Aalborg Industri- & Handelskammer

Aalborg Industri- & Handelskammer - i daglig tale AIH - er den største erhvervsorganisation i Aalborg-regionen. Organisationen, der er grundlagt i 1431, er samtidig også landets største og ældste sammenslutning af sin art.

AIH samler flere end 500 virksomheder inden for handel, industri, service og liberale erhverv i bestræbelserne på aktivt at medvirke til at Aalborg-regionen er attraktiv at drive og udvikle virksomhed i.

AIH skaber dynamiske netværk. Og har en række mærkesager, som vi kæmper for. Det har vi altid haft - og gjort. For 500 år siden handlede det alene om det, der optog købmændene, mens det nu er emner med bred interesse for erhvervslivet og den region, som det er en del af.
Helt overordnet er det vores mærkesag at være det led, der skaber og udvikler samarbejde mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og det offentlige. På det konkrete plan har bestyrelsen defineret sine mærkesager for 2010 inden for områderne Kompetenceudvikling, Energi, Innovation og Infrastruktur.

---
På netværksportalen kan du hurtigt tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord, kan du let blive fundet.
Område
9000 Aalborg

Aalborg Samarbejdet

Aalborg Samarbejdet omfatter disse søjler: Erhverv, Turisme og Kommunalt Samarbejde.

Samarbejdets formål er at forbedre vilkårene for virksomheder og arbejdskraften i Regionen.

Aalborg Samarbejdet består af følgende kommuner: Jammerbugt, Rebild og Aalborg.

---
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
9000 Aalborg

ADA - Associerede Danske Arkitekter

Bogstaverne ADA i forbindelse med et arkitektnavn er en betegnelse for medlemmerne af Associerede Danske Arkitekter.

Foreningen blev stiftet i 1962 og tæller i dag over 100 selvstændige tegnestuer med 600-750 dygtige medarbejdere - geografisk placeret over hele Danmark.
En ADA-arkitekt er en erfaren fagmand, der har en samlet praktisk og teoretisk uddannelsestid på ca. 9 år. Han har også drevet egen selvstændig tegnestue i mindst 2 år.

Foreningens formål er bl.a. gennem kursusvirksomhed at videreuddanne medlemmerne og tilføre medlemmerne know-how om effektiv projektering og rationelt byggeri.

ADA-betegnelsen er bygherrens garanti for en samarbejdspartner med erfaring, faglig uddannelse og viden.

---
Har du en tilføjelse til vores netværksportal? Tilmeld dit netværk i dag!
Område
6270 Tønder

Advokatsamfundet

Alle advokater i Danmark skal være medlem af Advokatsamfundet. Det står i retsplejeloven.
Advokatsamfundet har efter sin vedtægt fire formål: at sikre advokaternes uafhængighed og integritet, at sikre advokaternes faglige kompetencer, at føre disciplinært tilsyn med advokaterne og at virke til gavn for det danske retssamfund.
Advokatsamfundet er således ikke en traditionel brancheorganisation, men spiller også en vigtig rolle i samfundet i forhold til at sikre advokaternes uafhængighed og borgernes retssikkerhed.

Hvis du får et juridisk problem, er det vigtigt at kunne gå til en advokat, der er uafhængig af f.eks. staten og andre magtfulde interesser i samfundet, og som har tavshedspligt. Betydningen af advokatens uafhængighed er slået fast i en FN-resolution og i en Europarådsresolution. I Danmark er Advokatsamfundet med til at sikre denne uafhængighed.

Advokatsamfundet er en non-profit organisation og må ikke som sådan tjene penge.

---
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe, og lad netværksportalen.dk være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
1553 København V

Akademiet For De Tekniske Videnskaber

ATV har fokus på samfundsrelevante problemstillinger af teknisk-videnskabelig karakter.

Fordelen er, at vi i Akademiet som privat, selvejende og uafhængig institution kan tage fat på kontroversielle spørgsmål uden at være farvet af politiske, økonomiske eller andre interesser.

Vores styrke er vores medlemmer. De er valgt i deres personlige egenskab og repræsenterer tilsammen landets højeste ekspertise og erfaring på en lang række fagområder, specielt inden for teknik og naturvidenskab. Alsidighed i medlemmerne sikrer aktuelle og fokuserede løsninger, der afspejler og tager hensyn til samfundets kompleksitet.

Målet er at give objektive, nuancerede og fagligt velfunderede svar på relevante og presserende samfundsspørgsmål og bidrage med løsninger, der gør en forskel.

Ønsket er at fremme den teknisk-videnskabelige forskning og sikre anvendelsen af dens resultater for at øge værdiskabelsen og velfærden i det danske samfund.

ATV arbejder ved at
• Danne netværk
• Gennemføre uafhængige undersøgelser, analyser, udgive rapporter og deltage i høringer
• Være fagligt brændpunkt og tænketank
• Være fagpolitisk debatforum
• Formidle faglig viden
• Udpege og indstille medlemmer til en række bestyrelser, faglige råd og komiteer, herunder
medlemmer til Erhvervsforskerudvalget
• Deltage i internationalt samarbejde i teknisk-faglige sammmenhænge
• Have et antal selvejende teknisk-faglige selskaber tilknyttet
Område
2800 Kgs.Lyngby

Allerød Erhvervsklub

For erhvervslivet, for sporten og fornøjelsen

Allerød Erhvervsklub er sit ansvar bevidst omkring det at bidrage til kultur og idrætslivet i kommunen. Der er vist ingen der betvivler, at et sundt kultur- og idrætsliv ikke kun er kølerfigur, men i allerhøjeste grad også kommunens motorrum. En sund fritid og et spændende kulturliv skaber dynamik og vækst.

Ingenting kommer af ingenting (undtaget lommeuld). Det gælder såvel din virksomheds slagsaktiviteter, som Allerøds handelsliv. Det er Allerød Erhvervsklubs primære virke at støtte Allerød Fodboldklub - en klub som også er blandt de 10 største i på Sjælland - målt på antal medlemmer. Ikke kun ud fra betragtningen om en sund fritid for de mange fodboldspillende børn og unge, men også for at bidrage til fodboldklubbens høje ambitionsniveau.

Allerød Erhvervsklub er en hybrid mellem erhvervslivet, kommunen, kultur og fodboldlivet i Allerød. Klubben skaber formelle formelle, men i særlig grad også uformelle relationer mellem politikere og virksomheder. Er du nytilflyttet virksomhed i kommunen, skulle du overveje at melde virksomheden ind i Allerød Erhvervsklub. Ved at melde dig ind her, får du den korteste vej til beslutningstagere i det lokale erhvervsliv.

Vi giver undskyldningen og anledningen til at mødes med dine kommende kunder og forretningsforbindelser i form af en lang række sociale aktiviteter som fx. bowling-turneringer, fodboldture, gallamiddage, teaterliv etc. Men vi er også klubben der arrangerer konferencer, kongresser og netværksmøder.

Raison d'etre

* Skabe forum for erfaringsudveksling blandt erhvervsfolk, fortrinsvis i Allerød Kommune.
* Formidle og arbejde for et reklamemæssigt budskab for vores medlemmer således at medlemsskabet resulterer i stor reklame og arbejdsmæssig værdi for medlemmerne.
* Sikre medlemmerne særlige fordele ved Allerød FK's hjemmekampe samt formidling af konstruktive kontakter til kommunen og erhvervslivet.
* Fremme fodboldniveauet og omgivelserne i Allerød FK.
* Bringe Allerød på landkortet (også fodboldmæssigt)

Vi håber at vi snart kan byde dig velkommen i klubbe, for vi vil lidt mere for Allerød, og dermed også for dig.
Område
3450 Allerød

AOF - Arbejdernes Oplysningsforbund

AOF Danmark - Arbejdernes Oplysningsforbund - er en landsdækkende sammenslutning af 130 aftenskoler, daghøjskoler og sprogcentre. AOF er dannet af LO, Socialdemokraterne, Det Kooperative Fællesforbund og arbejderbevægelsens ungdomsorganisationer.

Formålet er i overensstemmelse med arbejderbevægelsens idégrundlag at udbrede viden og forståelse for værdier af samfundsmæssig og kulturel karakter, bl.a. betydningen af internationalt samarbejde. AOF søger desuden at medvirke til en udbredelse af demokratiet i samfundet og at stimulere interessen for aktiv deltagelse i samfundslivet.

Aktive medborgere i fritid og arbejdsliv. AOF arbejder for at give mennesker de bedste muligheder for at udfylde rollen som aktive medborgere i såvel arbejdslivet som fritiden.

Blandt vores kerneområder er aftenskolen. Det har den været siden AOF’s grundlæggelse i 1924. Men AOF er også meget andet end undervisning i aftenskolen. Med udgangspunkt i folkeoplysningen har AOF en lang række aktiviteter på områder, der i bred forstand både dækker danskernes fritid og deres arbejdsliv. Det handler for eksempel om sprogskoler, beskæftigelsesprojekter og kulturarbejde på arbejdspladserne.

AOF er således med til skabe debat og formidle viden til flere hundrede tusinde mennesker.

Sundhed og livsstil
Et andet område er sundhed og livsstil. Det er et af de områder, hvor vi gennem de seneste år har udvidet og forstærket vores oplysningsarbejde. Det er vores mål at skabe lige muligheder for, at flest muligt kan have et godt liv med fysisk og psykisk velbefindende. Og vi ønsker at være en modvægt til den tiltagende kommercialisering af sundhed og velbefindende, som sker i samfundet i disse år.

Beskæftigelse og integration
Også når det gælder beskæftigelses- og integrationsindsatsen, er AOF en stærk aktør med opgaver inden for kontaktforløb, vejledning, jobsøgning og jobformidling. Opgaver, som AOF løser i samarbejde med kommuner og jobcentre landet over.

Sikre rammebetingelserne
AOF Danmark er AOF’s landssekretariat, der gennem deltagelse i en lang række råd, nævnog udvalg varetager AOF’s overordnede politisk interesser og derigennem sikrer de bedste rammebetingelser for AOF-afdelingerne landet over. Derudover stiller AOF Danmark en række services til rådighed for afdelingerne.

---
Netværksportalen giver dig en effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
2100 København Ø

Arbejdsgiverforeningen Konditorer Bagere & Chokolademagere

Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere & Chokolademagere er organisation og talerør for medlemmer inden for bager- og konditorfagene.

Udadtil arbejder vi med at markere fagene i offentligheden gennem markedsføringsmæssige tiltag og produktudvikling.

Indadtil arbejder vi løbende med at forbedre vilkårerne for at drive håndværksvirksomhed i en mere og mere industrialiseret og ensrettet verden.

Foreningens mål er at varetage konditor-, bager- og chokoladestandens og medlemskredsens interesser og herunder at arbejde for at skabe de bedste betingelser for udøvelse af konditor-, bager- og chokoladeerhvervene.
Formålet søges fremmet gennem følgende bestræbelser:

* At fremme og styrke konditor-, bager- og chokoladeerfagene i Danmark
* At fremme og styrke medlemskredsens fælles faglige interesser og det kollegiale sammenhold
* At repræsentere medlemskredsen i relation til lovgivningen på området, offentlige myndigheder, andre erhvervsorganisationer, forbrugsorganisationer og offentligheden iøvrigt
* At repræsentere medlemskredsen i arbejds- og erhvervspolitiske forhold og herunder skabe grundlag for, at der ydes medlemmerne vejledning og bistand i sådanne spørgsmål
* At arbejde for medlemskredsens stadige faglige videreudvikling gennem oplysningsvirksomhed, medlemsmøder, udstillinger, konkurrencer og lignende
* At udøve PR-virksomhed på fagenes og medlemskredsens vegne
* At deltage i internationalt samarbejde vedrørende konditor- og bagerfagene
* At udgive medlemsblade eller andre publikationer

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.
Område
8600 Silkeborg

ATL - Arbejdsgiverforeningen for Transport & Logistik

Formålet med ATL er at samle alle de arbejdsgivere, der driver vognmands-, transport- og logistikvirksomhed for gennem godt samarbejde og fælles optræden at give medlemmerne arbejdsbetingelser og udviklingsmuligheder, som sætter dem i stand til at være konkurrencedygtige og lønsomme.

I ATL sikrer vi, at din virksomhed får full-service og samtidig er det hos os, at du får varetaget dine branchemæssige interesser - ikke mindst gennem ATL's tætte samarbejde med DI Transport. ATL er en del af DI og foreningens medlemmer er derfor ligeledes medlemmer af DI.

DI er den største medlemsorganisation i Dansk Arbejdsgiverforening. ATL og DI er det naturlige samlingssted for transport og logistik i Danmark.

ATL er i øvrigt tilsluttet EUROTRA, som er den europæiske samarbejdsorganisation inden for uddannelse. ATL's medlemsskab af EUROTRA understreger, at ATL lægger afgørende vægt på et effektivt uddannelsestilbud med en international dimension.

Medlemskabet i ATL sikrer dig hjælp og rådgivning om:

* Personalejura
* Overenskomster
* Lønsystemer- og statistik
* Ledelsesudvikling og HR
* Arbejdsmiljø, apv og arbejdsskader
* Uddannelse
* Transportregler
* Køre- og hviletid
* Godskørselslovgivning
* Miljøzoner
* Kørsel med farligt gods, herunder sikkerhedsrådgivning
* Affald
* Færdselslov, herunder modulvogntog, særtransporter samt vægt og dimensioner
* EU-regler og meget, meget mere

Retshjælpsordning
Dit medlemskab indebærer samtidig, at du er omfattet af vores retshjælpsordning, som sikrer dig gratis advokatbistand i personalesager ved de civile domstole og ved faglige voldgiftsretter.

Konfliktunderstøttelse
Via ATL er medlemmerne omfattet af DI's Konfliktfond og har derfor adgang til økonomisk kompensation ved både overenskomstmæssige som overenskomststridige konflikter på virksomheden. Der opkræves ikke særskilt bidrag til konfliktfonden.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Klik på “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
1553 København V

Børnehaveklasseforeningen

Formål
1
At samle børnehaveklasseledere og andre af skolens småbørnsundervisere i et samarbejde om indskolingens pædagogiske og faglige indhold

2
At varetage og virke til oplysning om medlemmernes tjenstlige og økonomiske interesser

3
At virke for kommunikation og kursusvirksomhed blandt Børnehaveklasseforeningens medlemmer.

4
At udgive bladet "Skolestart"

Børnehaveklasseforeningens pædagogiske mål:

Børnehaveklasseforeningen vil arbejde for at styrke og kvalitetsudvikle:

En børnehaveklassepædagogik, som bygger på det enkelte barns erfaringer og kompetencer og giver barnet mulighed for at udvikle alle sider af personligheden.

En børnehaveklassepædagogik, som er en naturlig del af det tværfaglige samarbejde i skolestarten og af hele skolens dagligdag og udvikling.

En børnehaveklassepædagogik, som i dialog og samarbejde med hjem og dagtilbud sikrer sammenhæng i barnets hverdag og danner grundlag for et godt skoleforløb.

Det forudsætter:
At børnehaveklassen og de øvrige klasser i skolestarten har egne basislokaler i umiddelbar nærhed af hinanden og af de fælles faciliteter.

At der tildeles de nødvendige personaleresurser, der gør det muligt at opfylde folkeskolelovens krav.

At der er et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Børnehaveklasseforeningens faglige mål:

Børnehaveklasseforeningen skal i et samarbejde med Danmarks Lærerforening forbedre børnehaveklasseledernes arbejdsforhold. Dette sikres ved at søge indflydelse på de centrale overenskomstkrav og de lokale aftaler mellem lærerkredse og kommuner.
Område
1208 København K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 21 til 30 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk