Gymnasieskolernes Pædagogikumforening

Gymnasieskolernes Pædagogikumforening er en forening for kursusledere og tilsynsførende i alle fire gymnasiale ungdomsuddannelser.

Gymnasieskolernes Pædagogikumforening blev stiftet i 2005 for kursusledere og tilsynsførende i hf og stx. Som følge af fælles pædagogikumordning for alle gymnasiale uddannelser fra 1. august 2009, hilser Pædagogikumforeningen nu kursusledere og tilsynsførende fra hf, stx, hhx og htx velkommen i foreningen. Foreningen har en bestyrelse på 5 medlemmer, som fastlægger foreningens politik.

Foreningens årsmøde og generalforsamling samler årligt
ca. 100 medlemmer. Her inviteres en hovedtaler af
betydeligt format, som har fingeren på pulsen inden
for pædagogisk forskning. Her er oplæg om centrale
elementer i pædagogikumordningen, og her arrangeres
workshops og erfaringsudveksling for kursusledere
og tilsynsførende. Gymnasieskolernes Pædagogikum-
forening har som sit overordnede formål at sikre
kompetent varetagelse af pædagogikumuddannelsen
med udgangspunkt i forhold, som vedrører
kursusledere og tilsynsførende.

Pædagogikumforeningen har til formål

at være fagligt forum for pædagogikumuddannelsen,
at styrke erfaringsudveksling om pædagogikum,
at sikre kompetenceudvikling for kursusledere og tilsynsførende,
at være i dialog med Undervisningsministeriet og interessenter, der har betydning for pædagogikum,
at arbejde for tilfredsstillende løn- og arbejdsvilkår for kursusledere og tilsynsførende.

Område
7300 Jelling

SME - Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer

SME er brancheorganisation for alle småskibsrederier, der driver passagerfart.

SME's medlemmer

Medlemmerne af SME udgøres således bl.a. af lystfiskerskibe, bevaringsværdige sejlskibe, socialpædagogiske projektskibe, tur- & udflugtsfartøjer, personfærger, taxibåde, hurtiggående passagerbefordrende gummibåde samt andre passagerbefordrende fartøjer.

SME's medlemsfartøjer finder man i alle danske farvande, på de danske indsøer, samt i grønlandske og færøske farvande.

SME's opgaver og målsætninger

Det er SME's opgave at repræsentere branchens interesser overfor myndigheder og politikere i alle for branchen vigtige anliggender.

Det er SME´s målsætning at hævde et højt niveau af kvalitet og sikkerhed i branchen samt, gennem aktiv medvirken ved udformning af love og forskrifter, at bidrage til optimering af Sikker Skibsdrift.

Facts om SME's medlemmer

SME's medlemsfartøjer befordrer hvert år mere end 700.000 passagerer, og pr. år omsætter branchen cirka 90 mio. kr.

Begreb og formål.

Ved en sammenlægning af SEDA (Brancheforeningen af Samvirkende Mindre Erhvervsfartøjer i Danmark) og SIL (Sammenslutningen af Indregistrerede Lystfiskerfartøjer) er SME stiftet d. 18. november 1996 med det formål at samle erhvervsdrivende smårederier, hvis skibe beskæftiges med erhvervsmæssig persontransport og anden erhvervsmæssig virksomhed, og som er underkastet den danske Søfartsstyrelses bestemmelser.

SME har til formål at varetage erhvervets interesser ved:

At søge gennemført en sammenslutning af alle erhvervets udøvere og derved skabe et godt sammenhold og samarbejde medlemmerne imellem, samt bistå og understøtte de enkelte medlemmer i spørgsmål af faglig, juridisk, økonomisk og lignende art.

At gennemføre fællesoptræden i alle for branchen vigtige anliggender, især at være opmærksom på fremsættelse af lovforslag i Folketinget, der måtte berøre branchens interesser og på passende måde repræsentere branchen i sådanne spørgsmål ved forhandling med myndigheder, institutioner og lignende om vigtige forhold samt ved at påse, at branchens interesser varetages i principielle sager, der måtte være rejst ved domstolene m.v., samt endelig gennem aktiv påvirkning af politikere og embedsmænd at søge branchens interesser sikret i love og bekendtgørelser.

At repræsentere branchen nationalt og internationalt.

At holde medlemmerne underrettet om ethvert spørgsmål af almen interesse.

At sikre medlemmerne den bedst mulige service i enhver henseende, herunder eventuelt at oprette særlige funktioner via arbejdsgrupper eller udvalg.
Område
3000 Helsingør

TØF - Transportøkonomisk Forening

TØF - Transportøkonomisk Forening - er en uafhængig forening, der på tværs af transport-formerne er et fagligt forum - hvor viden, erfaringer og ledelsesmæssige kompetencer udveksles og formidles inden for transportpolitik, logistik og værdikæder, transportteknik, -økonomi, -forskning og -uddannelse.

TØF har siden stiftelsen i 1969 opnået en central placering som debatforum og dagsordensætter af en kvalificeret debat inden for transportens univers.

TØF's faglige og politiske områder omfatter:

- persontrafik
bil, bus, bane, fly, taxi, lette transportmidler, cykel og gang
- godstransport
vej, bane, søfart, luftfart, lokal distribution
- logistik
supply chain, intern transport & lager, logistikkoncepter
- infrastruktur
veje, jernbaner, passager- og godsterminaler, havne, lufthavne, IT
- trafikpolitik
Folketingets, ministeriernes, regionernes, kommunernes og EU's håndtering af trafik, transport & logistik

Medlemsfordele
Et medlemskab af TØF giver adgang til en række medlemsgoder:

* information om konferencer arrangeret af TØF
* mulighed for deltagelse i TØF's møder
* rabat på deltagelse i TØF's konferencer og arrangementer
* mulighed for at se indlægsholdernes præsentationer fra afholdte konferencer
* stemmeret på TØF's generalforsamling

Medlemskreds
TØF har ca. 1200 medlemmer, som dækker hele transportsektoren:

- Statslige, regionale og kommunale organisationer og myndigheder
- Transporterhvervets brancheorgansationer
- Transportoperatører, land-, sø-, lufttransport og -trafik
- Virksomheder indenfor lager, distribution og logistik
- Leverandører til transportsektoren - land-, sø- og lufttransport
- Rejsearrangører og andre transportformidlere
- Transportforskere, konsulenter og rådgivere
- Politikere og andre interesserede enkeltpersoner

Kommercielle aktiviteter til gavn for enkeltvirksomheder falder ifølge TØF's vedtægter uden for foreningens formål.

Generalforsamling
TØF's generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.

Nyhedsbrev
Udsendes løbende for at orientere om TØF's konferencer og arrangementer.

Kontingent
Årskontingentet opkræves i august/september måned.

Kontingentsatser for konferencesæsonen 2007 - 2008:
Firmamedlem kr. 2500
Firmamedlem/ ubegrænset antal medarbejdere kr. 9500

Personligt medlem kr. 500
Pensionister kr. 200
Studerende kr. 100

Firmamedlemskab findes i to forskellige udgaver. En udgave til kr. 2500 giver ret til, at op til 5 medarbejdere i firmaet noteres på navn i TØF's medlemsregister. Den anden udgave til kr. 9500 giver ret til, at et ubegrænset antal medarbejdere kan noteres i TØF's medlemsregister, og få del i TØF's medlemsgoder.

Jeg vil gerne være medlem af TØF

TØF's mailservice
TØF's mailservice, åben for både medlemmer og ikke-medlemmer, gør det muligt at modtage nyheder fra TØF pr. mail, bl.a. med oplysninger om kommende TØF-konferencer. Tilmeld dig på vores hjemmeside.

Område
1256 København K

SJNetwork

SjNetwork er en netværksgruppe der er sprunget ud af det tidligere Pronetwork.

Da Pronetwork gik konkurs besluttede gruppen, at det gode samarbejde ikke måtte gå til spilde. Derfor blev der nedsat en styregruppe, der etablerede en nu aktiv gruppe, således at det gode samarbejde kunne fortsætte.

Opbakningen til styregruppen og dens forslag har været enorm og beviser samtidig styrken i gruppen.

Det har fra start været meget vigtigt, at dette IKKE var en nyt Pronetwork gruppe, men et helt nyt netværk med nye vedtægter, målsætning mv.

Sjnetwork´s "selling point"

- Non Profit

- Personlig udvikling

- Begrænset antal medlemmer (max 25)

Med baggrund i ovenstående er målsætningen at SjNetwork er en platform for udvikling af person og forretning.

Det forventes tillige at hvert enkelt medlem bidrager professionelt til udvikling af de øvrige medlemmer og deres forretninger.

Der er stadig plads til dig.

Vi er p.t. 14 medlemmer.

For at opnå en god tillid, respekt og ærlighed overfor hinanden er der eksklusivret for det enkelte medlem, dvs. der er f.eks. ikke 2 tømrer med eller 2 revisorer.

Der er medlemsstop ved 25 medlemmer.

Hvordan:

Du henvender dig til et af SjNetwork´s medlemmer og beder om at komme med på en af de 4 gæstemesser der ligger gennem året.

Når du således har deltaget i en gæstemesse og mødt de øvrige medlemmer vil du såfremt du stadig er interesseret blive inviteret med til et traditionelt møde.

Føler du dig herefter stadig inspireret til at være medlem af SjNetwork kan du melde dig ind.

Prisen for medlemsskab er kr. 4.000 årligt og betales for et kvartal ad gangen.

Hvad forventes af dig:

- at du deltager i møderne og bidrager konstruktivt og idérigt

- at du betaler dit kontingent

- at du ønsker at udvikle dig selv og din forretning

- at du bidrager til de øvrige medlemmers udvikling

----
Netværksportalen giver en udtømmende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
4220 Korsør

Århus Frisørlaug

Århus Frisørlaug er en sammenslutning af frisørmestre i Århus og omegn. Vi mødes til forskellige aktiviteter hele året rundt.

Lauget har eksisteret siden 1883 og har til formål at samle lokale medlemmer, at få faglig og kollegialt samvær, ved vores arrangementer, og at komme tættere på Danmarks Frisørmester Forening, gennem det lokale Laug, som vi er en forlængelse af.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Klik ind på “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
8520 Lystrup

Århus Netværk

Århus Netværk

Netværksgrupperne i Århus Netværk er åbne for sponsorer hos AGF, Århus Håndbold, Bakken Bears, Højbjerg Badminton Klub, Team Århus Floorball og Elite Dans Stokkebroe.

Formålet med netværksgrupperne er at aktivere sponsorerne via networking på tværs af sportsgrenene og dermed skabe merværdi i sponsoraterne, uanset hvordan de sportslige resultater udvikler sig. Netværksgrupperne skaber en tættere dialog, udveksler erfaringer og fokuserer på forretningsmuligheder blandt sponsorerne samt hos sponsorernes egne netværk.

Århus Netværk har siden etableringen i februar 2007, under navnet Århus Elite Netværk, oplevet konstant fremgang i den omsætning, aktiviteter i netværksgrupperne genererer og i 2011 blev der samlet noteret en omsætning ex. moms på 53,9 mio. kr.

Århus Netværk tæller i dag knap 180 virksomheder fordelt med brancheeksklusivitet i 6 ordinære grupper, der hver mødes fra morgenstunden med 14 dages mellemrum.

Grupperne administreres og koordineres af Bent Wachmann.

-------
Netværksportalen giver dig en omfattende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
8000 Aarhus C

Århus VVS og Blikkenslager Laug

Brug os.....
Når du skal handle VVS, så ring til din lokale installatør, for tryghed og høj service.

Brug vores erfaring, autorisation og brancheviden gennem 100 år.
Område
8541 Skødstrup

Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening er et fællesskab for landmænd, virksomheder og forbrugere. Vi samles om at styrke og udvikle den økologiske produktion af fødevarer i overensstemmelse med foreningens værdigrundlag.

For os er økologi mere end blot et koncept, som landmændene og virksomhederne skal leve op til, fordi efterspørgslen er der. Det er derimod et spørgsmål om holdning til, hvordan produktionen bør foregå.

Foreningen mener, at økologisk landbrug og fødevareproduktion giver et renere miljø, bedre dyrevelfærd i landbruget og sundere fødevarer. Derfor skal vilkårene for de økologiske landmænd og forbrugere være bedre.

Økologisk Landsforening arbejder bl.a. for at styrke forskning i økologisk jordbrug, udvikling af nye fødevarer og forbrugernes adgang til økologiske fødevarer i butikkerne.

Mission & Vision
Økologisk Landsforenings vision er: Økologi er Danmarks passion og stolthed. Økologisk Landsforenings mission er: Sammen skaber vi nye veje for mere økologi og bæredygtige forandringer.

* Her er du:
* Forside
* Om Foreningen
* Foreningsinfo
* Vedtægter

Vedtægter
Foreningens vedtægter er regelgrundlaget for foreningen. De angiver, hvordan foreningen er opbygget, fungerer, og hvilke medlemstyper der er mv. Disse vedtægter træder i kraft fra og med den 4. marts 2010.

Foreningsinfo

* Mission & Vision
* Værdigrundlag
* Generalforsamling
* Medlemstyper
* Foreningens Historie
* Værdier for ansatte

Foreningens formål er:

At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske målsætninger, som beskrevet i IFOAMS principper for økologisk jordbrug samt foreningens mission og vision. Dertil skal foreningen arbejde for:

a) At styrke økologiens troværdighed, ved at fastholde de økologiske målsætninger, så de afspejles i økologisk produktion, regeldannelse, mærkning, forskning og udviklingsaktiviteter, og at foreningen medvirker til, at der er en effektiv og troværdig kontrol af disse regler.

b) At udbrede den økologiske fødevareproduktion, ved at styrke engagement i alle led fra landmænd til forbrugerne, ved at sikre saglig information om økologi til alle interessenter, samt ved at styrke de samfundsmæssige rammebetingelser for udbredelse af økologisk fødevareproduktion.

c) At være det samlende forum for ovennævnte og arbejde på disse formål på regionalt, nationalt og internationalt plan.

Værdigrundlag

Økologisk Landsforening arbejder ud fra IFOAMS principper for økologisk jordbrug.

Medlemmer

Det er en forudsætning for medlemskab, at man kan støtte foreningens formål, og at man har betalt skyldigt kontingent. I forhold til kontingent og i forbindelse med valgbarhed og stemmeret til dele af organisationen (§9 fagudvalg) skelnes mellem personlige medlemmer samt erhvervsmedlemmer. Erhvervsmedlemmer underopdeles i landmandsmedlemmer, virksomhedsmedlemmer og tilknyttede erhvervsmedlemmer. Organisationer mv. som ikke falder ind under ovenstående kategorier kan være interessemedlemmer. Har man autorisation som hhv. økologisk landmand eller økologisk virksomhed kategoriseres man automatisk i hhv. landmandsmedlem eller virksomhedsmedlem.

A. Personligt medlem

Enhver enkeltperson, der ikke kan opnå medlemskab som erhvervsmedlem kan optages som personligt medlem.

B. Erhvervsmedlem

B1: Landmandsmedlem

Enhver økologisk landmand, gartner eller frugtavler med autorisationsnummer kan optages som landmandsmedlem. I denne kategori kan ydermere optages økologiske dambrugere med økologi-kontroldokument og CHR-nummer, og producenter, som er i gang med omlægning kan være medlem i maksimalt et år uden at opfylde kravet om økologi-kontroldokument.

B2: Virksomhedsmedlem

Som virksomhedsmedlem kan optages enhver virksomhed, der forarbejder, pakker, har grossistvirksomhed eller på anden måde driver handelsvirksomhed med økologiske fødevarer med henblik på videresalg og som har en gyldig økologiautorisation. Virksomheder i færd med at opbygge en økologisk aktivitet, som i givet fald vil falde ind under ovenstående, kan være medlem af Økologisk Landsforening i maksimalt et år uden at opfylde kravet om gyldig økologiautorisation.

B3: Tilknyttede erhverv

Virksomheder med CVR-nummer, der arbejder erhvervsmæssigt med tilknytning til økologisk fødevareproduktion, kan blive erhvervsmedlem - tilknyttede erhverv.

C. Interessemedlem

Foreninger, organisationer og andre f.eks. virksomheder, der ikke er indbefattet af ovenstående medlemstyper, kan tegne et interessemedlemskab.

----
Netværksportalen giver en effektiv indgang til landets bedste netværk og erfa-grupper. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
8230 Åbyhøj

Østjysk Tandlægeforeningen

Formål

• At skabe et mødested for bl.a. seniorer, hvor man kan komme sammen med tidligere kolleger.
• At invitere tandlæger fra alle sektorer (Tandlægeskolen/privat praksis/kommunal tandpleje)
• At arbejde for oprettelse af kollegahjælp og vikarassistance.

Organisation
Kredsbestyrelsen udpeger en initiativgruppe.
Initiativgruppen kan være sammensat af kolleger fra alle sektorer og organisatoriske tilhørsforhold.
Økonomisk hører aktiviteterne under kredsbestyrelsen.

Et uforpligtende mødested for tandlæger.
Noget nyt begynder - når man stopper!
Hvad vi bl.a. laver:
Løbende orientering om tandplejens problemer og udvikling
Odontologisk sangbog
God mad
Tandplejehistorisk interesse
Medlemmerne er selv tandplejens historie i Århus Amt
Steno
Vikaruddannelse/kollegahjælp og gensidig støtte/arbejdsdeling under vikararbejde.
Internettet som mødested
Vedtægt for Plus 55
Konkurrencer om sangskrivning, slogans m.m.

Vi giver også efter formåen en hånd til kollegahjælp og vikarassistance

Erfaringen viser, at der hvert år er behov for at hjælpe en kollega med enten kollegial samtale eller vikarassistance under sygdom.
For at støtte dette arbejde arbejdes i Plus 55 med at skabe mulighed for opbygning af et hjælpekorps af kolleger, der dels kan hjælpe kolleger med behov for assistance, men også for at indsamle viden og erfaring til støtte for de kolleger som påtager sig støttearbejdet.

Indsatsen omfatter
1. Personlig kollegial assistance i tilfælde af misbrug eller psykisk sygdom.
2. Vikarassistance så klinikken kan fortsætte under tandlægens sygdom
3. Uddannelse/erfaringsudveksling i kollegagruppen
4. Indsamling og fastholdelse af erfaringer fra arbejdet, så nye kolleger kan drage fordel af indhøstede erfaringer.

I Plus 55 arbejdes med at støtte Kredsbestyrelsen i dette arbejde.
Område
8500 Grenaa

Aalborg Advokatforening

Aalborg Advokatforening har rundet 100 aktive foreningsår. Stiftelsen fandt sted d 3. juni 1894, og er i dag en aktiv forening med godt 100 medlemmer.

Foreningens formål er først og fremmest at fremme advokaternes praktiske samarbejde i lokalområdet samt forestå videreuddannelse og dygtiggørelse af foreningens medlemmer.

---
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, der skal tilmeldes? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
9000 Aalborg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 11 til 20 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk