Kvinfo

KVINFO er et videnscenter og et forskningsbibliotek for køn, ligestilling og etnicitet. Vores hovedopgaver er at initiere og formidle forskning og at bidrage til udviklingen af et ligestillet samfund.

Formidling og dokumentation
KVINFO arbejder for at sikre dokumentation og formidling af viden om køn, ligestilling og etnicitet både i Danmark og internationalt.

Vores tilbud til en dansk offentlighed tæller bl.a.:

* KVINFOs bibliotek, et landsdækkende forskningsbibliotek med fysisk beliggenhed i København. Biblioteket er åbent for alle og tilbyder service til såvel skoleelever og forskere som journalister og myndigheder. Online besvarer vi spørgsmål om kønsforskning, kvindehistorie og meget andet.
* www.kvinfo.dk formidler aktuel viden og debat om køn, ligestilling og etnicitet til en bredt interesseret offentlighed.
* I FORUM, webtidsskrift for køn og kultur bringer vi aktuelle artikler om køn i forskning, kultur, politik og globale forhold.
* Dansk kvindehistorie fortælles bl.a. i Kvindekilder med tematiske artikler om dansk kvinde- og ligestillingshistorie gennem mere end 100 år, i Dansk Kvindebiografisk Leksikon med biografier om Danmarks mest betydningsfulde kvinder, og gennem kvindebevægelsens Tidsskrifter 1885-1920 i digital form.
* Den Usynlige Succes og Nye Mænd i Danmark er webprojekter om integration, hvor kvinder og mænd med flygtninge- og indvandrerbaggrund fortæller om deres liv i Danmark.

I international sammenhæng er nogle af KVINFOs aktiviteter:

* Vidensindsamling og –deling om mentorprogrammer for kvinder med anden etnisk baggrund, bl.a. ved den internationale konference Mentoring & Networking i 2009.
* Websitet womendialogue.org, en platform for dialog og debat om køn og kvinders rettigheder i Danmark og Mellemøsten på arabisk, engelsk og dansk.
* All About Gender in Denmark, engelsksprogede artikler, nyheder og historie til en international offentlighed med interesse i køn og ligestilling i Danmark.
* Støtte til opbygning af et biblioteks- og dokumentationscenter for køn og udvikling ved Sana’a Universitet i Yemen.

Udvikling af et ligestillet samfund
En af KVINFOs hovedopgaver er også at tage initiativ til og understøtte projekter, der har til formål at udvikle og facilitere ligestillingsprocesser og ligestillingsværktøjer både nationalt og internationalt. Det gør vi bl.a. med følgende aktiviteter:

* KVINFOs Mellemøstafdeling har siden 2006 koordineret, administreret og ledet en række projekter om ligestilling og kvinders rettigheder under Udenrigsministeriets Arabiske Initiativ. Vi etablerer bl.a. partnerskaber, faglig dialog og erfaringsudveksling mellem danske og arabiske kvinde- og menneskerettighedsorganisationer, offentlige institutioner, universiteter samt virksomheder.
* Mentornetværket har siden 2002 matchet flygtninge- og indvandrerkvinder med kvinder, som er aktive på det danske arbejdsmarked. Flere end 3500 kvinder har deltaget i programmet, og med fire kontorer rundt om i Danmark regnes netværket i dag for verdens største af sin art. Programmet har modtaget flere priser og inspireret til lignende netværk i Danmark og udlandet.
* Ekspertdatabasen synliggør kvinders viden, erfaring og ekspertise med over 1000 profiler på danske kvinder inden for alle samfundsområder. KVINFO har med samarbejdspartnere i Egypten, Jordan og Libanon udviklet lignende ekspertdatabaser for kvinder i arabiske versioner, der lanceres i 2010.
* KVINFO rådgiver desuden om ligestillingstiltag og –processer inden for en lang række områder – fra rekrutteringsstrategier på uddannelsesinstitutioner, over igangsættelse af ligestillingsindsatser inden for det sociale område til mere ligestillet kønsrepræsentation i nyhedsmedier.
* Ud over dokumentation og oplysning udarbejder KVINFO også notater inden for forskellige politik- og samfundsområder, arrangerer/deltager i høringer og igangsætter andre selvstændige initiativer til at fremme ligestilling. F.eks. for at styrke kvinders deltagelse i kommunalpolitik, hvor KVINFO bl.a. har stået for et mentorprogram for etniske minoritetskvinder i politik.

Organisation & økonomi
KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet med egen bestyrelse. En rammeaftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og KVINFO fastlægger mål for KVINFOs virksomhed i perioden 2009-2012 og de vilkår, der politisk gives herfor.

Kort om KVINFO:

* KVINFO blev oprettet som selvejende institution i 1987
* Direktøren er Elisabeth Møller Jensen
* Bestyrelsesforkvinden er Dorte Olander
* Der er ca. 35 ansatte
* Der er 5 afdelinger

De 5 afdelinger er:

* Biblioteket
* Afdelingen for Køn og Etnicitet (Mentornetværket)
* Afdelingen for Mellemøstaktiviteter
* Sekretariatet, herunder IT
* Web & Kommunikation

KVINFO har i årenes løb modtaget tilskud og støtte til forskellige projekter fra mange forskellige fonde. Følgende er hovedtilskudsydere og -samarbejdspartnere:

* Styrelsen for Bibliotek og Medier bidrager med KVINFOs driftsforbevilling
* Udenrigsministeret under Det Arabiske Initiativ, som støtter aktiviteter i Afdelingen for Mellemøstaktiviteter
* Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, som støtter Mentornetværket
* A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond for almene formaal støtter digitalisering af Nordisk Kvindelitteraturhistorie sammen med Riksbankens Jubileumsfond
* OAK Foundation Denmark har støttet KVINFOs internationale konference om Mentoring og Networking sammen med Københavns Kommune og Det Kongelige Bibliotek
Område
1219 København K

Kvinova - Kvindelige virksomhedsejere på Fyn

KVINOVA er et netværk af kvindelige virksomhedsejere, ledere og iværksættere på Fyn.

Vi bruger hinanden til gensidig inspiration, støtte, videns- og erfaringsdeling og arbejder på at få synlig indflydelse på erhvervslivet på Fyn.

Er du en af os på Fyn, glæder vi os til evt. at se dig i vores netværk. Er du almindelig nysgerrig, kan du læse mere om os her på sitet, eller komme som gæst til et af vore møder.

Hvem er vi?

Vi er kvinder med egen registreret virksomhed, bosiddende på Fyn.

Der er også kvinder ansat i ægtefælles virksomhed, kvindelige ledere i offentlige og private virksomheder. Der er også kvindelige politikere samt nogle iværksættere.

Vore virksomheder er meget forskelligartede – coach, konsulent, frisør, reklamebureauindehaver, revisor, væver, centerindehaver, psykolog … der er plads til alle slags.

I foråret 2009 præsenterer vi ca. 16 forskellige fag.

Hvad vil vi?

Foreningens formål er:

* At styrke og understøtte kvinders indflydelse i samfundsudviklingen

* At synliggøre selvstændige – og iværksætterkvinder

* At styrke netværksdannelsen mellem selvstændige kvinder både professionelt og socialt.

Hvad gør vi?

Foreningen arbejder gennem netværk, medlemsmøder, åbne møder og gennem elektronisk kommunikation. Vi tilstræber at afholde 8 møder årligt.

Møderne indeholder præsentation, foredrag, fællesspisning, nyheder fra bestyrelsen – og ikke mindst netværkeri!

Vi afholder også andre aktiviteter f.eks. filmaften, fejring af 8. marts og julehyggeaften. På møderne betaler medlemmerne selv for fortæring. Der kan forekomme ekstrabetaling ved eksterne foredragsholdere. Du kan deltage gratis én gang, før du melder dig ind.

Velkommen!

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad Netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
5800 Nyborg

LandboUngdom - gør landet sjovere

Alle unge, der har betalt et helårligt medlemskontingent og er opført på en medlemsliste, er medlem af LandboUngdom. Det lokale mål er at være mødested for unge på landet, unge under landbrugsuddannelse og unge med interesse for livet på landet. Det regionale mål er at være samlingspunkt for faglige og sociale, lærende og udviklende aktiviteter blandt regionens medlemmer. Det landsdækkende mål er at forbedre forholdene for unge på landet, unge under landbrugsuddannelse, unge der arbejder i landbruget og unge, der ønsker at etablere sig som landmand. Det fælles mål er at skabe aktivitet og udvikling, give unge tro på fremtiden for den enkelte, for fællesskabet og for et liv på landet.

Hvad får jeg for mit medlemsskab?

På det personlige plan

Bedste venner
Spændende arrangementer om lokalområdets virksomheder
Bagende gode fester med dans og stemning – der er også åbent for dine venner som ikke er medlemmer (dog til højere pris)
Lære mere om dig selv – hvordan du er arbejder i en gruppe
Lokale kurser om samarbejde, kommunikation og talerteknik
Økonomiske fordele: rabataftaler omkring arbejdstøj, HiFi udstyr, mobil telefoner, pension og banklån, fagblade og aviser, biler og benzin.
Nyhedsbrev ca. 6 gange om året holder dig opdateret
Masser af TraktorTræk, Dyrskuer, koncerter og oplevelser man bare ikke får alene!

På det faglige plan

Ungdomskonsulenten hjælper med ansættelse, kontrakter, konflikter og besigtiger alle danske praktikpladser indenfor landbrugsuddannelsen.
Fagkurser i kvæget, svinet eller planternes pasning kan afholdes og skaffe dig mere i løn.
Erfakurser (hvor man udveksler erfaringer med andre inde for ens interesseområde) kan afholdes. Vi har tidligere haft grupper for hest, kvæg, planteavl, Madlavning og dans.
Jobstaffetten er LandboUngdommens egen database for jobsøgere og arbejdsgivere indenfor landbruget. www.jobstafet.dk

På det nationale plan

LU: bladet udkommer 6 gange om året med gode artikler og informationer
Lederuddannelse: LandboUngdommen er en af de få organisationer i Danmark hvor du kan skaffe dig kurser omkring mødeledelse, coaching, samarbejde, motivation og stressmanagement på et højt niveau.
Fester på landsplan: Årsmødet, LU:festival og ved alle kurserne
Konkurrencer og priser: DM i Pløjning, TraktorTræk og Traktorkørsel. Årets LU’er får en pris på 5.000 kroner

På det internationale plan

Politisk indflydelse i EU gennem CEJA (rådet for europæiske unge landmænd)
Mulighed for at deltage i lederskole, Forår/efterårs seminar, rally eller tema seminar som alt sammen foregår spændende steder i Europa, hvor du som repræsentant for LandboUngdom får alt betalt.
Udveksling gennem Travel2Farm
Studieture til forskellige lande
Internationale projekter (lige nu opstartes projekt med Marokko)

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad Netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
4270 Høng

Landsforeningen Af Danske Hjorteavlere

Medlemskab koster p.t. kr. 600 pr. år inkl. moms, og kontingentet opkræves i marts måned.

Blandt fordelene ved medlemskab kan nævnes:

Bladet 'Hjorteavleren' - 1 til 2 medlemsmøder, eksempelvis som farmbesøg, om året - generalforsamling - repræsentantskabsmøde - arrangementer - foreningen er talerør til myndighederne - man lærer andre hjorteavlere at kende - udveksling af erfaringer - hjælp til at løse evt. problemer - afsætning af dyr - gratis annoncering mv. på foreningens hjemmesider.
Område
9500 Hobro

Landsforeningen for Skolesekretærer

Landsforeningens formål er såvel at skabe kontakt som virke for udveksling af erfaringer mellem det administrative personale samt eventuelt i samarbejde med den forhandlingsberettigede organisation at varetage medlemmernes interesser over for de respektive myndigheder. Endvidere skal Landsforeningen medvirke til at højne det faglige niveau ved at sikre videre - og efteruddannelse.
Som medlemmer kan optages skolesekretærer og andet administrativt personale med relevant tilknytning til skole- og undervisningsområdet.
Medlemmerne hæfter ikke for Landsforeningens gælds forpligtelser.

Bliv medlem

Inden du udfylder blanketten "Bliv medlem", kan vi fortælle dig at:
Kontingentet er 330 kr. årligt og opkræves i august måned.
Foreningens medlemmer er administrativt personale med tilknytning til folkeskoler og ungdomsskoler i Danmark.
For de 330 kr. medlemskabet koster får du:
Mulighed for at deltage i årsmødet og regionsmøderne.
Erfaringsudveksling og netværk.
Ved din egen aktive medvirken indflydelse på dagens debat.
Jo flere medlemmer jo større synliggørelse
Adgang til medlemsdelen på foreningens hjemmeside.
Område
6600 Vejen

Landsforeningen Frie bønder - Levende land

Foreningen er en interesseorganisation, som vil arbejde for at sikre de bedst mulige forhold for de mindre og mellemstore jordbrugere, uanset om disse er heltids-, deltids-, eller fritidsbønder.
I et samspil med de øvrige beboere i landdistrikterne samt myndigheder og andre foreninger, vil foreningen arbejde for et levende landbrug, der giver gode forhold for alle beboere i landdistrikterne.
Gennem en aktiv debat, - ved at søge indflydelse på lovgivningen og administration af denne, samt ved at deltage i høringer med videre, vil foreningen medvirke positivt til at forbedre forholdene for målgruppen og de øvrige fastboende på landet.
Foreningen vil arbejde for relevante uddannelses- og efteruddannelseskurser for foreningens medlemmer.
Foreningen vil aktivt arbejde for, at medlemmerne kan få markedets bedste og billigste rådgivning gennem et netværk af rådgivningssagkyndige, samt ved gennem fællesindkøb at opnå væsentlige rabatter på varer og tjenesteydelser.

Det vil vi

Landsforeningen Frie bønder – Levende land arbejder for at skabe lige og rimelige vilkår på landmandsfamilierne bedrifter med op til 70 hektar + 120 dyreenheder.

I dag bliver disse bedrifter behandlet helt urimeligt på utallige måder.

De har på papiret fortrinsstilling til suppleringsjord, men virkeligheden er en ganske anden.
De udsættes for urimelige chikane fra de såkaldte landmandsejede andelsselskaber.
De udsættes for en helt urimelig behandling fra kreditgiverne, der er konsekvent nægter at tro på, at nogen kan leve af at drive et rimeligt landbrug på mindre bedrifter (trods mange eksempler på det modsatte og mange eksempler på, at store, industrialiserede bedrifter ikke kan klare sig).
De latterliggøres, fordi ”de kun produceres 10 procent af landbrugsproduktionen”, mens de 10 procent største står for 90 procent af produktionen. Det urimelige består i, at bønderne med de 10 procents produktion betaler 90 procent af omkostningerne til kontrol, mens de ”effektive” kan nøjes med at betale 10 procent.

Vi vil arbejde for, at disse forhold ændres, så de mindre og mel- lemstore bedrifter for samme arbejdsvilkår som det industrialise- rede landbrug. Vi kræver med andre ord ikke særlige goder. Vi kræver blot lige muligheder.

Vi vil arbejde for at bevare selvejet i dansk landbrug. Ingen, end ikke den mest effektive landmand, har mulighed for at være selv- ejerbonde på de industrialiserede landbrug.

Vi vil arbejde for afskaffelse af landbrugsstøtten. I en overgangsfa- se vil vi arbejde for at støtten afkobles.

Vi vil arbejde for, at der gives støtte til de første 50 hektar uanset afgrødevalg, at der gives halv støtte til de næste 20 hektar og intet til arealer over 70 hektar. En sådan støtte skal køre de næste fem år og derefter aftrappes over ti år, så der er tid til at tilpasse sig et liv helt uden støtte.

Vi vil arbejde for at alle bønder bliver frie, så de får mulighed for at arbejde og leve på den måde, de finder rigtig for deres familier og dem selv. Og naturligvis i et frugtbart samspil med den øvrige befolkning i landdistrikterne.

For vi tror på, at den indstilling både resulterer i frie bønder og levende landdistrikter.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område

Ledergruppen Fyn

LEDERGRUPPEN FYN - Senior Erhverv, er en forening for alle jobsøgende seniorer over 50 år, der aktivt kan og vil netværk for et arbejdsliv.

Formålet er
- at skaffe seniorer job eller opgaver på arbejdsmarkedet
- at skaffe virksomheder kompetent arbejdskraft med erfaringer

LEDERGRUPPEN FYN er en lokalforening i Senior Erhverv, et frivilligt netværk af engagerede, aktive seniorer, der kan og vil et arbejdsliv:

- ledige seniorer (50+), der søger varig fuldtidsbeskæftigelse.
- efterlønnere og pensionister, der søger andre opgaver end fuldtidsjob
på arbejdsmarkedet.

Sammen hjælper vi hinanden i job, både gennem opsøgende aktiviteter, netværkssamarbejde, personlige kontakter og offentlig markedsføring.

Som medlem i LEDERGRUPPEN FYN møder du andre i samme situation som dig, får udvidet dit netværk med engagerede sparringspartnere, der inspirerer og hjælper hinanden i job.

Foreningen modtager tilskud fra satspuljeordningen (AMS).

Netværk til job

Er du som arbejdsgiver på udkig efter en kvalificeret medarbejder til din virksomhed?

Så prøv og gå direkte ind i vores CV-database.

Netværkets formål

At du, som er 50 plus, kan afklare, udvikle og vurdere dine muligheder for fremtidig beskæftigelse.

At du inspireres til det via gensidig brug af netværkets samlede kompetencer og målrettede aktiviteter.

At du videreudvikler dine sociale kompetencer i samvær med ligestillede.
Område
5000 Odense C

Lejernes LO I Hovedstaden

Vi er en engageret og aktiv organisation, som arbejder for, at det skal være billigt at bo i en god lejelejlighed, og at det skal være trygt og billigt at have en andelsbolig.

Det at bo godt drejer sig ikke kun om at have en velholdt og moderne lejlighed. Det drejer sig også om at bo i et attraktivt område med aktivitet, institutioner og grønne områder.

Lejernes LO i Hovedstaden repræsenterer 31.500 husstande eller omkring 60.000 personer i hovedstaden. Det er lejere i almene boliger, i private udlejningsejendomme eller andelshavere. Vi har også erhvervslejere som medlemmer.

Cirka. 25.000 husstande er tilknyttet os gennem deres beboerrepræsentationer eller bestyrelser i andelsboligforeninger eller almene afdelinger. Mere end 6.000 husstande er tilknyttet gennem individuelt medlemskab.

Lejernes LO i Hovedstaden er en selvstændig forening. Vi har siden 1917 forsvaret lejernes interesser ved at arbejde på at få gennemført en rimelig lovgivning, ved at rådgive vores medlemmer og ved at føre deres sager i nævn og Ankenævn.

Ud over at rådgive vores medlemmer, arbejder vi politisk med en lang række spørgsmål. Dem kan du læse om under aktuelle temaer.

Hvorfor blive medlem af Lejernes LO i Hovedstaden
Du har et problem med din bolig. Huslejen er for høj. Der er fejl og mangler over alt, varmeregnskabet er forkert og det er umuligt at tale sig til rette med udlejeren.

I den slags tilfælde er det en fordel at være medlem af Lejernes LO i Hovedstaden.
Vi råder over et sekretariat med professionelle rådgivere, der kan hjælpe dig.

Mange problemer kan løses alene ved at vi sammen tager kontakt med din udlejer, og gør opmærksom på dine rettigheder. Det skal du ikke være nervøs for, eftersom lejeloven beskytter dig mod opsigelse, selv om du kræver din ret.

Hjælper henvendelser til udlejeren ikke, vil Lejernes LO i Hovedstaden indbringe din sag for huslejenævnet og måske siden for Ankenævnet. Her ender de fleste sager, og i 7 ud af 10 tilfælde får vi ret på medlemmernes vegne.

Sagen kan også gå videre til boligretten. I så fald har Lejernes LO i Hovedstaden tilknyttet erfarne boligadvokater, som vil kunne overtage din sag.

Som enkeltmedlem kan du møde op i foreningens åbningstid, eller ringe og tale med en medlemsrådgiver.
Åbningstider og andre praktiske oplysninger kan du se nederst på denne side.

Kun medlemmer af Lejernes LO i Hovedstaden kan få hjælp i form af rådgivning og eventuel sagsbehandling.

Bor du i en almen bolig, kan Lejernes LO i Hovedstaden hjælpe dig med en sag i beboerklagenævnet.

Lejernes LO i Hovedstaden er også en interesseorganisation
Gode boliger til alle, ordentlige lejevilkår og en rimelig husleje. Det er mærkesagerne for Lejernes LO i Hovedstaden. Vi er uafhængige af partipolitik.

Lejernes LO i Hovedstaden blander sig alle de steder, hvor lejeres og andelshaveres forhold diskuteres. Vi er aktivt engageret i byfornyelsesprojekter, i miljøprojekter og i sociale projekter.

Lejernes LO i Hovedstaden udpeger også lægdommere til boligretterne, medlemmer af huslejenævnene, repræsentanter til Boligkommissionen, Grundejernes Investeringsfond, renovationsselskaberne osv.

Lejernes LO i Hovedstaden repræsenteres udadtil af enten det ansatte personale eller af frivillige medlemmer.

Du kan vælges til at deltage i dette arbejde, hvis du er medlem.

Vores kontingent er indrettet sådan, at jo længere tid du er medlem, jo billigere bliver det:
1. års kontingent for enkeltmedlemmer i boliglejemål er 695,- kr. pr. halve år.
2. års kontingent for enkeltmedlemmer i boliglejemål er 565,- kr. pr. halve år.
3. års kontingent for enkeltmedlemmer i boliglejemål er 440,- kr. pr. halve år.

Er du erhvervslejer kan du tegne medlemskab til følgende kontingent.
1. års kontingent for erhvervslejere er 1390,- kr. pr. halve år.
2. års kontingent for erhvervslejere er 1130,- kr. pr. halve år.
3. års kontingent for erhvervslejere er 880,- kr. pr. halve år.

Ved oprettelse af sag skal du betale 350,- kr. pr. sag. Sagsgebyret bortfalder, når du er kommet på 3. års kontingent.
Område
1552 København V

LFA - Landsforeningen for Arbejdsmiljø og Arbejdsskadede

Foreningens formål: Arbejde for forebyg-gelse af arbejdsskader, ulykker, lidelser og nedslidninger.

Arbejde for forbedringer af de arbejdsska-dedes sociale og økonomiske vilkår.

Være ubunden af partipolitik, men alene arbejde ud fra medmenneskelige holdnin-ger, til gavn for de arbejdsskadede.

Samle regionerne og lokale foreninger, der varetager de arbejdsskadedes interesser, og som ikke modarbejder LFA’s vedtægter.

De lokale foreninger udgør Landsforenin-gens medlemskreds.

Landsforeningen er den samlede forening, der på vegne af region- og lokaleforeninger arbejder til gavn for de arbejdsskadede på landsplan, i samarbejde med Arbejdsmar-kedets parter, De sociale myndigheder, Arbejdsskadestyrelsen, De arbejdsmedicin-ske afdelinger og beslægtede organisatio-ner / foreninger.

Landsforeningen skal arbejde for, at der oprettes regioner og lokale afdelinger over hele landet.

Landsforeningen skal arbejde i respekt for regioner og lokale afdelingers vedtægter.

Oplyse offentligheden i Danmark og EU, om arbejdsskader og erhvervssygdomme, samt eventuelle fordele, fejl og mangler ved den til enhver tid gældende arbejdsmiljølov, sociallovgivningen og tilgrænsende lovom-råder.

Landsforeningen skal i samarbejde med de lokale foreninger og andre beslægtede foreninger, indsamle viden og erfaring til brug for at overbevise myndighederne om de nødvendige ændringer i lovgivningen til gavn for de arbejdsskadede.

Arbejde for oprettelse af behandlings-, genoptrænings- og rekreationscentre for de arbejdsskadede samt stimulere ar-bejdsmiljøforskningen til gavn for det fore-byggende arbejde.

Landsforeningen skal via region og lokalaf-delingerne hjælpe medlemmer med råd og vejledning.

Du kan blive medlem i vores forening, fra du er fyldt 18 år. Som medlem har du mulighed for at få indflydelse.
Tilmeld dig her: www.lfa.dk/kontakt

-------
Netværksportalen giver dig en omfattende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
6823 Ansager

LSB - Laboratoriemedicinsk Selskab For Bioanalytytikere

Selskabets formål er:
at styrke og stimulere udvikling og forskning indenfor bioanalytikerfaget samt at udbrede kendskab herom.

at skabe et forum, hvor bioanalytikere og andre interesserede kan diskutere udvikling af laboratoriemedicinske metoder, deres resultater og anvendelse i forskning og rutinediagnostik.

gennem faglig inspiration at arbejde for at bioanalytikere får mulighed for at deltage i forskeruddannelser.

Medlemskab:
Som umiddelbare medlemmer kan optages bioanalytikere og andre laboranter, der arbejder indenfor det sundhedsfaglige område. Organisationer og virksomheder indenfor eller med relation til det laboratoriemedicinske område samt enhver, der er interesseret i udvikling af bioanalytikerfaget kan optages på nærmere af bestyrelsen fastsatte betingelser, dog uden stemmeret og valgbarhed. Medlemmer hæfter ikke for selskabets forpligtelser.

Skriftlig anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen.

Udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren med en måneds varsel.
Område
5230 Odense M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 151 til 160 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk