COR - Certificeringsordningen For Offentlig Revision

Foreningen "Certificeringsordningen for Offentlig Revision" (COR) henvender sig til alle, der er beskæftiget med revision af offentlige virksomheder. Ordningen henvender sig endvidere til alle, der er beskæftiget med revision af virksomheder, hvor det offentlige yder tilskud eller på anden måde er interessent.

Hvorfor certificering?

Formålet med certificeringsordningen er, at

* tydeliggøre de kompetencer i henhold til God Offentlig Revisionsskik, der kræves for at revidere den offentlige sektor
* dokumentere den offentlige revisors viden og kompetencer
* kompetenceudvikle den offentlige revisor
* skabe større gennemsigtighed med hensyn til kvaliteten af revisionsydelserne.


Hvordan bliver man certificeret?

Certificeringen består af teoretisk uddannelse, praksis og eksamen.

Uddannelseskravene for at opnå certificering er dels en 5-årig kandidatuddannelse, dels et efteruddannelsesprogram med en række teoretiske kurser, der giver revisor et grundigt kendskab til den offentlige sektor og til faget revision. Det teoretiske efteruddannelsesprogram kan gennemføres sideløbende med, at revisor opnår minimum 3 års praktisk erfaring med revision af offentlige regnskaber. Certificeringen opnås ved at dokumentere sine teoretiske og praktiske færdigheder og efterfølgende aflægge en praktisk eksamen i offentlig revision.
Område
1264 København K

DADIF - Dansk Diagnostika Forening

Dansk Diagnostika- og Laboratorieforening er brancheforeningen for virksomheder, som beskæftiger sig med produktion og/eller forhandling af produkter til laboratorier. Laboratoriesektoren omfatter hospitalslaboratorier, forskningslaboratorier - både offentlige og private - samt laboratorier i en række andre sektorer inden for blandt andet miljø og fødevarer.

DADIF blev etableret som brancheforening den 23. august 1979, efter at have fungeret som "Erfa" gruppe under MEDIF nogle år.

1. januar 1985 fik foreningen sekretariat i Det Danske Handelskammer (nu: Dansk Erhverv). DADIF har i dag 74 medlemmer.

Foreningens formål er at:

* varetage medlemmernes faglige og branchemæssige interesser over for myndigheder og organisationer, såvel indenlandske som udenlandske.
* virke for sunde og formålstjenlige forretningsprincipper inden for branchen.

DADIF er i løbende kontakt med søsterforeninger i de øvrige nordiske lande.
Område
1216 København K

Daghøjskoleforeningen

Daghøjskoleforeningen organiserer og repræsenterer selvstændige daghøjskoler og tilsvarende lokale kursussteder for voksne.

Foreningen har ca. 25 medlemsskoler.

Formand for Foreningen er Bjørn Salling, der er forstander for Daghøjskolen Fokus i Aalborg.

Foreningens formål er at arbejde for styrkelse og udvikling af læringsmiljøer, der

* forholder sig til samfundsmæssige og eksistentielle vilkår
* styrker deltagernes personlige kompetencer
* forbedrer deltagernes muligheder i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet
* foregår i et folkeoplysende læringsmiljø, præget af helhed og sammenhæng.

Daghøjskoler skal ikke opkvalificere til en bestemt standard men finde, frigøre og udvikle de talenter, som hver enkelt deltager har.

Foreningen arbejder bl.a. med

* at varetage og repræsentere interesser for daghøjskoler og andre medlemsskoler i forhold til lovgivning, bevilgende myndigheder og andre organisationer
* at støtte oprettelsen og driften af daghøjskoler og lignende læringsmiljøer ved at yde konsulentbistand
* at fremme erfarings- og ideudveksling mellem medlemsskolerne
* at stille redskaber til rådighed for medlemsskolerne med henblik på at styrke, udvikle og synliggøre kvaliteten af skolernes tilbud.
Område
1610 København V

DAKOFA - Dansk Komptencecenter for Affald

Dansk Komptencecenter for Affald (DAKOFA) er en medlemsorganisation for centrale og lokale myndigheder, private organisationer, forskningsinstitutioner, kommunale affaldsselskaber, affaldsproducenter, affaldsbehandlere, vognmænd, rådgivere og leverandører inden for affaldsområdet. DAKOFA er således en medlemsorganisation for alle, der beskæftiger sig med affald.

DAKOFA er den eneste forening, hvor både private og offentlige medlemmer kan mødes på neutral grund og udveksle erfaringer og synspunkter. Desuden formidles nye initiativer, der er på vej, i både Danmark og EU indenfor affaldsområdet, incl. renere teknologi, produktorienteret miljøindsats, affaldsforebyggelse og ressourceeffektivitet.

DAKOFA ved i 2007 en strategi om udviklingen af Dansk Kompetencecenter for Affald " Strategi 2007-2011". Strategien kan hentes her.

DAKOFA havde 25 års jubilæum i 2007. I den forbindelse udarbejdedes et jubilæumsskrift, der opridser ikke blot DAKOFAs men også hele affaldets historie fra 1970'erne til 2007. Jubilæumsskriftet kan downloades her.

DAKOFA er dansk National Medlem af ISWA - International Solid Waste Association.
Område
1900 Frederiksberg

Danes Worldwide

Danes Worldwide skaber kontakt mellem danskere i verden. Vi arbejder for at forbedre livs- og arbejdsvilkårene for jer, der er med til at sætte Danmark på verdenskortet.

Undervisning
Med Danes Undervisning kan jeres børn fortsætte danskundervisningen, mens I bor i udlandet. Vores undervisning er godkendt og støttet af Undervisningsministeriet - og dit barn kan tage Folkeskolens Afgangsprøve gennem os.

Netværket
Vi har over 100 repræsentanter i verden - og indgår partnerskab med udedanske foreninger og udstationerende firmaer og organisationer. På Mødestedet kan du oprette en gratis profil og udveksle erfaringer med andre udedanskere.

Rettigheder
Vi arbejder på at skabe overblik over og forbedre udedanskeres livs- og arbejdsvilkår - og kæmper for deres rettigheder over for politikerne.

Dine fordele
Som medlem af Danes Worldwide har du adgang til vores eksperter, vores netværk, vores undervisning, foruden vores medlemsblad og de rabatter vi præsenterer på danes.dk

Rabatter: Særlige medlemsrabatter på hoteller i Danmark og udlandet, medier, bøger, billeje og forsikringer og andre aktuelle tilbud vil fremover være at finde på danes.dk.

Medlemsblad: Vores medlemsblad er målrettet danskere i verden. Udstationering, hjemstationering, undervisning, karriereudvikling og interkulturelle kompetencer er tilbagevendende temaer, ligesom historierne udefra.
Område
1150 København K

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad er en forening for danske landmænd med aktiviteter i udlandet. Foreningen blev stiftet på generalforsamling den 4. juni 2007.

Foreningens formål er:

* at skabe et fælles forum for erfaringsudveksling mellem landmænd/selskaber med aktiviteter i udlandet,
* at styrke udviklingen af aktiviteter, der er til fælles gavn for foreningens medlemmer,
* at styrke udviklingen af aktiviteter, der er specifikke for enkelte lande eller grupper af lande, såfremt der er tilstrækkelig interesse blandt foreningens medlemmer herfor,
* at styrke udviklingen af specifikke aktiviteter, der er aktuelle for en gruppe af foreningens medlemmer, såfremt gruppen er tilstrækkelig stor,
* at fremme foreningens medlemmers interesser i politiske sammenhænge på nationalt plan såvel som på EU plan,
* at fremme en positiv forståelse for medlemmernes aktiviteter såvel indenfor som udenfor dansk landbrugs kredse.
Område
8200 Aarhus N

Danmarks Gymnastik Forbund

* Arbejder for at styrke og udvikle foreningsgymnastikken i Danmark og internationalt.
* Ca. 120.000 medlemmer fordelt på 317 medlemsforeninger.
* Konkurrencer og aktiviteter i 7 forskellige discipliner: idrætsgymnastik, trampolin, tumbling, spring-rytme, rytmisk gymnastik, sports acrobatik og rope skipping.
* Breddeaktiviteter for både børn, unge og ældre.
* Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund.
* Medlem af det Internationale Gymnastik Forbund (FIG), det Europæiske Gymnastik Forbund (UEG) og den Europæiske Rope Skipping Organisation (ERSO)

---
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
2605 Brøndby

Danmarks Idræts-Forbund

Danmarks Idræts-Forbund er en interesse- og vidensorganisation, som har til formål at fremme dansk idræt og arbejde for idrættens udbredelse i det danske samfund.
DIF er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har i øjeblikket 60 specialforbund og omkring 11.000 idrætsforeninger under sig. I disse forbund og foreninger dyrker i alt ca. 1,6 millioner danskere deres idræt.
Helt overordnet er det DIF’s opgave at hjælpe specialforbundene og foreningerne med at udvikle sig og sikre deres idræts fortsatte fremgang. Konkret består DIF af cirka 75 ansatte som på den ene eller anden måde hjælper med at profilere, udvikle eller blot gøre hverdagen nemmere for de mange forbund og foreninger.

---
Netværk i Danmark, erfa-grupper og vidensdeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
2605 Brøndby

Danmarks Kaninavlerforening

Kaninavlerforening for alle
Danmarks Kaninavlerforening (DK) er en forening for alle, der er interesseret i kaniner på den ene eller anden måde.
DK har medlemmer over hele landet.
DK er både for opdrættere af racekaniner, slagteproducenter, pelsproducenter, kaninhoppere og ejere af kælekaniner.

DK's historie
DK blev stiftet den 6. marts 1895. Indtil 1937 var navnet "Foreningen til Kaninavlens Fremme".
I formålsparagraffen hedder det: "Det er foreningens formål på enhver måde at fremme kaninavlen i Danmark, især ved udgivelsen af et medlemsblad".
Målet var at gøre kaninkød ligestillet med kartofler som næringsmiddel.
Allerede i samme måned udkom Tidsskrift for Kaninavl for første gang, og har gjort det lige siden.
I løbet af få måneder var der oprettet lokalforeninger rundt omkring i landet.
I 1898 var der 24 lokalforeninger, og medlemstallet var på 1.200.
Til sammenligning er der i dag 34 lokalforeninger med 1.269 medlemmer pr. 31/12 2005.

Kaninernes historie
Alle tamme kaninracer stammer fra vildkaniner. Disse lever stadig over det meste af Europa; også enkelte steder i Danmark.
I årtusinder har mennesker og dyr jaget kaninerne som fødeemne. Men for nogle tusinde år siden fandt man i Middelhavsområdet ud af at holde kaniner i store murede folde, for at beskytte dem mod hunde og rovdyr, og der blev plantet buske i foldene for at beskytte mod rovfugle og den brændende sol.
Man fandt ud af, at dyrene formerede sig særdeles villigt under de beskyttede forhold, og opdrættet af tamkaniner bredte sig over Europa med klostre og herresæder som foregangssteder.
Kaninhold blev efterhånden så udbredt, at kaninen blev hvermands eje. Blandt de "tamme" kaniner opstod der nogle forandringer i størrelse, pels og farve. Ved at sætte kaninerne i enkeltbure kunne man bedre styre avlen af disse nye typer. Dermed opstod det, som vi i dag kender som raceavl.

Hvad får du ud af et medlemskab af DK?

*
Du får retten til at deltage på udstillinger i hele Danmark og få din(e) kanin(er) bedømt efter gældende retningslinier med efterfølgende optagelse i Danmarks Kaninavlerforenings Stambogsregister.
*
Du får Tidsskrift for Kaninavl tilsendt 11 gange årligt. Tidsskriftet er fyldt med artikler, råd og gode tips om pasning af kaniner samt oversigter over arrangementer og udstillinger.
*
Mulighed for at deltage i kaninhopkonkurrencer.
*
Råd og vejledning fra erfarne medlemmer og bestyrelsen i lokalforeningen.
*
Deltagelse i et fællesskab med ligestillede i lokalforeningen eller på tværs af foreningsskel - endda på tværs af landegrænser, da DK har nære forbindelser til især til Norge og Sverige. Desuden er DK medlem af Europaforeningen.
*
Du vil desuden få gode forbindelser til forhandlere af redskaber, inventar, foder og litteratur. Alt sammen til og om kaniner.
Område
8410 Rønde

Danmarks Lærerforening

På vores hjemmeside kan du læse om foreningens struktur og økonomi, statistik om vores godt 90.000 medlemmer, sekretariatets opbygning, regler for god sagsbehandling og vilkår for hovedstyrelsen.

Her er de senest godkendte regnskaber, foreningens etiske regler for investering samt en grafisk fremstilling af, hvad en kontingentkrone bruges til.

Er du interesseret i udviklingen i antallet af aktive medlemmer eller andet, findes der en række statistiske oplysninger om medlemmerne under Fakta om lærerne.

Under Organisation kan du se en gennemgang af foreningens struktur og Regler behandler foreningens vedtægter og principprogram. Det er også her, du kan se, hvordan sager behandles i foreningen. Endelig beskrives også vilkårene for hovedstyrelsen.

Som medlem af Danmarks Lærerforening varetager vi dine interesser som lønmodtager og hjælper dig, hvis du kommer i en vanskelig situation på dit arbejde. Samtidig får du medlemsblade, mulighed for lån og en attraktiv gruppelivsforsikring.

---
På netværksportalen har vi mange lignende netværk og erfa-grupper i vores database. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
1467 København
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 41 til 50 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk