Jordemoderforeningen

Jordemoderforeningens formål er fagligt og kollegialt at højne professionen og varetage jordemødres og jordemoderstuderendes interesser i sager og forhold, der er af betydning for den enkelte og for hele standen.

30 gode grunde til at være medlem af Jordemoderforeningen

Jordemoderforeningen er en lille forening, så der er store muligheder for indflydelse. Kredsbestyrelserne består af tillidsrepræsentanterne fra de enkelte arbejdspladser. Du har dermed kort vej til bestyrelsen i din kreds og videre til hovedbestyrelse og formandskab.

Derudover er der en lang række andre gode grunde til, hvorfor det godt kan betale sig at være medlem af Jordemoderforeningen - og der er faktisk 30 rigtig gode grunde til det!

1. Løn
2. Jordemoderforeningen gør faget synligt
3. Arbejdstid
4. Jordemoderforeningen søger politisk indflydelse
5. Pension
6. Jordemoderforeningen samarbejder
7. Løn under barsel
8. Jordemoderforeningen bliver hørt
9. Omsorgsdage og frihed ved barns sygdom
10. Kvalitetsarbejde
11. Ferie
12. Tidsskrift for Jordemødre
13. En tillidsrepræsentant på arbejdspladsen
14. Medindflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen
15. Faglige netværk
16. Jordemoderfagligt Selskab
17. Seniorrettigheder
18. Professionsudvikling
19. Kompetenceudvikling
20. Sparring omkring uddannelse
21. Særligt tilbud til nyuddannede
22. Problemer i din ansættelse
23. Arbejdsskader
24. Patientklagesager
25. Medlemsmøde
26. Hjemmesiden
27. Forskningsbeholdning
28. Ansættelser uden for regionerne
29. Jordemoderforeningen og resten af verden
30. Forsikring og indkøb

Medlemskab - flere typer

Aktivt medlemskab er for:
Jordemødre med dansk autorisation
Jordemoderstuderende i Danmark

Passivt medlemskab er for:
Jordemødre, som ikke er beskæftiget ved jordemoderfaget, fx på grund af arbejdsophør, overgang til anden beskæftigelse uden for jordemoderfaget/det sundhedsfaglige område, efterløn, pensionering eller orlov uden lønBemærk: Arbejdsløse, dagpengemodtagere og medlemmer på barselsorlov, der modtager løn og/eller dagpenge, er ikke berettiget til passivt medlemsstatus.
Område
6400 Sønderborg

Københavns Murerlaug

Københavns Murerlaug er en lokalforening under Dansk Byggeri.

Københavns Murerlaug har til opgave at samle og viderebringe informationer om murerfaget. Dette sker blandt andet ved udgivelse af instruktionsfilm, som kan bestilles på DVD.

Alle medlemmer af Københavns Murerlaug er omfattet af BYG GARANTIORDNING.
Område
1250 København K

Københavns Snedkerlaug

Københavns Snedkerlaug er en lokalforening under Dansk Byggeri. Lauget er samlingssted for snedkervirksomheder, såvel møbel- som bygningssnedkere, principielt fra hele landet. Fælles for medlemmerne er interessen for det gode håndværk, herunder ikke mindst snedkeruddannelsen. Det gode kollegiale sammenhold styrkes ved medlemsmøder, studieture, erfa-grupper og andre fælles aktiviteter.

Laugets historie

Københavns Snedkerlaug fik sin første skrå den 20. juli 1554, som derfor er laugets fødselsdag. De forløbne godt 450 år er beskrevet i en række bøger:

"Snedkerlauget 1554-1904" af Rasmus Berg blev udgivet i anledning af laugets 350 års jubilæum. Det er en omfattende beskrivelse af begivenheder og personligheder i lauget gennem årene.

Ved laugets 400 års jubilæum i 1954 kom "Københavns Snedkerlaug gennem fire hundrede år", skrevet af Tove Clemmensen, Georg Nørregaard og Helge Søgaard. Det er en opfølgning på Berg's bog, men den giver samtidig prøver på hvad københavnske snedkere har præsteret i løbet af de 400 år.

Som opfølgning på disse bøger udkom "Københavns Snedkerlaug 450 år" af Martin Hartung, som især belyser Københavns Snedkerlaugs indsats for møbelkulturen gennem de årlige møbeludstillinger.

Københavns Snedkerlaugs Legater

Københavns Snedkerlaug bestyrer en række legater, oprettet af tidligere medlemmer. Udover "værdigt trængende snedkermestre og disses enker" kan "faglærte snedkere" og lignende søge større og mindre portioner til videreuddannelse, kursusophold i Danmark og i udlandet, studierejser m.v.
Område
2610 Rødovre

Københavns Tømrerlaug

Københavns Tømrerlaug styrker fagligheden og fællesskabet for medlemmerne. Her er nogle af de tilbud, du som medlem nyder godt af:

*
Du indgår i et fællesskab, hvor du kan udveksle værdifulde erfaringer om faglige emner og andre væsentlige spørgsmål
*
Lauget har netværksgrupper, hvor medlemmerne mødes og diskuterer mere specifikke emner og erfaringer
*
Vi afholder ét til to medlemsmøder om året. Her sætter vi relevante emner på dagsordenen
*
Du får mulighed for at deltage i møder og i undervisning i Laugets ejendom på Søndermarksvej i Valby
*
Lauget udsender meddelelse om svendeprøveafslutning, forår og efterår. De lærlinge, der er ansat hos en mester/firma, som er medlem af Københavns Tømrerlaug, vil modtage et rejselegat, hvis lærlingens svendestykke, bliver bedømt til en medalje
*
Lauget holder dig orienteret om invitationer, som vi modtager fra andre afdelinger, foreninger og firmaer, der vil i forbindelse med dig og de øvrige medlemmer
*
I forbindelse med den årlige sommerskovtur besøger vi byggeprojekter af særlig interesse. Inden for de seneste år har vi bl.a. været på rundvisning i Roskilde Domkirkes tagkonstruktion, og vi har besøgt Øresundsforbindelsen, Peberholmen og Trafikcentret på Lernacken
*
Hvert andet år arrangerer vi en studierejse. De seneste rejser er gået til Letlands hovedstad Riga, Krakow i Polen og den estiske hovedstad, Tallinn. Ved Laugets fødselsdag/stiftelsesfest den 5. december mødes vi og vores ægtefæller
*
Du er automatisk medlem af Understøttelsesfonden, der giver mulighed for udbetaling af støtte efter nærmere bestemte regler.

Sådan bliver du medlem

For at melde dig ind skal du udfylde et spørgeskema og sende det Lauget. Du kan rekvirere skemaet ved at sende en mail til aW5mb0BrYmgtdG9tcmVybGF1Zy5kaw== eller kontakte sekretariatet på telefon 36 30 88 66 (mandag - torsdag 08.00-14.00).

I forbindelse med ansøgningen betaler du et indskud på 1.500,00 kr.

Når vi har modtaget ansøgningen, indkalder vi dig til en samtale med Laugets oldermand, tømrermester Flemming Kjærgaard. Herefter forelægger oldermanden optagelsesanmodningen for Laugets bestyrelse.

Efter at bestyrelsen har godkendt ansøgeren, har medlemmerne af Lauget 14 dage til at komme med en skriftlig og motiveret indsigelse. Hvis der ikke kommer indsigelser, eller hvis de bliver vurderet til at være uden betydning, er du blevet medlem af Københavns Tømrerlaug.

Der er mulighed for et prøvemedlemskab på et år, hvor du kun betaler et halvt grundkontingent. I prøveperioden kan deltage i alle Laugets aktiviteter. I visse tilfælde opkræver vi dog egenbetaling ved arrangementer, men det er en ordning, der gælder alle medlemmer.

Det halvårlige grundkontingent for medlemmer, der tegner firmaet, er pr. 1. oktober 2009 1.898,26 kr. samt 0,125 % af den udbetalte lønsum. Pr. 1. oktober er det minimum 211,80 kr. og maksimum 3.533,38 kr.

Grundkontingentet og lønsummen reguleres én gang årligt med den i DA’s lønstatistiks registrerede ændring i den gennemsnitlige fortjeneste for en fuldtidsbeskæftiget tømrer/snedker.
Område
2500 Valby

Kalk- og Teglværksforeningen af 1893

Kalk- og Teglværksforeningen, der blev dannet i 1893, har i over 100 år varetaget medlemmernes interesse. Vi er til for medlemmerne.

Vi er til for producenterne af f. eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter. Vi kan således både varetage hvert medlem individuelt, samt flere medlemmer og deres produkter samtidigt, idet disse produkter ofte anvendes sammen.

Foreningen bygger på aktive medlemmer, der i nært samarbejde med sekretariatet sætter fokus på aktuelle og højt prioriterede projekter og opgaver. Medlemmerne er således med til at stille dagsordenen. Råd, udvalg, ERFA-grupper og produktfraktioner samler medlemmerne i et netværk og beskæftiger sig med de emner der særligt optager branchen.

Fællesskab gør som bekendt stærk. Derfor er vi gennem Dansk Industri og udenlandske brancheorganisationer med til at præge udviklingen og forme fremtiden til gavn for branchen.

Samlet er resultatet en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse.

Vi udnytter vor viden til at præge udviklingen til gavn for branchen.

En større del af kontingentet bliver anvendt til forskning og udvikling, samt oplysning om branchemedlemmers mange produkter. Disse forskningsresultater og internetoplysninger bliver stillet gratis til rådighed for vore medlemmer og deres kunder.

Bliv medlem:

Ofte er det sådan, at en virksomhed først overvejer medlemskab af en brancheforening, når man arbejdsmæssigt står i en vanskelig situation, som ikke umiddelbart kan løses inden for virksomhedens egen organisation.

I en brancheforening kan man gennem det daglige arbejde bevare og videreudbygge en større viden om, hvordan man handler fornuftigst i nævnte situation. Et medlemskab af KT93 betyder således, at din virksomhed kommer til at besidde samme viden ved gratis at kontakte foreningens sekretariat.

Ring og hør, hvilke problemstillinger vi i det daglige beskæftiger os med, og hvorledes dette kan komme dig til gode. Det lønner sig at være medlem.

En større del af kontingentet bliver anvendt til forskning og udvikling, samt oplysning om branchemedlemmers mange produkter. Disse forskningsresultater og internetoplysninger bliver stillet gratis til rådighed for vore medlemmer.

Se også vores hjemmeside på www.mur-tag.dk og www.byg-i-tegl.dk
Område
1553 København V

KEF - Kommunalt EntreprenørForum

Kommunalt EntreprenørForum (KEF) er en upolitisk forening for kommunale entreprenører stiftet den 25. maj 2004.
Foreningen er landsdækkende med aktuelt 72 personlige medlemmer fra 48 danske kommuner.

Foreningen har følgende formål
Vi synliggør de kommunale entreprenørers kompetencer.
Vi giver sparring, yder bistand og skaber videndeling blandt vores medlemmer.

Foreningen har følgende vision
Vi vil udgøre en væsentlig platform for videndeling og en stærk profil overfor omverdenen.
Kommunalt EntreprenørForum skal være en forening, hvor alle landets kommunale entreprenører er medlemmer.

Formål:

* at være et nyttigt og anerkendt serviceorgan og talerør for de kommunale entreprenører
* at yde og formidle professionel bistand og rådgivning til foreningens medlemmer
* at skabe en videnbank til inspiration og gavn for foreningens medlemmer
* at blive opfattet som en naturlig del i den kommunale entreprenørverden, herunder at medlemmerne ved, at der er et organ som på næsten selvfølgelig vis tager sig af opgaver, som entreprenørerne i en travl hverdag ikke selv har tid til at bruge ressourcer på
* at skabe forståelse i omverden for de kommunale entreprenørers berettigelse og de vilkår hvorunder dette kommunale serviceområde opererer
* at være katalysator for samarbejde og udvikling i relation til medlemmerne.

Foreningen vil søge sit formål opnået via tilbud om følgende serviceydelser:

* Sekretariatsbistand - forefaldende sekretariats- (og –koordinerings)opgaver.
* Ekspert- og videnbank om konkrete emner, som medlemmerne ønsker løst/besvaret (f.eks. organisationsbistand ved etablering af organisatoriske tiltag, projektopgaver m.m.).
* Udvikle brancheløsninger omkring f.eks. IT og ledelsessystemer.
* Formidlingsbistand til KL skal ske gennem KTC.
* Redaktionel bistand ved udarbejdelse af skriftlige indlæg/artikler m.m. til diverse debatfora og fagblade.
* Informationsbistand/videreformidling af (kompetencerelateret) information/nyheder til medlemmer. Videresendes desuden til KTC Viden Center, herunder kompetencenettet.
* Kontaktskabelse til ekstern konsulentbistand ved løsning af konkrete sager, der vurderes at ligge uden for ekspert- og videnbankens kendskab og/eller erfaringsgrundlag.
* Uddannelse og kurser - arrangerer og afholder seminarer, kurser, workshops.
* I forbindelse med seminaraktivitet arrangerer og afholder foreningen bl.a. et årligt "forårsseminar" målrettet den brede kreds af interessenter i relation til det kommunaltekniske kompetenceområde.
* Deltage med 3 KEF-medlemmer til de af KTC’s faggrupper hvor foreningen har en plads.

Medlemskab:

Som medlemmer kan optages kommunale entreprenører. I praksis udpeger kommunen en repræsentant/repræsentanter, som tegner kommunens medlemskab af KEF.
I den enkelte kommune kan flere ansatte være medlemmer af foreningen:

* 1. medlem betaler fuldt medlemskab på 3.500,- kr./år + moms.
* Øvrige medlemmer betaler et differentieret medlemskab på 1.500,- kr./år + moms.
* Hver kommune har én stemme ved KEF’s generalforsamling.

Medlemskabet giver som udgangspunkt adgang til:

* Årlige medlemsmøder med både faglige og organisatoriske indlæg, afholdt i forbindelse med generalforsamling.
* Diverse sekretariatsopgaver.
* Mindre omfattende formidlings- og tjenesteydelser.

Foreningen vil tillige, mod særskilt betaling, kunne iværksætte uddannelses- og kursusforløb, herunder arrangere og gennemføre seminarer, kurser, workshops, større projektopgaver, arrangere og afholde ERFA-gruppemøder for kommunale entreprenører el.lign.
Område
3460 Birkerød

Kommunale Chefer

Foreningen af Kommunale Chefer er en tværgående faglig organisation, som optager medlemmer, der befinder sig på ledelsesniveau i de kommunale forvaltninger m.m.

* KC bygger på, at chefer er de rette til selv at varetage chefinteresser gennem deres egen organisation.
* KC anerkender alle former for kvalifikationer, som har ført til ansættelse som kommunal chef eller leder.
* KC er uafhængig af økonomiske og politiske interesser, og bidrag til partipolitisk virkomhed er vedtægtsmæssigt udelukket. KC er også uafhængig af faglige organisationers stedlige tillidsrepræsentanter og lokalafdelinger.
* KC er tilsluttet den partipolitisk uafhængige hovedorganisation Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF).
* KC er som forhandlingsorganisation tilsluttet Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO).
* Arbejdsløshedsforsikring kan tegnes i arbejdsløshedskassen FTF-A. Forsikringen er frivillig for medlemmerne.

Kommunale Chefer vælger KC som faglig organisation

Over 900 kommunale chefer har valgt KC som deres faglige organisation - et valg, der kan være begrundet af forskellige hensyn.

Mange chefer lægger vægt på, at deres faglige organisation alene varetager chefernes interesser som det helt primære. En varetagelse, der både omfatter konfliktsituationer og løn- og ansættelsesvilkår.

Som medlem af KC har du større sikkerhed for, at din organisation ikke samtidig er modpart.

Endvidere har du sikkerhed for, at overenskomstkrav og udmøntning af den kommunale chefaftale er fastlagt af og for chefer.

Testimonials fra kommunale chefer

KC modtager mange positive tilbagemeldinger - fra kommunale chefer i mange forskellige stillinger

Hver især udtrykker de, hvad KC betyder for dem personligt. Samlet giver det et indtryk af alle de mangeartede fordele og områder, du som kommunal chef kan få glæde af ved at blive medlem.

Kommunaldirektør
“Som kommunal chef er det hensigtsmæssigt ikke at være i samme organisation som dine medarbejdere. Jeg har hver gang fået ekspedit og kompetent støtte, når jeg har haft brug for KC. Det er endvidere en styrke, at KC sætter den kommunale verden til debat.”

Social- og kulturchef
“Som chef har jeg ansvar for mange medarbejderes løn- og arbejdsvilkår, så der bliver ikke meget tid til at tænke på min egen situation. Her oplever jeg KC som en aktiv og imødekommende partner, der giver saglig information om ledelsesforhold og lønvilkår.”

Socialchef
“Jeg har haft stor glæde af at være medlem af Dansk Sygeplejeråd, der varetager mine faglige interesser, men de har ikke aftale- og forhandlingsret i chefstillinger. Gennem KC har jeg nu fået en dobbeltorganiseringsaftale, så jeg nu står frit i forhold til mine medarbejdere samtidig med, at jeg har en organisation i ryggen, der varetager mine interesser.”

Økonomi- og forvaltningschef
“Det var vanskeligt for mig at finde en faglig organisation som HD og HA. Da jeg blev leder, var det naturligt at blive medlem af KC, og i forbindelse med mine åremålsansættelser har KC givet fin vejledning. Gennem KC træffer jeg andre ledere, som jeg får ny inspiration af og udveksler erfaringer med.”

Intern kommunikation

KC udsender medlemsinformation og tilbud om kurser og konferencer.

Aftaleberettiget organisation

Vi varetager medlemmernes ansættelsesmæssige og andre faglige interesser af enhver art, såvel i offentligheden som ved forhandlinger. KC er gennem medlemskab af FTF-K og KTO tilknyttet de generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger på det kommunale område. KC er aftalepart i de specielle løn- og ansættelsesvilkår for kommunernes ledende personale, den såkaldte cheflønaftale, der forhandles over for en række større organisationer og forbund.

Public relations

Foreningens holdning er, at kommunale chefer skal være aktive medspillere i udviklingen af den kommunale sektor, og KC ønsker at præge den offentlige debat for at varetage de interesser, der ligger i det kommunale chefniveau. Gennem kurser, temamøder, konferencer og debatbøger/-rapporter søger KC at styrke foreningens image og støtte medlemmerne i deres chefroller samt at styrke samarbejdet og netværket mellem cheferne på tværs af uddannelser, forvaltningsgrene og kommunegrænser.

Dobbeltorganisering

Dobbeltorganiseringens princip er: Betal ét kontingent - og bliv fuldgyldigt medlem af to faglige organisationer, hvor KC varetager dine chefinteresser.

Hvis alle organisationer var lige fremsynede, ville du allerede nu være medlem af KC, og KC ville varetage dine interesser på chefområdet. KC har indgået aftale om dobbeltorganisering med en lang række organisationer. Se mere på hjemmesiden eller forhør dig hos foreningen.

Hvad kan KC gøre for dig

* vi varetager dine interesser, når der indgåes lønaftaler for din chefstilling.
* juridisk og forhandlingsmæssig bistand til det enkelte medlem, som har problemer i ansættelsesforholdene, som er truet af strukturændringer eller af uansøgt afskedigelse.
* kurser, temamøder og konferencer med det formål at give inspiration på chefniveau i den kommunale sektor.

KC handler altid kun efter accept og i samråd med det enkelte medlem.

KC's ledelse

Repræsentantskabet er øverste organ, som holder ordinært møde i lige år. Her aflægges beretning, og KC's kurs og politik fastlægges. Der vælges landsformand og otte andre medlemmer til hovedbestyrelsen for de næste to år.

Hovedbestyrelsen forestår KC's ledelse ved ordinære og ekstraordinære møder.

Forsikringstilbud

Medlemmer af KC og deres ægtefælle har efter aftale med Danmarks Lærerforening adgang til et fordelagtigt medlemskab af Danmarks Lærerforenings frivillige gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv. Hør mere om de andre muligheder for at få en god forsikringsordning.

Lokal struktur

KC er inddelt i kredse, som hver består af medlemmerne i kommunerne og fælleskommunale virksomheder m.fl. i et eller flere amter. En kreds kan således efter lokal beslutning omfatte flere amter. Alle KC-medlemmer er tilknyttet den stedlige KC-kreds.

www.kommunale-chefer.dk

Læs mere om KC, se de seneste tilbud, medlemsblade, gældende aftaler og meld dig ind on-line.

Hvordan bliver du medlem af KC

Er du chef/leder i den kommunale sektor, kan du tilmelde dig på indmeldelsestalonen eller via Internettet.
Hvis du også ønsker at skifte A-kasse, skal du kontakte os og få en orientering om dine muligheder.
Område
1153 København K

Kommunernes Skolebiblioteksforening

Kommunernes Skolebiblioteksforening skal arbejde for, at kommunerne har velfungerende pædagogiske servicecentre for undervisningsmidler og skolebiblioteksordninger til formidling af undervisningsmidler og kulturelle værdier til skolens elever.

Foreningen skal søge indflydelse på lovgivningsarbejdet og arbejde for en lovgivning, som sikrer, at den enkelte kommunes skolebibliotekssystem kan løse sine opgaver.

Foreningen skal arbejde for en fortsat udvikling inden for undervisningsområdet, herunder brug af informationsteknologi.

Foreningen skal virke for samarbejde, udveksling af erfaringer, ideer og udvikling inden for skolebiblioteksområdet lokalt, regionalt og på landsplan.

Foreningen skal tage initiativer til drøftelse af spørgsmål, der fremmer kontakten mellem skolebibliotekernes (læringscentrenes) brugere, ansatte, skolebestyrelsesmedlemmer og kommunalpolitikere.

Foreningen skal tage initiativ/medvirke til udvikling af, samarbejde om og formidling af de læringsmiljøer, tidens børn og unge skal uddanne og udvikle sig i.

Medlemskab

Kommunernes Skolebiblioteksforening er en kommunalpolitisk landsforening repræsenteret ved de af kommunalbestyrelsen udpegede politiske repræsentanter herunder forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer.
Medlemsgruppen betegnes som gruppe I.

Øvrige repræsentanter for en kommunes medlemskab er
1) chefen for skoleområdet,
2) lederen af skolebibliotekssystemet samt kommunens skolebibliotekarer.
Medlemsgruppen betegnes som gruppe II.

Desuden kan som medlemmer optages enkeltpersoner, centre for undervisningsmidler, ikke-kommunale skolebiblioteker samt foreninger, institutioner, organisationer og virksomheder, der repræsenterer interesser, som har tilknytning til skolebiblioteksområdet.
Medlemsgruppen betegnes som gruppe III.

Ind- og udmeldelse

Indmeldelse af de nævnte kommunale medlemmer skal ske skriftligt af kommunalbestyrelsen, for magistratskommuners vedkommende af rådmanden, eller af formanden for det stående kommunale udvalg, hvorunder skolebibliotekerne sorterer til Kommunernes Skolebiblioteksforenings hovedbestyrelse.
Område
1635 København V

Kooperationen - Den Kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark

Kooperationen er et på demokratiske principper organiseret frivilligt samarbejde mellem virksomheder og foreninger, som har til formål ved økonomisk virksomhed: at medvirke til at skaffe forbrugerne gode bæredygtige og billige produkter og ydelser at sikre gode, sunde og sikre beskæftigelsesforhold at medvirke til at mennesker gennem selvorganisering løser egne og andres sociale problemer Organisationen skal fremme udviklingen af den kooperative idé og virksomhedsform, som alternativ til privat erhvervsliv og skal gennem sit virke udbygge samarbejdet mellem kooperative organisationer, virksomheder og foreninger. Organisationen skal i øvrigt støtte og varetage medlemmernes interesse som arbejdsgiver. Til opnåelse af dette formål skal Organisationen: repræsentere kooperationen udadtil udbrede kendskab til kooperationen i offentligheden iværksætte oplysnings- og uddannelsesvirksomhed overfor medlemsvirksom-hedernes medlemmer, valgte og ansatte ledere samt øvrige medarbejdere informere om lovmæssige, administrative, økonomiske, tekniske o.a. forhold af generel interesse for medlemsvirksomhederne bistå medlemsvirksomhederne med fremme af det interne samarbejde i virksomhederne forhandle den kooperative Hoved- og Samarbejdsaftale forhandle og indgå faglige overenskomster forestå voldgiftsbehandling i henhold til Hovedaftalen forestå sekretariatsfunktionen for Samarbejdsrådet
Organisationen kan tillige efter bestyrelsens beslutning påtage sig udførelsen af den daglige sekretariatsvirksomhed for medlemsvirksomheder og fonde m.m., som måtte ønske dette.

Mål
Kooperationens målsætning er at yde god service og skabe gode relationer til sine medlemmer. Kun på den måde kan vi styrke organisationens troværdighed og gøre den mere synlig udadtil.

Som arbejdsgiver- og interesseorganisation, løser Kooperationen administrative og arbejdsretslige opgaver for medlemmerne; Kooperationen yder byggejuridisk rådgivning, indgår og tiltræder i overenskomster, mægler i interessekonflikter og fortolkninger og yder rådgivning i forbindelse med økonomi, personalepleje, erhvervsjura, PR og marketing samt pressekontakt og kursusvirksomhed.

Vision og kultur
Kooperationen skal skabe resultater, der afspejler organisationens kompetencer og tilstræbte videndeling.

Kooperationen skal være en åben arbejdsplads præget af vigtige kerneværdier som tillid, samarbejde og social ansvarlighed.

Kooperationen skal øge opmærksomheden om den kooperative filosofi og virksomhedsform i samfundet.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
1651 København V

KV - Kvindelige Virksomhedsejere

Foreningens formål er:
Udbygning og udvikling af det erhvervsmæssige netværk for kvindelige virksomhedsejere.

Medlemskab

Enhver kvinde, der - helt eller delvis - ejer og driver en virksomhed, der tilslutter sig foreningens formål, kan være medlem af foreningen.

Velkommen i et stærkt og værdifuldt netværk

I en travl hverdag hvor du er fokuseret på dels at løse konkrete opgaver og dels sikre udviklingen af din virksomhed, kan det være svært også at finde tiden til at få et netværk. Og det selv om du ved, at et godt netværk er med til at skabe resultater.

KV er et netværk for kvinder, der ejer eller er medejer af en virksomhed. Vores mål er at skabe synlighed omkring kvinder i erhvervslivet - med fokus på selvstændige kvinders vilkår. Og opbygge en viden omkring kvinders erfaringer som virksomhedsejere - en viden mange kan få stor nytte af. KV er landsdækkende og har eksisteret siden 1987.

Et medlemsskab i KV giver dig adgang til et dynamisk og spændende netværk, hvor du møder kvinder med mange års erfaringer og kvinder med nye banebrydende ideer. Det giver mulighed for at få både faglig og personlig sparring, udveksle ideer og viden, få samarbejdspartnere og kunder. Den eneste forudsætning for at få indfriet dine forventninger i KV er, at du er aktiv.

Aktiviteter i KV. Du bliver inviteret til arrangementerne i løbet af året. KV’s bestyrelse står som arrangører og emnerne er alt fra businessforedrag og debat til nye tendenser, virksomhedsbesøg og generalforsamlingen. Der bliver lagt vægt på at arrangementerne har fagligt indhold, giver inspiration og at rammerne gerne må være anderledes og utraditionelle, så det bliver en oplevelse.

Sparring i KV. Ud over den værdifulde networking ved alle KV-arrangementer, har du også mulighed for at sparre med andre KV’ere i mindre grupper. Vi har f.eks. KV-grupper og Strategisk Netværksgrupper, hvor du jævnligt mødes med din egen gruppe for at sparre om alt vedrørende jeres virksomheder samt din egen udvikling som ejer.

Velkommen i et stærkt og værdifuldt KV-netværk.

----
På Netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område
4700 Næstved
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 141 til 150 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk