FLF - Fængselslærerforeningen af 1952

Som medlemmer af foreningen kan optages undervisere, der er beskæftiget ved undervisning eller administration af undervisning ved Kriminalforsorgens tjenestesteder.

FLF er en faglig forening, der gennem sit medlemskab af Kriminalforsorgsforeningen, forhandler under CO2

Foreningens formål er:

o at varetage medlemmernes interesser i løn-, arbejds- og ansættelsesforhold i samråd med den forhandlingsberettigede organisation
o at koordinere pædagogiske erfaringer.
o at arbejde for relevante undervisnings- og uddannelsestilbud ved Kriminalforsorgen
o at virke for en hensigtsmæssig indordning af disse tilbud i Kriminalforsorgens hele virksomhed
o at sikre bedre kursus- og efteruddannelsesmuligheder

Bliv medlem af FLF

Lærere, produktionsskolelærere og souschefer for undervisningen på Kriminalforsorgens tjenestesteder kan optages som medlem af FLF.

Som medlem af FLF får du opholdet fuldt betalt til FLF's årsmøder, du kan deltage i generalforsamlingen, og du vil modtage FLF's nyhedsbulletin, som fortæller om udviklingen indenfor fængselsundervisning i Danmark.

Du kan hente et prøveeksemplar af FLF-bulletin og en medlemsbruchure under punktet Dokumenter i menuen.

Skriv til kassereren, hvis du ønsker medlemsskab
E-mail: a2Fzc2VyZXJAZmxmLmRr
Område
4400 Kalundborg

Folkeskolens Musiklærerforening

Har du musiktimer på skemaet?
- så har du brug for en forening, der hele tiden arbejder for at give faget musik og dets lærere optimale forhold.

Folkeskolens Musiklærerforening (FM) er den forening!
FM er en landsdækkende sammenslutning af 17selvstændige musiklærerforeninger, lokalforeningerne.

Der er også en lokalforening, hvor du bor, og når du melder dig ind i den, bliver du automatisk medlem af FM (og omvendt!).

Hvad får du ud af dit medlemsskab af Folkeskolens Musiklærerforening?

- Indflydelse på skole - og uddannelsespolitiske spørgsmål
FM søger ad mange kanaler : DLF, de politiske partier, medierne m.m. at få indflydelse på beslutningsprocesserne bag musikundervisningen i folkeskolen.
Derudover har FM mange gode samarbejdsrelationer til bl.a. Undervisningsministeriets fagkonsulent for musik, Seminarielærernes Musiklærerforening, alle de praktisk/musiske faglige foreninger samt Dansk Musikpædagogisk Forening (Dmpf).

FM´s intentioner er naturligvis at skaffe musikundervisningen så gode vilkår som muligt m.h.t. timetal, lokaler, undervisningsmaterialer og lærernes efteruddannelse.

Kursus – og materialerabat
Alle lokalforeningerne arrangerer således kurser for musiklærerne (korte kurser ell. internatkurser, ofte i samarbejde med det lokale University College. FM afholder hvert år i juli (uge 30) det store, traditionsrige 5-dages musikkursus på Rødding Højskole.

Som medlem af FM får du information om alle kurserne, ligesom kursusafgiften er lavere end for ikke-medlemmer. På alle kurser kan Foreningens forlags materialer købes med stor rabat.

Medlemsblad og lokalforenings-info
Som medlem af FM får du 6 gange årligt tilsendt medlemsbladet "Dansk Sang", hvor igennem FM udadtil søger at vinde gehør for sine synspunkter til fremme for musikundervisningen og den pædagogiske udvikling.
"Dansk Sang" er et tidsskrift, som gennem indhold: spændende artikler om musikpædagogiske problemstillinger m.m., tryk og lay-out kan måle sig med de bedste internationale musiktidsskrifter.
De fleste lokalforeninger udsender ligeledes et medlemsblad.

Gode råd og dialog
FM´s formand, næstformand, forretningsudvalg og pædagogisk udvalg står til din rådighed med gode råd og vejledning i spørgsmål vedrørende musikundervisning, såvel praktiske som pædagogisk/teoretiske.

Forlag og medindflydelse
Folkeskolens Musiklærerforening har sit eget forlag, som udgiver materialer til brug i musikundervisningen: B-serien.
Materialerne er alle grundigt afprøvet i skolen og er tilrettelagt ud fra mange læreres erfaringer fra den daglige musikundervisning, og de lever fuldt op til folkeskolens læseplan og vejledning for faget musik.
Mange skoler (og musiklærere) landet over har allerede abonnement, og alle materialerne kan ses på de fleste Amtscentre for Undervisning.
Der er mange gode grunde til at blive medlem af Folkeskolens Musiklærerforening! Folkeskolens Musiklærerforening er konstant i udvikling og har en støt voksende medlemsskare!

Folkeskolens Musiklærerforenings formål:

... at styrke og udvikle folkeskolens musikundervisning;

... at arbejde for, at faget musik og dets lærere får de bedst mulige arbejdsvilkår;

... at fremme og koordinere synspunkter, erfaringer og spørgsmål af betydning for musikundervisningen i folkeskolen;

... at fremme kontakten med foreninger, der arbejder i overensstemmelse med Folkeskolens Musiklærerforenings faglige og fagpolitiske intentioner.

... i faglige og fagpolitiske spørgsmål at være kontaktorgan til Danmarks Lærerforening.

Område
8000 Aarhus C

Forældreorganisationen Skole og Samfund

Skole og Samfund er en forening for skolebestyrelser og andre interesserede med tilknytning til den danske folkeskole. Vi er en landsforening med lokalafdelinger i landets 98 kommuner.

Skole og Samfund er forældrenes repræsentant over for politikere og samarbejdspartnere - både på landsplan og på lokalplan. Foreningen er forældrenes vagthund, der overvåger, at Folkeskoleloven bliver overholdt - i ord såvel som i ånd.

Har du brug for inspiration i dit skolebestyrelsesarbejde, kan du kigge på siderne med vores bøger og/eller vores månedsblad SKOLEBØRN.
Hvis du er interesseret, kan du tegne abonnement eller personligt medlemskab.

Formål og opgave

Det er Skole og Samfunds formål:

§ at styrke samarbejdet mellem hjem, skole og samfund;
§ at styrke skolebestyrelsernes indflydelse på folkeskolens
arbejde
§ at styrke forældrenes indflydelse på og ansvar for skolens
arbejde;
§ at styrke folkeskolens stilling i det samlede
undervisningstilbud;
§ at styrke skole-, undervisnings- og opdragelsesformer, der
fremmer den enkelte elevs kundskaber, alsidige udvikling,
selvstændighed og samarbejdsevne
Det er Skole og Samfunds opgave:
§ at arbejde for, at skolebestyrelsernes indflydelse på
folkeskolens udvikling bliver styrket
§ at varetage skolebestyrelsernes og forældrenes interesser
over for tredjepart
§ at dygtiggøre foreningens medlemmer gennem kurser,
møder, udgivelse af medlemsblad mv.
§ at yde rådgivning til foreningens medlemmer;
§ at søge repræsentation i instanser, hvor skolens forhold
behandles;
§ at samarbejde med andre organisationer og
sammenslutninger, der har opgaver fælles med Skole og
Samfund.
§ at varetage forældrenes og elevernes interesser i den danske
folkeskole

Medlemmer

a. Optagelse
Som medlemmer optages skolebestyrelser i folkeskolen i Danmark,
samt enkeltpersoner og sammenslutninger af forældre, der tilslutter sig foreningens formål.
Frie grundskoler og kommunale råd og udvalg kan tegne et støttemedlemskab, der er uden stemmeret.
Et støttemedlemskab giver ret til at modtage samme materiale og samme meddelelser som tilgår øvrige medlemmer. Skole og Samfunds vedtægter pr. 21. november 2009

----
Netværk og foreninger i Danmark - erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
1710 København V

Foreningen af Danske Detektiv og Erhvervsefterforskere

FDDE er en forening for professionelle privatdetektiver og erhvervsefterforskere. Foreningen tæller i dag 16 medlemmer, fordelt over hele landet. Gennem vort interne samarbejde, er vi i stand til at tilbyde Dem alle former for efterforskning, over hele landet.
Specielt ved større, eller "tungere" sager for erhvervslivet, er dette en fordel, idet vi kan løse opgaver 24 timer i døgnet, og indenfor stort set alle typer af sager.

Om foreningen

* Foreningen FDDE har til formål at højne standarden i branchen, ved opstilling af etiske regler for detektivvirksomhed. Samtidig arbejder foreningen for forbedring af detektivers arbejdsforhold både politisk og praktisk.

* Formålet med FDDE er primært, at sikre at de personer og virksomheder der entrerer med et detektivbureau, får en ordentlig og redelig behandling, i overensstemmelse med foreningens vedtægter og gældende lovgivning.

* Reglerne for et detektivbureaus optagelse i FDDE er derfor strenge, og uden undtagelse. Forbryder et medlem sig mod reglerne i vedtægterne, eller mod gældende lovgivning, kan vedkommende derfor udelukkes fra foreningen.

* Et detektivbureau, der i sin markedsføring angiver at være medlem af FDDE er således godkendt af de øvrige medlemmer i foreningen. Det er Deres garanti for at det pågældende bureau opfylder alle regler, herunder dansk lovgivning.

* For at sikre overholdelse af såvel vedtægterne, som foreningens etiske regler, har FDDE derfor oprettet et ankenævn, hvortil kunder kan rette henvendelse, hvis de føler sig uretmæssigt behandlet af et af vore medlemmer.

* Finder De ikke de ønskede oplysninger på denne side, eller ønsker De et spørgsmål uddybet, er De er altid velkommen til at kontakte FDDE for nærmere oplysninger.

Foreningens formål er at:

01. Højne standarden i, og respekten omkring branchen.
02. At danne samlet front mod eventuelle politiske tiltag.
03. At etablere en bedre dialog mellem branchen, politi og politikere.
04. At udveksle erfaringer på et professionelt niveau gennem
oprettelse af en lukket intern hjemmeside og debatforum.
05. At udarbejde etiske regler for FDDE.
06. At afholde relevante kurser og møder.
07. At oprette et velfungerende ankenævn, besat med relevante personer.
08. At opnå rabatordninger hos diverse leverandører.
09. At lave oplæg til indgåelse af forsikringsaftaler.
10. At varetage seriøse henvendelser fra medierne.
11. At behandle øvrige emner og forslag der fremkommer fra medlemmerne.

Medlemmer

Som medlemmer kan optages detektivbureauer og detektivbureauer med tilknyttet vagtvirksomhed, eller andre relevante virksomheder, eller personer, som på anden måde er tilknyttet detektivbranchen.
Det er en forudsætning at bureauansøgere kan dokumentere, at have været momsregistreret med branchen i minimum 2 år.
Optagelse af nye medlemmer er underlagt foreningens godkendelse.
Område

Foreningen af Interne Revisorer

Foreningens formål er at styrke den uddannelsesmæssige, etiske og faglige udvikling inden for intern revision.

Medlemskab

Som medlemmer af foreningen kan optages:

* Virksomheder eller offentlige myndigheder og institutioner eller lignende, der har etableret eller står foran etablering af en intern revisions funktion.
* Personer, som er ansat i en intern revisionsafdeling i en virksomhed, offentlig myndighed, institution eller lignende, som nævnt ovenfor.
* Medarbejdere og studerende tilknyttet uddannelsesinstitutioner inden for fagområdet revision.
* Virksomheder eller personer, der på anden måde end angivet ovenfor, har tilknytning til området revision.

Medlemskabet for virksomheder, offentlige myndigheder, institutioner mv. udøves på vegne af virksomheden, myndigheden, institutionen mv. af chefer og/eller medarbejdere ansvarlige for eller tilknyttet pågældende virksomhed, myndighed, institution, revisions afdeling.

Foreningens bestyrelse godkender medlemskaber.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke lever op til foreningens etiske eller faglige standard.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er tidligere bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer eller lignende, der har ydet en stor indsats og samtidig har været medlem af foreningen i et betydeligt antal år.

Netværk

Foreningen af Interne Revisorer tilbyder at medlemmerne kan danne forskellige netværksgrupper - enten på permanent basis (erfagrupper) eller ad-hoc. Grupperne vil typisk være på en 8-12 personer. Gruppens medlemmerne mødes efter nærmere aftale og vælger selv dagsorden. På møderne vil der være mulighed for at udveksle viden og erfaring indenfor de aftalte rammer.

Der er mulighed for på hjemmesiden, at oprette referater fra de enkelte gruppemøder, således at andre medlemmer kan blive orienteret om gruppens arbejde.

Registrering af ønske om deltagelse i de forskellige grupper foregår også via hjemmesiden ligesom gruppens medlemmer selv administrerer hvem der skal være med i gruppen.
Område
1560 København V

Foreningen af Kliniske Diætister

Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD) er en fagforening oprettet af diætister i 1992. Medlemmer er professions bachelorer i ernæring og sundhed (alle linjer) og cand. scienter i human/klinisk ernæring, cand.scient.san, cand.scient.san.publ.

Historisk set var FaKD kun for diætister. Diætistuddannelsen var en overbygningsuddannelse.
Uddannelsen har ændret sig til PBESere (professionsbachelorer i ernæring og sundhed), med 3 linjer:
• KD’er (kliniske diætister)
• SFF’er (sundhedsfremme, forebyggelse og formidling)
• LFS’er (ledelse, fødevarer og service)

I foråret 2010 blev det vedtaget at FaKD optager alle ernæringsprofessionelle. Dermed er FaKD den mest oplagte fagforening for alle ernæringsprofessionelle, og ikke længere udelukkende for diætister.

Foreningens overordnede formål er at varetage medlemmernes ansættelses, erhvervsmæssige- og uddannelsesmæssige interesser og medvirke til, at der skabes flere arbejdspladser til vores medlemmer.

Vi arbejder konstant på at fastholde og udvikle et højt fagligt niveau hos medlemmerne gennem kurser og udveksling af erfaringer og materiale. Foreningen bruger også mange kræfter på at fremme den faglige etik og det kollegiale samarbejde, ligesom vi hele tiden arbejder på at udbrede kendskabet til professionerne.


Foreningen af Kliniske Diætister udgiver fagbladet ”Diætisten”, som udkommer seks gange om året.

Medlemsfordele:
Som medlem af FaKD får du en række faglige fordele og adgang til juridisk bistand, men også en række af rabatter og tilbud. Fordelene omfatter alt fra rejseforsikringer, billigere mobilabonnementer og ferierabatter. Medlemsfordelene er nærmere beskrevet på FaKDs medlemssite.

ERFAgrupper:
Medlemmerne mener, at videns- og erfaringsdeling danner grundlaget for, at medlemmernes faglighed udbygges og styrkes. Derfor støtter foreningen oprettelse af forskellige ERFA-grupper, som får deres egne sider på medlemsintraet.

Formål

Stk. 1. At varetage medlemmernes ansættelsesmæssige, erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige interesser.

Stk. 2. At medvirke til at skabe flere arbejdspladser for medlemmerne.

Stk. 3. At medvirke til at opretholde og højne det faglige niveau blandt medlemmerne.

Stk. 4. At medvirke til at fremme den faglige etik og det kollegiale samarbejde.

Stk. 5. At varetage forhandlingsretten for medlemmerne over for offentlige og private arbejdsgivere

Stk. 6. Foreningens formål søges bl.a. fremmet ved:

a) Rådgivning og vejledning samt ydelse af juridisk støtte, rådgivning og vejledning i rets- og tjenstlige forhold til medlemmer, der anmoder herom.

b) Samarbejde med andre tilsvarende organisationer.

c) Udgivelse af informationsmateriale o. lign.

d) Afholdelse af møder, konferencer, kurser mv. efter behov

Det daglige arbejde i foreningen varetages af formanden, næstformanden og bestyrelsen via sekretariatet. FaKD har sekretariat i København, med faglig sekretær og advokater tilknyttet.
FaKD sidder med i mange partnerskaber og repræsenterer medlemmernes interesser.
Bestyrelsen består af medlemmer valgt fra regionerne. I landets 5 regioner er der også valgt en regionsformand. Der er også nedsat forskellige udvalg, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage.

Vores organisationsprocent er høj – ca. 90 procent af alle uddannede diætister er medlemmer af foreningen. Vi er over 600 medlemmer, størstedelen er autoriseret af Sundhedsstyrelsen.
Område
1112 København K

Foreningen af Ortopædiske Håndskomagermestre

Foreningen FOH til en underafdeling af Dansk Industri.

Foreningen FOH blev stiftet onsdag den 16. januar 1952 kl. 20.00 på Ortopædisk Hospital, der på
daværende tidspunkt var beliggende på Hans Knudsens Plads nr. 3 på Østerbro, København.
Dette skete på foranledning af Svend H. Møller efter et stort forarbejde.
Forud for stiftelsen havde man afholdt en mesterprøve for 16 mestre henholdsvis fra Ortopædisk Hospital samt for private håndskomagere. Prøven blev nøje overvåget af ortopæd kirurg overlæge Knud Jantsen.
Invalideforsikringsretten anerkendte og støttede ligeledes foreningen og mesterprøven, og de udstedte beviser til de håndskomagere, der havde bestået mesterprøven, så disse håndskomagere fik retten til at levere håndsyet
fodtøj.
Foreningen består også i dag udelukkende af ortopædiske håndskomagermestre, der alle har bestået FOH´s mesterprøven. I alt 58 ortopædiske håndskomagermestre er medlem af foreningen. De er fordelt på 21 firmaer.

Hvorfor så vælge en ortopædisk håndskomagermester, der er medlem af FOH?

* De har erfaringen og ekspertisen gennem mange år som håndskomagermestre.
* De er professionelle og har alle gennemgået en mesteruddannelse i FOH-regi med afsluttende mesterprøve.
* De er nemme at få kontakt til og har mange filialer i hele landet.
* Der er mulighed for at klage, hvis De er utilfreds.
Område
1553 København V

Foreningen af Veterinærsygeplejersker i Danmark

Foreningen af Veterinærsygeplejersker i Danmark er en interesseorganisation, der blev stiftet af veterinærsygeplejersker i 1981.

Alle er velkomne i foreningen, som består af eksaminerede veterinærsygeplejersker i alle typer jobs, elever, klinikpersonale og andre i lignende stillinger.

I foreningen arrangerer vi kurser, foredrag og andre spændende ting. Foreningen udgiver medlemsbladet ”Veterinærsygeplejersken” 4 gange årligt. Dette indeholder faglige artikler, annoncer mv. Derudover har foreningen sin egen jobformidling.

Foreningen arbejder på at afholde kurser af høj faglig kvalitet, til fordelagtige priser for sine medlemmer.
Du er altid velkommen til at kontakte foreningen for yderligere information.

Foreningens formål er:

a. At varetage medlemmers interesser, herunder udbyde aktiviteter, kurser og skabe rum for erfaringsudveksling samt være bindeled til relevante samarbejdspartnere.

b. At sikre udgivelsen af bladet ”Veterinærsygeplejersken”.

c. At tilbyde to årlige legater á kr. 2000,- til studierejser til medlemmer

Medlemskab

I foreningen kan optages personer med uddannelse som veterinærsygep1ejersker og ufaglærte personer ansat i sammenlignelig stilling under ledelse af en dyrlæge, samt andre der er tilknyttet veterinærbranchen.

a. Aktivt medlemskab opnås af personer uddannet som veterinærsygeplejersker, bosat i Danmark.
Aktivt medlemskab giver stemmeret på generalforsamlingen.

b. Passivt medlemskab opnås af veterinærsygep1ejerskeelever og ufag1ærte, ansat i sammenlignelig stilling under ledelse af en dyrlæge samt pensionerede veterinærsygeplejersker. Passivt medlemskab giver ikke stemmeret, men taleret på generalforsamlingen.

e. Associeret medlemskab opnås af udenlandske veterinærsygeplejersker og foreninger, samt personer og firmaer, der er beskæftiget i eller med veterinærbranchen. Associeret medlemskab giver hverken sternme- eller taleret på generalforsamlingen.
Område
2610 Rødovre

Foreningen Danske Revisorer

Foreningens formål er:

1. Ved sammenslutning af kvalificerede revisorer at sikre medlemmernes kunder faglig og forsvarlig bistand på det regnskabs- og revisionsmæssige område.
2. At varetage medlemmernes faglige interesser.
3. At yde kollegial støtte i alle faglige forhold.
4. At virke for en stadig højnelse af medlemmernes kvalifikationer gennem kurser og etablering af ERFA-grupper.
5. At medvirke til, at de almindelige, særlige og moralske pligter, der pålægges revisorer, bliver opfyldt.
6. At udgive interne og eksterne publikationer.

Som ordinære medlemmer af foreningen kan optages revisorer, der:
1. Har bopæl her i landet eller er omfattet af De Europæiske Fællesskaber eller EØS- aftalens regler om etablering og tjenesteydelser.
2. Har rådighed over sit bo.
3. Har ført en retskaffen vandel.
4. Har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed som revisor i mindst 3 år eller haft ansættelsesforhold hos en revisor i mindst 3 år og hos denne udført selvstændigt kvalificeret arbejde, og overfor bestyrelsen eller et af denne nedsat optagelsesudvalg kan påvise derved at have opnået de til fagets bestridelse nødvendige kvalifikationer.
5. Driver bogførings- og revisionsvirksomhed.Område
5220 Odense SØ

Foreningen NORDEN

Foreningens formål er på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil. Foreningen NORDEN arbejder altså for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsbysamarbejde, kultur mm.

Foreningen NORDEN blev oprettet i skyggen af første verdenskrig i de tre nordiske lande Danmark, Sverige og Norge i april 1919, og indledte hurtigt et fælles arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden under mottoet kendskab giver venskab. Stifterne håbede, at man ved øget samarbejde og forståelse kunne undgå endnu et krigsmareridt. Senere blev foreninger NORDEN dannet i Finland og Island samt i de selvstyrende områder Åland, Færøerne og Grønland.

Foreningen har to gange, i 1933 og 1934, været indstillet til Nobels fredspris.

Foreningen NORDEN fik en voldsom opblomstring efter 2. Verdenskrig, da erindringen om dens oprindelige formål atter aktualiseredes. Og på det tidspunkt gik foreningen fra at være en elitær til at være en bred folkelig forening.

Foreningen spillede en aktiv politisk rolle i forbindelse med stiftelsen af de nordiske institutioner Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, ligesom foreningen var primus motor i det arbejde, der førte til den nordiske pasunion, det fælles arbejdsmarked, socialkonventionen, sprogkonventionen og tankerne om et nordisk fællesmarked.

I Danmark har foreningen over 100 lokalafdelinger og godt 13.000 personlige medlemmer, mere end 500 skole- og biblioteksmedlemmer, samt mere end 100 organisationer, foreninger og virksomheder, der støtter foreningens arbejde som medlemmer. Endvidere omfatter 'familien' en selvstændig ungdomsorganisation, Foreningen NORDENs Ungdom, der også er aktiv i hele landet.

Foreningen NORDEN er med sit historiske fundament også svar på nutidens og fremtidens udfordringer.

----
På netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område
9220 Aalborg Øst
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 101 til 110 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk