Producentforeningen

Producentforeningen er brancheorganisationen for indholdsproducenter. Foreningen arbejder for at skaffe producenterne de bedste vilkår for at udvikle og producere indhold, hvad enten det er til biograflærredet, computerskærmen eller til tv.

Producentforeningen er branche- og arbejdsgiverorganisation for danske indholdsproducenter – det vil sige producenter af film, tv, reklamefilm og computerspil.

Producentforeningen er både en brancheforening og en arbejdsgiverforening. Det betyder, at foreningen på den ene side søger politisk indflydelse og varetager medlemmernes interesser i forhold til diverse rettighedsorganisationer, offentlige institutioner, tv-stationer og reklamebureauer, som har indflydelse på produktionsvilkårene. På den anden side - som arbejdsgiverforening - forhandler Producentforeningen overenskomster med de lømodtagergrupper, der er relevante.

Som en af de eneste producentforeninger i Europa organiserer Producentforeningen alle produktionsområder i én forening. Det giver os et bedre overblik på tværs af branchen, og vi er derfor i stand til at trække på et bredere spektrum af erfaringer. Det giver også foreningen mere volumen i forhold til at organisere produktionsområderne separat, og foreningen har derfor mulighed for at have et stort sekretariat til at hjælpe medlemmerne. I øjeblikket har Producentforeningen 7 fastansatte medarbejdere samt et varierende antal projektansatte.

Politisk indflydelse

Både film- og tv-produktion reguleres via de politiske forlig, og Producentforeningen arbejder løbende for at sikre producenternes interesser i forbindelse med filmaftale og medieforlig. Den seneste filmaftale blev indgået i oktober 2006 og gælder perioden 2007 – 10, og blandt nyskabelserne i denne filmaftale var etableringen af en ny spilstøtteordning under New Danish Screen samt indførelsen af standardkontrakt for dokumentarfilm.

Vilkårene for standardkontrakterne – både for spillefilm, som blev indført allerede med filmaftalen 2003-06, og den nye for dokumentarfilm – er efterfølgende forhandlet på plads, ligesom retningslinierne for spilstøtteordningen er fastlagt efter filmaftalen blev vedtaget. I alle sammenhænge har Producentforeningen arbejdet for producenternes rettigheder og for at sikre, at de rettigheder, som overdrages, prissættes separat.

I Medieaftalen 2007-10 fastlægges de overordnede retningslinier for især DR og TV 2 Danmark, og de væsentlige nyskabelser for Producentforeningens tv-medlemmer handler om etableringen af public service puljen, begrænsning af Regionernes ”anden virksomhed” samt en mindre forøgelse af kravet til DRs udlicitering.

Frem mod de kommende forlig på både medie- og filmområdet arbejder foreningen aktivt med at udarbejde et konstruktivt udspil, der kan forbedre producenternes vilkår i forhold til udvikling og produktion samt i forhold til at beskytte og kommercialisere rettigheder.

Juridisk rådgivning

Sekretariatet yder rådgivning til medlemmerne om kontrakter og andet i konkrete situationer - især rådgivning i juridiske spørgsmål om overenskomsts-, kontrakts- og rettighedsforhold. Ring eller skriv til en af juristerne, hvis du har problemer eller spørgsmål i forbindelse med produktionerne – men tjek gerne først hjemmesiden. Måske kan du finde svaret under vores FAQ eller i kommentarerne til overenskomsterne.

Overenskomster

Producentforeningen ønsker at have overenskomster på alle de produktionsområder, som foreningens medlemmer dækker. Overenskomster er vigtige værktøjer for branchen. Hvis de ikke var der, ville den enkelte virksomhed skulle bruge mange ressourcer på at udvikle og forhandle individuelle løn- og ansættelsesvilkår. Det er en del af Producentforeningens kernemission at hjælpe medlemmerne med at fortolke overenskomsterne og med at løse konkrete problemer og konflikter.

Foreningen har overenskomst med Dansk Skuespillerforbund, Filmarbejderforeningen, Danske Dramatikere, Dansk Journalistforbund, Dansk Artistforbund og Komponistforeningen.

Medlemsdemokrati

Det er Producentforeningens medlemmer, der bestemmer foreningens holdninger på de forskellige områder. På medlemsmøder for de respektive produktionsområder bliver politikken fastlagt, både for konkrete og aktuelle sager og i forbindelse med de større politiske forlig. Medlemsgrupperne kan vælge at udpege et områdeudvalg, som formulerer gruppens holdninger og som er sekretariatets sparringspartner i det daglige.
Når et produktionsselskab optages som medlem i foreningen skal man angive hvilken produktionskategori, man ønsker optagelse i. Man kan blive optaget i to produktionskategorier, og det er kun i disse to kategorier man har stemmeret. Alle medlemmer er dog velkomne til at deltage i medlemsmøder inden for alle produktionsområder.

Foreningens struktur

Producentforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som holdes hvert år inden udgangen af marts måned. Her godkender medlemmerne regnskabet for det forløbne år og budgettet og kontingentet for det kommende år. Bestyrelsen vælges af de respektive medlemsgrupper på medlemsmøder i perioden op til generalforsamlingen, og den nye bestyrelse præsenteres på generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af repræsentanter for alle de vedtægtsmæssige produktionskategorier: Spillefilm, kort- og dokumentarfilm, tv, reklamefilm, computerspil og information & corporate. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

De politiske holdninger fastlægges enten på medlemsmødet i de respektive medlemsgrupper eller i områdeudvalget for gruppen. Bestyrelsen træder kun i ganske særlige tilfælde ind i poltiske diskussioner, for eksempel hvis der er modstridende interesser blandt to medlemsgrupper.

Bliv medlem!

Medlemskab af Producentforeningen er et godt valg for producenter af film, tv, reklamefilm, computerspil mv.

Med medlemskabet får du indflydelse på foreningens politik på de områder, som berører dig i din hverdag. Vi beskæftiger os både med de store politiske aftaler, som regulerer branchen - medieforlig og filmforlig - og med konkrete problemer i forhold til fx. tv-stationer, filminstitut, offentlige myndigheder osv.

Sekretariatet yder rådgivning til medlemmerne vedrørende kontrakter og andet i konkrete situationer - især rådgivning i juridiske spørgsmål vedrørende overenskomsts-, kontrakts- og rettighedsforhold.

For at blive optaget som medlem af Producentforeningen kræves, at man driver aktiv, selvstændig virksomhed med fremstilling af film og/eller tvproduktioner af professionel karakter inden for foreningens område. Desuden skal ansøgeren anbefales skriftligt af to af foreningens medlemmer. Ansøgningsskema kan hentes her på siden.

Medlemskontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Kontingentet er pt. 8000,- kr. om året plus moms, opkrævet kvartalsvis for alle medlemmer. Hertil kommer et indmeldelsesgebyr på 4.000,- kr. plus moms. De medlemmer, der får udbetalt rettighedsmidler opsamlet af Copy-Dan, betaler et rettighedskontingent på en procentdel af de midler, der udbetales, pt. 15 %, dog max 50.000,- kr.
Område
2000 Frederiksberg

Professionel Elektronik

Foreningens formål er dels at varetage medlemsvirksomhedernes overordnede interesser af organisatorisk og politisk karakter dels at virke som fagligt og kollegialt forum. Disse formål omfatter blandt andet:

Overordnede interesser:

1. Varetage branchens interesser, herunder blandt andet over for lovgivningsmagten, de udøvende myndigheder og andre organisationer, sammenslutninger, m.v. såvel i Danmark som i udlandet
2. Fremme kendskabet til medlemsvirksomhederne og kendskabet mellem medlemsvirksomhederne
3. Samarbejde omkring messer/udstillinger
4. Samarbejde med og påvirkning af fagpressen
5. yde bistand i alle spørgsmål af almen betydning for branchen

Faglige og kollegiale formål:

1. Fremme samarbejdet mellem medlemmerne og skabe et loyalt og kollegialt forhold i konkurrencen
2. Fungere som et fagligt/socialt netværk for branchens virksomheder og medarbejdere med henblik på blandt andet at skabe korpsånd blandt medlemskredsen og dens medarbejdere
3. Samle interessegrupperinger i ERFA-grupper med henblik på faglig rettet erfaringsudveksling og information
4. Tilbyde faglig konkret medlemsinformation
5. Bidrage til højnelse af medlemmernes professionelle standard f.eks. ved uddannelses- og oplysningsvirksomhed
6. Udarbejde brancherettede statistikker og analyser

Foreningens medlemskab af HTS-I
Foreningen er medlem af HTS-I, og medlemmerne er underkastet de for HTS-I til enhver tid gældende regler. HTS-I opkræver særskilt selv sit kontingent.

Medlemmer
Som nye medlemmer af foreningen kan optages her i landet hjemmehørende virksomheder, der indenfor brancheområdet pro­fes­sionel elektronik driver virksomhed, og som i øvrigt efter bestyrelsens skøn findes kvalificeret, specielt i relation til det kvalitetsmæssige- og brancheetiske niveau, som foreningen ønsker iagttaget.
Område
1216 København K

PROSA - Forbundet af IT-Professionelle

PROSA er det eneste fagforbund udelukkende for it-professionelle. Derfor har vi ekspertise i de udfordringer, du som it-professionel møder i din karriere.
A-kasse for it-professionelle

PROSA har egen statsanerkendt a-kasse, PROSAs A-kasse. Vi sikrer dine interesser overfor arbejdsgiverne, bl.a. ved kollektive forhandlinger og individuel medlemsservice.
Stærkt demokratisk

PROSA lægger vægt på demokratiet. Du kan let opnå indflydelse i PROSA, fordi der er kort fra top til bund. Formanden er til valgt hvert andet år. Det forhindrer pamperi.
Gode venner

PROSA en del af den samlede fagbevægelse. Som medlem af FTF får vi støtte og opnår indflydelse bl.a. omkring a-kassespørgsmål, efteruddannelse, arbejdsmiljø og EU-lovgivning.
Partipolitisk uafhængig

Ingen kontingentkroner i PROSA går til politiske partier - de bruges udelukkende til at varetage de it-professionelles interesser.

PROSA har ca. 13.000 medlemmer.

Arbejder du med it?

Så bliv medlem af PROSA og PROSAs A-kasse.

PROSA kan være din faglige it-sparringspartner igennem hele din it-karriere. PROSA kender it-faget til bunds og har mange gode tilbud til dig, som arbejder professionelt med it.

Du får:

*
Personlig rådgivning
*
Kurser, foredrag og netværk
*
Ny it-viden
*
Klare it-holdninger
*
A-kasse for it-professionelle
*
Kontante fordele, for eksempel rabat på bank og forsikringer

Udpluk af fordele til dig

* Kompetent juridisk hjælp, hvis du har problemer med din arbejdsgiver
* A-kasse, som udelukkende servicerer it-professionelle
* Karriere- og kompetencerådgivning
* Tjek af ansøgning/cv og ansættelseskontrakt
* Gratis faglige foredrag og gå-hjem-møder
* Rabat på it-faglige kurser
* It-fagets bedste lønstatistik
* Billige forsikringer gennem RUNA
* Pensionsordning for privatansatte
* Rabat i 4300 butikker
* PROSA Bank – gratis MasterCard og lav udlånsrente
* Rabat på fitness
* Prosabladet 11 gange årligt
* SMS når der bliver udbudt nye foredrag, kurser eller lign.
* Stærkt nedsat kontingent i evt. arbejdsløshedsperioder.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
2200 København N

PSKH - Psykologfagligt Selskab For Klinisk Hypnose

Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose er en sammenslutning af psykologer, som har specialiseret sig i hypnosebehandling. Alle er medlemmer af Dansk Psykolog Forening.

I de situationer hvor psykologisk viden, metoder og teknikker anvendes, findes der altid en risiko for at gøre skade. Det er derfor vigtigt, at en terapeut har en grundig faglig uddannelse bag sig. Desværre findes der ikke i dag i Danmark nogen egentlig lovgivning, som sætter regler for, hvem der må behandle klienter med hypnose eller psykoterapi. I princippet kan hvem som helst nedsætte sig som "hypnotisør" eller "psykoterapeut"; ingen af disse titler er beskyttede, og der er således ingen formelle krav om nogen form for baggrundsuddannelse. Det er derfor helt op til klienterne selv at finde ud af om en hypnotisør eller psykoterapeut har den nødvendige faglige kompetence. Anvender terapeuten sig af hypnose eller andre tranceskabende foranstaltninger i behandlingen, er det imidlertid af særlig stor betydning, at vedkommende har den fornødne viden, idet klienten under trance vil være ekstra modtagelig over for alle udefra kommende suggestioner. Enhver brug af hypnose bør derfor udføres af psykologer med den nødvendige faglige kompetence. Den ukritiske anvendelse af hypnose eller hypnoselignende teknikker i alle mulige sammenhænge er i dag et af de største problemer inden for det alternative terapimarked.

I 1994 blev psykologtitlen beskyttet af lovgivningen. Dette betyder, at kun personer med en universitetsuddannelse i psykologi har ret til at kalde sig psykologer. Alle medlemmer af Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose er således uddannede psykologer, som har specialiseret sig i hypnosebehandling, og alle er medlemmer af Dansk Psykolog Forening, hvilket betyder, at de er omfattet af de fællesnordiske etikregler for psykologer. Disse regler er med til at beskytte klienterne mod den uetiske anvendelse af hypnose og hypnotiske teknikker og er udformet med henblik på at give tryghed i behandlingen.

Hvis du ønsker at blive behandlet af en psykolog, som anvender sig af hypnose, i dit nærområde, kan du kontakte en af psykologerne fra vores behandlerliste.

Formål
At fungere som faglig interessegruppe for psykologer i Danmark, der beskæftiger sig med og interesserer sig for hypnose samt de psykologiske problemstillinger, der knytter sig hertil indenfor behandling, rådgivning, undervisning og forskning.

Hensigter:
a) At forbedre formidling og kommunikation mellem psykologer indbyrdes og med andre faggrupper i forhold til ovennævnte formål både i Danmark og internationalt.
b) At udbrede viden og erfaringer om klinisk hypnose samt at gøre enkelte behandlere, faggrupper og institutioner opmærksomme på de særlige behov, rammer og forventninger, der gør sig gældende for arbejdet med klinisk hypnose.
c) At påpege, udfordre og modarbejde faglig og etisk ukorrekt anvendelse af klinisk hypnose.
d) At fremme udvikling og forskning i emner, teori og praksis indenfor hypnoseterapi og hermed beslægtede behandlingsmetoder.

Medlemmer
Der kan optages medlemmer af Dansk Psykolog Forening, såfremt disse går ind for formålsparagraffen. Styrelsen kan beslutte at optage ansøgere uden for Dansk Psykolog Forening som associerede medlemmer uden stemmeret, såfremt disse som et minimum har kvalifikationer, der kan sidestilles med en dansk psykologisk universitetsgrad.
Optagelse i selskabet finder sted ved skriftlig henvendelse til styrelsen samt ved indbetaling af medlemskontingent. Kontingentet gælder for medlemskab pr. kalenderår og fortabes, såfremt man undlader at forny medlemskab ved kontingentindbetaling for nyt kalenderår. Fornyet medlemskab kan herefter kun ske efter skriftlig henvendelse til styrelsen.

Kontingent for 2010 er 200 kr.
Område
4900 Nakskov

Public Relations Branchen

Brancheforeningen organiserer de professionelle Public Relations-virksomheder i Danmark.

Medlemsvirksomhederne arbejder med alle dele af Public Relation: fra produkt PR til public affairs og fra issues management til finansiel kommunikation.

Det er foreningens formål at udbrede kendskabet til Public Relations og sikre branchens etiske niveau.

Samarbejder du med et af foreningens medlemmer, er du sikker på en høj etisk og faglig standard.

Brancheforeningens formål er:

1. At fremme udviklingen af selvstændige virksomheder med hovedbeskæftigelse inden for public relations.
2. At fremme tilliden til public relations-begrebet generelt og foreningens medlemmer specifikt.
3. At udvikle og præge kendskabet til public relations-branchen.
4. At højne det professionelle niveau i medlemsvirksomhederne.
5. At sikre medlemsvirksomhederne sunde økonomiske arbejdsvilkår.
6. At medvirke til en målrettet uddannelse af branchens nuværende og kommende medarbejdere.
7. At markedsføre branchens professionelle færdigheder over for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
8. At varetage kontakten til nationale og internationale public relations-organisationer og beslægtede brancher.
9. At styrke medlemsvirksomhedernes arbejdsgiverrolle, bl.a. i samarbejde med Dansk Erhverv.

Medlemskab:

Som medlemmer kan optages selvstændige, momsregistrerede konsulentvirksomheder, som har public relations arbejde i Danmark som hovedbeskæftigelse.

For at blive optaget som medlem skal virksomheden kunne dokumentere mindst tre års drift med public relations arbejde som det væsentligste forretningsområde.

Alternativt skal virksomhedens leder(e) kunne dokumentere tilsvarende erfaring. Desuden skal den ansøgende nyde godt omdømme blandt fagkolleger.

Ansøgning om optagelse sker ved indsendelse af et udfyldt ansøgningsskema indeholdende de oplysninger, der er nødvendige for behandlingen af ansøgningen. Nævnte ansøgningsskema udleveres af foreningens sekretariat.

Beslutning om optagelse træffes af foreningens bestyrelse.
Område
1606 København V

Realmæglerne

Forbrugerens foretrukne valg

RealMæglerne er det naturlige alternativ til de landsdækkende finanskoncerners mæglerbutikker.

Vi er ikke den største ejendomsmæglerkæde i Danmark, men vi bestræber os på at være den bedste målt på antallet af tilfredse kunder.

RealMæglerne består af selvstændige og ansvarlige mæglere, der finder styrke i et fællesskab kendetegnet af en ensartet høj standard for den rådgivning, vi tilbyder vores kunder.

Vi rådgiver om finansiering på en gennemskuelig og ærlig måde. Og RealMæglerne er selvstændige mæglere uden tvungent samarbejde med bestemte pengeinstitutter.

RealMæglerne er opmærksomme på, at køb og salg af ejendom er en stor beslutning for vores kunder. Vores målsætning som ejendomsmæglere er at yde seriøs, professionel og personlig rådgivning med respekt for kundens ønsker og behov, og at skabe et trygt og tillidsfuldt samarbejde mellem mægler og kunde gennem alle handlens faser.

RealMæglerne har stor faglighed og ekspertise, og overholder til enhver tid branchens etiske forskrifter og markedsføringsregler. Vores engagement, lokalkendskab og personlighed gør os i stand til at formidle ejendomme på bedst tænkelig vis, og vi sikrer vore kunders fulde tilfredshed under og efter handlen.

Bliv en del af RealMæglerne

Har du egen forretning, eller vil du etablere dig fra grunden? Din baggrund kan være, at du er uddannet ejendomsmægler eller godt på vej til det, at du arbejder i en mæglerforretning, et pengeinstitut eller i et realkreditinstitut og har erfaring i bolighandel og boligrådgivning. Det afgørende er, at du trives bedst med foden under eget bord og i trygge, inspirerende rammer.

Kom nemt i gang
Når du bliver partner i RealMæglerne, kommer du godt fra start. Vi inviterer alle nye mæglere til introduktionsdag, hvor vi fortæller om kædens partnertilbud og værktøjer. Kæden yder daglig support indenfor IT, markedsføring og information og samarbejder med en række leverandører, der producerer konceptrigtigt markedsføringsmateriale fra tryksager til facade udsmykning.
En professionel profil i gadebilledet

Hos RealMæglerne får du stillet en lang række professionelle værktøjer til rådighed, så du fra begyndelsen er i stand til at konkurrere på niveau med de store kæder - mens du samtidig har fordelen af at være helt din egen.

Både du og dine kunder nyder godt af, at RealMæglerne ikke er bundet af faste aftaler med specifikke penge- og realkreditinstitutter. Kunder skal have frihed til at vælge den løsning, der passer dem bedst.
Det bedste fra 2 verdener

Som RealMægler får du det bedste fra to verdener. Du har indehavers frihed og ret til at være din egen mægler, samtidig med at din butik markedsføres som en del af et kædefællesskab. Du har et stærkt team af gode mæglerkolleger, der slutter op om kædens slogan: handler med omtanke.
Opstartsfasen

Som nyt medlem guides man igennem opstartsfasen, og føler næsten at man allerede er i gang med det samme. Kunderne kender allerede brandet og synes, at det er et godt alternativ til de store bankejede mæglerkæder.

Kontakt os og få mere at vide om hvordan du kommer med i en dynamisk kæde.

Klare fordele ved en frivillig kæde som RealMæglerne:

* Godt brand
* Stor signalværdi
* Kapitalstærk kæde
* Innovation
* Professionalisme
* Troværdighed
* Stærkt netværk
* Erfaringsudveksling
* Stor startpakke
* Selvbestemmelse
* Høj indtjening
Område
2630 Taastrup

RenoSam

RenoSam er sammenslutningen af 41 kommunale og fælleskommunale affaldsselskaber og modtagestationer i Danmark og på Færøerne.

Foreningen varetager medlemmernes interesser i forbindelse med optimering, udvikling og drift af opgaver om genanvendelse af affald, affaldsforbrænding, affaldsdeponering og farligt affald.

Generelt er det RenoSam ønske at virke for udvikling og drift af effektive, administrerbare kommunale affaldsløsninger med en høj miljømæssig standard.

Derfor arbejder RenoSam for, at:

* varetage medlemmernes fællesinteresser i forhold til offentlige myndigheder, interesseorganisationer eller andre, såsom ministerier, styrelser eller andre dele af centralforvaltningen, tilsynsmyndigheder, offentligretlige nævn og udvalg, KL, EU mv.,

* optræde som sagkyndigt organ, høringsorgan eller andet på affaldsområdet såvel i relation til opgaver eller emner rejst på såvel eget initiativ som på eksternt initiativ,

* forestå afklaringen af medlemmernes fælles problemstillinger, herunder udredningsarbejder om problemstillinger eller igangsættelsen af initiativer af generel betydning til gavn for medlemmerne,

* medvirke til dannelsen af netværk mellem medlemmerne til udveksling af erfaringer samt formidling og deling af viden,

* forestå formidling af viden, arbejdsresultater, konkrete eller generelle problemstillinger eller andet til såvel medlemmerne som til andre,

* indgå i, medvirke til eller formidle samarbejde vedrørende ordninger, systemer, anlæg og opgaver i ævrigt af fælles interesse for og blandt medlemmerne,

* indgå i, medvirke til eller formidle samarbejde og anden form for kontakt med eksterne deltagere, såvel af offentlig som af privat karakter, der beskæftiger sig med samme eller beslægtede opgaveområder,

* udføre, forestå eller formidle serviceopgaver af teknisk, økonomisk, juridisk eller anden karakter.

Formål

Foreningens overordnede formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende drift og udvikling af medlemmernes opgaver og virksomhed på affaldsbortskaffelsesområdet, således som dette begreb til enhver tid defineres af foreningen.

Til opfyldelse af formålet kan foreningen blandt andet:

1. indgå i, medvirke til eller formidle samarbejde vedrørende ordninger, systemer, anlæg og opgaver i øvrigt af fælles interesse for og blandt medlemmerne,
2. indgå i, medvirke til eller formidle samarbejde og anden form for kontakt med eksterne deltagere, såvel af offentlig som af privat karakter, der beskæftiger sig med samme eller beslægtede opgaveområder,
3. varetage medlemmernes fællesinteresser i forhold til offentlige myndigheder, inter­esseorganisationer eller andre, såsom ministerier, styrelser eller andre dele af centralforvalt­ningen, tilsynsmyndigheder, offentligretlige nævn og udvalg, Kommunernes Landsforening,
4. optræde som sagkyndigt organ, høringsorgan eller andet på affaldsbortskaffelsesområdet såvel i relation til opgaver eller emner rejst på eget initiativ som rejst på eksternt initiativ,
5. forestå formidling af viden, arbejdsresultater, konkrete eller generelle problemstillinger eller andet til såvel medlemmerne som til andre,
6. udføre, forestå eller formidle serviceopgaver af teknisk, økonomisk, juridisk eller anden karakter.

Område
1620 København V

Riget - Videndeling i øjenhøjde

Rigét A/S har arbejdet med netværksgrupper siden 1983 og er en af pionererne indenfor facilitering af netværk.

Vision
• Vi bygger og udvikler aktive relationer, hvor innovation og viden deles og nyttiggøres.

Mission
• Vi er katalysator for mennesker og virksomheder, bringer dem systematisk og kreativt sammen og indfrier ambitionerne om faglig og personlig udvikling.

Virksomheden har kontinuerligt udviklet sig fordi den altid har sat kunderne i centrum og taget udgangspunkt i markedets fantastisk spændende krav til et produkt som vores. Vi tager gerne kunderne med på råd, når vi tilpasser vores produkter.

Vores netværks produkt har en naturlig kombination af faglig akademisk seriøsitet og praktisk ukompliceret fokus på udbyttet for den enkelte.

Virksomhedens vækst gennem årerne er baseret på en dygtig medarbejderkreds og en stabil kurs sat af bestyrelse og direktion.

Virksomhedens fundament består af en kerne af fastansatte medarbejdere som alle arbejder 100% fokuseret, drevet af deres passion og for at skabe udbytte i netværkene.

Vi indtager egen medicin og deler viden internt. Viden om de mest succesfulde metoder, øvelser og processer som vi benytter i netværkene. Viden om de enkelte netværk og virksomheder er fælles viden hos Rigét A/S. Dette for at have det bedste udgangspunkt når vi 24 timer i døgnet er omdrejningspunkt for netværkene.

Forretningsnetværk

Hvordan knytter du dine kunder til din forretning?

Vidste du, at man kan gøre det gennem forretningsnetværk? Interesseret i at høre hvordan? - så bliv endelig ved med at læse.

Forretningsnetværk er et netværk hvor dine kunder mødes og udveksler idéer og erfaringer omkring din virksomheds kerneydelse.

Forretningsnetværk er et setup omkring din kerneydelse der;

* Sikrer en øget kundeloyalitet
* Øger dine kunders generelle kompetenceniveau
* Sikrer vigtig feedback på kerneydelsen fra dine kunder

Forretningsnetværket er således et supplement til din virksomheds kerneydelse, der hjælper både dig og dine kunder. Fællesnævneren for dit forretningsnetværk er din virksomheds kerneydelse og deltagerne, som du selv udvælger, er alle brugere af dine produkter.

Hos Rigét har vi mange års erfaring med at optimere kunde/leverandørrelationer gennem forretningsnetværk og vi faciliterer alle møder og udarbejder sammen med dig strategien for dit forretningsnetværk.

Rigéts rolle som facilitator for forretningsnetværk;

1. Du kan som leverandør tilbyde dine kunder relevante faglige netværk, der faciliteres af Rigét. Netværkene tager udgangspunkt i din kundestrategi og dine kunders behov.
2. I tæt samarbejde med dig sikrer Rigét, at du hele tiden er på forkant med dine kunders behov.
3. Gennem forretningsnetværket involveres dine kunder i udviklingsprocesser, samtidigt med at de bliver fagligt opdateret.
4. Sammen sætter vi mål og arbejder metodisk for forretningsnetværket og i fællesskab når vi de opstillede mål.

- At ovenstående proces øger kundetilfredsheden er næsten overflødigt at understrege. Det gør også dine kunder klogere, samtidig med at din virksomhed får nye input og idéer til videreudvikling af produkterne.

For at høre mere om hvordan du kan udnytte forretningsnetværket i forhold til dine kunder, kan du kontakte da Jan Reckeweg, Rigét A/S.
Område
3520 Farum

Ringsted Erhvervsforum

Velkommen til Ringsted Erhvervsforum – en aktiv paraplyorganisation for hele erhvervslivet.

Ringsted Erhvervsforum er et selvstændigt netværk af virksomheder i Ringsted, der aktivt arbejder for at videreudvikle erhvervslivet i Ringsted. Ringsted Kommune støtter op om arbejdet og projekterne i Ringsted Erhvervsforum, bl.a. ved at stille sekretariatsbistand til rådighed for Ringsted Erhvervsforum.

Som medlem af Ringsted Erhvervsforum bliver din virksomhed del af et unikt netværk af virksomheder i Ringsted. Ringsted Erhvervsforum er også stedet, hvor du som medlem får adgang til en vifte af spændende arrangementer og oplevelser. Ringsted Erhvervsforum arrangerer med jævne mellemrum erhvervsrelaterede foredrag, virksomhedsbesøg, netværksarrangementer og meget mere.

Profil
Ringsted Erhvervsforum opstod i 2006 med det formål at styrke samarbejdet mellem Ringsted Kommune og erhvervslivet i Ringsted.

Ringsted Erhvervsforum arbejder for at videreudvikler alle erhvervsgrene samt kommunen som helhed. Derfor arbejder Ringsted Erhvervsforum med mange forskelligartede projekter, der alle har til sigte at udvikle Ringsted. Ringsted Erhvervsforum er samtidig en netværksorganisation for erhvervslivet i Ringsted. Her har Ringsteds virksomheder enestående muligheder for at lære af hinandens erfaringer og dermed i samspil udvikle Ringsted som erhvervscentrum.

Ringsted Erhvervsforum er bygget op omkring en bestyrelse samt tre erhvervspaneler, der mødes ca. en gang om måneden og diskuterer potentielle og igangværende udviklingsprojekter af erhvervsmæssig karakter. Ringsted Erhvervsforum bakkes op af Ringsted Kommune, der yder sekretariatsbistand til Erhvervsforum.

Bliv medlem
Erhvervsdrivende, foreninger og organisationer med interesse for erhvervsudviklingen i Ringsted kan blive medlem af Ringsted Erhvervsforum. Prisen for medlemskab differentierer i forhold til virksomhedens størrelse.
Område
4100 Ringsted

ROSA - The Danish Rock Counsil

ROSA er musikpolitisk paraplyorganisation for en række musikforeninger og organisationer. ROSA er en selvejende institution.

ROSA's årlige Samråd er den øverste myndighed. Her har hver af de deltagende foreninger to repræsentanter. Samrådet vælger ROSA's bestyrelse.
Bestyrelsen ansætter organisationslederen, der ansætter personalet til afvikling af aktiviteter (sekretariatet).

Formålet med ROSA :
- ROSA støtter dansk rockmusik - og beslægtede genrer - via midler fra musikloven.
- ROSA bistår offentlige myndigheder i kultur- og musikpolitiske spørgsmål af betydning for den rytmiske musik.
- ROSA støtter udviklingen og udbredelsen af dansk rockmusik i Danmark og udlandet.

MEDLEMMER
Enhver landsdækkende forening, institution, organisation, fond eller lignende - hvis
formål falder ind under ROSAs – kan optages som medlemmer af ROSA. Hvert
medlemskab råder over to stemmer i SAMRÅDET (Se §4).
Ansøgning om medlemskab skal være ROSA i hænde senest seks mdr. før det
ordinære SAMRÅD.
SAMRÅDET kan supplere sig med personlige medlemmer, der skønnes at have en
særlig viden om rockens miljøer. Personlige medlemmer vælges som enkeltpersoner
og udpeges dermed ikke af organisationer. Antallet af personlige medlemmer må ikke
overstige antallet af medlemmer fra landsdækkende organisationer.
Personlige medlemmer skal senest indstilles i forbindelse med indkaldelsen til ordinært
SAMRÅD.
Personlige medlemmer vælges for en 2-årig periode og har stemmeret i SAMRÅDET.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
8000 Aarhus C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 181 til 190 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk