Visuelt Forum - En synlig del af DJ Medier og Kommunikation

Visuelt Forum er specialgruppen for de visuelle formidlere i DJ Medier og Kommunikation. Visuelt Forum arbejder for at synliggøre det visuelle udtryk som en ligeværdig og naturlig del af den professionelle kommunikation.

DJ er forbundet for alle, der skaber indhold til medierne med en kreativ og/eller journalistisk indfaldsvinkel eller arbejder med informationsformidling.

Visuelt Forum har til formål at:
Understøtte erfaringsudveksling og gennemføre fyraftensmøder om nye tendenser i kreativt layout, design og nyhedsgrafik i medierne
Synliggøre den visuelle flade / det grafiske udtryk som en ligeværdig del af enhver professionel kommunikation
Arbejde for et bedre udbud af efteruddannelse inden for kreativt layout, grafisk design, nyhedsgrafik, web-design og illustration på et kvalificeret, professionelt niveau
Danne fagligt forum for medlemmer af DJ, der arbejder med layout, nyhedsgrafik, web-design og illustration.
Det koster 25 kr. om måneden at være medlem af Visuelt Forum. Dog er det ifølge vores vedtægter gratis for elevmedlemmer af DJ, der er under uddannelse indenfor vores område.

Hvis du allerede er medlem af DJ og gerne vil være medlem af Visuelt Forum, så send en mail til
> cG9zdEB2aXN1ZWx0Zm9ydW0uZGs=

----
Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
1202 København K

VL grupperne (Dansk Selskab for Virksomhedsledelse)

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse blev stiftet i København den 3. maj 1965 af en gruppe af landets ledende virksomhedsledere og den dengang eneste VL gruppe - den nuværende gruppe 1. I dag er der 101 VL grupper og 9 VL grupper under stiftelse. Dansk Selskab for Virksomhedsledelse er paraplyorganisation for samtlige VL grupper med de over 3000 medlemmer.

Medlemmer af en VL gruppe er fra en virksomheds øverste ledelse, medlemmer af direktionen eller andre højt placerede ledere, også fra liberale erhverv og fra den offentlige sektor. Medlemskab af en VL gruppe er betinget af medlemskab af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Læs mere om VL grupperne.

De enkelte grupper mødes 8-10 gange om året til uformelle møder for drøftelse af ledelsesrelevante temaer.

Hvert år arrangeres der udover generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde, det særlige VL døgn. En konference der strækker sig over 24 timer (kl 13-13), hvor ca. 5-600 medlemmer mødes og netværker på tværs af grupperne over et program med foredrag af internationale topledere og debat om højaktuelle ledelsestemaer.

Om grupperne

En VL gruppe (virksomhedsleder gruppe) er en netværksgruppe for virksomhedens øverste ledelse, medlemmer af direktionen eller andre højt placerede ledere, også fra liberale erhverv og den offentlige sektor.

VL gruppernes arbejdsudvalg tilrettelægger selv gruppens aktiviteter, men anbefales at afholde 8-10 møder årligt på skift hos medlemmerne.

Som medlem af en VL gruppe kan ledere:

* Udveksle erfaringer og drøfte holdninger med kolleger på samme ansvarsniveau.
* Afprøve egne tanker og ideer omkring såvel forretningsudvikling som organisationsudvikling og personlig udvikling.
* Være med i tiltag vedrørende ledelsesmæssige, samfundsmæssige og økonomiske forhold på højt plan - og sammen med personer, der har et udgangspunkt svarende til ens eget.
* Drøfte egne problemer i fortrolighed og på uforpligtende måde.
* Få overblik over aktuelle erhvervs- og samfundsmæssige problemstillinger.
* Få indblik i større sammenhænge med relevans for den enkeltes personlige udvikling - fagligt, funktionsmæssigt og menneskeligt, og holde egne meninger og holdninger op imod andres.

Den enkelte VL gruppe skal udpege en kontaktperson, som varetager den løbende kontakt til vores sekretariat og er VL gruppens ansigt udadtil. Adskillige VL grupper opkræver et mindre kontingent.

Medlemskab

Når et nyt medlem optages i en VL gruppe optages medlemmet som medlem af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, hvor der opkræves et mindre kontingent. Derudover opkræver de fleste VL grupper et kontingent.

Som medlemmer optages aktive virksomhedsledere inden for handel, industri og service samt ledere inden for liberale erhverv og den offentlige sektor. Endvidere kan der optages nøglepersoner, som spiller en aktiv rolle i den offentlige meningsdannelse.

En virksomhedsleder defineres som en person, der på topplan deltager i virksomhedens overordnede beslutningsproces. Foruden aktieretlige direktører og bestyrelsesmedlemmer - optages funktionschefer og lignende fra større virksomheder.

For så vidt angår de liberale erhverv - revisorer, advokater og virksomhedskonsulenter - forudsættes det, at der er tale om personer, der deltager i beslutningsprocessen i den virksomhed, de fungerer i, som partnere, aktionærer, bestyrelsesmedlemmer eller direktører.

Hvis du er interesseret i at blive medlem af en VL gruppe, foreslår vi at tage direkte kontakt til kontaktpersonen for den VL gruppe, som har din interesse. Vores sekretariatet kan formidle forespørgsler vedr. optagelse til VL grupperne, men det er VL gruppen selv, som suverænt træffer beslutning om optagelse af nye medlemmer.

En eventuel dannelse af nye VL grupper kræver bestyrelsens godkendelse af den nye VL gruppes medlemskreds og vedtægter.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
2900 Hellerup

VOV - Værktøj og Værktøjsmaskiner

Brancheforeningen Værktøj og Værktøjsmaskiner-VOV - er en brancheforeningen med ca. 80 medlemsfirmaer, der hovedsageligt som importører, forhandlere, agenter og datterselskaber repræsenterer internationale koncerner.

VOV har i mere end 60 år været branchens samlingssted for erfaringsudveksling og inspiration.

Størstedelen af de førende virksomheder indenfor branchen er medlem af VOV.

Som leverandører forsyner branchens virksomheder danske industrivirksomheder med den nyeste og mest moderne teknologi, viden og æknowhow inden for alle former for værktøj og værktøjsmaskiner samt tilbehør, udstyr, reservedele m.m.

Samarbejde med et VOV medlemsfirma betyder sikkerhed. Det garanterer foreningens brancheetiske regler.

VOV tilbyder sine medlemsvirksomheder en lang række faglige, kollegiale og økonomisk fordele.
Område
1216 København K

Webgrrls

Webgrrls formål er at skabe et netværk for kvinder, der interesserer sig for it.

Her kan kvinder i alle aldre skabe sig sociale såvel som professionelle kontakter, give og tilegne sig ny viden samt udveksle erfaringer, ideer og job

Alle medlemmer er tilmeldt vores to mailinglister, som er et levende forum for debat og udveksling af nyttig viden og gode råd.

Vi holder hinanden opdateret i en hastigt skiftende it-verden, udveksler tips og tricks, viden og erfaringer på nettet. Vi hjælper, støtter og inspirerer hinanden både på nettet, og når vi mødes i den fysiske verden.

Vi holder møde ca. en gang om måneden i København, hvor vi som oftest inviterer en aktuel gæst til at holde et oplæg om nyt fra den digitale verden.

Alle kvinder er velkomne til møderne – dog betaler ikke-medlemmer et entre gebyr.

Kontakt os på d2ViZ3JybHNAd2ViZ3JybHMuZGs=

Bliv medlem

Du kan blive medlem ved at kontakte bestyrelsen på d2ViZ3JybHNAd2ViZ3JybHMuZGs=. Du kan også melde dig ind, når du kommer til et medlemsmøde. Hvis du betaler kontingentet kontant, skal du ikke betale evt. gæsteentré. (Ifølge vedtægterne kan man deltage som gæst en gang indenfor 12 måneder).

Alle kvinder, der interesserer sig for IT, kan blive medlemmer af Webgrrls. Netværket er både for novicen og nørden, for den unge, den ældre og dem midt imellem.

Hvad koster det?
Det koster 400 kr. om året at være medlem. Kontingentet gælder for 12 måneder.

Hvad får du for pengene?
- To aktive maillister (nyhedsgrupper), kaldet WOT og WIT
- Medlemslogin til Webgrrls Extranet for medlemmer
- Gratis adgang til medlemsarrangementer
- Mulighed for at blogge for webgrrls
- Og sidst, men ikke mindst, et stort levende netværk

Foreningens vedtægter
Vil du kende de formelle rammer for foreningen kan du læse vedtægterne.

Få dit firma til at betale dit medlemskab!
Har du et arbejde, hvor du bruger IT, kan du måske få din arbejdsgiver til at betale medlemskabet.

Du kan blive medlem ved at indbetale det første års kontingent på 400 kr. via netbank til vores konto: Regnr. 1551 Konto nr. 16549967. Husk at skrive navn, adresse og e-mail i feltet [oplysninger til modtager].

----
På Netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område

World Music Denmark

World Music Denmark (WMD) er genreorganisationen, som støtter musik, der 'tager udgangspunkt i en eller flere stilarter af ikke vestlig oprindelse'. Det er World Music Denmarks formål, at fremme verdensmusikken i Danmark og dansk verdensmusik i udlandet.

De øvrige rytmiske genreorganisationer er ROSA (Dansk Rock Samråd), Jazz Danmark, Folkemusikkens Fælles Sekretariat (FFS) og SNYK (Sekretariatet for Ny Kompositionsmusik).

HVAD ER 'VERDENSMUSIK'?
'Verdensmusik' er musik der stammer fra verdensdele uden for Europa og Nordamerika. Genremæssigt omfatter det musik fra Afrika, Latinamerika (herunder tango, salsa og forskellige brasilianske musikformer), Caribien (bl.a. reggae, dancehall og ska), samt musik fra Mellemøsten og Asien. 'World Music' begrebet blev lanceret i 1987. Af historiske grunde støtter WMD derfor også en række transnationale europæiske stilarter, som ellers ville falde uden for den traditionelle definition af folkemusik. Det gælder bl.a. klezmer, flamenco, gipsy (sigøjnermusik) og andre musikformer fra Balkanlandene.

AKTIVITETER
World Music Denmarks arbejdsområde omfatter en bred organisations- mæssig og musikpolitisk indsats samt flest mulige praktiske initiativer, hvor organisationen vil give musikerne kompetent vejledning og service, foruden at den står som initiativtager til nye tiltag i forbindelse med ny informationsteknologi, karriereplanlægning og efteruddannelse.

WMD vil desuden stå som initiativtager til nyskabende aktiviteter i samarbejde med spillesteder og festivaler, samt indgå innovativt med udspil til nye aktiviteter i forhold til ’publikumsudvikling’ og til masse- medierne.

Gennem sin virksomhed ønsker WMD også at stå som det samlende midtpunkt for verdensmusikmiljøet i Danmark og de forskellige operatører, der har interesse for genreområdet. World Music Denmark ønsker desuden at tage initiativet til nye aktiviteter, der fremmer orkestrenes karriereplanlægning med henblik på at forbedre deres eksponering og markedsføring i udlandet.

DRIFT AF ORGANISATIONEN
WMD modtager et årligt driftstilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg(Kulturministeriet) og varetager - som de øvrige genreorganisationer - markedsføringen af dansk musik i udlandet inden for sit genreområde.
Herunder støtte til transportudgifter ved job i udlandet og deltagelse på internationale musikmesser (f. eks. Womex og Popkomm).

Til en række enkeltstående arrangementer og aktiviteter har WMD desuden modtaget støtte fra Kopifon / IFPI Danmark, Dansk Artist Forbund (DAF), Dansk Musiker Forbund (DMF), DJBFA (Danske jazz, beat og folkemusik autorer) og DPA (Danske populærautorer).

For at kunne modtage støtte fra WMD skal musikere have fast bopæl i Danmark (dvs. have et cpr nummer og betale skat her i landet).

Medlemskab af årsmødet

INDMELDELSE
Som medlem får du tale- og stemmeret på World Music Denmarks årsmøde og bliver opstillingsberettiget ved valg til bestyrelsen. Det koster ikke noget at være medlem. Jfr. WMDs vedtægter skal medlemskabet fornyes en gang årligt ved en skriftlig bekræftelse inden udgangen
af januar måned. Alle medlemmer bliver kontaktet med henblik for fornyelsen af medlemskabet.

FORMÅL
Ved indmeldelse erklærer du dig enig i World Music Denmarks's formål:
'At udbrede forståelsen for og kendskabet til, samt fremme udfoldelses-
mulighederne for verdensmusik og de tilknyttede danseformer, som har
base i Danmark.'

SÅDAN GØR DU
Hvis du ønsker at blive medlem, skal du sende en mail til WMD og oplyser:

NAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TELEFON:
MOBIL:
E-MAIL:

NYHEDSBREV
Hvis du ikke allerede er tilmeldt World Music Denmarks nyhedsbrev, vil du som nyindmeldt medlem få det tilsendt automatisk.

Dit ønske om indmeldelse sendes til WMD på e-mail adressen: bWFpbEB3b3JsZG11c2ljLmRr

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad Netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
1450 København K

Zonta Danmark

Zonta International er en verdensomspændende, upolitisk kontakt- og serviceorganisation for kvinder med selvstændig virksomhed eller i stillinger med eget ansvarsområde såvel inden for den private som den offentlige sektor.

Medlemsskab

Medlemskab af Zonta i Danmark opnåes gennem opfordring fra et Zontaklubmedlem. Invitation til medlemskab rettes til kvinder indenfor forskellige brancher, således at flest mulige erhverv er repræsenteret i hver klub.
Det erhvervsmæssige kriterium for at blive optaget er, at man enten driver selvstændig virksomhed eller besidder et job med selvstændigt ansvar indenfor det private erhvervsliv eller den offentlige sektor. Mere end 100 brancher og erhverv er repræsenteret blandt de ca. 600 medlemmer, Zonta har i Danmark. I øjeblikket er der kun kvindelige medlemmer i Zonta Danmark, men i princippet kan også mænd, der kan gå ind for Zontas målsætning om fremme af kvinders status, optages.

Klubliv og Netværk.
Zontaklubberne bestræber sig på at give de månedlige møder et fagligt, kulturelt eller samfundsorienteret indhold, og der lægges stor vægt på at styrke og udbygge kontakten mellem medlemmerne og mellem klubberne. Medlemskab af Zonta giver et værdifuldt lokalt, nationalt og internationalt netværk, som kan bruges på det professionelle og personlige plan. Klubberne påtager sig også at støtte nationale og internationale hjælpeprojekter.

Kontakt til Zontaklubberne.
Har du lyst til at høre nærmere om aktiviteterne i en Zonta klub i dit område, er du meget velkommen til at ringe eller sende en e-mail til den lokale formand. Klik på den by under klubber, der er nærmest din bopæl, og læs nærmere om den pågældende Zontaklub.

Zontas historie

Den første Zontaklub blev grundlagt i Buffalo i staten New York i 1919. Zonta International blev stiftet i 1930 og har nu hovedkontor i Chicago, USA. Der er ca. 33.000 medlemmer i mere end 1.200 klubber i 67 lande.

Zonta International blev startet af fem amerikanske kvinder, der en januaraften i 1919 var med som gæster i en Kiwani-klub i Buffalo, New York. Denne klub havde kun mandlige medlemmer, og som en form for modstykke til mandlige klubber, besluttede de fem kvinder at grundlægge deres egen klub for kvinder.

Founders

Medlemmerne skulle besidde ledende stillinger, og det vigtigste formål med klubben skulle være at sætte normer for og udbrede rimelige erhvervs- og arbejdsprincipper, der i korte træk gik ud på, at kvinder kunne arbejde under de samme vilkår og have de samme rettigheder på arbejdsmarkedet som mænd, hvad enten de besad ledende stillinger eller ej.
For at forstå, at en ny klub fødtes med et sådant formål på det tidspunkt, må man se på klubbens tidligste medlemmer.

De var alle produkter af de enorme forandringer i kvindens traditionelle rolle, der havde vundet frem i slutningen af det nittende og begyndelsen af det tyvende århundrede. Kun få årtider før var det uhørt, at kvinder gennemførte højere uddannelser, og ved lov var det dem forbudt at udøve liberale erhverv (som f.eks. advokat eller læge). De havde ikke stemmeret, de kunne ikke disponere over deres egen formue i ægteskabet, de havde ingen indflydelse på deres egen løn, etc. etc.
De første medlemmer af Zonta var derfor naturligt fundet blandt de, der kæmpede for at forbedre kvinders vilkår og rettigheder i det amerikanske samfund. Denne kamp foregik selvsagt ikke kun på det amerikanske kontinent, men over hele verden.

Danske kvinder dannede således i 1899 "Dansk Kvinderåd" (det senere Danske Kvinders Nationalråd) med det formål at samle institutioner og foreninger med kvinder i ledelsen fra hele landet, for at kunne danne et forbund af kvindeforeninger. Formålet var, ikke overraskende, at arbejde for at forbedre kvinders rettigheder i samfundet og i familien, og at kunne deltage i det internationale arbejde.

I Danmark blev den første Zonta-klub stiftet d. 16. maj 1935 og fik navnet The Zonta Club of Copenhagen - på dansk Københavns Zontaklub. 7. december 1937 blev Aalborg Zontaklub stiftet. Og indtil 1978 var der kun disse to klubber i Danmark. Derefter gik det relativt stærkt. Køben havn II, Århus og Randers kom til i løbet af de næste 2 år, og både i midten og slutningen af 80'erne blev antallet af klubber øget år for år.

----
På Netværksportalen har vi mange lignende netværk og erfa-grupper i vores database. Tilmeld dit netværk i dag!
Område

Center for Ledelse - CfL

Netværk i CfL Center for Ledelse

Professionel sparring og personlig udvikling i attraktive netværk

Med omkring 1.000 medlemsorganisationer er CfL det naturlige sted at mødes for at udvikle professionelle relationer. CfL tilbyder mere end 45 forskellige netværk for direktører, ledere og HR professionelle, der alle er sammensat med henblik på at skabe det optimale, faglige udbytte for alle deltagere og deres virksomheder.
Som netværksdeltager hos CfL bliver du automatisk en del af Danmarks stærkeste ledelsesfaglige miljø; du får adgang til den nyeste viden og erfaring inden for ledelse og organisationsudvikling samt nye relationer, ideer og perspektiver fra andre ledere og brancher. Netværket tager udgangspunkt i udfordringer fra din egen hverdag, og giver dig et personligt og fagligt frirum til inspiration, meningsudveksling, videndeling, sparring og ikke mindst en vigtig mulighed for at skabe relation til andre netværksdeltagere.

3 gode grunde for virksomheden til at have ledende medarbejdere i netværk
1. Udvikling af organisation og forretning - via videndeling og erfaringsudveksling fra andre organisationer, får I inspiration til udvikling af egen organisation
2. Udvikling af organisationens ledere - via refleksion, dialog og sparring udvikler lederne deres egen lederrolle
3. Bredere udsyn og indsigt - via fortrolige relationer til andre brancher og funktioner skabes indsigt i nye potentielle strategiske behov
Vores netværksrådgivere er uddannet til at lede og udvikle netværk og bringer gerne deres erhvervserfaring i spil i netværkene. De enkelte netværk mødes typisk 4-5 gange om året ofte med et eller flere døgnmøder, hvor der er ekstra tid til at fordybe sig i emner eller lære hinanden bedre at kende.

Hvert netværk har ud over virksomhedsrådgiveren tilknyttet en netværksassistent, der sørger for al administration i forbindelse med netværket og dets aktiviteter.

Om CfL Center for Ledelse
CfL Center for Ledelse udvikler exceptionelle ledere og organisationer, så de indfrier deres potentiale. Via rådgivning, uddannelse og netværk sætter vi ledelse øverst på dagsordenen. CfL er et community af mere end 1000 ledelsesinteresserede private og offentlige virksomheder og har 100 medarbejdere i Århus og København. Med CfL har du en unik samarbejdspartner og et inspirerende mødested, hvor Danmarks mest fremsynede ledere udveksler erfaringer, debatterer og lærer.
Område
2100 København Ø

Connect Denmark

Rådgivning og sparring til iværksættere og vækstvirksomheder
CONNECT Denmark er en uafhængig, privat non-profit organisation. En forening, som via sit netværk af Danmarks bedste virksomheder, dygtigste erhvervsfolk og fremtrædende forsknings- og innovationsmiljøer yder gratis rådgivning og sparring til iværksættere og mindre virksomheder med stort vækstpotentiale

Erfarne erhvervsfolk i CONNECT Denmarks netværk.
CONNECT Denmarks omkring 900 medlemmer fra ca. 350 virksomheder kommer bl.a. fra forsknings- og innovationsmiljøer, private og offentlige rådgivere, kapital (bank, venture, business angel), og alle niveauer af dansk erhvervsliv. Inspirationskilder, du med garanti kan bruge i hverdagen – og som i nogle tilfælde kan få konkret betydning for din virksomheds egne projekter og fremtidsplaner.

Vækstiværksætteren
Vi søger altid iværksættere der har et produkt, en unik teknologi og/eller koncept der har vækstpotentiale. Måske er projektet stadig blot ved drømmen om egen virksomhed; i gang med at nedfælde forretningsplanen på papir. Andre er kommet godt fra start, og behøver nu et skub for rigtigt at sætte gang i væksten.

Vær med til at levere kompetencerne
At være tæt på iværksættere, der satser stort på at få deres projekter virkeliggjort. I dette intense forum får du virkelig skærpet dine strategiske færdigheder. Som deltager bliver man både smittet af iværksætternes entusiasme og netværkets enorme viden. At være medlem i CONNECT Denmark er derfor meget mere end at netværke. Det er karriere- og kompetenceudviklende, fordi man ikke bare mødes, men også arbejder sammen om inspirerende, nye projekter – som man selv vælger at deltage i.
Område
2100 København Ø

Danmarks Fiskeriforening

Danmarks Fiskeriforenings opgave er at fremme danske fiskeres interesser - det omfatter alt fra aktiv deltagelse i fiskeripolitikken til rådgivning af fiskere.

Foreningen er hovedorganisation for 50 lokale fiskeriforeninger, der har både ejere af fiskerfartøjer og partsfiskere som medlemmer.
Der var ved starten af 2006 65 lokalforeninger, men en række foreninger er nu gået sammen i Bælternes Fiskeriforening. Blandt lokalforeningerne udpeges 11 medlemmer til Danmarks Fiskeriforenings hovedbestyrelse, og dertil kommer formanden.

Den øverste myndighed i Danmarks Fiskeriforening er den årlige generalforsamling, som angiver retningslinier for det arbejde, hovedbestyrelsen skal udføre. Her kan du læse foreningens love.

OM FISKERIET

- Har du brug for information om fiskeriregulering?
- Mangler du viden om arbejdsforhold eller uddannelse?
- Søger du tal og fakta om dansk fiskeri?
- Eller har du brug for gode links til andre hjemmesider omkring fisk, fiskere og fiskeri?

Klik ind på et af menuerne på vores hjemmeside og find masser af fakta om og for dansk fiskeri.

----
Netværksportalen giver en udtømmende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk ? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
3700 Rønne

Danmarks Vindmølleforening

Danmarks Vindmølleforening er foreningen for vindkraftinteresserede mennesker i Danmark.

Medlemmerne er vindmølleejere - enkeltmølleejere og medlemmer af møllelaug - og andre, der interesserer sig for vindenergi.

Foreningen blev dannet i 1978 for at løse de første mølleejeres fælles problemer i forhold til myndigheder, elselskaber og vindmølleproducenter.

I dag er det stadig i Danmarks Vindmølleforening, vindmøllefolk samles.

Primo 2006 har foreningen omkring 6.200 medlemmer.
De fleste er vindmølleejere, men også mange andre, der interesserer sig for udnyttelsen af vindenergi, er medlem af foreningen. Møllelaugenes medlemskab betyder, at foreningen repræsenterer over 50.000 vindmølleejere og andre vindkraftinteresserede.

3 ud af 4 møller mølleejere er medlem af foreningen, der således repræsenterer over 3.900 møller svarende til knap 2.500 MW installeret effekt.

Danmarks Vindmølleforening har et dobbelt formål:

* At oplyse om vindenergiens muligheder som en ren, miljøvenlig energikilde.
* At varetage mølleejeres fælles interesser overfor myndigheder, elselskaber, politiske beslutningstagere og andre energipolitiske aktører.

Danmarks Vindmølleforening arbejder for, at eksisterende vindmøller får acceptable vilkår i fremtiden, og at der fremover vil være rimelige betingelser for etablering af nye møller både på landjorden og på havet.

Disse vilkår er i sidste instans politisk bestemt. Jo flere medlemmer foreningen har, desto bedre kan vindmøllefolks stemme blive hørt, når de energipolitiske beslutninger skal træffes.

Forhandling og rådgivning

Foreningen forhandler på mølleejernes vegne på en lang række områder.
Afregningen for den elektricitet vindmøllerne producerer er et af de spørgsmål foreningen til stadighed følger nøje.

Foreningen rådgiver også om den praktiske udnyttelse af vindenergi i Danmark.
Som medlem af foreningen kan du få uvildig vejledning af foreningens ansatte og konsulenter, der alle har mange års erfaring med vindkraft.

---
Skal dit netværk være en del af denne netværksoversigt? Meld dig til i dag!

Område
8000 Århus C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 231 til 240 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk