Rebildselskabet - Dansk Amerikansk Venskabsforening

* At være Rebild-medlem betyder at være medlem af et ikke-politisk selskab, hvis formål er at fremme venskab mellem Danmark og USA.
* At være Rebild-medlem vil sige at give synligt udtryk for interesse i at fremme venskabet med De Forenede Stater og forståelse for Danmark blandt den yngre generation i Amerika, i særdeleshed blandt dem, hvis oprindelse kan spores tilbage til Danmark.
* At være Rebild-medlem vil sige at bekræfte sin fundamentale tro på, at venskab er grundlag for sameksistens til trods for den vold, der præger vor tid.
* At være Rebild-medlem er et bevis for, at en lille og en stor nation kan samarbejde på lige fod, kulturelt, historisk o.s.v.
* At være Rebild-medlem betyder deltagelse i den største udendørs festligholdelse af den amerikanske uafhængighedsdag, et symbol på frihed og demokrati.

Ved indmeldelse i Rebildselskabet støtter man også Rebildselskabets arbejde i forbindelse med Rebildfesten, samt de øvrige aktiviteter Rebildselskabet står for. Som medlem har man gratis entré til Rebildfesten, og modtager seks gange årligt medlemsbladet Rebild Newsletter. Medlemskabet giver også adgang til en række arrangementer som afholdes af Rebildselskabets landsdækkende chapters.

Rebildselskabets Historie

Historien bag Rebild Bakker
Ideen til at bruge et dansk stykke hedelandskab til samlingssted for dansk amerikanere opstod i år 1911 af dansk-amerikaneren Max Henius. Det at mennesker fra to nationer skulle kunne mødes i disse bakker hvert år i glæde, i fest og også i lidt vemod for at træffe familien, venner og bekendte eller for at mindes de mange der af omstændighederne i deres eget land var blevet tvunget til at finde sig en fremtid "derovre".

De emigrantstævner som man dengang talte om kom siden hen til at hedde Rebild-festen. Datoen var Max Henius ikke i tvivl om, det skulle være den amerikanske uafhængighedsdag året efter. Den 4. juli 1912.

Pengene til købet af det 140 tønder land store areal var kommet ind gennem donationer fra dansk-amerikanere over hele USA med det sigte at nationalparken skulle foræres til den danske stat, at den altid skulle være åben for publikum, at danskfødte amerikanere måtte afholde fester i parken den 4. juli og på andre amerikanske mindedage, og sidst men ikke mindst, at parken skulle henligge i naturtilstand - underforstået som et hedelandskab.

Rebildkomiteen, overrakte Kong Christian X gavebrevet på Dansk Amerikansk National Park, som Rebild National Park dengang kaldtes.

Den første Rebildfest
I det Kong Frederik VIII døde den 14. maj 1912, måtte festen udsættes på grund af landesorg. Festlighederne blev derfor afholdt den 5. august. Der mødte mellem 10.000 og 15.000 mennesker op i bakkerne for blandt andet at hylde Kong Christian X. Under festlighederne blev der afholdt taler, en traditionen der stadig bevares. Enhver der deltog i denne den første Rebildfest, husker den for tre ting. For regnen, der kom ned i tove. For alle de mange sorte paraplyer, så det var svært at se et menneske. Og endelig den nye konge.

Selvom den første Rebildfest blev en regnfuld affære, er Rebildfesten år efter år blevet en tradition hvor mange mennesker møder op.

----
På Netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område
9520 Skørping

SwErfa.dk

SwErfa.dk er Danmarks officielle netværk for profesionelle brugere af teknisk software

Vi laver erfaringsgrupper for:

Alle 3D CAD og CAM systemmer.

Anden teknisk og dynamisk software, beregningsprogrammer, ERPsystemmer og andet software hvor viden er helt afgørende for udnyttelsen af softwaren.

Som medlem af SwErfa.dk, kan du sparre med andre professionelle brugere af 3D software og andre tekniske programmer, til bedre løsninger og en fælles forbedret, nemmere arbejdsindsats for alle i din virksomhed.

SwErfa.dk er opstået ud fra et ønske om at medarbejdere og virksomheder får optimalt udbytte af deres indkøbte software, via netværk og erfa-grupper.

Det årlige medlemsgebyr skal dække start- og driftsomkostninger så SwErfa.dk kan køre rundt økonomisk.

SwErfa.dk er netværket, der sikrer at
Virksomheden får

*
udvidede kompetencer for medarbejderne
*
forkortet konstruktionstid og minimering af fejl
*
mere innovative løsninger
*
bedre konstruktioner
*
effektivisering af den tekniske ordrebehandling
*
mere opdateret medarbejderstab
*
fuldt fradragsberettiget firmatilmelding

Medarbejderne får

* Nyt netværk, blandt de bedste brugere af deres software.
* Bedre samarbejdsevner, gennem mere viden
* Stor kontaktflade til problemløsning
* Større arbejdsglæde

Opdateret viden om de nyeste muligheder indenfor

*
Metoder til udnyttelse af software.
*
innovation
*
PDM
*
visualisering
*
konfigurering
*
workflow i virksomheden
*
konstruktioner
*
design
*
beregning
*
produktudvikling
*
ERP optimering
*
Netværk med ligesindede

Bordmont_Cleanline_601_trykreg_Broen.jpg
Bordmonteret Cleanline 601 trykregulator (Broen A/S)
SwErfa.dk er et forum hvor..

* danske SolidWorks og COSMOSWorks brugere har et fælles internethjemsted og mødes i fysiske erfa-grupper.
* erfa-grupper på 8-15 medlemmer oprettes løbende, dels generelle SolidWorks-grupper, og dels særlige tema-grupper – fx indenfor PDM og COSMOS.
* nye temagrupper oprettes ud fra medlemmernes ønsker, og det er gruppens medlemmer selv der beslutter hvilke emner tages op i gruppen.
* alle aktiviteter omkring SwErfa.dk koordineres af en fast kontaktperson hos SwErfa.dk - koordinering, planlægning og indkaldelse til netværksmøder, opdatering af hjemmeside etc.
* der fokuseres på at videregive viden om SolidWorks og COSMOSWorks CAD-systemer og relaterede produkter.
* alle medlemmer er brugere af SolidWorks og COSMOSWorks på et professionelt plan, og deltager på lige fod, på det niveau, de selv ønsker.

FORMÅL

SwErfa.dk har til formål at udvide SolidWorks og COSMOSWorks brugeres viden omkring programmernes stadig større brede. Dette sker på baggrund af en objektiv tilføjelse af viden og kompetencer, for at sikre at virksomheder og dig som bruger, fortsat udvikler jer og får det fulde udbytte af programmerne.

Tilføjelse af viden sker via erfa-grupper, der selv bestemmer tema, og dagsorden for grupperne. Her kan du diskutere med andre professionelle brugere ud fra jeres egne erfaringer. SwErfa.dk står for alt det praktisk og administrative. Blandt andet arrangerer SwErfa.dk 4 møder om året for hver gruppe.

Du og dine kolleger kan tilmelde jer for et år ad gangen. Hvert medlemskab giver adgang til deltagelse i én SwErfa.dk erfa-gruppe. Ønsker du at deltage i flere erfa-grupper, skal du have et tilsvarende antal medlemskaber.

SwErfa.dk er en organisation med åbne regnskaber. Det årlige medlemsgebyr skal dække start- og driftsomkostninger, og SwErfa.dk skal køre rundt uden overskud.

FIRMAFORDELE
Der er tid og penge at spare for jeres virksomhed!
Ved at virksomhedens medarbejdere er medlemmer af SwErfa.dk, kan I

*
forkorte konstruktionstid og minimere fejl.
* effektivise den tekniske ordrebehandling og være opdateret omkring nye muligheder.
* være generelt orienteret om nye metoder til design, konstruktion og udvikling af produkter.
*
sikre højere og fortsat udvidede kompetencer for medarbejderne.
* opnå optimalt udbytte af SolidWorks gennem bedre viden om programmet.
* sikre at medarbejderne fortsat får opdateret deres viden om SolidWorks, så de kan bidrage til at virksomheden, når sine mål.
* medvirke til at jeres medarbejdere indgår i, og udvider deres netværk blandt de bedste SolidWorks brugere på markedet.
* skabe større arbejdsglæde, da medarbejderne får flere kontakter, de kan sparre med også i dagligdagen, og dermed hurtigere afhjælpe problemer.

Fuldt FRADRAGSBERETTIGET firmatilmelding!

Medlemmer i SwErfa.dk yder & nyder.
Der findes 2 typer medlemskab.

Basismedlemskab & Gruppemedlemskab

Som medlem af SwErfa.dk får du adgang til et stort netværk af ressourcepersoner der alle arbejder med samme udfordringer som dig selv.

Brugergrupperne

Ved tilmelding til en eller flere brugergrupper, får du adgang til at mødes med ligeværdige inden for netop dine udfordringer. Her får relevant sparring og du får samtidig adgang til de tilknyttede diskusionsgrupper.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
8464 Galten

Veltek - VVS og EL-tekniske Leverandørers Brancheforening

VELTEK er en af Danmarks største tekniske brancheorganisationer. Vi repræsenterer 106 virksomheder med en samlet omsætning på omkring 25 mia. kr.

VELTEK er en sammenslutning af de to tekniske brancheorganisationer VE Leverandørerne (VVS-branchen)og FAFGE, El-Branchens
Leverandørforening.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i internationale og nationale spørgsmål, såvel som medlemmernes interesser over for de øvrige led i værdikæden.

Foreningen vil søge indflydelse på udviklingen inden for markedsforhold, erhvervs- og autorisationspolitik samt initiere, koordinere og støtte relevante markedsføringstiltag og uddannelse.

Foreningen vil, hvor muligt, støtte den almindelige tekniske udvikling inden for den danske VVS- og elektroindustri samt understøtte medlemmernes interesse i de danske, europæiske og internationale normudvalg. Foreningen vil ligeledes informere medlemmerne om tekniske rammebetingelser, normændringer, test etc. og aktivt samarbejde ved normarbejde på dansk og internationalt niveau.

Videre samler foreningen danske og udenlandske i Danmark registrerede leverandører af el- og VVS produkter (eller dermed beslægtede) for at styrke medlemmernes kollegiale samarbejde.

Læs videre om medlemskabet på vore hjemmeside.

VELTEK's vision

At være medlemmernes naturlige omdrejningspunkt for politiske, tekniske og merkantile tiltag

At være inspirator for det enkete medlem og sikre det optimale faglige grundlag at træffe beslutninger på

At være en markant stemme i den branchepolitiske debat og beslutningsproces

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad Netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
1256 København K

Vensi

Vensi er et netværk, der ønsker at skabe relationer på tværs af alle slags virksomheder samt studerende. Samtidig ønsker vi at skabe et forum, hvor parterne let kan anvende hinanden som sparringspartnere, rådgivere og omvandrende reklamesøjler.
Alle ved at netværk er vigtigt, men det er ikke alle virksomheder, der er opmærksomme på det enorme udviklingspotentiale, der er i at være en del af et netværk. Vi ønsker at gøre dig opmærksom på dette, fordi vi ved, netværk er den letteste vej til at skabe vækst i din virksomhed på en effektiv måde.

Vi mener, at Vensi-netværket giver alle medvirkende parter et forspring ift. konkurrenterne, da man som medlem tilegner sig evner inden for den komplekse disciplin at ”netværke” professionelt.

"Et godt netværk er et middel til succes i erhvervslivet og dette ønsker vi at være tovholder for"
Christoffer Flintholm, grundlæggeren af Vensi Erhvervsnetværk


----
På netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område
8520 Lystrup

Virksomme Kvinder

* VIRKSOMME kvinder er et forum af kvinder, hvor medlemmerne er selvstændige, medarbejdende og kvinder med særlig relation til at drive virksomhed.
* ”Vore medlemmer kommer fra alle brancher og kan hente ny inspiration, udvikle nye kompetencer og i øvrigt være hinandens støtte. Vi er også kendt for at være en erhvervspolitisk kamporganisation gennem de mere end 40 år, vi har eksisteret.”
* VIRKSOMME kvinders strategi er kort fortalt at arbejde med lovgivning, uddannelse og netværk.

Formål

Foreningen har til formål gennem kurser, foredrag og
lignende oplysningsvirksomhed at orientere og
dygtiggøre medlemmerne i forhold af økonomisk og
erhvervsmæssig betydning for virksomheden.
I samarbejde med andre organisationer for
selvstændige arbejder landsforeningen ligeledes ved
politisk påvirkning hen mod en selvstændig
erhvervsstatus samt for en højnelse af respekten for
det arbejde, der udføres inden for erhvervsgruppen.

Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle medarbejdende og
selvstændige kvinder, samt kvinder med særlig
tilknytning til små og mellemstore virksomheder.
Foreninger, institutioner og firmaer kan optages som
støttemedlemmer.

Kontingent for aktive medlemmer 2009 kr. 1.500,00

Kontingent for aktive medlemmer 2010 kr. 1.600,00

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
5450 Otterup

VPP - Videnscenter For Professionel Personvurdering

VPP er en non-profit forening, hvis medlemmer er forskellige interessenter i temaet personvurdering, og som repræsenterer et bredt udsnit af dansk erhvervsliv.

VPP har som mission at sætte standarden for anstændig og professionel personvurdering i erhvervssammenhæng.

Under personvurdering forstås den systematiske indsamling og fortolkning af data om personer med henblik på rekruttering og udvikling.

Mission

VPP sætter standarden for anstændig og professionel personvurdering i erhvervssammenhæng.

Vision

VPP samler, skaber og formidler ny viden om personvurdering, blandt andet ved at skabe kontakt mellem forskningsverden, medlemmer og offentlighed.

VPP bidrager til, at der gennem personvurdering skabes værdi for samfundet, virksomhederne, udbyderne og personer der vurderes.

VPP følger og påvirker den internationale udvikling inden for personvurdering i erhvervssammenhæng.

Medlemskab af VPP er et naturligt valg for betydende virksomheder, herunder udbydere af personvurderingsværktøjer og organisationer.

Videnscentrets formål er, at arbejde for at erhvervsrettede personvurderinger* i Danmark sker med høj kvalitet, præcision og etik. Videnscentret udarbejder retningslinier for personvurdering med beskrivelse af god standard for kvalitet, præcision og etik. Videnscentret arbejder for at fremme kendskabet til retningslinierne og anvendelsen heraf som en markedsstandard.

Foreningen følger udviklingen og forholder sig til relateret arbejde med retningslinier for professionel personvurdering både inden for og uden for landets grænser.

Medlemmer

Som medlemmer af Videnscentret kan efter ansøgning optages erhvervsvirksomheder, foreninger, organisationer, offentlige myndigheder og enkeltpersoner som kan tilslutte sig foreningens formål.

Ansøgning om medlemskab sker ved skriftlig henvendelse til Videnscentret med angivelse af telefonnummer og adresse, samt med en skriftlig erklæring om, at man kan tilslutte sig foreningens formål og vil efterleve foreningens retningslinjer for personvurdering. Ved ansøgning om medlemskab angives endvidere hvilken medlemsgruppe (arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer, udbydere af personvurdering, brugervirksomheder, fagpolitisk organisationer/læreanstalter eller øvrige medlemsgruppe, jf. § 7 stk. 2,) man ønskes at kategoriseres under. Bestyrelsen afgør hvilken medlemsgruppe medlemmet optages som.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
2820 Gentofte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 251 til 256 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk