SKUD.NU - Skoleidrættens Udviklingscenter

5 hurtige om SKUD

1. SKUD skal styrke idrætten i landets grundskoler ved at:
- Lave udviklingsprojekter med udgangspunkt i EVA-rapportens (2004) anbefalinger til idræt i skolen
- Lave kompetenceudvikling gennem kurser, konferencer etc.
- Give konsulentstøtte/rådgiver, fx evalueringsopgaver, rådgivning af kommuner etc.
- Formidle nyt om skoleidrætten
2. SKUD består af en udviklingsafdeling hos University College Syd i Haderslev og en kommunikationsafdeling hos Dansk Skoleidræt i Nyborg
3. SKUD samarbejder tæt med Dansk Idrætslærerforening og andre interessenter på skoleidrætsområdet.
4. SKUD blev etableret i 2006 med støttet fra Kulturministeriet, det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt de tidligere Sønderjyllands Amt og Fyns Amt
5. SKUD har hjemmesiden www.skud.nu

Målsætning

Under forudsætning af, at der fremover findes ekstern financiering til gennemførelse af udviklingsarbejder, vedligeholdelse af hjemmeside, etablering af konferencer etc skal Skoleidrættens Udviklingscenter:

* Bidrage til, at resultater fra forsknings- og udviklingsarbejder på området fysisk aktivitet omsættes til praktiske indsatser
* Ud fra folkeskolens overordnede formål støtte skoler og skolernes nærmiljø i arbejdet med at øge den fysiske aktivitet samt øvrigt sundhedsfremmende arbejde.

I praksis betyder det at:

1. Skoleidrættens Udviklingscenter skal sprede erfaringer og gode eksempler fra såvel fysisk aktivitet og sundhed som fra andre indsatser. Det gøres ved at:

* Kortlægge skolernes arbejde med at øge den daglige fysiske aktivitet
* Tilbyde en aktiv og indbydende hjemmeside, hvor alle målgrupper kan hente inspiration, finde gode eksempler, viden samt seneste nyt inden for området
* Sprede gode eksempler gennem publikationer, hjemmesiden, nyhedsbreve samt ved at arrangere lokale/regionale fora, hvor forskellige aktører kan udveksle erfaringer
* Arrangere regionale, nationale og internationale konferencer for at inspirere, tilskynde og skabe forandringer på området

2. Skoleidrættens Udviklingscenter skal informere om forskning og udvikling på området. Det gøres ved at:

* Indbyde til konferencer om seneste forskningsresultater
* Publicere skrifter omkring metoder og strategier
* Medvirke i pædagog- og læreruddannelsen samt andre relevante grunduddannelser, hvor fysisk aktivitet er relevant.
* Medvirke i eksterne konferencer og møder.

3. Skoleidrættens Udviklingscenter skal forsøge at øge sammenhængen mellem stat og kommuner, andre myndigheder og nationale såvel som regionale interesseorganisationer på området fysisk aktivitet i skolen og skolens nærmiljø. Det gøres ved at:

* Gøre Skoleidrættens Udviklingscenter til fælles national ”mødeplads” for arbejdet med fysisk aktivitet i skolen og skolens nærmiljø.
* Indbyde alle nationale og internationale aktører på området til at indgå i et netværk.
* Samarbejde med andre aktører om forskellige udviklingsarbejder/projekter på området
* Agere som samlingspunkt for den nationale spidskompetence, som findes på området i hele landet.

Om SKUD

Evalueringsrapporten "Idræt i folkeskolen" slog i 2004 fast, at idrætsundervisningen i de danske grundskoler trængte til et alvorligt løft. Derfor blev Skoleidrættens Udviklingscenter, SKUD, sat i verden. Det var således med et fælles mål om at optimere idrætsundervisningen i landets folkeskoler, at Dansk Skoleidræt og University College Syd etablerede SKUD i 2006.

To år efter etableringen af SKUD udløb projektstøtten fra Kulturministeriet, det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium og de tidligere amter Sønderjyllands Amt og Fyns Amt. SKUD's arbejde blev evalueret, og konklusionen var klar: Der er også efter år 2008 brug for Skoleidrættens Udviklingscenter!

Det fremtidige arbejde i den selvejende institution SKUD vil fokusere på følgende opgaver:

1. Udviklingsprojekter med udgangspunkt i EVA-rapportens (2004) anbefalinger.
Læs mere herom under "Udvikling" foroven.
2. Kompetenceudvikling gennem kurser, konferencer etc.
Læs mere herom under "Inspiration" foroven.
3. Konsulentstøtte/rådgiver, fx evalueringsopgaver, rådgivning af kommuner etc.
Læs mere herom under "Rådgivning" foroven.
4. Kommunikation/formidling gennem magasin, hjemmeside, nyhedsbreve etc.
Bestil magasinet "Idræt i skolen" under "Presse" foroven eller tilmeld dig nyhedsbrevet "Nyt fra skoleidrætten" på forsiden.

I SKUD mener vi, at idræt bør ses som et kundskabs- og dannelsesfag og ikke blot som et rekreativt afbræk i en ellers boglig skoledag. I dag fokuseres der meget på, hvad eleverne skal lave og ikke, hvad de skal lære. Idrætslærerne bør i langt højere grad være bevidste om at styrke arbejdet med alle fagets centrale færdighedsområder og dermed også den alsidighed, som fagets formål fremhæver.
Område
6100 Haderslev

Småøernes Færgeselskaber

Småøernes Færgeselskaber er en sammenslutning af ø- og genvejsfærger i Danmark. Foreningen blev stiftet i 1988. Sammenslutningens færger betjener især de mindre øsamfund samt opretholder forbindelse over fjorde og sunde som eksempelvis på Limfjorden, Randers fjord, Alssund og Isefjorden.

Mange af færgerne drives af kommuner i forskellige selskabsformer som A/S, ApS m.v. Enkelte ruter er privatejet. I alt er ca. 36 færgeselskaber medlem af foreningen.

Sammenslutningen repræsenterer rederier med færger i mange størrelser fra rene passagerskibe over bilfærger med plads til kun 2 personbiler til de største med plads til 36 personbiler. Færgerne har varierende overfartstid fra 2 minutter til 2 1/2 time for de længste ruter. Sammenslutningens rederier beskæftiger ca. 360 personer.
Område
7600 Struer

SNU - Selskabet for Naturlærens Udbredelse

Her kan du bl.a. læse om foreningen, finde ud af hvornår der afholdes foredrag og hente informationer og resultater fra de allerede afholdte foredrag. Desuden er der en kalender der oplyser om mange af de foredrag inden for naturvidenskab der afholdes i Danmark.
Skulle du have lyst til at blive medlem, kan dette gøres direkte fra hjemmesiden.

Om SNU

Selskabet for Naturlærens Udbredelse - i daglig tale kaldet SNU - blev stiftet af H.C. Ørsted i 1824. Efter en større udlandsrejse så han et behov for også i Danmark at have et
selskab hvor alle kunne komme og høre om de nyeste landvindinger inden for fysik og kemi - og disse fags potentielle betydning for næringslivet. Han gav sig derfor til at holde forelsninger hvor alle havde adgang. Det blev bl.a. udnyttet af bryggerfamilien Jacobsen, og på den måde var SNU med til at danne grundlag for Carlsbergs forkantsposition i tiden.

SNU fokuserer på formidling - af det bedste og nyeste. Vi belønner god formidling med H.C. Ørsted Medaljer. Gennem mange års virksomhed og en bred sammensætning af vores direktion har vi et stort kontaktnet som kommer vore medlemmer og tilhørere til gode.

Bliv medlem

Nutidens SNU byder også på foredrag af bred samfundsmæssig interesse om de nyeste landvindinger inden for naturvidenskabelige områder. Vores foredrag er gratis og åbne for alle - men vi er selvfølgelig glade hvis man har lyst til at blive medlem.
Medlemskredsen består i dag mest af universitetslærere og forskere, og vi ser gerne
endnu flere af dem - men vi vil også meget gerne byde velkommen til en bredere kreds.

Ved at blive medlem af SNU bidrager man til at styrke naturvidenskabens stilling i Danmark. Ved at komme til foredragene bliver man ført ajour med det nyeste og mest spændende der sker i dansk forskning - på en interaktiv måde. Vores foredrag
efterfølges stort set altid af en meget livlig diskussion hvor mange gode spørgsmål
bliver besvaret.

SNU udgiver i samarbejde med Astronomisk Selskab, Dansk Fysisk Selskab og Dansk Geofysisk Forening tidsskriftet KVANT der udkommer fire gange årligt. Dette udsendes gratis til medlemmerne.
Område
2100 København Ø

Socialpædagogerne

Socialpædagogernes Landsforbund er faglig organisation for socialpædagoger, familieplejere, ledere, forstandere, medhjælpere og håndværkere. Socialpædagogerne har 34.000 medlemmer, som hovedsageligt arbejder med

*
udsatte børn og unge
*
børn og voksne med fysisk eller psykisk handicap
*
psykisk syge
*
misbrugere
*
hjemløse

Socialpædagogernes medlemmer yder professionel pædagogisk omsorg til mennesker, som i en kortere eller længere periode af deres liv har brug for særlig støtte for at få et tilfredsstillende liv. For nogle er den særlige støtte nødvendig hele livet - fra de er spædbørn, til de forlader denne verden.

Forbunder arbejder for at forbedre løn- og arbejdsforhold for medlemmerne og dermed sikre dem et godt liv - hele livet. Samtidig arbejder vi for at udvikle velfærdssamfundet.

Forbundets opbygning
Socialpædagogerne består af forbundshuset i København, af 10 kredse og en række faglige netværk. Forbundet har egen a-kasse, som også bor i forbundshuset.

Forbundets øverste myndighed er kongressen, der afholdes hvert andet år i lige år. Mellem kongresserne ledes forbundet af hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Socialpædagogerne udgiver fagbladet Socialpædagogen, arbejdsplads-bladet SL herude og nyhedsbrevet FanNy. I samarbejde med BUPL - Forbundet for pædagoger og klubfolk – udgiver SL tidsskriftet Vera. I samarbejde med HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening udgiver forbundet magasinet Offentlig Ledelse.

Forbundet og andre organisationer
Socialpædagogerne samarbejder med de studerendes organisation, Pædagogstuderendes Landssektion – PLS, som har to observatører i forbundets hovedbestyrelse.

Forbundet er medlem af LO, Det Kommunale Kartel DKK og Kommunale Tjenestemænds Organisation KTO.

Socialpædagogerne arbejder internationalt gennem flere organisationer, blandt andre: Nordisk Forum For Socialpædagoger, IFSW - International Federation of Social Workers og AIEJI - International Association of Social Educators.

Medlemsfordele

Som medlem af Socialpædagogerne har du en række særlige medlemsfordele.

Socialpædagogerne forsøger til enhver tid at opfylde de ønsker og behov vores medlemmer efterspørger og kan have brug for.

Det er vigtigt for faget og dig selv. at du er godt klædt på. Derfor kan vi tilbyde dig dybdegående og kvalificeret viden indenfor det pædagogiske specialområde, som du ikke umiddelbart kan hente indenfor andre fagområder.

Derudover er der det rent forhandlingsmæssige i en ansættelsessituation, hvor vi kan være behjælpelige med at få dig korrekt indplaceret lønmæssigt.

Hvis du skulle komme til at stå i en uheldig situation arbejdsmæssigt, så kan vi være behjælpelige med råd og vejledning - juridisk såvel som fagligt. Det er vigtigt, hvis du skal undgå at havne i en situation, hvor du fx enten står fagligt uforberedt eller måske ikke er dagpengeberettiget.

Ved evt. problemer på din arbejdsplads, skal du altid rette henvendelse til det lokalkontor, som er tættest på dig - og på din arbejdplads.

Vores tillægsforsikring er et andet tilbud, som medlemmer af Socialpædagogerne kan gøre brug af. Tillægsforsikringen giver dig mulighed for at få udbetalt et supplement sammen med de almindelige arbejdsløshedsdagpenge fra Socialpædagogernes A-kasse.

Socialpædagogerne er medlem af LO. Det betyder blandt andet, at du som medlem får tilbudt det nye LO Plus kort. Kortet giver dig besparelser på de daglige indkøb og andre ting.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.

Område
8700 Horsens

Socialt Leder Forum

Socialt Leder Forum er en landsdækkende forening for bo/samværs/aktivitetstilbud for udviklingshæmmede, repræsenteret ved lederen af tilbudet.

Socialt Leder Forum har som formål

at arrangere landsmøder, konferencer og temadage

at formidle viden og udveksle erfaringer om det socialpædagogiske arbejde
med fysisk/psykisk ud­vik­lings­hæmmede

at igangsætte og følge udviklingsarbejdet inden for arbejdsområdet

at beskæftige sig med ledelseserfaringer i arbejdet,
herunder behovet for lederud­vik­ling og leder­uddannelse

Endvidere stiller Socialt Leder Forum viden og kompetencer til rådighed.


Socialt Leder Forums vedtægter gør det muligt for alle bo/samværs/aktivitetstilbud for udviklingshæm­mede, repræsenteret ved lederen, at være medlemmer.

Herudover kan kommuner optages som medlemmer, repræsenteret ved fagchef, handicapchef, socialchef m.m. Dette medlemskab omfatter ikke kommunens tilbud med selvstændig ledelse/økonomi. Medlemskabet giver ikke opstillingsret til repræsentantskabet.

Enkeltpersoner med interesse for område, men som evt. ikke er ansat på et tilbud, kan indmeldes i Socialt Leder Forum, med mulighed for deltagelse i foreningens arrangementer. Medlemskabet giver ikke opstillingsret til repræsentantskabet.

Socialt Leder Forum har lige nu ca. 270 medlemmer.

Foreningens formål er

* at arrangere landsmøder og konferencer
* at formidle viden og udveksle erfaringer om det socialpædagogiske arbejde med fysisk/psykisk udviklingshæmmede
* at igangsætte og følge udviklingsarbejdet inden for arbejdsområdet
* at beskæftige sig med ledelseserfaringer i arbejdet, herunder behovet for lederudvikling og lederuddannelse

Foreningen kan endvidere stille viden og kompetence til rådighed. Foreningen tager ikke politisk stil­ling, men søger ved oplysning og information at sikre det enkelte medlem det bedst mulige beslutnings­grund­lag.

Herudover udgiver Socialt Leder Forum tidsskriftet Udvikling, der forsøger at beskrive viden og udvik­lings­tendenser inden for området. Som udgangspunkt er artiklerne skrevet af praktikere fra området. Socialt Leder Forum har en lille forlagsvirksomhed, hvor vi i samarbejde med prak-tikere fra vores om­råde får skrevet, udgiver og sælger bøger.

På nuværende tidspunkt afholdes to årlige landsdækkende konferencer, hvoraf den ene som hovedmål­gruppe har ledere og stedfortrædere/souschefer ved bo/samværs/aktivitets­tilbud for udvik­lings­hæmmede. Den anden har som hovedmålgruppe mellemledere fra området.

Medlemmer af Socialt Leder Forum får tilsendt tidsskriftet Udvikling som medlemsblad (4 numre årligt), og ved tilmelding til Socialt Leder Forums konferencer og øvrige arrangementer slipper man for tillæg af administrationsgebyr (normalt kr. 750,- pr. tilmelding).

Kontingent i Socialt Leder Forum er:
kr. 500 (excl. moms) årligt for tilbud/kommuner med op til 15 ansatte og for enkeltpersoner
kr. 1.500 (excl. moms) årligt for tilbud/kommuner med 15-40 ansatte
kr. 3.000 (excl. moms) årligt for tilbud/kommuner med mere end 40 ansatte

----
På Netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område
5610 Assens

Stålcentrum - Procesudstyr til Fødevareindustrien

Stålcentrum - Procesudstyr til fødevareindustrien er et virksomhedsnetværk, der gennem samarbejde har til formål at skabe et internationalt vækstcenter for markedsdrevet udvikling af innovativt procesudstyr til fremstilling og distribution af fødevarer og ingredienser.

Netværket virker på tværs af firmaer og brancher - og mellem forskellige led i værdikæden: Fra leverandører af komponenter over rådgivere og videncentre til producenter af fødevarer. Dermed skabes erfaringsudveksling mellem virksomheder, der ellers sjældent mødes.

For eksempel har producenter af mejeriprodukter, slagterivarer, brød og fiskeprodukter deltaget i centret sammen med bryggerier, farmaceutiske virksomheder og specialiserede anlægsleverandører til disse brancher– samtidig med at underleverandører og komponentleverandører har fået indsigt i slutbrugernes krav.

Stålcentrums projekter og udviklingsaktiviteter er samlet i et teknologicenter, kaldet Stålcentrum-RTC, Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien.

Medlemsfordele
Medlemmer af Stålcentrum får en lang række konkrete fordele:

Deltagelse i et stort fagligt netværk og mulighed for at diskutere udfordringer og løsninger med andre virksomheder
Deltagelse i faglige projekter i regi af teknologicentret Stålcentrum-RTC. Mulighed for at påvirke netværkets fremtidige projekter og adgang til resultaterne af dette arbejde

* Mulighed for at indgå alliancer og partnerskaber med andre virksomheder til fælles bedste

* Eksklusive virksomhedsbesøg suppleret med faglige indlæg Deltagelse i workshops, hvor netværkets arbejdsgrupper gør status

* IInvitationer til temadage og seminarer om bl.a. materialeteknologi, hygiejnisk design og fremstillingsteknologi

* Adgang til søgbar database over guidelines, love, standarder og virksomhedsnormer om hygiejnisk design

* Annoncering af virksomhedens produkter og ydelser på videnportal

* Overblik over danske videninstitutters kompetencer og tilhørende kontaktpersoner

* Adgang til litteraturdatabase

* Overblik over projektstøttemuligheder

* Ret til at bruge centrets logo

Strategi
Hent strategiplanerne for stålcentrum, der blev præsenteret på Stålcentrums åbningskonference den 9. marts 2006. Stålcentrum er en videreførelse af vækstmiljøet Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter, der fra 2003 til 2005 har bevist, at videnudveksling mellem repræsentanter fra hele værdikæden kan føre til innovation og give såvel branchen som de enkelte virksomheder en stærk position på markedet.

Område
6000 Kolding

Stålforeningen

Stålforeningens medlemsvirksomheder leverer stål til dansk håndværk og industri. Stål i alle former, kvaliteter og dimensioner.

Varekartoteket over stål på lager i Danmark, som foreningen har oprettet, indeholder godt 12.000 enkeltnumre.

Det vedtægtsmæssige formål er "at samle danske virksomheder inden forbranchen, styrke sammenholdet mellem disse og fremme branchens almeneinteresser". I praksis er foreningen først og fremmest et forum forudveksling af synspunkter og information om aktuelle brancherelateredeemner.

En anden vigtig funktion eropretholdelse af forbindelser til offentlige myndigheder og fagligeorganisationer samt at repræsentere branchen på møder i EU oginternationale organisationer. Der udveksles løbende erfaringer medtilsvarende nationale stålforeninger i Europa.

Stålforeningen blev stiftet i 1975 til dels som følge af Danmarks medlemskab af EF og det europæiske kul- og stålfælleskab.

Det sidstnævnte blev opløst i 2002, men funktionerne er i dag overtaget af EU-kommissionen, der aktivt varetager den europæiske stålsektorsinteresser.

Stålforeningen har idag 15 medlemsvirksomheder, hvortil kommer 72 filialer, såkaldte servicemedlemmer.

Medlemsfordele

Som medlem af Stålforeningen, har jeres virksomhed flere fordele:

Varetagelse af standens interesser både nationalt og internationalt indenfor forskellige områder

Mulighed for jævnligt at møde andre medlemmer ved arrangementer både i og udenfor Rørforeningens regi

Tilsendelse af et ugenligt nyhedsbrev

Få information om arrangementer med interesse for jeres virksomhed

Har I yderligere spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Direktør Kim Holst på tlf. nr. 3525 0600
Område
2100 København Ø

Studentervæksthus Aarhus

I Studentervæksthus Århus får du hjælp til at

* Starte din egen virksomhed
* Udvikle en idé
* Finde folk med en idé, der mangler lige netop din viden
* Finde ud af, om iværksætteri er noget for dig

Helt gratis får du adgang til

* Personlig coach
* Iværksættercaféer og ekspertviden
* Projektarbejdsplads i professionelt kontormiljø
* Netværk af studerende med interesse for iværksætteri og entrepreneurship

---
Kender du til en erfa-gruppe, vi ikke har fået med? Skriv til os på bW5hQG5ldHZhZXJrc3BvcnRhbGVuLmRr

Område
8200 Aarhus N

Sydvestjysk Udviklingsforum

Sydvestjysk Udviklingsforums formål er:
* at være dagsordenssættende og initiativtagende i en bred vækstdiskussion på tværs af kommunegrænserne i den sydvestjyske region
* at drøfte initiativer til vækst og udvikling inden for turisme og øvrige erhverv i den sydvestjyske region, herunder udviklingsaktiviteter i udkantsområderne
* at fremme erhvervs- og turistmæssig fornyelse og vækst i den sydvestjyske region gennem dialog og samarbejde
* at varetage fælles erhvervs- og turistmæssige interesser i forhold til det regionale og nationale niveau

Sydvestjysk Udviklingsforum er en fælleskommunal forening. Medlemmerne er Tønder, Vejen, Varde, Esbjerg og Fanø kommuner.

Foreningen blev etableret i forbindelsen med et bestyrelsesmøde d. 12. januar 2007. Sydvestjysk Udviklingsforum har bl.a. til opgave at initiere og sikre gennemførelse af initiativer, der kan være med til at styrke vækst og udvikling samt gode rammer i den Sydvestjyske del af regionen på erhvervs-, bosætnings-, uddannelses- og turismeområderne.

Udover medlemskommunerne vil der være et tæt samarbejde med de fem kommuners Turist- og Erhvervsråd, der løbende bidrager med konkrete forslag.

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad Netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
6700 Esbjerg

Tekniq - Installatørernes organisation

TEKNIQ blev etableret af ELFO og Dansk VVS i 2002 og repræsenterer i dag over 3.000 tekniske installationsvirksomheder inden for el- og vvs-branchen.

Medlemsvirksomhederne omsatte i 2008 sammenlagt for over 40 mia. kr. og havde i alt 40.000 medarbejdere.

TEKNIQ er den fjerdestørste erhvervs- og arbejdsgiverorganisation i Danmark.

TEKNIQ repræsenterer over 3000 tekniske installatører. Men der er plads til flere

Ti gode grunde til at være medlem af TEKNIQ

1. TEKNIQ varetager installationsbranchens interesser udadtil.

Via medlemskabet af TEKNIQ har branchen opnået en betydelig gennemslagskraft overfor politikere, myndigheder og andre organisationer. Et eksempel er, at TEKNIQ har indflydelse på love og regler om byggeriets forhold. Et andet eksempel er, at TEKNIQ har indflydelse på reglerne og administrationen af branchens autorisationssystemer.

2. TEKNIQ sørger for, at medlemsvirksomhedernes vigtigste medarbejdergrupper er overenskomstdækket.

Så skal virksomhederne ikke stå alene i forhold til fagforbundet, og problemer og uoverensstemmelser kan løses så let og konstruktivt som muligt. Ved forhandlingen af TEKNIQs overenskomster er der lagt vægt på at tilgodese dagligdagen i installationsvirksomhederne. Der er taget særligt hensyn til, at det meste arbejde udføres hos kunden og ikke, som i de fleste øvrige brancher, på virksomhedens egen adresse. Der er også lagt vægt på behov for kvalitet og relativt korte opsigelsesvarsler. En medlemsvirksomhed kan altid få hurtig og kvalificeret rådgivning om alle spørgsmål i forhold til overenskomster og ansættelseslove.

3. Juridisk rådgivning.

Gennem TEKNIQ’s juridiske rådgivere kan virksomheden altid få svar på spørgsmål, der vedrører byggejura, kontrakter, forsikring m.v.

4. Vejledning om virksomhedens drift.

Medlemsvirksomhederne får tilbud om regnskabsanalyse og andre værktøjer til at styrke virksomhedens drift.

5. Aktuel information.

TEKNIQ sørger for, at medlemsvirksomhederne får løbende information om nye love, regler og tilbud m.v., så virksomheden skal bruge så lidt tid som muligt på at holde sig ajour. Ved at bruge TEKNIQs hjemmeside kan man hele tiden få et overblik over de nødvendige informationer, ligesom man kan benytte en lang række blanketter, skemaer, ansættelseskontrakter m.v.

6. TEKNIQ varetager branchens uddannelsespolitiske interesser.

Den vigtigste opgave er, at sørge for en løbende udvikling og fornyelse af lærlinge- og efteruddannelserne for svende.

7. Kompetenceudvikling og netværksdannelser.

TEKNIQ`s udviklingsafdeling tilbyder løbende relevante dagseminarer og korte og længerevarende kursusforløb for virksomhedsejere og ledende medarbejdere ligesom der findes mulighed for at deltage i teknisk/faglige interessegrupper, erfa-grupper og netværksdannelser.

8. ELFO og Dansk VVS' kredsforeninger.

ELFO og Dansk VVS er opdelt i 21 henholdsvis 16 kredsforeninger, som varetager lokalbetonede interesser såsom medlemsmøder, kurser, foredrag, studieture og sociale arrangementer. Her mødes branchen til inspiration, ideudveksling og faglig udvikling.

9. Fagblade.

TEKNIQ udgiver fagbladene Electra og Dansk VVS, som videregiver information om nye tendenser inden for branchen og de udviklingsmuligheder det medfører.

10. Fordele og faglige fællesskaber.

Medlemsskabet af TEKNIQ giver fordele til virksomheden i form af blandt andet rabataftaler og forsikringsforhold. For kunderne er dit medlemsskab også en fordel, idet virksomheden er tilsluttet TEKNIQs ankenævn og garantiordning. Sidst men ikke mindst giver medlemsskabet af TEKNIQ mulighed for at deltage i faglige fællesskaber. Læs mere om sektioner og faglige interessegrupper.

TEKNIQs mål, værdier og arbejdsområder
TEKNIQ er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for installationsbranchen. Vi yder medlemmerne den bedst mulige service og søger med udgangspunkt i vores styrker den størst mulige politiske indflydelse.

Vores medlemmer er alle typer af installationsvirksomheder inden for el og VVS - fra små enmandsvirksomheder til store virksomheder med op til flere tusinde medarbejdere.

Lige som vores medlemmer kan kendes på høj kompetence og høj faglig profil, så skal også TEKNIQ som den største erhvervsorganisation inden for tekniske installationer være præget af værdier som kompetence og medansvar.

Den tekniske installationsbranche er vant til konstant at møde nye udfordringer. Vi tager udfordringerne op og bidrager dermed til at udvikle det danske samfund. Vi ønsker at sætte vores præg på de emner, hvor TEKNIQ har en særlig viden og kompetence. Det er en selvfølge, konstant at søge efter nye muligheder og løsninger på konkrete og overordnede problemer.

Det er vores mål at fastholde positionen som landets mest kompetente partner, når det gælder emner, der kan relateres til vore medlemmers interesser eller arbejdsområde.

TEKNIQ er også et kompetencecenter
Vi er med i forreste række som et stærkt kompetencecenter når det gælder viden om, hvad vores medlemmer arbejder med til dagligt. Det betyder et højt fagligt niveau med overblik over muligheder, regler og sammenhænge, hvor medlemmer og andre kan hente råd og inspiration.

Vi lægger stor vægt på at rådgive medlemmerne bl.a. inden for tekniske, juridiske, politiske og uddannelsesmæssige spørgsmål.

Vores tekniske medarbejdere repræsenterer den tekniske installationsbranche i en lang række udvalg og arbejdsgrupper, hvor man udarbejder standarder og regler for det el- og VVS-tekniske område.

Installatørerne gennemgår grundige og bredt funderede uddannelser for at kunne opnå autorisation. Derfor er der en lang tradition i branchen for at stille store krav til uddannelse. Vi er meget aktive i samspillet med Undervisningsministeriet og de tekniske skoler i forbindelse med udformningen af uddannelserne til elektriker, elmontør, VVS-montør med tilhørende specialer samt installatøruddannelserne.

TEKNIQ har indgået de mest konkurrencedygtige overenskomster med elektrikeres, VVS-montørers og andre medarbejdergruppers organisationer. Vi har et godt samarbejde med lønmodtagerorganisationerne og søger i samarbejde efter nye overenskomstmodeller, der lever op til de skiftende krav, som udviklingen stiller.

TEKNIQ er en del af Dansk Arbejdsgiverforening.

----
På Netværksportalen har vi mange lignende netværk og erfa-grupper i vores database. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
2600 Glostrup
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 201 til 210 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk