Danmarks Restauranter & Cafeer

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, tilbyder medlemskab for alle restauranter, cafeer, barer, diskoteker, overnatningssteder m.m. i Danmark.

Branchefællesskabet, der p.t. tæller godt 1500 medlemsvirksomheder, sætter restauratørernes frihed i højsædet. DRC er således ikke en arbejdsgiverforening i gammeldags forstand, da foreningen eksempelvis ikke på sine medlemmers vegne har indgået overenskomst med et fagforbund.

Derimod giver medlemskabet en lang række kontante fordele og bedre konkurrencevilkår.

Foreningens formål

DRC´s overordnede formål er at varetage serverings- og overnatningsbranchens interesser, forbedre konkurrencevilkårene, fremme sammenholdet og til stadighed stimulere omverdenens anerkendelse af erhvervets professionalisme.
Derfor arbejder foreningen såvel lokalt som på landsplan overfor myndigheder og beslutningstagere for at forbedre vilkårene for medlemmerne og branchen. (I nyhedsdelen på sitets forside kan du læse om aktuelle mærkesager).

Personlig og kompetent rådgivning
Udover arbejdet for bedre rammevilkår er DRC’s daglige virke at rådgive medlemmerne og svare på spørgsmål. DRC´s erfarne konsulenter, jurister, advokater m.fl. står til rådighed med brancherelevant ekspertise.

Her fås hurtigt og kompetent svar på eksempelvis spørgsmål om afskedigelse og ansættelse af medarbejdere, feriepenge, egenkontrol, myndighedskontrol, forpagtning, huslejekvaler, bevilling, miljø og støj, udeserveringsregler og dårlig leverandørservice.

Men DRC tilbyder sig også som medlemmernes sparringpartner. Eksempelvis kan der gennem konsulentbesøg i samarbejde med restauratøren lægges planer for mere effektiv drift, lavere omkostninger og bedre indtjening.
Fælles for al rådgivning er dog, at telefon-service er gratis, hvorimod der ved dybere involvering i enkeltsager aftales honorar.
Område
2300 København S

Danmarks Specialpædagogisk Forening

Danmarks Specialpædagogiske Forening (DSF) er en faglig forening under Danmarks Lærerforening.

Det er foreningens formål

*
at udbrede viden og erfaring om børn, unge og voksne, hvis undervisning og udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte.
*
at opnå indflydelse på, at disse børn, unge og voksne får specialpædagogisk bistand på et højt niveau med udgangspunkt i den enkelte elevs situation.

Det er endvidere foreningens formål at varetage medlemmernes interesser.

Foreningen har en samarbejdsaftale med Danmarks Lærerforening og er en del af "Samrådet for Specialpædagogiske Foreninger".

Foreningen er repræsenteret ved kurser og udvalgsarbejde inden for det specialpædagogiske arbejdsfelt og er medudgiver af tidsskriftet "Specialpædagogik".

Danmarks Specialpædagogiske Forening er tilsluttet Nordisk Forbund for Specialpædagogik.
Område
5700 Svendborg

DanNotes

Foreningen, der blev dannet i 1993, har til formål:

* at fremme kendskabet til samt udbredelsen og anvendelse af Lotus Notes/Domino og relaterede produkter i Danmark, samt at fremme kommunikationen mellem foreningens medlemmer, der bør repræsentere et bredt udsnit af interessegrupper
* at deltage i internationalt samarbejde med andre Notes brugergrupper og formidle kontakt og erfaringsudveksling med disse
* at samarbejde med andre relevante foreninger og via sammenslutninger sikre, at foreningen repræsenterer Notes brugere i Danmark.

Område
2500 Valby

Dansif - Danish Social Investment Forum

Dansif er en forkortelse for ”Danish Social Investment Forum”

Dansif blev stiftet som forening 24. november 2008 på initiativ af en række institutionelle investorer og rådgivere.

Dansif er et upartisk forum for aktører med væsentlig interesse for social ansvarlighed i forbindelse med investeringer (SRI). Formålet er, at udbrede og udveksle erfaringer blandt foreningens medlemmer, samt at facilitere en diversificeret debat om socialt ansvarlige investeringer.

Dansif er åben for institutionelle investorer (pensionsinstitutter, investeringsforeninger, m.fl.), samt andre organisationer, som har væsentlig interesse i SRI, og som har aktiviteter i Danmark. Medlemmer skal være selvstændige juridiske enheder (virksomheder, organisationer, institutioner).
Dansif afholder årligt 3-4 arrangementer, hvor der lægges op til vidensudveksling og debat omkring
relevante emner inden for SRI. Det kan f.eks. være SRI og klima, kommunikation af SRI, påvirkning af virksomheder til at handle mere etisk ansvarligt gennem aktivt ejerskab og lignende.

Dansif har ikke selvstændige holdninger til SRI eller andre emner. Formanden, bestyrelsen eller andre kan således ikke udtale sig holdningsmæssigt på foreningens og medlemmernes vegne.

Dansif’s daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der vælges af medlemmerne på generalforsamlingen. Den daglige drift varetages af Den Danske Finansanalytikerforening (DDF).
Område
1256 København K

Dansk Byggeri

Dansk Byggeri, erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for 6.200 virksomheder indenfor bygge- og anlægssektoren samt byggeindustrien.

Dansk Byggeri arbejder med de erhvervspolitiske interesser, der knytter sig til byggebranchen, ligesom organisationen søger at fremme byggeriets arbejdsgiveres interesser, bl.a. ved at sikre overenskomster. Målet er, at medlemsvirksomhederne skal have optimale rammer med hensyn til beskæftigelse, konkurrenceevne og profitmuligheder.

Dansk Byggeris interessevaretagelse sker bl.a. gennem deltagelse i den politiske debat og politisk indflydelse igennem lobbyarbejde.

Medlemsvirksomhederne har i alt omkring 80.000 ansatte.

En stærk virksomhed

Som medlem af Dansk Byggeri står din virksomhed stærkt - forankret i Danmarks største byggefaglige fælleskab. Med netværk, rådgivning og værktøjer du kan bruge til at styrke din forretning og dine medarbejdere.

---
Netværksportalen giver et effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
1358 København K

Dansk Evalueringsselskab

Dansk Evalueringsselskab er et fagligt netværk af organisationer og privatpersoner, som arbejder med evaluering, effektmåling, kvalitative analyser m.m. inden for den offentlige sektor. Medlemmer af Dansk Evalueringsselskab modtager elektroniske nyhedsbreve og tidsskriftet Evalueringsnyt samt har mulighed for at deltage i gå-hjem-møder, ERFA-grupper og årskonferencen.

Dansk EvalueringsSelskab er åbent for alle med interesse for evaluering. Det kan eksempelvis være personer, som:

* Forsker og underviser i evaluering
* Er opdragsgiver til evalueringer
* Gennemfører interne evalueringer
* Gennemfører eksterne evalueringer
* Andre personer med interesse for evaluering, eksempelvis studerende

Formålet med Dansk EvalueringsSelskab er at være en platform for erfaringsudveksling og diskussion af evalueringsfaglige problemstillinger, herunder:

* Udviklingen inden for evalueringsteori- og metode
* Nyttiggørelse af evalueringsresultater
* Faglig udvikling
* Standarder for god evalueringspraksis

Deltagelse i selskabet rummer følgende fordele:

* Adgang til at diskutere faglige problemstillinger med andre personer, som arbejder med området
* Mulighed for at deltage i arbejdsgrupper
* Mulighed for at deltage i ERFA-grupper
* Deltagelse i årskonference til en reduceret pris
* Gratis adgang til gå-hjem-møder. Oplæggene kan komme fra såvel foreningens medlemmer som fra eksterne oplægsholdere
Område
8200 Århus N

Dansk Forening For Kvalitet

Hvad vil DFK?

DFK’s vil være Danmarks bedste arrangør af konferencer og netværk for alle, som ud fra en praktisk synsvinkel arbejder med kvalitetsstyring - herunder med emner omkring miljø, sikkerhed, bæredygtighed, risikostyring, excellence og audit.DFK er en aktiv forening, der skaber rammer for debat og videndeling om alle aspekter af kvalitet i praksis - herunder ledelse, systemer, processer, audit og værktøjerDFK’s hjemmeside ”www.dfk.dk” og medlemsbladet ”Magasinet Kvalitet” skal være det foretrukne valg for aktuel information, inspiration og meningsudveksling vedrørende kvalitet.Hvem har brug for DFK ?

DFK henvender sig til alle brancher, der sætter kvalitetsstyring af deres ydelser i højsædet. DFK henvender sig ikke blot til kvalitetsmedarbejdere, men til alle i virksomheden, som har interesse i styring af processen fra kundekontakt til leverance og tilfredse kunder.

Med et medlemskab af DFK sikrer du dig indflydelse på udviklingen af kvalitet, og får samtidig en effektiv kilde til information om, hvad der rør sig indenfor området.Internationalt samarbejde

DFK er medlem af European Organization for Quality (EOQ), der består af de nationale kvalitetsorganisationer i mere end 30 land i Europa.

Som EOQ Full Member Organization, deltager DFK aktivt i det europæiske samarbejde. Ligeledes er foreningen i samarbejde med EFQM, idet EFQM og EOQ koordinerer aktiviteter bl.a. i relation til EU.

EOQ arrangerer en stor årlig konference, der afholdes på skift i forskellige europæiske lande.

DFK opdaterer dig med de seneste nyheder fra EOQ.DFK Kvalitetsnetværk tilbydes i samarbejde med QMS-Consult.

Giver en unik mulighed for vidensdeling, fælles udvikling og videreuddannelse.DFK arrangerer konferencer, som sætter fokus på tidsaktuelle emner vedr. kvalitet i bred forstand f.eks.:

• Fra idé over udvikling til afsætning og service.

• Relationer til underleverandører og styring af outsourcing.

• Metoder og værktøjer for effektiv kvalitetsstyring.

• Registrering, rapportering og opfølgning.

• Ledelse: Formidling af samarbejde, motivation og holdningsdannelse.

Foreningens medlemmer optræder ofte selv som foredragsholdere for at gøre arrangementerne levende og motiverende, præget af medlemmernes egne erfaringer.Magasinet Kvalitet udkommer 4 gange om året. Magasinet er foreningens medlemsblad, som informerer om foreningens aktiviteter og arrangementer.

Aktuelle emner belyses, ofte baseret på medlemmernes egne erfaringer.

Medlemskab

Du kan blive firmamedlem eller personligt medlem.
Firma-medlemskabet dækker alle medarbejdere i virksomheden. Det betyder bl.a. at et ubegrænset antal medarbejdere kan deltage i konferencer med 20% rabat, ligesom der er mulighed for at få medlemsbladet Magasinet Kvalitet tilsendt elektronisk til distribution til alle i virksomheden.
Område
2680 Solrød Strand

Dansk Gede Union

DGU er en forening for gedeavlere, der blev stiftet i 2005. Da blev det besluttet, at lave en fusion mellem Caprin Raceavl Danmark, Mohairforeningen i Danmark, Kødgeder i Danmark og Danmarks Gedeavlerforening.

Det var og er der mange gode grunde til:
Først og fremmest vil vi sikre stabilitet og kontinuitet i den politiske gedeverden. Der er i disse år omfattende lovkrav på området og som forening står vi stærkere, når vi er en landsdækkende forening, der repræsenterer alle gedeavlere end når vi er mange små foreninger med få medlemmer.

Der blev lagt meget dobbelt arbejde i de små foreninger - nu samler vi kræfterne om f.eks. et blad (Gedenyt, 6 gange pr. år) og en hjemmeside (www.goat-dgu.dk)

Mange generelle ting omkring gedehold er ens uanset hvilken race man har og uanset besætningens størrelse. DGU orienterer medlemmerne om diverse regler, tips og ideer.

De specifikke ting, der angår den enkelte race varetages i Raceudvalgene, hvor avlerne af de enkelte racer sidder.

Der er også mulighed for at lave lokale erfagrupper.

DGU arrangerer forskellige kurser: Røgt og plejekursus, Ostekursus, Slagtekursus, Klovbeskæringskursus, Ormetællingskursus og hvad medlemmerne ellers efterspørger.
Område

Dansk indkøbs- og logistik forening

DILF er Danmarks største forening for indkøbere og logistikere, der tilsammen udgør et fagligt netværk med over 3900 medlemmer. Vi blev stiftet i 1962 og lægger vægt på at være en upolitisk, not-for-profit-baseret og landsdækkende forening. Vores formål er at være med til at forbedre den indkøbs- og logistikfaglige standard i den private og offentlige sektor.

Viden i netværk er DILFs grundidé. Vi samler viden samt erfaringer og formidler disse videre til medlemmerne ved nyhedsbreve, fagblade, netværksmøder, temadage, kurser, konferencer og meget mere. På denne måde opnår du som medlem en sikker udgangsposition for din videre udvikling.

Et DILF medlemskab giver dig således adgang til viden og inspiration:

Opdatering af din specialviden og erhvervelse af ny ekspertise fra en bred vifte af kurser, skræddersyede til indkøbere og logistikere. Kursuslederne er eksperter inden for deres respektive områder og har praktisk erfaring med de forskellige emner. DILF er desuden en erfaren sparringspartner, når det gælder udvikling og afholdelse af virksomhedstilpassede indkøbs- og logistikkurser.
Få inspiration til nye værktøjer og tendenser inden for dine specialområder i DILForientering (udkommer 8 gange årligt). DILForientering er Danmarks førende indkøbs- og logistik medie, hvor vi ajourfører alle med nyheder fra ind- og udland inden for praktiske såvel som teoretiske områder. Herudover informerer DILForientering dig om netværksmøder, temadage, kurser, konferencer, relevant faglitteratur, Jobbørs, m.m..
Hver uge udkommer DILF e-nyhedsbrev. Nyhedsbrevet fungerer som et vigtigt redskab for kommunikationen mellem dig og DILF. Her orienterer vi om kommende arrangementer og bringer artikler, links og de vigtigste nyheder inden for indkøb, logistik og SCM.
Lær af dine kollegers erfaringer og videregiv dine egne i erfa-grupperne.
Følg konjunkturudviklingen med DILFs Industribarometer, som udkommer månedligt - og brug det som værktøj i din dagligdag.
Men først og fremmest, gør en investering i din fremtid.

Fordele ved medlemskab af DILF

DILF er en forening af professionelle for professionelle, hvis idégrundlag bygger på tankegangen om “viden i netværk”. DILF ser det som sin fornemste opgave at indsamle, selektere og formidle relevant viden videre til foreningens medlemmer. En stor del af denne viden indsamles fra DILFs udenlandske søsterorganisationer fra nationale såvel som udenlandske forsknings- og uddannelses­institutioner, fra førende nationale og internationale konsulentvirksomheder samt fra egne medlemmer. DILF fungerer således som vidensgrossist i et komplekst netværk af interessenter, hvor kontakter og viden florerer i et hastigt tempo. En del af denne vidensudveksling koordineres via sekretariatet i København – en stor del foregår dog også via mødeudvalg, erfa-grupper eller mellem medlemmer, der er blevet forbundet med hinanden via deres medlemskab i DILF.

Et medlemskab af DILF giver dig mulighed for hele tiden at få din specialviden opdateret samtidig med, at det giver dig mulighed for at erhverve nye ekspertiser inden for områderne indkøb, logistik, produktion og SCM til stor gavn for dig selv og din virksomhed. Som medlem af DILF kan du nyde godt af en lang række af ydelser, der kort er beskrevet i det følgende:

· DILForientering
Som medlem modtager du hver anden måned DILForientering – foreningens medlemsblad, som bl.a. indeholder en række relevante faglige artikler, boganmeldelser, cases, informationer om kommende kurser, konferencer og netværksmøder mv.

· DILFs elektroniske nyhedsbrev
Hver fredag modtager alle DILFs medlemmer vores elektroniske nyhedsbrev med nyt fra både ind- og udland. Nyhedsbrevet indeholder bl.a. links til rapporter, artikler, jobannoncer mv.

· www.dilf.dk
DILFs hjemmeside er foreningens vidensportal. Siden fungerer som en vidensdatabase, hvor medlemmer kan søge og hente information om alt muligt lige fra tidligere bragte artikler og nyhedsbreve, links til andre interessante hjemmesider om indkøb og logistik, yderligere information om netværksmøder, kurser, konferencer, den årlige lønstatistik, diverse surveys og meget, meget mere.
KLIK her for at gå til forsiden

· Dansk PMI – Industribarometer
Er en løbende undersøgelse, som indeholder alle de økonomiske nøgletal, medlemsvirksom­hederne kan have gavn af.
KLIK her for at se det seneste industribarometer

· Årlig lønstatistik
Hvert år gennemfører DILF en lønstatistik specifikt for indkøbere og logistikere i danske virksomheder. Undersøgelsen foretages via Internettet og offentliggøres på www.dilf.dk

· Erfa-grupper
Landet over mødes professionelle inden for indkøb og logistik i en række erfa-grupper for at udveksle erfaringer om emner relevante for det daglige arbejde.

· Netværksmøder
DILF afholder løbende hen over året en lang række netværksmøder. Som medlem kan man deltage gratis i disse gå-hjem arrangementer, som typisk består af 1-2 præsentationer efterfulgt af en debat blandt de tilstedeværende deltagere. Netværksmøderne bliver afholdt i alle landets forskellige regioner og foregår dels hos medlemsvirksomheder og dels på hoteller. For ’ikke-medlemmer’ er prisen for deltagelse 500,- kr.
KLIK her for at se de kommende netværksmøder

· Konferencer, temadage og seminarer
DILF afholder årligt en række konferencer, seminarer og temadage, som tilrettelægges med udgangspunkt i medlemmernes ønsker og behov. Som medlem deltager man i disse arrangementer til en favorabel medlemspris.
KLIK her for at se de kommende konferencer
KLIK her for at se de kommende temadage

· Roundtables
DILF arrangerer i løbet af året ligeledes et antal roundtables, som henvender sig til beslutningstagere i større virksomheder. Foredragsholderne på roundtable arrangementerne er eksperter fra ind- og udland inden for et specifikt fagområde.

· Kurser
DILF afholder årligt ca. 70 kurser inden for områderne: indkøb, logistik, personlig udvikling og forhandlingsteknik. På DILFs kurser deltager man som medlem til en specielt lav medlemspris. DILF arrangerer også interne, skræddersyede kurser for virksomheder, som ønsker, at samtlige medarbejdere gennemgår et intensivt og struktureret uddannelsesforløb inden for indkøb og/eller logistik – de såkaldte inhouse kurser. DILF har arrangeret og afholdt inhouse kurser for blandt andre: Danfoss, Carlsberg, Brdr. Dahl, TDC, Novo Nordisk, Mærsk Container Industri, Arvid Nilsson, CP Kelco, Falck, m.fl.
KLIK her for at se de kommende kurser

· DILF Jobbørs
DILFs Jobbørs er et forum for jobsøgende indkøbere og logistikere samt for virksomheder, der søger nye medarbejdere. Den indeholder både en emnebank, annonceringsmuligheder samt reskruttering og udvælgelse. Ved brug af Jobbørsen opnås som medlem rabat.
KLIK her for at se mulighederne for "jobsøgende person"
KLIK her for at se mulighederne for "jobudbydende virksomhed"

Et meget vigtigt aspekt ved et medlemskab af DILF er, at du herved får adgang til et stort netværk af kolleger til stor gavn for dig selv og din virksomhed.
Område

Dansk Iværksætter Forening

Dansk Iværksætter Forenings (DIF) mission er at skabe Verdens bedste platform for iværksættere. For det er os – iværksættere – der skaber en stor del af den værdi, velfærd og velstand, som hele samfundet har glæde af.

DIF er iværksætternes interesseorganisation og politiske frontkæmper. Vi arbejder dedikeret på at skabe de bedste rammer for landets iværksættere og vi tager initiativ til konkrete tiltag, der kan skabe målbar værdi for vores medlemmer. Og vi er fokuserede på at få flest mulige til at spille med på vores mission. Vi er med andre ord Dedikerede, Initiativrige og Fokuserede.

DIF er en non-profit organisation uafhængig af kommercielle og partipolitiske særinteresser. I 2010 har foreningen 25 års jubilæum.

Vil du have indflydelse på iværksætterpolitikken i Danmark og på vilkårene for det nye erhvervsliv, kan du få det gennem et medlemskab i DIF. Vi vil gerne have din stemme, så vi er mange, der kan påvirke rammerne for det nye erhvervsliv.

Vel mødt til en verden af muligheder!

----
Netværksportalen giver et effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
1216 København K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 51 til 60 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk