretariatet for den nøjagtige pris for jeres anlæg eller beregn den selv her. Det er billigere pr. medlem, jo flere medlemmer man er.

Gratis prøvemedlemskab
I en periode på 4 måneder, kan du og dit anlæg afprøve, hvad et medlemskab af FDA vil betyde for jer, uden at det koster jer noget som helst! Alt hvad I skal gøre er at udfylde denne blanket og fremsende den til FDAs sekretariat.

Det giver gratis adgang til:

• FDA orientering til hele bestyrelsen (3 numre)
• Nyt fra FDA pr. mail til hele bestyrelsen (ca. 1 gang om ugen)
• Adgang til www.fda.dk, også den lukkede side: FDA Debat
• Adgang til medlemsmøder og regionsgeneralforsamlinger (dog uden stemmeret)
• Gratis adgang til FDA Messe 5.-6.11. og landsmøde 7.11. (dog uden stemmeret)
• Almindelig rådgivning hos sekretariatet
• Rådgivning hos regionsformanden.

Der er også adgang til juridisk og teknisk rådgivning (pris 720 kr. i timen ekskl. moms). Efter indmeldelse er også denne service gratis – og der er stemmeret). Tilbuddet gælder alle antenneanlæg, der ikke inden for de sidste 2 år har været medlem/prøvemedlem.

Har I spørgsmål i forbindelse med et prøvemedlemskab - eller et oridinært medlemsskab af FDA, er I meget velkomne til at kontakte Tina Boye på FDAs sekretariat på e-mail: dGluYUBmZGEuZGs=.

Vi glæder os til at byde jer velkommen som prøvemedlem.
Område
4500 Nykøbing Sj

FDL - Frie Danske Lastbilvognmænd

FDL kæmper især de små vognmænds sag

Frie Danske Lastbilvognmænd, i daglig tale kaldet FDL, er med sine 55 år en af landets ældste specialforeninger. Foreningen blev stiftet som en protest mod, at de ”etablerede” ikke rigtigt gjorde nok for de menige, og især ikke nok for de små og mellemstore vognmænd.

FDL altid været frontkæmper for at forbedre vilkårene for netop denne gruppe vognmænd, og det er også en væsentlig grund til, at FDL siden 1. juli 2007 har stået uden for hovedorganisationen og er en fri og uafhængig organisation.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes, faglige og sociale interesser, og til opnåelse af dette formål skal foreningen blandt andet gennem bekæmpelse af usund konkurrence søge tilvejebragt et godt sammenhold og i øvrigt på enhver måde virke for at sikre medlemmerne de bedst mulige betingelser for udøvelsen af deres erhverv. Det er ethvert medlems pligt at arbejde for at skabe det bedst mulige kollegiale sammenhold.

Med en flad organisation er FDL helt tæt på de aktive medlemmer. Den tætte kontakt skaber mere dynamik, og alle erfaringer viser, det betaler sig at ringe eller skrive til FDL, hvis man er utilfreds med noget, FDL kan tage sig af.

FDL´s mærkesager er at opnå størst mulig retssikkerhed, at fjerne det objektive ansvar i de tilfælde, hvor vognmanden er uden indflydelse på en chaufførs overtrædelse af en eller flere regler. FDL kæmper desuden for at overbevise politikerne om, at køre- hviletidsreglerne i højere grad skal tilpasses den virkelige verden og ikke fungere som et stift system, hvor der nærmest skal soves på kommando.

I bestræbelserne på at give de små og mellemstore bedre merkantile muligheder, har FDL etableret FDL Indkøb ApS. Det er et selvstændigt selskab, hvis primære formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige rabatter på køb af bl.a. olie og forsikringer, vejhjælp, finansiel leasing og gratis advokathjælp.

FDL Indkøb ApS kører sideløbende med det velkendte, politiske FDL, men der er særskilte bestyrelser i de to selvstændige foretagender, som begge har til huse på første sal i hoved-bygningen på DTC.

l dag, hvor hovedorganisationen DTL, efter manges opfattelse, nok primært går de helt store vognmandsfirmaers ærinde, er der mere end nogensinde behov for en vagthund til at bide de store i haserne. Det har FDL altid gjort, men tonen blev i løbet af 2005 så skærpet, at FDL fik mange opfordringer om at melde sig ud af DTL.

Der er for øvrigt en vis symbolik i, at FDL har domicil på Danmarks Transport Center, Gateway E45, nord for Vejle, for det var i sin tid FDL, der var den egentlige initiativtager til etableringen af DTC, som hurtigt skulle vise sig at blive et vigtigt knudepunkt for transport på gummihjul.

Optagelse af medlemmer

Som medlem optages enhver, der er registreret i cvr. registeret og som lovligt erhverv driver vognmandsvirksomhed, eller som har en væsentlig berettiget erhvervsmæssig interesse i medlemskab, for så vidt den pågældende indenfor sin transportvirksomhed har vognmandskørsel med egne vogne som hoved­erhverv.

Bedømmelsen af, hvorvidt vognmands faget er hovederhverv, udøves af bestyrelsen.
Område
7100 Vejle

FDZ - Forenede Danske Zoneterapeuter

Foreningens medlemmer er færdiguddannede zoneterapeuter, studerende og støttemedlemmer. Foreningen har medlemmer i ind- og udland.

* FDZ arbejder for udbredelse af offentlighedens kendskab til zoneterapi
* FDZ arbejder for at at sikre brobygning med det etablerede sundhedssystem
* FDZ rådgiver om zoneterapeutuddannelsen i Danmark
* FDZ arbejder løbende på at udvikle den zoneterapeutiske grunduddannelse
* FDZ tilbyder efteruddannelse af foreningens terapeuter for at sikre høj kvalitet i arbejdet
* FDZ’s arbejder for dokumentation af zoneterapiens effekt
* FDZ deltager aktivt i internationalt samarbejde
* FDZ arbejder for udbredelse af erhvervszoneterapi som et tilbud til virksomheder
* FDZ’s lokalafdelinger tilbyder zoneterapeuterne gensidig inspiration, kollegialt samvær, erfaringsudveksling, foredrag og lignende

Foreningens formål

Det er foreningens formål at varetage medlemmernes faglige interesser og at virke for en stadig højnelse af den faglige standard og herunder:
Stk. 1. At samle zoneterapeuter til varetagelse af standens faglige, økonomiske og kollegiale interesser.
Stk. 2. At varetage de enkelte medlemmers interesser og rettigheder.
Stk. 3. At sikre den bedst mulige grund-, videre- og efteruddannelse i faget zoneterapi.
Stk. 4. At virke for, at medlemmer vedligeholder og udbygger deres faglige uddannelse.
Stk. 5. at sikre, at medlemmer, der er registreret i henhold til ”Registreringsordningen for Alternative behandlere”, lever op til de gældende regler omkring dette.
Stk. 6. At sikre de bedst mulige arbejdsforhold for zoneterapeuter, herunder den størst mulige indflydelse på de vilkår, hvorunder faget udøves.
Stk. 7. At samarbejde med faglige og andre organisationer i ind- og udland til fremme af fagets udvikling.
Stk. 8. At udvikle og udbygge forskning og forskningsmetoder, der fremmer fagets udvikling.
Stk. 9. At deltage i den almindelige sundhedsdebat, for derigennem at hævde zoneterapiens værdi for samfundet.
Stk. 10. Eventuelt at drive forlagsvirksomhed til udgivelse af publikationer inden for zone- tera¬pi

Medlemskategorier

Enhver uddannet og eksamineret zoneterapeut, der opfylder basale uddannelseskrav i henhold til Lov nr. 351 af 19. maj 2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, kan søge medlemsoptagelse og efter eget valg registrering hos FDZ med henblik på opnåelse af den beskyttede titel Registreret Alternativ Behandler (RAB).
Område
5000 Odense C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 91 til 100 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk