Dansk Kødkvæg

Dansk Kødkvæg er en paraplyorganisation, som organiserer alle kødkvægraceforeninger og kødkvægregioner i Danmark. Organisationen ledes i det daglige af en bestyrelse, mens den øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af et medlem fra hver af de 25 medlemsorganisationer. I det forløbne år har Dansk Kødkvæg fokuseret på følgende aktiviteter og tiltag:

Kødkvægets Dag
Alle raceforeninger, de lokale kødkvægudvalg og Dansk Kødkvæg stod bag Kødkvægets Dag lørdag den 13. september 2008. Knap 60 besætningsejere holdt Åbent Hus for 5.000-6.000 forbrugere og andre interesserede.

Hjemmeside
Formålet med hjemmesiden www.danskkoedkvaeg.dk er at samle viden og information om avl, produktion og afsætning. Samtidig skal der være aktuelle nyheder om kødkvæg på siden.

Kødkvægavisen
I forbindelse med Kødkvægets Dag udgav vi en avis om kødkvæg. Avisen blev udsendt til alle husstande i landdistrikterne i et oplag på 110.000 eksemplarer.

Rådgivningsteam Kødkvæg
Rådgiverteamet er kommet godt fra start. De specialiserede kødkvægrådgivere fra de lokale rådgivningscentre har været samlet nogle gange til efteruddannelsesaktiviteter. Kampagnen for opstart af ERFA-grupper har indtil videre resulteret i oprettelse af knap 50 nye grupper.

Politiske interesser
Dansk Kødkvægs politiske interesser søges varetaget via Dansk Kvæg, hvor Dansk Kødkvægs formand har en observatørpost i bestyrelsen.

Strategi 2009-2012
Dansk Kødkvæg vil fortsat arbejde på at understøtte afsætningen af kød ved markedsføring, udvikling af koncepter og støtte til overordnede og seriøse tiltag for direkte afsætning.

Desuden vil vi arbejde for, at der stadig udvikles specialiseret rådgivning, information og efteruddannelse om kødkvæg.

På det politiske område vil vi søge dialog med folkevalgte og embedsmænd i kommuner, folketing og interesseorganisationer.

Vi arbejder kort sagt på alle fronter for at sikre bedst mulige vilkår for ammekoproducenter i Danmark.
Område
8200 Aarhus N

Dansk Kommunikationsforening

DKFs vision er at være den fore­truk­ne faglige for­ening for professionelle kommunikatører, der arbejder videns­ba­seret

MISSION

DKFs mission er at

* udvikle og styrke medlemmernes faglige kompetencer, identitet og netværk
* øge og synliggøre værdien af professionel kommunikation

Dansk Kommunikationsforening (DKF) er en forening for alle, der arbejder med kommunikation og ønsker at udvikle sig selv og faget. Foreningens formål er at gå forrest i en stadig professionalisering af kommunikationsfaget. Faglighed og netværk er omdrejningspunktet for vores aktiviteter.

Arrangementer

I DKF mødes kommunikatører og henter ny inspiration til det daglige arbejde. Gennem gå-hjem-møder, kurser og konferencer giver DKF dig mulighed for at udvikle dine kompetencer og opbygge netværk.

Gå-hjem-møderne flere gange om måneden har altid relation til praktiske eller teoretiske områder inden for faget.

Kursuskataloget, der udsendes to gange om året til medlemmerne rummer kurser på et højt fagligt niveau og til konkurrencedygtige priser.

Kommunikation

Du modtager medlemsbladet Kommunikatøren og nyhedsbrev, får adgang til medlemsfortegnelsen online og får en personlig kom-profil.

Kommunikatøren udkommer seks gange årligt og indeholder artikler, case-stories, portrætter, interviews, anmeldelser af nye bøger samt information om medlemsmøder og nye medlemmer. Typisk er medlemsbladet bygget op om et fagligt tema.

Det elektroniske nyhedsbrev bringer artikler og omtaler aktuelle emner fra foreningens verden.

En gang om året modtager alle medlemmer en medlemsfortegnelse med oplysninger om medlemmernes firma- og privatadresser, foto, mail og telefonnumre.

Medlemmer

DKF har knap 3.000 medlemmer. De fleste er kommunikationsmedarbejdere og kommunikationschefer. Cirka en fjerdedel af medlemmerne er selvstændige kommunikationskonsulenter eller medarbejdere i kommunikationsvirksomheder.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
2900 Hellerup

Dansk Kredit Råd

Dansk Kredit Råd (DKR) er en forening, der virker som et fagligt og personligt netværk for virksomheder, der arbejder professionelt med kreditgivning.
DKR ønsker at skabe værdi for medlemmerne, både gennem de faglige arrangementer der afholdes i form af konferencer og gennem arbejdet i forskellige ERFA-grupper.

Antallet af medlemmer i DKR er stigende, en udvikling der forventes at fortsætte.

Foreningens formål er at varetage, koordinere og styrke medlemmernes fælles interesser vedrørende kreditrelaterede emner og arbejde for et højt kreditfagligt niveau i dansk erhvervsliv. Formålet skal opfyldes gennem påvirkning af lovgivningsmæssige forhold og processer samt internt gennem uddannelse, erfaringsudveksling, kommunikation, information, møder og på anden vis som skønnes hensigtsmæssig.

Medlemskab:

Som medlemmer kan optages danske virksomheder, der beskæftiger sig med kreditgivning enten som hovederhverv eller som en del af deres øvrige aktiviteter samt virksomheder eller enkeltpersoner med særlig interesse for det kreditfaglige område.
Område
2730 Herlev

Dansk Management Råd

Dansk Management Råd (DMR) er en brancheforening for Managementkonsulent virksomheder i Danmark. DMR er en del af DI, og derfor er alle medlemmer af DMR samtidig medlem af eller associeret til DI.

DMR har sin egen bestyrelse, som varetager rådets interesser og fastlægger strategien for, hvordan DMR skal udvikle sig. DMR har sit eget sekretariat som ledes af en direktør. Sekretariatet er fysisk placeret i DI.

DMR's mission er at forene de danske management konsulentvirksomheder til et slagkraftigt organ der - uafhængigt af snævre sektor- og professionsinteresser - arbejder for

• at udvikle Danmark som vidensamfund
• at udvikle og forbedre vilkårene for konsulentvirksomheder i Danmark
• at udvikle professionalismen og etikken i konsulenterhvervet

DMR er medlem af den internationale konsulentorganisation FEACO.

Hvad står vi for i DMR
DMR er som brancheforening uafhængig af virksomhedsinteresser. Det betyder, at DMR på baggrund af konkrete erfaringer m.v. kan generalisere problemer og tage disse op, herunder tale branchens sag i forhold til medier, myndigheder m.fl.

Til dette arbejde har DMR etableret 3 specielle DMR-Udvalg, hvis opgave er at formulere branchens holdninger til nogle konkrete emner. Du kan læse mere herom under "DMR Udvalg".

Andre indsatsområder
DMR ønsker at styrke viden om og respekten for konsulenterhvervet. Med henblik på at fremme disse mål arbejdes med følgende aktiviteter:

Konsulentprisen
DMR uddeler en gang om året en konsulentpris. Prisen uddeles inden for 6 kategorier og endvidere kåres en "samlet" vinder. Formålet er at skabe fokus på professionalitet, kvalitet og nytten af konsulentopgaver. DMR vil gerne anspore konsulentbrugere til at fortælle om brugen af konsulenter og dermed opnå en mere nuanceret - og positiv - omtale af medlemsvirksomhederne (konsulentbranchen som helhed), DMR og brugen af konsulenter. Du kan læse mere om konsulentprisen under "Om Konsulentprisen".

Image
DMR definerer strategisk en række budskaber, som Rådet, dets bestyrelse og medlemmer kan bringe i spil i pressen, på konferencer, på møder med potentielle konsulentbrugere.

Medlemsmøder
DMR afholder medlemsarrangementer/konferencer med aktuelle temaer for konsulentvirksomheder efter behov. Faste arrangementer er konsulentprisen og DMR's årsdag. Endvidere samarbejder DMR med andre organisationer m.fl. om seminarer/konferencer, der falder inden for DMR's interesseområde.

Kodeks og Erhvervsetisk Nævn
Medlemmer af DMR forpligter sig til at overholde foreningens etiske kodeks. Overtrædelse heraf kan indbringes for Erhvervsetisk Nævn, og ved grove gentagelser kan det medføre eksklusion. Derved sikrer foreningen en høj professionalisme blandt medlemmerne. Du kan læse mere herom under "Etik & Kvalitet".

Kontraktrammer
DMR har udarbejdet et forslag til kontrakt for konsulentassistance mellem konsulent køber og konsulentvirksomhed.

Forsikringsaftale
DMR har truffet aftale med et forsikringsselskab, der typisk tilbyder erhvervsforsikring markant billigere, end der ellers udbydes på markedet. Forsikringsaftalen præsenteres nærmere her.

Certificering
DMR kan certificere konsulenter og akkreditere konsulentvirksomheder i henhold til ICMCI's standarder. Du kan læse nærmere om certificering her.

DMR's medlemmer
DMR har ca. 170 medlemmer.
Område
1553 København V

Dansk Netværk

Vi er et landsdækkende netværk af selvstændige erhvervsdrivende, der i lokale netværksgrupper deler erfaringer, succeshistorier, udfordringer og oplevelser. I netværkene skaber vi sammen muligheder for at udvikle både vores virksomheder og os selv personligt.

Søger du netværk til:

* Videndeling
* Sparring
* Øget omsætning

Så er du kommet til det rette netværk!

Her er plads til det hele – både de store armbevægelser, de vilde drømme og de internationale planer. For naturligvis kan det lykkes for dig! Her kan du finde de gode råd, de rette kontakter og den hjælp og sparring der skal til, for at få drømmen ført ud i livet.

I netværket møder du både os, der har været selvstændige erhvervsdrivende i 30 år, og os, der er helt nye på banen. Vi er en farverig blanding af forskellige brancher og størrelser virksomheder, og alle er velkomne indenfor.

Kom og mød os til dit første netværksmøde i Dansk Netværk.

Netværk virker, hvis DU som deltager vælger at være aktiv og gøre en indsats. Det er afgørende, at alle deltagere byder ind med input, viden, erfaring og sparring når vi mødes - både ansigt til ansigt og virtuelt.
Det er vores fælles indsats, der kendetegner en god netværksgruppe.

At være en god netværker i Dansk Netværk er kendetegnet ved, at du først og fremmest har lyst til at dele din viden med andre, og at du samtidig ved, at du altid kan trække på de andres viden. Ved at stille din egen viden til rådighed og ved at få adgang til andres, er du med til at skabe et rum for videndeling og faglig sparring.

Dansk Netværk virker, fordi hver enkelt deltager vælger at hjælpe sine netværkskolleger ved at:

* Dele ud af viden og erfaringer
* Være klar med sparring, ideer og input
* Være bevidst om, at salg også er en vigtig dimension i netværket

----
Netværksportalen giver en udtømmende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
8382 Hinnerup

Dansk Robot Forening

DIRA’s overordnede mål er at bidrage til at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne på de internationale markeder gennem indførelse af robotteknologi og hertil relateret automatisering.

• DIRA er i dag det samlede forum for indsamling og formidling af viden og erfaringer med robotter og relateret automatisering nationalt som internationalt.

DIRA har som mål:

Synliggøre automatiseringens fortræffeligheder ved at sætte fokus på cases i de virksomheder der har automatiseret med succes. Oplyse objektivt om fordele og ulemper ved anvendelse af robotteknologi.
Udveksle erfaringer om robotteknologi og hertil relateret automatisering.
Fremme relevant udvikling og anvendelse af robotteknologi, samt hertil relateret automatisering.
Formidle oplysninger om automatisering, herunder robotteknologi til gavn for nuværende og kommende brugere, udviklere, forhandlere og producenter.
DIRA har endvidere et erhvervsmæssigt formål i form af at tjene på foreningens aktiviteter. De økonomiske resultater anvendes til konsolidering og vækst i kvalitets- og aktivitetsniveauet.

Rådgivning
DIRA rådgiver om robotteknologi og tilhørende automatisering.

Medlemsbladet DIRA Nyt
DIRA Nyt redigeres af foreningen, og udsendes
4 gange årligt. I bladet bringes relevante artikler,
kommentarer, statistikker samt information om
arrangementer, messer og konferencer.

Automatiseringsprisen
DIRA uddeler Automatiseringsprisen én gang årligt. Prisen går til en person eller et team, der har bidraget væsentligt til at øge en eller flere danske virksom-heders konkurrenceevne gennem automatisering og / eller udvikling af robotteknologien.

Virksomhedsbesøg
DIRA arrangerer jævnligt virksomhedsbesøg, hvor medlemmerne får mulighed for at se, hvordan forskellige virksomheder udnytter robotteknologien.
International Federation of Robotics (IFR)
DIRA er medlem af International Federation of Robotics (IFR), og IFR’s medlemsblad udsendes til alle DIRA’s medlemmer.

Konferencer og foredrag
DIRA arrangerer konferencer og foredrag om faglige, tekniske og politiske udviklingstendenser.

Herning Industrimesse
DIRA er medlem af messeudvalget for Herning Industrimesse. DIRA’s medlemmer opnår herigennem mange fordele i forbindelse med HI messen, herunder en væsentlig rabat ved udstilling på messen.

Medlemmer
DIRA blev stiftet i 1982 og har i dag ca. 180 medlemmer. Medlemmerne består primært af brugere, potentielle brugere og forhandlere af robotteknologi. Derudover består medlemmerne af institutter, højere læreanstalter, tekniske skoler, universiteter, offentlige myndigheder og faglige sammenslutninger.

International Symposium on Robots, ISR
DIRA medvirker i planlægningen af ISR, der afholdes én gang om året i skiftende lande verden over.

DIRA har 4 medlemskategorier
Multimedlemskab (M), kontingent: kr. 8.050 pr. år.
Virksomhedsmedlemskab (V), kr. 3.300 pr. år.
Supplerende medlemsskab (S), kr. 1.070 pr. år.
Personligt medlemskab (P), kr. 315 pr. år.
(Alle beløb er eksl. moms.)

Kategori M er for virksomheder, der ønsker op til 10 medarbejdere tilknyttet som medlemmer af foreningen på et samlet medlemskab, og hvor der yderligere kan tilknyttes kategori S medlemskaber, hvis man ønsker mere end 10 medlemmer. Kategori V er et almindeligt virksomhedsmedlemskab, hvor der kan knyttes kategori S medlemskaber. Kategori S er supplerende medlemskab, og det er kun muligt at opnå medlemskab i kategori S, dersom firmaet har tegnet et kategori M eller V medlemskab. Kategori P er et personligt medlemskab og er primært rettet mod studerende. Medlemskab af kategori P skal godkendes af bestyrelsen.


Område
5230 Odense M

Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Socialrådgiverforening (DS) er socialrådgivernes faglige organisation.

Foreningen har cirka 13.500 medlemmer og varetager socialrådgivernes interesser på bl.a. løn- og ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø, grunduddannelsen og efter- og videreuddannelse.

DS arbejder for, at socialrådgivernes ekspertise og erfaring inddrages, når der skal lovgives på det sociale område.

Dansk Socialrådgiverforening blev grundlagt i 1938 og er medlem af FTF og af Offentlige Ansattes Organisationer (OAO).

I menuen på hjemmesiden finder du oplysninger om de forskellige enheder, der til sammen udgør Dansk Socialrådgiverforening.
Område
1253 København K

Dansk Svømmebadsteknisk Forening

Dansk Svømmebadsteknisk Forening har til formål at
- fremme hensigtsmæssig planlægning, projektering, udførelse og drift af svømmebade
- formidle udveksling af erfaringer inden for foreningens arbejdsområde
- øve indflydelse på normer, standarder, vejledninger m.m., som har betydning for udviklingen på svømmebadsområdet
- være forbindelsesled til beslægtede organisationer i ind- og udland.

Vi søger formålet opfyldt gennem:
- konferencer, informationsdage, kursusvirksomhed og lignende
- kontakt- og informationsvirksomhed over for såvel medlemmer som over for myndigheder og bygherrer
- internationalt arbejde

Projekter
Dansk Svømmebadsteknisk Forening har vundet stor anerkendelse hos såvel myndigheder som i svømmebadsfagkredse.

Læs om igangværende projekter under projekter og se resultaterne af afsluttede projekter i foreningens publikationer.

Møder og arrangementer
Medlemmer af Dansk Svømmebadsteknisk Forening har stort udbytte af at deltage i foreningens mange arrangementer. De afholdes som regionalmøder med besøg i svømmehaller og virksomheder og som specielle temamøder.

Studieture arrangeres i tilknytning til internationale kongresser og udstillinger og for besigtigelse af interessante projekter.

Hvert år afholder Dansk Svømmebadsteknisk Forening sit store og velbesøgte årsmøde. Her planlægges foreningens kommende aktiviteter, og en indbudt kreds af specialister holder foredrag om aktuelle og interessante svømmebadstekniske emner.

Du kan læse om planlagte arrangementer og melde dig til under menupunktet events.

Samarbejde
Foreningen samarbejder med forskellige forskningsinstitutioner og de organisationer, som har forbindelse til svømmebadsområdet.

På internationalt plan har Dansk Svømmebadsteknisk Forening samarbejde med beslægtede foreninger i Norge, Sverige, Finland, Island og Tyskland.

Medlemmer
Vores medlemmer er hovedsageligt svømmebade, leverandører og rådgivere indenfor drift og teknik på svømmebadsområdet.

Alle enkeltpersoner, svømmeanlæg og virksomheder, der har interesse i svømmebadsteknik, er velkomne som medlem af Dansk Svømmebadsteknisk Forening.

Medlemskab og yderligere oplysninger om Dansk Svømmebadsteknisk Forening kan fås ved henvendelse til foreningens sekretariat.
Område
8200 Aarhus N

Dansk Svejseteknisk Landsforening

Dansk Svejseteknisk Landsforening har siden sin stiftelse i 1939 været samlingsstedet for det
danske svejsefolk. Et fortsat seriøst og meget varieret program, med tilbud på alle fronter for de
til svejsning knyttede områder betyder, at DSL i særdeleshed også i dag er foreningen, der holder sig a’jour med udviklingen i svejsebranchen og tilbyder mange veje til ny viden.

Der afholdes jævnligt virksomhedsbesøg på danske og udenlandske virksomheder for at se, hvordan produktionstekniske problemer og nyt udstyr anvendes, - ofte med samtidige møder og seminarer.

Desuden arrangeres der ture til messer og udstillinger i ind- og udland. I det hele taget betyder et medlemskab af DSL altid særlige favorable fordele for deltagelse, - også i de tilfælde hvor der
er tale om deltagerafgift.

Erfa-grupper er en anden del af DSL’s virksomhed. Der afholdes møder i medlemmernes virksomheder, hvor man kan drage nytte af indvunden viden og se teori blive omsat til praksis.

Medlemmer af DSL og NDT foreningen modtager gratis fagbladet SVEJSNING, der udkommer 6 gange om året.

Vi håber, at ovennævnte beskrivelse af DSL kan bidrage til at fremme interessen for Dansk
Svejsteknisk Landsforening og Dansk NDT Forening, således at du finder det attraktivt, at blive
medlem af DSL.

Område
2605 Brøndby

Danske Kunsthåndværkere

Danske Kunsthåndværkere blev etableret i 1976 og er interesseorganisationen for de professionelle, skabende kunsthåndværkere og designere. Sekretariatet ligger i Bredgade 66, København – ved siden af Kunstindustrimuseet.

Foreningens formål er at arbejde for en kunstnerisk og håndværksmæssig udvikling af dansk kunsthåndværk og at styrke og koordinere kunsthåndværkerområdet med henblik på at skabe forståelse for og anerkendelse af kunsthåndværket som kulturfaktor.

Foreningens godt 500 medlemmer har afgang fra Danmarks Designskole, Designskolen Kolding og Institut for Ædelmetal, Guldsmedehøjskolen - eller er optaget gennem censur. Deres arbejdsområder spænder fra unika, mindre serier og industriel formgivning til udsmykningsopgaver.

Foreningen er initiativtager til projekter som Biennalen for Kunsthåndværk og Design, udstillinger i Officinet og Kunsthåndværkermarkedet og er koordinator for deltagelse i udstillinger og konkurrencer i ind - og udland.

Bestyrelsen og udvalg arbejder kulturpolitisk og er repræsenteret i en række offentlige udvalg og bestyrelser på designskolerne, museer og gallerier:

- Statens Kunstfond
- Bestyrelsen Danish Crafts
- Skolerådet Danmarks Designskole
- Repræsentantskabet Designskolen Kolding
- Skolerådet Glas & Keramikskolen på Bornholm
- Statens Værksteder for Kunst og Håndværk, Gl. Dok Pakhus
- Dansk Kunstnerråd
- COPY-DAN, Billedkunst og Danske Billedautorer
- World Crafts Council
- Det Danske Kulturinstitut
- Bestyrelsen Keramikmuseet Grimmerhus, Middelfart
- Bestyrelsen Internationalt Keramisk Center, Skelskør
- Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense
- Fotomuseet, Brandts Klædefabrik, Odense
- Håndværksrådet

----
Netværksportalen giver et effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
1260 København K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 61 til 70 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk