Bentleyuser.dk

Bentley User Group Denmark er en forening for alle danske og udenlandske brugere af Bentley produkter. Foreningens formål er at formidle informationer af interesse for brugerne, sikre udveksling af ideer og erfaring, støtte krav og ønsker fra brugerne til Bentley samt at motivere til dannelse af faglige interessegrupper, Special Interest Groups (SIG'er).

bentleyuser.dk fungerer som en selvstændig organisation, uafhængig af leverandører, med almindelige foreningsvedtægter og en brugervalgt bestyrelse. Generalforsamling afholdes en gang om året i forbindelse med årsmødet, som er åben for alle medlemmer af foreningen. Som medlem af bentleyuser.dk får brugerne mulighed for regelmæssigt at træffe andre Bentley-brugere med hvem, der kan udveksles idéer og erfaringer, som brugerne kan have direkte nytte af i det daglige arbejde.

bentleyuser.dk behandler specielle brugerproblemer og kan være behjælpelig med at formidle en direkte kontakt til leverandørernes ansvarlige såvel nationalt som internationalt, således at der opnås en konstruktiv dialog mellem bruger og leverandør.
Område
3450 Allerød

Bestyrelsesposten ApS

BESTYRELSESPOSTEN er en hurtig og effektiv indgang til 477 kvalificerede bestyrelseskandidater, som dækker alle brancher, aldersgrupper og bestyrelseskompetencer. Du kan frit vælge blandt kandidaterne uden at skulle tage særlige hensyn til personlige relationer eller anbefalinger.

Vision og Idégrundlag

Bestyrelsespostens vision er at være et anerkendt, effektivt bidrag til styrkelse og professionalisering af bestyrelserne i små og mellemstore virksomheder.

Bestyrelsespostens idégrundlag er, at ændre på det forhold, at virksomheder alt for ofte begrænser sig til at søge sine bestyrelseskandidater i sit nære netværk. En egentlig professionel udvælgelsesproces er der meget sjældent tale om.

Valg af bestyrelseskandidater mener vi, bør ske efter et grundigt forarbejde og samtaler med nøje udvalgte og testede kandidater. Typisk med assistance og rådgivning af professionelle konsulenter.

Nutidens virksomhedsejere forstår nødvendigheden af en professionel bestyrelse som matcher virksomhedens behov for kompetencer og erfaring og som kan fremtidssikre indtjening og udvikling i tillidsfuldt samarbejde med direktionen. Ofte også med det mål at optimere mulighederne for et senere gunstigt salg af virksomheden.

På dette grundlag har Bestyrelsesposten udviklet og sammensat en professionel database af bestyrelseskandidater, hvor de relevante kandidater kan findes.

Bestyrelsesposten tilbyder hjælp i hele udvælgelsesprocessen, alt efter nærmere aftale og ønske fra den enkelte virksomhed.
Område
1360 København K

BFR - Brancheforeningen For Reklameartikler

Brancheforeningen for Reklameartikler (BFR) er en interesseorganisation, der organiserer firmaer i Danmark, som sælger og markedsfører et bredt sortiment af reklameartikler såsom gaver, brugskunst og profilbeklædning.

Vi har eksisteret i mere end 22 år.

Vision/mission:
Vi vil opleves som en interesseorganisation, der tilbyder den indkøbsansvarlige en professionel og objektiv rådgivning.

Værdier:
Vi arbejder seriøst og aktivt efter følgende grundlæggende værdisæt:

ETIK i rådgivningen og en åben dialog.

KVALITET i rådgivningen og markedsføringen af vores produkter og koncepter

KOMPETENCE, viden og erfaring til at give en objektiv og kvalificeret
kundeservice.

Hvad får du?:

Hvad kan du forvente, når du handler med et BFR-medlem?

Vi fokuserer på:

- Konkurrencedygtige priser
- Kvalitetssikring
- Bredt produktsortiment
- Kreativitet og design
- Indsigt i lovgivningsmæssige forhold
- Kompetent samarbejdspartner, der deltager på nationale og internationale
messer

Vi yder rådgivning og inspiration til branding såsom:

- Logoeksponering
- Logoplacering
- Farvevalg (Pantone, CMYK, RGB....)
- Teknikker (Gravering, broderi, prægning....)

Vi sikrer overholdelse og indsigt i gældende lovgivning inden for branchen såsom:

- WEEE (El-retur)
- RoHS
- Reach
- Sukkerafgift
- Emballageafgift
- Copy-Dan
- Etc.

BFR's medlemmer arbejder målrettet på at kunne gøre en forskel i rådgivningen bl.a. ved hjælp af:

- Deltagelse i produkt- og brancherelaterede seminarer
- Videreuddannelse
- Erfarings- og videndeling tværfagligt
Område
4700 Næstved

BIB - Branceforening for Indendørs Beplantningsfirmaer

Brancheforeningen for Indendørs Beplantningsfirmaer BIB) er et fagligt forum for firmaer, der beskæftiger sig professionelt med indendørsbeplantninger.

Etablering og pleje af indendørsbeplantning kan i princippet udføres af alle uanset uddannelse og erfaring. En kunde kan derfor have svært ved at se eller vide, hvor professionelt et firma er.

Da BIB stiller krav til medlemmernes faglige kunnen, vil et medlemskab, som bl.a. viser sig i foreningens logo, være sikkerhed for, at virksomheden er professionel og udfører fagligt korrekt arbejde.

Som en ekstra garanti for kunden har BIB et fagligt ankenævn.
Område
1903 Frederiksberg C

Brolæggerlauget

Brolæggerlauget er identisk med Brolægningssektionen, som er en landssammenslutning af brolæggermestre og brolægningsentreprenører med medlemskab af Dansk Byggeri

Formål

Brolæggerlauget søger at fremme det kollegiale sammenhold og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser.
Af øvrige væsentlige opgaver, der varetages af lauget, skal nævnes:

* Aftaleforanstaltninger, der sikrer bedst tænkelige uddannelser for såvel vore lærlinge som efteruddannelse for brolæggersvende og brolægningsarbejdere
* Aftale af egne overenskomster og akkordforhold samt deltagelse i såvel mæglinger som voldgifter
* Ajourføring af medlemmernes faglige og teoretiske kunnen bl.a. ved afholdelse af kurser og konferencer i såvel ind- som udland
* Aktiv markedsføring for brolæggerfaget og dets laugsmestre
* Fokus på holdbare belægninger og fuger, arbejdsmiljø, kvalitetssikring mm.
* Administration af brolægningsentreprenør Jens Eliassens Legat. Samarbejde med laugets to fraktioner: Brolæggerlaugets Erhvervsfond og Brolæggerlaugets Materiel- og Indkøbsservice ApS.

Kontingent

Der opkræves et optagelsesgebyr på 2.600 kr. Det årlige kontingent er i 2010 på 7.400 kr. Dertil kommer pligtigt bidrag til Brolæggerlaugets aktivitetskonto på 4.000 kr. Fraktionerne, der er frivillige, opkræver egne bidrag.
Område
1358 København K

Bryggeriforeningen

Bryggeriforeningen er brancheorganisation og fælles talerør for bryggerier og tapperier i Danmark.

Bryggeriforeningens formål
Bryggeriforeningens formål er at være den organisation i Danmark, som varetager og formidler hele øl- og læskedrikbranchens interesser overfor Folketing, myndigheder, medier og den øvrige offentlighed. Det drejer sig bl.a. om fælles erhvervs-, miljø-, fødevare- og sundhedspolitiske synspunkter.

Bryggeriforeningen repræsenterer desuden sine medlemmer i organisationer, som internationalt arbejder for at fremme øl- og læskedrikbranchens interesser.

Bryggeriforeningens aktiviteter
Bryggeriforeningen har initiativer og kampagner for en fornuftig alkoholkultur i ungdomsmiljøer, hvor øl som et lavalkoholdigt produkt kan indgå i moderate mængder. Der er kampagner både rette mod de unge og deres forældre.

Bryggeriforeningen arbejder desuden på at skabe øget kendskab om øl. Det gør vi bl.a. ved at finansiere Brygmesterkorpset, som består af en række brygmestre, som tager rundt i landet og fortæller om øl. Derudover udgiver foreningen en trykt ølguide, undervisningsmateriale om øl til kokke- og tjenerskoler og driver ølsiden Det Danske Ølakademi.

Bryggeriforeningen er desuden medejer af Den Skandinaviske Bryggerhøjskole, der er en af verdens førende uddannelsesinstitutioner for bryggere.

----
På Netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område
2500 Valby

BSA - Business Software Alliance

Business Software Alliance (BSA) er en non-profit handelssammenslutning oprettet med henblik på at komme tættere på de mål softwareindustrien og dens hardware-partnere har sat sig. BSA er den førende organisation til fremme af en sikker og lovlig online verden. Med hovedkvarter i Washington, DC er BSA aktiv i mere end 80 lande med engageret personale i 11 afdelinger rundt omkring i verden: Bruxelles, London, München, Beijing, Delhi, Jakarta, Kuala Lumpur, Taipei, Tokyo, Singapore og São Paulo.

BSA's globale mission er at blive et forenet talerør for dets medlemmer verden over, og at fremme et langtidsholdbart, virksomhedsvenligt lovgivningsmiljø, hvor industrien kan trives. BSA's programmer skaber fremskridt, vækst og en konkurrencedygtig markedsplads for kommerciel software og lignende teknologier. BSA's medlemmer er optimistiske omkring industriens fremtidsudsigter, men er klar over at ingen problemer løser sig selv. Og vi er enige i, at det er vigtigt for virksomhederne at samarbejde om at tage stilling til nøglepunkterne i forbindelse med industrimæssige forbedringer.

Lovgivningsmæssige initiativer

BSA’s offentligt-politiske program har et simpelt mål: At skabe en dynamisk, åben og barrierefri international markedsplads, hvor software- og hardwareindustrier kan vokse og trives. BSA’s forsøg på at åbne markederne – og holde dem åbne – har en helt konkret, positiv indvirkning på virksomhedernes bundlinier. Hvad enten vi nedbryder de handelsmæssige barrierer, der hindrer adgang til nye markeder, forebygger forvrængende internetskatter eller styrker de love, der bidrager til at mindske piratkopiering af software, så afspejler BSA’s arbejde industriens ønsker om sikring af fortsat økonomisk vækst og fremskridt.

BSA prioriterer følgende områder:

* Beskyttelse af ophavsret til immateriel ejendom (copyrights, patenter, teknologimandater)
* Åbning af markeder med henblik på hindringsfri handel
* Datasikkerhed
* Forbedring af handelsmuligheder i Brasilien, Kina, Rusland og andre nye markeder
* Softwareforbedring og udvalg
* Digital forvaltning
* Arbejdsstyrke og uddannelse

BSA sætter sine resourcer ind på de områder, der har en væsentlig og konkret indvirken på soft- og hardwareindustriens trivsel på markedspladsen. Vi yder støtte på disse områder gennem forskning, mediedækning og offentlige events, der har til hensigt at skabe opmærksomhed på industriens mærkesager og opfordre til tankefuld dialog omkring fremtid og fremskridt.
Bekæmpelse af ulovlig softwarekopiering og licensoverholdelse

Illegal kopiering går ikke kun ud over softwareudgiverne. Det skaber ulige konkurrenceforhold for legitime virksomheder og skader varemærker gennem distribution af dårlige produkter. Derudover udsættes forbrugerne for en række IT-risici som f.eks. sikkerhedsbrud og datatab.

BSA har til hensigt at beskytte softwareudbydernes ophavsret, håndhæve copyrightlovgivningen og fremme licensoverholdelse. Vi modtager tusindvis af anmeldelser om formodet brug af ulovlig software fra brugere, forhandlere, lovmyndigheder, medlemmer og tilknyttede selskaber. BSA tager sig af copyrightkrænkelse på arbejdspladsen, hvor software er blevet installeret uden den påkrævede licens. BSA benytter sig også af den nyeste teknologi til at opspore ulovlig download af software og distribution af ulovligt kopieret software gennem auktionssider på internettet.

BSA mener, at den bedste måde at få softwarebrugere til at overholde licensaftalerne er ved at gøre opmærksom på den negative økonomiske og driftsmæssige påvirkning virksomhederne vil opleve ved at benytte sig af ulovligt kopieret software. BSA's verdensomspændende licensoverholdelsesprogrammer er designet til at nå ud til slutbrugerorganisationerne og lære dem om vigtigheden af administration af softwareaktiver og værdien af lovlig software.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
Internationalt

Business Danmark

Business Danmark er landets eneste organisation med 100 procent fokus på salgs-, marketing- og rådgivningsfolks konkurrenceevne, selvudvikling og netværk.

Business Danmark tilbyder medlemmerne juridisk rådgivning, coaching, selvudvikling, kontante fordele og a-kasse.

Business Danmark er uafhængig af partipolitik og støtter ikke politiske partier, men koncentrerer sig som forening at være medlemmernes foretrukne service- og sparringspartner med vægt på individuel service til en konkurrencedygtig pris.

Læs mere om Business Danmark på vores hjemmeside. Vi glæder os til at byde dig velkommen.

---
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af netværksoversigten.
Område
1364 København K

Byggesocietetet - byggeriets netværk

Byggesocietetet er den danske byggebranches største interesse- og netværksorganisation. Vores ca. 1300 medlemmer kommer fra alle hjørner af byggebranchen og fra alle dele af landet.

Sammen sætter vi dagsordenen for byggesektoren i en kreativ debat.

Byggesocietetet er et levende og indflydelsesrigt netværk, der giver aktiv indflydelse på byggesektorens fremtid og vilkår. Byggesocietetet taler hele branchens sag og bliver hørt i både Folketing, folketingsudvalg, regioner og kommuner.

---
På netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord, kan du let blive fundet.
Område
1161 København K

Cencec - Center For Sikkerhedsindustrien I Danmark

CenSec er en dansk industriklynge med ca. 70 små og mellemstore virksomheder. Vi repræsenterer en bred vifte af kompetencer i ét netværk på tværs af fag og brancher, og blandt vores medlemmer finder du flere af Danmarks førende virksomheder og underleverandører.

Vi bygger bro mellem det civile erhvervsliv og det militære forsvar. Målet er at udvikle en stærk dansk forsvars- og sikkerhedsindustri og at styrke de små og mellemstore danske virksomheder, der er en del af den - eller ønsker at blive det.

Som medlem af CenSec får den lille og den mellemstore virksomhed flere muligheder for at være med i forskellige projekter om produkter og ydelser til forsvaret.

Fokus på kompetenceudvikling

CenSec har eget sekretariat og eget viden- og kompetencecenter. Vi samarbejder med dygtige og kompetente kursusudbydere og tilbyder vores medlemmer målrettet uddannelser inden for fx salgstræning, kvalitetsudvikling og udvikling af leder- og medarbejderkompetencer.

Vi hjælper også vores medlemsvirksomheder med at afdække deres potentiale i forhold til forsvars- og sikkerhedsindustrien, og vi identificerer de områder, den enkelte virksomhed med fordel kan udvikle og styrke.

Fokus på netværk, information og sparring

CenSecs viden- og kompetencecenter har stor viden om forsvars- og sikkerhedsindustrien; om markedet, industrisamarbejder, modkøb og markedsmuligheder. Vi udsender hver måned et nyhedsbrev om, hvad der sker inden for området netop nu. Og så holder vi netværksmøder, hvor vores medlemmer kan udveksle erfaringer og bruge hinanden som sparringspartnere – på tværs af fag og brancher.

Desuden holder vi konferencer med jævne mellemrum, hvor vi inviterer nøglepersoner fra forsvarsområdet til at bidrage med inspirerende foredrag og debatoplæg.

Fokus på markedsføring

CenSec markedsfører medlemsvirksomhederne på www.censec.dk, hvor alle medlemmer får mulighed for at profilere sig over for leverandører og andre aktører inden for forsvars- og sikkerhedsindustrien.
Område
7470 Karup J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 31 til 40 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk