HI - Organisation for ledende medarbejdere i Idræts- Kultur- og Fritidssektoren

HI er en organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur- og Fritidssektoren.

FORMÅL

HI’s formål er at varetage medlemmernes faglige, løn- og ansættelsesmæssige og organisatoriske interesser.

MEDLEMMERNE

Som medlemmer kan optages:
Ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur- og Fritidssektoren, samt den til enhver tid af
Generalforsamlingen valgte formand.

Fakta om foreningen

Hovedorganisation:
HI er tilsluttet FTF, Funktionærernes og tjenestemændenes Fællesråd, der er en partipolitisk uafhængig hovedorganisation. FTF omfatter 44 tilsluttede organisationer med tilsammen mere end 400.000 medlemmer.

A-kasse:
Medlemmer af Halinspektørforeningen arbejdsløshedsforsikres i FTF-A (hovedkontor telefon: 70 13 13 12).

Pension:
Halinspektørforeningen har pensions- og gruppelivsordning i PFA-pension. Ordningerne sikrer medlemmerne udbetaling ved alderspensionering, invaliditet og dødsfald.

Historie:
Foreningen blev grundlagt i 1963 da 12 halinspektører mødtes for første gang for at udveksle erfaringer om drift af idrætsanlæg og for at drøfte løn- og ansættelsesforhold.

* 1968 udkom det første nummer af medlemsbladet "Hallen"
* 1978 indgåes den første overenskomst med Kommunernes Landsforening
* 1982 indvies foreningens sekretariat i Taastrup
* 1989 indvies foreningens sekretariat i Solrød Strand
* 2001 indvier sekretariatet nye og større lokaler i Solrød Strand

Medlemmerne fordeler sig ca. med 50% kommunalt ansatte og 50% ansatte i selvejende/private anlæg.

Medlemsfordele

Som medlem af HI kan du:

* Leje Sommerhus med stor rabat

* Få rabat på forsikringer hos Tryg forsikring Klik her

* Få rabat når du handler

* Deltage på foreningens kurser med rabat

HI er den forening der bedst varetager interesserne for ledende medarbejdere i idræts-, kultur-, og fritidssektoren:

O Her kan medlemmer både få løst deres faglige og fagforeningsmæssige spørgsmål

O HI arrangerer gode kurser og uddannelser som retter sig mod faget

O HI udgiver et godt fagblad

O HI opbygger en stor vidensbank inden for drift af idrætsanlæg

O HI afholder områdemøder, netværksmøder, årsmøder mv. hvor ledere af idrætsanlæg har mulighed for at møde ledere af tilsvarende anlæg

O HI arrangerer en stor årlig fagudstilling

O HI løser mange arbejdsrets sager og også sager hvor medlemmet får erstatning.

O HI har adgang til stor ekspertise inden for arbejdsret, arbejdsmiljø mv.

O HI deltager i samarbejde med en masse andre organisationer til gavn for medlemmerne

O HI deltager også i samarbejde med bl.a. Den Grønne Nøgle og Kræftens Bekæmpelse mm.


Område
2680 Solrød Strand

Hjemvendte.dk - Foreningen for hjemvendte danskere

Formålet for Hjemvendte.dk er proaktivt at være med til at udvikle det globale Danmark. Det gøres igennem danskere og deres familier, som har boet og/eller arbejdet i udlandet i en længere periode.

Hjemvendte.dk arbejder med brobygning mellem international og dansk kultur.
Ligeledes arbejder vi med at fastholde den tilegnede globale viden og kompetence.

Vi hjælper med at få fodfæste for hjemvendte i form af nyt job, bolig og socialt netværk. Hele familien ud - hele familien hjem!

Hjemvendte.dk er en privat forening, der er uafhængig af politiske og religiøse interesser.

Indmeldelse i netværket for hjemvendte danskere

Som medlem af Hjemvendte.dk har du mulighed for at møde andre ligesindede og bidrage med din viden fra dit udlandsophold, fremmed kultur, internationale erfaringer, hjemvendelsesprocessen og til at vi fortsat kan udvikle netværkets arrangementer og tilbyde dig den sidste nye information på området landet over.

Som medlem vil du automatisk få tilsendt Månedens profil 6 gange om året.

Medlemskabet pris: Ingen
Andre arrangementer er der pris på.

Som medlem vil hjemvendteblogs altid være tilgængelig for dig og andre.

----
På netværksportalen har vi mange lignende netværk og erfa-grupper i vores database. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
2100 København

Hjerteforeningen

Hjerteforeningen er en af Danmarks største sygdomsbekæmpende organisationer med 108.000 medlemmer.

Hjerteforeningen er en privat organisation, der arbejder for indsamlede midler. Hvert år giver Hjerteforeningen økonomisk støtte til mere end halvdelen af den danske forskning på hjertekarområdet, i omkring 25 mio kr.

Hjerteforeningen arbejder med:

* Forskning i hjertekarsygdomme
* Forebyggelse af hjertesygdomme
* Patientstøtte

Hjerteforeningen varetager hjertekarpatienters interesser over for beslutningstagere og sundhedsvæsen gennem en aktiv politisk indsats både internationalt og nationalt.

Foreningen er organiseret i 81 lokalkomiteer tre patientklubber og syv motionskomiteer. Hjerteforeningen driver rådgivningscentre i syv af landets største byer.

Medlemsfordele

Som medlem af Hjerteforeningen får du følgende fordele

• Medlemsbladene Hjertenyt og Appetit For Livet i alt fire gange årligt

• Medlemsrabat på Hjerteforeningens dejlige kogebøger og mange andre varer i vores shop

• Gratis medlemskab af Hjerteforeningens patientklubber

• Gratis rådgivning med personlige samtaler og blodtryksmåling i vores rådgivningscentre

• Mulighed for patientstøtte fra Hjerteforeningen - vi giver økonomisk støtte til hjerte-og kredsløbspatienter, som har brug for hjælp til ferie, rekreation, psykolog eller lignende

Bliv medlem allerede i dag og nyd godt af de mange medlemsfordele

MELD DIG IND OG STØT EN HJERTESAG

Medlemstype

Personligt medlemsskab 2010 (DKK 175,-)

Livsvarigt personligt medlemsskab 2010 (DKK 2300,-)

Parmedlemsskab fra 2010 (DKK 290,-)

Livsvarigt parmedlemsskab fra 2010 (DKK 3500,-)

----
Netværksportalen giver et effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
1127 København K

HK Danmark

HK/Danmark, tidligere Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, er med sine 330.000 medlemmer (2008) landets andetstørste fagforbund, kun overgået af 3F.

HK's love og formål

HK Danmarks formål er:

*
at tiltrække og organisere privat og offentligt ansatte på alle niveauer, samt personer der arbejder freelance eller i en anden form for tilknytning til en virksomhed. HK’s organisationsområde defineres fortløbende i forhold til uddannelse, overenskomster og udviklingen af arbejdsmarkedet.

*
at tiltrække og organisere personer, der er i gang med en teoretisk eller praktisk uddannelse inden for HK’s naturlige organisationsområde, eller er i gang med en uddannelse, der vil bringe dem inden for HK’s organisationsområde, enten i midlertidige job eller i deres fremtidige erhvervsvalg.

*
at søge tilvejebragt bedst mulige økonomiske, sociale og kulturelle samt uddannelses-, beskæftigelses- og miljømæssige vilkår for medlemmerne, at tilstræbe, at alle medlemmer sikres gode og betryggende arbejdsforhold og det størst mulige udbytte af og indflydelse på eget arbejde,

*
at arbejde for, at teknologien anvendes på en måde, så medlemmernes jobindhold og arbejds-situation forbedres,

*
at arbejde for reel ligestilling mellem mænd og kvinder med hensyn til ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, løn- og arbejdsvilkår samt at sikre lige indflydelse og lige muligheder i fagbevægelsen og på alle niveauer i samfundet,

*
at arbejde for integration af indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet og i samfundet,

*
at arbejde for at mangfoldighed systematisk indarbejdes i samfundet og virksomhederne som en styrke og dermed fjerne direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, religion, tro, alder, handicap, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse,

*
at arbejde for indførelse af demokrati, medbestemmelse og samarbejde på alle arbejdspladser og for lønmodtagerindflydelse på ejerforholdet af virksomhederne samt

*
at arbejde for at styrke det internationale samarbejde.

----
Netværksportalen giver et effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
7200 Grindsted

Horesta

HORESTA er hotel-, restaurant- og turisterhvervets landsdækkende brancheorganisation med godt 2000 medlemmer.

Vores medlemmer tegner sig for 85 pct. af omsætningen på landets hoteller og godt 50 pct. af den totale restaurantomsætning i Danmark.
HORESTA’s medlemmer har ansat ca. 75 pct. af de omkring 70.000 medarbejdere i hotel- og restauranterhvervet. Et erhverv med en årlig omsætning på omtrent 28 mia. kroner.

Kontakt
Alle medlemmer kan naturligvis kontakte en repræsentant direkte og på den måde sørge for, at argumenter, synspunkter og ideer tages op til debat.

Alle medlemmer er desuden velkomne til at kontakte administrationen direkte både med enkeltsager, synspunkter, spørgsmål, problemer og forslag til nye indsatsområder. Administrationen behandler selvfølgelig disse sager fortroligt, hvis medlemmet ønsker det.

Formål

HORESTA har til formål i koordination med HORESTA Arbejdsgiver såvel nationalt som internationalt at:

A: Værne om og varetage de erhvervsinteresser, der er repræsenteret i hotel-, restaurant-, catering- og turisterhvervet (herefter benævnt ”erhvervet”) i Danmark, herunder i særdeleshed medlemsvirksomhedernes interesser.

B: Arbejde for udvikling og højnelse af erhvervet, herunder at styrke medlemsvirksomhedernes ramme vilkår, kompetenceudvikling, indtjeningsmuligheder og omdømme samt fremme fair konkurrence og etiske forretningsmetoder.

C: Kunne indsamle, udvikle og formidle medlemmernes viden og erfaringer i samarbejde med medlemmerne og koordinere medlemmernes politiske synspunkter, med henblik på opnåelse af politisk gennemslagskraft og på at skabe de bedst mulige forretningsbetingelser.

D: Bistå og rådgive medlemsvirksomhederne i virksomhedsspecifikke og/eller brancherelaterede spørgsmål.

E: Sikre medlemmerne størst mulig repræsentation og indflydelse i alle relevante strategiske og politiske organer.

F: Udvikle HORESTAs identitet, professionalisme og sociale foreningsliv med sigte på til stadighed at tegne en tydelig profil overfor omverdenen og skabe et nært, vedkommende og attraktivt fællesskab for medlemmerne og organisationens medarbejdere.

Optagelse af medlemsvirksomheder

Som medlem kan optages virksomheder der driver virksomhed inden for hotel-, restaurant-, catering- og turismebranchen. Bestyrelsen kan dispensere herfra.

Anmodning om optagelse sker ved indsendelse af særlig optagelsesbegæring. Bestyrelsen har den endelige afgørelse af, hvorvidt en ansøgning om medlemskab kan imødekommes.
Område
1900 Frederiksberg

Horsens Erhvervsråd

Horsens Erhvervsråds formål er at fremme erhvervs- og turismeudviklingen i Horsens Kommune, herunder bl.a.:

At virke ved igangsætning og opfølgning af idéer, initiativer og tiltag til fremme af erhvervs- og turismeudviklingen.

At være erhvervslivet i bredeste forstand behjælpelig med løbende rådgivning.

Medlemmer

Som medlemmer af Horsens Erhvervsråd kan optages virksomheder, foreninger, organisationer, institutioner m.v., som har forretningssted eller hjemsted i Horsens kommune.

At udføre informations- og formidlingsvirksomhed tilpasset erhvervslivets og turismens aktuelle behov.

At medvirke ved igangsætning og gennemførelse af tiltag, der specielt sigter mod at øge erhvervslivets og turismens internationaliseringsgrad.

At forestå dannelse af netværk mellem virksomheder, organisationer, institutioner m.v.

At rådgive iværksættere ved start og drift af virksomhed.

At være kontaktled i samarbejdet mellem erhvervslivet og Byrådet.

At udbrede kendskabet til erhvervs- og turismemulighederne i Horsens gennem passende PR-aktiviteter.

Gennem samarbejde med relevante foreninger at fremme udvikling og koordinering af fælles erhvervsinteresser.

At medvirke til fremme af den erhvervs- og turismemæssige udvikling i regionen.

Bliv medlem – fordelene er mange!

Gennem et medlemskab af Horsens Erhvervsråd får du en lang række kontante fordele, samtidig med at du støtter den generelle erhvervs- og turismeudvikling.
Fordelene

• Du får inspiration til konstant forretningsudvikling via vores 50 konsulenter
• Du får adgang til værdifulde netværk og erfagrupper
• Du får adgang til ca. 30 årlige medlemsarrangementer
• Du får hjælp til din dialog med det offentlige
• Du får en platform for større synlighed lokalt
• Du får værdifuld information via 20 årlige nyhedsbreve

Priserne
Det er ikke dyrt. Horsens Kommune betaler tilskud til Horsens Erhvervsråd, der dækker alle basisaktiviteter samt vores gratis rådgivning til iværksættere. Derfor kan medlemskontingenterne holdes på et meget attraktivt niveau. Når du har betalt dit medlemskontingent, er det meste gratis.
Område
8700 Horsens

HumanConsult - Viden skaber vækst

HumanConsult er et netværk for personer, som arbejder med eller interesserer sig for HR og ledelse. HumanConsult skaber rammerne for netværket, så ledere og HR-medarbejdere nemt kan holde sig opdateret, søge sparring, skabe relationer og erfaringsudveksle virtuelt såvel som fysisk.

Historie
HumanConsult påbegyndte opbygningen af netværket i 2000. Formålet var at udvikle et forum, hvor der kunne videndeles og skabes synergi om HR og ledelse. Netværket blev etableret ud fra et ønske om at samle al den viden, erfaring og kompetence, som findes i virksomhedernes ledelser og HR-afdelinger, og gøre den let tilgængelig via et virtuelt netværk. På den måde har HumanConsult i en årrække været med til at skabe gode resultater hos danske virksomheder. Netværket HumanConsult har således bidraget til, at metoder, værktøjer, ideer, erfaringer, viden, kompetencer m.m. har været og fortsat er let tilgængelige for netværkets medlemmer.

Vision
HumanConsult bidrager til at skabe udvikling og positive resultater for virksomhedens HR-medarbejdere og ledelse.

Mission
HumanConsult indsamler og vedligeholder den viden, som findes blandt virksomheders ledere og HR-ansvarlige, og gør den let tilgængelig for medlemmer af netværket.

HumanConsult informerer dagligt medlemmer af netværket om nyheder inden for HR og ledelse.

HumanConsult faciliterer dialog mellem medlemmer af netværket for derigennem at optimere videndelingen.

HumanConsult tilbyder netværkets medlemmer at deltage i arrangementer, som bliver afviklet i samarbejde med forskellige partnere.

HumanConsult indgår samarbejdsaftaler med partnere med fokus på værdiskabelse for netværkets medlemmer.

Vores værdier
Hos HumanConsult er det vigtig at sikre, at medlemmerne får:

* Nem og hurtig adgang til daglige nyheder inden for HR og ledelse
* Nem og hurtig adgang til dialog med netværket
* Mulighed for at deltage i et varieret udvalg af arrangementer
* Opdateret indsigt i tendenser og udviklingen inden for HR og ledelse
* Tilbudt løsninger og produkter, som tager afsæt i den enkelte kundes behov
* Adgang til omfattende videndatabase inden for HR og ledelse
* Redskaber, som bidrager positivt til udviklingen hos medlemmerne og de virksomheder, de arbejder i.

I HumanConsult fokuserer vi på at tilpasse os og lytte til medlemmernes behov og ønsker. For at kunne leve op til forventningerne, er HumanConsult derfor under konstant udvikling.

Om netværket

Netværkets formål
HumanConsult ønsker at skabe rammerne for et netværk, hvor medlemmerne kan videndele, udveksle erfaringer og udvikle kompetencer inden for HR og ledelse. Det gælder såvel det enkelte medlem som de virksomheder, medlemmerne repræsenterer.

Vi vil med vores netværk tilbyde et nemt og brugbart redskab, som kan være med til at skabe et relevant udbytte for både ledere og HR-medarbejdere.

Innovation er fremtidens konkurrenceparameter
Udvikling af nye idéer er et af fremtidens største konkurrenceparametre. Idéer skabes i et innovativt miljø af innovative medarbejdere. Som leder eller HR-ansvarlig vil det være din opgave at rekruttere, fastholde og udvikle de gode medarbejdere. HumanConsult kan hjælpe ved at holde dig opdateret med viden om HR, ledelse, rekrutteringsværktøjer og meget mere.

Del din viden med andre
Du er selv med til at skabe indholdet i HumanConsult. Al viden, som tidligere er blevet publiceret på netværket, er samlet i en videnbank. Den indeholder viden på alle niveauer, lige fra forskningsresultater til praktiske erfaringer. Dermed øger vi chancerne for, at du som medlem altid kan finde netop det, du leder efter. Ved at dele din viden og erfaring med andre i netværket, er du med til at styrke både dit og andres videnniveau.

HumanConsult tilbyder følgende:

* Daglige nyheder om HR og ledelse
Du modtager dagligt alle nyheder om HR og ledelse fra landets 70 vigtigste aviser, tidsskrifter og telegrambureauer. Som medlem kan du læse de fleste af artiklerne i deres fulde længde.
*

Mulighed for dialog med andre i netværket
Via netværkets Dialogforum får du som medlem mulighed for at gå i dialog med andre, der også brænder for HR og ledelse. Det giver mulighed for at trække på andres kompetencer og erfaringer. På den måde har netværkets medlemmer altid adgang til opdateret viden. Vi har i dag en database med mere end 1.000 stillede spørgsmål og flere end 10.000 svar.
*

Hotlines
Muligheden for at stille et spørgsmål til en af vores 4 hotlines (jura-, sundheds-, erhvervspsykologisk- og rekrutterings hotline).
Hver anden uge opsummerer HumanConsult på de fire hotlines, og udsender en samlede oversigt over de anonymt stillede spørgsmål og svar fra ugerne der er gået.
*

Jobmuligheder inden for HR og ledelse
Hvor dag sender HumanConsult de stillingsopslag der henvender sig til HR og Ledelse, med i nyhedsbrevet. Medlemmer kan også sende deres stillingsopslag ind til netværket. Vi kan desuden tilbyde favorable priser i forbindelse med jobannoncer via særaftaler med leverandører i netværket.
*

Netværksmøder om HR og ledelse
Ca. to gange om måneden arrangerer HumanConsult, i samarbejde med netværkets leverandører og andre samarbejdspartnere, forskellige netværksmøder om aktuelle emner inden for HR og ledelse. Netværksmøderne foregår både i København og Århus. Gennem netværksmøderne sikrer vi mangfoldighed samt høj faglig standard. Desuden får medlemmerne samtidig mulighed for at mødes fysisk, etablere netværk og skabe relationer med ligesindede.
*

Leverandørarrangementer m.m.
Via vores leverandører kan vi tilbyde et bredt udvalg af kompetenceudvikling inden for HR og ledelse. HumanConsult forsøger at samle alle relevante arrangementer i netværket, så du kun behøver at lede ét sted. Og som medlem af HumanConsult får du ofte rabat på deltagerprisen.
*

Stort artikelarkiv om HR og ledelse
I vores arkiv finder du artikler om relevante HR- og ledelsesemner. Artiklerne leveres blandt andet af HumanConsults leverandører, heriblandt Teknologisk institut, Ungdommens Røde Kors, Susanne Teglkamp og Helse på job.
*

Deltag i netværket, når du har tid
Et virtuelt netværk har den fordel, at du kan deltage, når du har tid. Og med vores høje medlemsantal vil der næsten altid være nogen at sparre med, når du har brug for det.
*

Du har selv indflydelse på netværkets kvalitet
For os kommer medlemmernes ønsker i første række, og vi håber derfor, at du har lyst til at deltage aktivt i udviklingen af netværket. Har du gode idéer eller forslag, så kontakt HumanConsult e-mail bWFpbEBodW1hbmNvbnN1bHQuZGs=

Læs mere på vores hjemmeside

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.
Område
2100 København Ø

IBFO - Internet Branchens Fællesorganisation

Foreningens formål er,
* at samle registratorer, firmaer og enkeltpersoner der håndterer eller videresælger domæner i Danmark, bl.a. ved køb og salg samt opsætning af domæner, i en fælles brancheorganisation, der kan formidle viden om og indsigt i branchens udvikling for at varetage medlemmernes og branchens interesser.

* at at udvikle og formidle samarbejde imellem såvel hosting-, webdesign- samt internetvirksomheder og private og offentlige brugere af Internettet samt

* at profilere branchen udadtil.

Medlemskab

Som medlemmer kan optages registratorer, firmaer og enkeltpersoner, der virker som registratorer og øvrige virksomheder, der i væsentlig grad beskæftiger sig med udvikling, produktion, import og/eller forhandling af kontor- og dataudstyr, systemer samt software eller som på anden vis falder inden for formålsbestemmelsen.

Anmodning om optagelse stiles til bestyrelsen.

Om IBFO

IBFO går efter at have en bred opbakning i branchen, som kan skabe et forum, hvor virksomhederne kan udveksle erfaringer og opbygge forretningsrelationer. Ligeledes kan IBFO varetage branchens interesser overfor myndighederne.

Bag organisationen står en række af virksomheder, som beskæftiger sig med registrering og salg af domæner, internetvirksomheder indenfor hostingbranchen, samt virksomheder, der leverer diverse internetbaserede serviceydelser.

----
Netværksportalen giver en udtømmende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
6000 Kolding

ID-LifeCoach Foreningen i Danmark

Det er foreningens vision gennem ID tanken, at udbrede menneskelig udvikling og kunsten at leve sit liv fuldt ud.

Værdigrundlag
Foreningens medlemmer forpligter sig igennem deres medlemskab til at værne om den Integrative og Dynamiske forståelse af menneskelig udvikling og forandring der ligger til grund for deres ID-certificering.

Formål

At sikre og udvikle kvaliteten af ID-LifeCoach arbejde.

At varetage foreningens interesser overfor myndigheder og organisationer.

At sikre klienter tryghed i valget af ID-LifeCoach Foreningens medlemmer.

At udbrede kendskabet til medlemmernes faglige kvaliteter og faglige aktiviteter.

At styrke samarbejdet mellem ID-LifeCoach Foreningens medlemmer.

At arbejde aktivt for udvikling og gennemførelse af efteruddannelse.

Medlemskab
1.
Som ordinært medlem kan optages personer, der er certificeret fra ID-LifeCoach uddannelsen.
2.
Som aspirantmedlem kan optages studerende fra et af foreningen godkendte ID-LifeCoach uddannelsessteder, der har afsluttet første år af ID-LifeCoach ud-dannelsen. Aspirantmedlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlinger og udvalg.
3.
Anmodning om optagelse skal ske skriftligt på et af foreningen udarbejdet ske-ma.
4.
Det er tilladt ordinære medlemmer at præsentere sig som medlem af ID-LifeCoach Foreningen, herunder bruge foreningens logo på brevpapir, visitkort, etc.
5.
Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens etiske regler.
6.
Medlemmerne er personligt ansvarlige for udøvelsen af deres coachmæssige virke. Foreningen forbeholder sig retten til at optræde neutralt.

Optagelseskriterier
1.
Anmodning om optagelse som ordinært medlem eller som aspirantmedlem i foreningen sendes til, og godkendes af, bestyrelsen. Ved tvivlstilfælde rådspør-ges etikudvalget.
2.
Et eventuelt afslag på optagelse i foreningen skal meddeles skriftlig til ansøge-ren med begrundelse.
3.
Svar på en ansøgning skal gives senest 3 måneder efter at foreningen har mod-taget ansøgningen.

----
På netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område
2830 Virum

IDA - Dansk Ingeniørforening

IDA er en moderne interesseorganisation og fagforening for tekniske og naturvidenskabelige akademikere.

MELD DIG IND NU

Det tager kun fem minutter at blive medlem i IDA ved online indmeldelse.

UDNYT MEDLEMSFORDELENE

Rådgivning, netværk, arrangementer og billige forsikringer er bare nogle af dine mange IDA-fordele.

UDVALGTE MEDLEMSFORDELE

* IDA Forsikring
* Personlig rådgivning
* IDA Xtra
* Netværk i IDA
* Nyhedsmagasinet Ingeniøren
* Arrangementer

Netværk

Du lever af din viden - holder du den opdateret?

Kurser, konferencer, gå hjem-møder og virksomhedsbesøg. Hvert år byder IDAs fagtekniske netværk på en lang række aktiviteter, som styrker din viden og udvider din faglige horisont.

Som medlem af et fagteknisk selskab eller udvalg bliver du en del af et omfattende netværk af mennesker med samme faglige interesser som dig selv. Du bliver altid orienteret om de seneste aktivitetstilbud og får ofte rabat på arrangementerne.

Er du medlem af IDA, kan du gratis melde dig ind i så mange netværk, som du har lyst til og interesse i.

Tilmeld dig online via på Min side > Mine abonnementer.

Også firma- og gæstemedlemmer kan få glæde af IDAs fagtekniske tilbud.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
1606 København V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 121 til 130 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk