Danske Pottemagere

Foreningens formål er at samle Danmarks pottemagere og keramikere i en fælles forening, hvor man kan:

* dele og udveksle erfaringer
* støtte og fremme uddannelsessituationen indenfor det keramiske fag
* formidle et samarbejde mellem medlemmerne, der kan udbrede kendskabet til keramik
* give medlemmerne nogle faglige oplevelser.

I bestyrelsen sidder der mellem 3 og 6 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen på den årlig generalforsamling.

Medlemsskab:
Medlemskontingentet er 700,- pr. år ( 300,- for pensionister). Beløbet dækker udgifter til foreningens hjemmeside, medlemsbladet og en årlig udflugt.

Medlemsskab er muligt, hvis man har, eller har haft, keramik som sin hovedbeskæftigelse.

Hvis du ønsker at blive medlem af Dansk Pottemagerforening kan du kontakte foreningens formand Meike Diederichsen på tlf. 86 93 30 78 eller pr. e-mail på bWFpbEBhc2FhcG90dGVyLmRr.

Område

Danske Sukkerroedyrkere

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som sukkerroedyrkere i
enhver henseende.

Medlemmer, rettigheder og forpligtelser

Stk. 1. Foreningens medlemmer er sukkerroedyrkere i Danmark med levering af
sukkerroer til de til enhver tid værende aftagere af sukkerroer.
Stk. 2. Driftsledere kan ved fuldmagt være substitut for ejere/ forpagtere som
medlemmer.
Stk. 3. Sukkerroedyrkere, som er indgået i et interessentskab, kan være individuelle
medlemmer af Foreningen, såfremt interessentskabet anmoder herom. I sådanne
tilfælde bortfalder selve interessentskabets medlemskab. Uanset om interessentskabets
medlemmer er individuelle medlemmer af Foreningen, foretages kontingentopkrævning
via interessentskabet.
Stk. 4. Ved levering af sukkerroer fra aktieselskaber og anpartsselskaber tegnes
medlemskabet af den landbrugsansvarlige person.
Stk. 5. Foreningen kan udnævne æresmedlemmer efter beslutning i bestyrelsen.
Stk. 6. Medlemmerne hæfter ikke for Foreningens økonomiske forpligtelser.
Medlemmerne kan ikke, hverken under medlemskabet eller efter udtrædelse, gøre
krav på Foreningens formue eller dele heraf.

Historisk beskrivelse

"Danske Sukkerroedyrkere" er etableret den 5. juni 1902 af de daværende lokale sukkerroedyrkerforeninger.

De lokale foreninger var dengang (og frem til deres opløsning i 2007) centreret omkring de enkelte sukkerfabrikker, hvor medlemmerne var dyrkere med levering af sukkerroer til de pågældende sukkerfabrikker. Disse lokale dyrkerforeninger blev dannet forholdsvist hurtigt efter etableringen af fabrikkerne - med den første omkring Nakskov Sukkerfabrik i 1883.

Beslutningen om at danne en landsforening blev taget på et møde i Maribo, hvor ca. 60 repræsentanter for samtlige de lokale foreningerne var tilstede. Her blev det besluttet "at etablere en samvirken mellem foreningerne igennem en fællesbestyrelse, bestående af to medlemmer fra hver sukkerfabriks distrikt".

Heraf kommer, at foreningens navn frem til 1994 var "De samvirkende danske Sukkerroedyrkerforeninger".

Lektor Claus Bjørn, Københavns Universitet skrev i forbindelse med Danske Sukkerroedyrkeres 100 års jubilæum i 2002 bogen:

"Danske Sukkerroedyrkere i 100 år - 1902-2002".
Område
1609 København V

Danvak - Netværk for indeklima, komfort og energi

Danvak er et fagligt netværk for fagfolk, der arbejder professionelt med indeklima, komfort og energi. Foreningen er et samarbejde mellem VVS Teknisk Forening og IDA Danvak (fagteknisk selskab i Ingeniørforeningen IDA), som i fællesskab arbejder for at højne medlemmernes kompetenceniveau gennem erfaringsudveksling, møder, kurser, konferencer og faglitteratur. Faglighed og netværk er omdrejningspunktet for Danvaks aktiviteter.

Medlemmer

Foreningen har ca. 2400 medlemmer, der repræsenterer forskellige brancher og virksomheder: rådgivende ingeniører, arkitekter, VVS-installatører, -fabrikanter og -grossister, maskinmestre og teknikere i kommuner og regioner. Hertil kommer forskere og undervisere ved landets tekniske læreanstalter.

Arrangementer

I Danvak mødes fagligt ligesindede og henter ny inspiration til det daglige arbejde. Gennem temamøder, kurser og konferencer giver Danvak dig mulighed for at udvikle dine kompetencer og opbygge netværk.

Temamøderne arrangeres af fagrupperne i Danvak og har altid relation til praktiske eller teoretiske områder inden for fagområderne indeklima, komfort og energi.

Foreningens formål

Danvak er et fagligt netværk for Indeklima, Komfort og Energi

Det er foreningens formål, at udbrede kendskabet til og fremme den tekniske og videnskabelige udvikling inden for varme-, ventilations- og klimateknik, bygningsinstallationer, miljø, energiteknik og tilgrænsende områder.

Formålet realiseres:

* Gennem kurser, konferencer, temadage, foredrag, udstillinger, studierejser og tekniske diskussioner.
* Ved medlemsinformation i form af blade, periodiske meddelelser, rapporter, publikationer og fagbøger.
* Ved initiering og gennemførelse af projekter af interesse for medlemmerne.
* Gennem samarbejde med danske og udenlandske organisationer og videncentre.
* Ved udadvendt informationsvirksomhed med henblik på at præge samfundsudviklingen inden for foreningens faglige områder.
Område
2750 Ballerup

Datiad - Dansk Tyrkisk Arbejdsgiverforening

Vi er en organisation, hvor medlemmerne er i fokus. Med viden og erfaringer bidrager vi til mere end problemløsninger, vi har mål at udvikle medlemmernes virksomheder og standarder. Vi har påtaget os ansvaret for skabelsen af muligheder for vores medlemmer. Vi arbejder internationalt og nationalt.

DATIAD er stiftet af en gruppe Tyrkiske arbejdsgivere med det formål at samle de tyrkiske arbejdsgivere under et tag, at skabe et netværk, som kan styrke medlemmernes position nationalt og internationalt. DATIAD sikrer dens medlemmer en korrekt tilknytning til det Danske arbejdsmarked. For at styrke dette vil vi løbende tilbyde kurser for vores medlemmer, hvor der vil være mulighed for både at videreudvikle sig og blive holdt orienteret om nye erhvervsmæssige love og regler. DATIAD tilbyder tre typer af medlemskaber, der kan tegnes efter virksomhedens behov. Vores medlemstyper er enestående og kan tilpasses efter den enkelte medlems behov. DATIAD favner bredt, men giver samtidig plads til, at det enkelte medlem kan bevare selvstændighed og øve politisk indflydelse i DATIAD.

Det er DATIAD’s mål at gøre det attraktivt at drive virksomhed, og DATIAD vil varetage virksomhedernes interesser inden for såvel etablering som videreudvikling. DATIAD skaber dialog mellem virksomhederne for at etablere nye samarbejdsmuligheder. DATIAD arrangerer en række arrangementer, der har til hensigt at styrke og bringe vores medlemmer tættere sammen. DATIAD differentierer sin vejledning og sine kurser alt efter din virksomheds lokalitet og nationale og globale position/situation. Vi har samarbejdspartnere i forskellige lande, som er parate til at yde professionel bistand.
Hvad tilbyder vi:

DATIAD tilbyder tre slags medlemskaber, som tilpasses medlemmernes behov. Alle medlemmerne er med i ”Klassisk” medlemskab, men har mulighed for dybdegående rådgivning. Ved ”Fuld” medlemskab gives der adgang til udenlandsnetværket. Deltagelse i bestemte VIP programmer kræver ”VIP” medlemskab, som giver mulighed for at benytte sig af de mange tilbud og services.
Område
1879 Frederiksberg C

DAu - Dansk Automationsselskab

Dansk Automationsselskab arbejder for at samle og formidle viden om automatisering.

Selskabet medvirker til at formidle forskningsresultater opnået ved de videregående undervisningsinstitutioner.

Selskabet påtager sig ikke løsning af specifikke automatiseringsopgaver, men virker gennem initiativer og aktiviteter, som fremmer erfaringsudvekslingen mellem brugere af automatisering.

De primære aktiviteter

* DAu Bladet, der udgives 4 gange om året.
* At arrangere og afholde emnespecifikke konferencer.
* At arrangere og afholde temadage.
* At støtte aktiviteter på universiteter og andre læreanstalter.
* Vores hjemmeside

Videndeling

Dansk Automationsselskab (DAu) blev stiftet af en gruppe fremsynede erhvervsrepræsentanter i 1962 med det formål at bidrage til øget viden om automatisering og dens tværfaglige sammenhænge.

Automation er karakterisk ved både at være en gammel teknologi og også en meget moderne teknologi. Automation har gamle aner, fordi der altid har været en trang til at få løst trivielle opgaver automatisk – ofte med forskellige mekaniske påfund. Men automation har også altid været et område hvor den nyeste teknologi er bragt i anvendelse, og idag har computerne givet os et fantastisk redskab til at automatisere selv meget komplicerede opgaver.

Dansk Automationsselskab blev startet få år efter at den første computer blev brugt til automation på en fabrik, og i Danmark fulgte vi hurtigt med. Derfor er det naturligt for DAu at fokusere på anvendelsen af computere i automation. Kravene til fleksibilitet, sporbarhed og høj kvalitet i moderne produktion kan kun løses med en udstrakt anvendelse af computere. Pålidelighed, tilgængelighed og sikkerhed er også nøgleord for computere i automation. Derfor er informationteknologi i industrien ikke bare IT, det er IT i arbejdstøjet – Automation.

Medlemsfordele

Ud over muligheden for at...

* få nyeste viden inden for alle områder af automation
* erfaringsudveksling
* personlige kontakter
* adgang til videndelings netværk
* adgang til eksklusivt indhold på vores hjemmeside
* mulighed for at se anlæg
* opnå genbrug
* og meget andet

... har alle DAu medlemmer den fordel, at de deltager i de åbne konferencer til en særlig medlemspris.

Prøv dau.dk gratis i 30 dage

Hvis du ikke er medlem af DAu, kan du gratis prøve vores hjemmeside i 30 dage som gæstebruger. Du får i perioden alle de samme muligheder som vores medlemmer.
Område
2920 Charlottenlund

DDV - Netværk for Drift og Vedligehold

Hvad er Netværket til Optimering af Drift og Vedligehold?
DDV blev stiftet i 1978, med det formål at danne et forum for erfaringsudveksling mellem danske virksomheder inden for området "vedligehold".

For at optimere indtjeningen kræves en god planlægning af virksomhedens vedligehold, således at man totalt set opnår den mest produktive drift. DDV behandler de nyeste metoder og gevinster ved indførelse af produktivt vedligehold, og er dermed med til at fremme forståelsen for vedligeholds indflydelse på produktion, kvalitet, miljø og sikkerhed.

DDV ledes af en bestyrelse og et præsidium, hvis medlemmer repræsenterer et bredt udsnit af medlemskredsen. Det daglige arbejde forgår dog primært via de fag udvalg, som alle arbejder i dybden inden for forskellige fagområder.Disse udvalg mødes regelmæssigt og udveksler erfaringer, planlægger konferencer, udarbejder analyser, rapporter, håndbøger o.l.

De enkelte faglige netværk er ligeledes ansvarlige for at orienter om nyt/viderebringe informationer inden for fagområdet.

Samarbejde med andre organisationer !
DDV er ligeledes bindeled til andre inden- og udenlandske organisationer, der beskæftiger sig med vedligehold. herudvover er DDV national repræsentant for EFNMS (European Federation annd National maintenance Societies), der har til formål at formidler information vedrørende vedligehold på europæisk plan.

Hvem kan deltage !
DDV er en uafhængig nonprofit interesseorganisation som repræsenterer et bredt udsnit af medlemmer. Dette afspejles i den nuværende medlemskreds, som omfatter industrier, servicevirksomheder, bygningsforvaltninger, arkitekter, rådgivende ingeniører, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, forsikringsselskaber o.l.

Fællesnævneren for alle medlemmer er, at de på den ene eller den anden måde beskæftiger sig med området vedligehold - enten som bruger, rådgiver eller leverandør. DDV bygger sine aktiviteter på engagement frem for personlig profit.

Arbejdsform !
Som medlem kan du vælge at engagere dig i netværket på flere måder - enten inden for et enkelt emne (via et fagligt netværk ) og/eller generelt i DDV - alt efter interesse og ressourcer. Der er allerede nedsat en del arbejdsgrupper, men der er altid mulighed for at etablere nye relevante netværk.

Meddelelse om konferencer, møder o.l. sendes direkte til det enkelte medlem. Herudover holdes du løbende informeret om nyheder inden for vedligehold på hjemmesiden eller i medlemsbladet.
Område
7000 Fredericia

De Grønne Kloakentreprenører

En forholdsvis ny brancheorganisation for autoriserede kloakmestre, som adskiller sig fra de øvrige kloakmester- foreninger ved at have særlig interesse for lavteknologiske spildevandsløsninger og lokal håndtering af regnvand mv., hvor jord og planter indgår i løsningerne.

Medlemskab

Et medlemskab af De Grønne Kloakentreprenører er en hånds- rækning i det daglige arbejde, da den enkelte virksomhed via medlemskabet har adgang til både faglig og juridisk rådgivning samt gratis garantistillelse.

Medlemskabets fordele

° Telefonisk hjælp og svar på alle kloakproblemer via en 'hot- line' til Danmaks Teknologiske Instituts Rørcenter (DTIRC).

° Juridisk hjælp/service via 'hot-line' til Håndværksrådet.

° Adgang til brug af Danske Anlægsgartneres konsulent- tjeneste vedr. anlægsgartnertekniske spørgsmål.

° Abonnement på 'Kloaktuelt'. Fagblad udgivet af DTI.

° Abonnement på 'Grønt Miljø': Fagblad udgivet af Danske Anlægsgartnere.

° 2 årlige interne nyhedsbreve i regi af DGK.

° 10% rabat på DTIRC's arrangementer.

° 25% rabat på DGK's og Danske Anlægsgartnere's kurser.

° Standarder for udarbejdelse af kvalitetssikring. Arbejds- PladsV urderinger og miljøledelse.

° Vejledning i opbygning af pilerenseanlæg.

° Fælles markedsføringsmateriale i form af: folderen "Spildevandsrensning i det åbneland"
og pjecen " Lokal håndtering af regnvand".

° Gratis optagelse i den grønne branches fælles telefonbog og
på DGK's hjemmeside.

° Et socialt forum for erfaringsudveksling med kollegaer.
Område
1903 Frederiksberg C

Den Danske Antikvarboghandlerforening

Den Danske Antikvarboghandlerforening (ABF) er en forening for professionelle antikvarboghandlere med et indgående kendskab til antikvariske bøger og mere end tre års erfaring som fuldtidsbeskæftiget inden for branchen. Foreningen hører som den eneste i Danmark under den internationale antikvarboghandlerforening, International League of Antiquarian Booksellers (ILAB), og tilknytning til disse to foreninger garanterer for professionel og reel handel med antikvariske bøger. Medlemsskabet af ABF giver kunder en garanti for korrekt behandling i både købs- og salgssituationer. I ethvert land kan der kun eksistere én national forening, der er tilknyttet ILAB, og disse nationale foreninger står som garant for de enkelte landes professionelle antikvarboghandel. Medlemmer af ILAB har en goodwill i udlandet, som også kommer kunderne til gode. Som medlem af ILAB er ABF ligeledes underlagt denne internationale organisations regler og etiske foreskrifter (ILAB’s Code of Ethics), der sikrer standarden af antikvarboghandelen i Danmark.

D. 16. december 1920 markerer et historisk skel for dansk antikvarboghandel. Tidligere på året var det blevet vedtaget, at marskandiser- og pantelånerloven skulle fornyes, og at loven også skulle omfatte handelen med brugte bøger. Antikvarboghandelen i Danmark havde siden midten af 1800-tallet vokset sig til en ganske stor branche med køb og salg i stor stil, og den tilsigtede lov, der ville betyde, at antikvarerne skulle registrere hver enkelt bog, der blev købt, ville betyde fagets undergang, -det ville simpelthen være en umulighed at registrere købet af hver eneste genstand i en branche, hvor størstedelen af købet bestod af større samlinger. Således indkaldte de tre antikvarer Carl Frederiksen, Martin Jarler og A.L.E.V. Ørnø til et møde d. 16. december, hvor Den Danske Antikvarboghandlerforening blev grundlagt.

Det afgørende møde blev holdt i Nationals selskabslokaler, og et udvalg bestående af de tre indbydere samt Grandsgaard-Christensen og V.J. Jensen fra Johan Rasmussens antikvariat blev nedsat. Som formand for udvalget forhandlede Carl Frederiksen med justitsminister Svenning Rytter, og den kritiske paragraf kom ikke til at indgå i loven. Resultatet af mødet var, at J. P. Madsen Lind foreslog, at man dannede en forening for antikvarboghandlere, hvilket blev enstemmigt vedtaget. Martin Jarler blev valgt til foreningens første formand og blev i 1924 afløst af J. P. Madsen Lind. Ved udgangen af året talte foreningen 27 medlemmer.

Den Danke Antikvarboghandlerforening er Nordens ældste antikvarsammenslutning og tillige en af den ældste af sin slags i verden. Den overgås tidsmæssigt kun af den engelske, grundlagt i 1906, og den franske, stiftet i 1914. Formålet med foreningen har siden begyndelsen været at skabe en ensretning i opskrivningen af bøger, bevare og udvikle standen og dermed dens anseelse, repræsentere branchen som en samlet enhed i offentlige sammenhænge, stille krav til medlemmerne for stadigt at højne standarden og generelt at værne om faget. Bøger (og beskrivelserne heraf), der bliver udbudt af et medlem af ABF, er underlagt visse krav, der skal sikre kunden, at disse lever op til de forventninger, man med rimelighed kan stille. Fejl og mangler skal være tydeligt oplyst, og skulle en bog efter alle forholdsregler ikke leve op til køberens ønske, er ethvert medlem af foreningen forpligtet til at tage den pågældende bog retur inden for et rimeligt tidsrum.

En dansker E. Grønholt Pedersen var med til i 1947 at stifte den internationale organisation, ILAB-LILA, og en anden af vore medlemmer, Hans Bagger, var fra 1985 til 1988 formand. Siden 1991 har Poul Jan Poulsen været kasserer i foreningen. Der er i dag tyve nationale antikvarboghandlerforeninger, der tilsammen udgør ILAB-LILA.

ABF tæller i dag 31 antikvariater med hver deres specialer. Der er 38 personlige stemmeberettigede medlemmer af foreningen og 7 persionistmedlemmer, hvoraf ér tillige er æresmedlem.
Område
1171 København K

DFHO - Dansk Fitness og Helse Organisation

DFHO er en non-profit brancheorganisation, som repræsenterer, promoverer og beskytter fitnessbranchen i Danmark.

DFHO skal bidrage positivt til såvel det enkelte centers vækst som markedets vækst ved at give sine medlemmer viden, værktøjer og netværk til at blive mere succesfulde.

Dialog
Vi tror på, at konstruktiv dialog mellem medlemmerne er forudsætningen for succes og udvikling af branchen. Derfor lægger vi vægt på kommunikation, hvor vi lytter og respekterer den enkeltes mening.

Gensidig respekt
Vi værdsætter forskellighed og har en positiv og anerkendende tilgang til hvert medlem. Vi ønsker at styrke det interne sammenhold, og opmuntrer derfor til fælles aktiviteter.

Vilje og evne til at gennemføre
Vi lægger vægt på entusiasme, vilje og evne til at skabe målbare resultater for organisationens medlemmer.

Mission
Missionen udtrykker DFHOs nuværende idégrundlag og strategi.

Idegrundlag
DFHO skal til stadighed være et uafhængigt fællesskab for danske fitness- og velværecentre.
Strategi
Markedsudvikling

* DFHO fællesskabet skal udvikle markedet for fitness- og velværecentre hurtigere og mere effektivt end det enkelte center/den enkelte kæde vil være i stand til
* DFHO vil til stadighed højne niveauet af kompetence samt standarder i danske fitness og velværecentre

Markedsføring

* DFHO vil på egen hånd og i partnerskaber markedsføre
o Mulighederne i de danske fitness- og velværecentre
o De sundhedsmæssige fordele, både fysisk og mentalt, der opnås gennem fitness-træning

Internationalt netværk

* DFHO vil bevare tætte relationer til øvrige europæiske brancheorganisationer, og sikre udveksling af ’best practise’
* Et medlemskab af DFHO vil inkludere
o Et ’alliance’ medlemskab af IHRSA (International Health, Racquet & Sportsclub Association) og dermed mulighed for at trække på internationale erfaringer, at deltage i netværksmøder samt på arrangerede ture nationalt og internationalt

Indflydelse

* Som brancheorganisation søger DFHO indflydelse, hvor medlemmerne har forretningsmæssige interesser at udvikle eller forsvare – det være sig lokalt, kommunalt eller nationalt
* Gennem medlemskab og indflydelse i IHRSA tilsikrer DFHO, at medlemmernes interesser bliver varetaget i et europæisk perspektiv

Bred kompetence

* Bestyrelsen i DFHO skal til enhver tid sikres adgang til specialister på hvert af de væsentligste områder organisationen beskæftiger sig med, bl.a. via et ’Advisory Board’

Økonomi

* DFHO er en uafhængig non-profit organisation, som finansieres af medlemmernes kontingentydelser, legater, tilskud, sponsorater og eventuelle overskud fra arrangementer

Målsætning
Målsætningerne, der er de konkrete mål, som DFHO skal nå inden for de næste år er at:

* Skabe et større marked ved at medvirke positivt til at øge antallet af danskere, der træner i fitness- og velværecentre
* Søge skatte- og afgiftslempelser eller -fritagelse
* Bygge bro til sundhedssektoren og synliggøre muligheden for at bruge fitness- og velværecentre som samarbejdspartnere til at løfte sundhedspolitiske opgaver
* Skabe flere statsgodkendte uddannelser målrettet til fitness- og velværesektoren
* Opstille rammer for certificering af centre for at gøre fitness- og velværecentre mere tilgængelige og sammenlignelige, for såvel potentielle medlemmer som samarbejdspartnere
* Have minimum 50% af de danske fitness- og velværecentre som medlemmer (målt på antal centre)
* Opnå status som talerør for branchen og formidler af viden for og til branchen
Område
1217 København K

DKR - Det Kriminal Præventive Råd

Rådet består af omkring 50 forskellige myndigheder, foreninger og private og offentlige organisationer. Her mødes medlemmerne og finder veje til, hvordan de hver især og sammen kan forebygge kriminalitet.

Rådet forebygger kriminalitet og skaber et tryggere samfund. Til det bidrager Rådets medlemmer med indsatser på de områder, hvor de har særligt kendskab og kompetence.

Medlemmerne mødes i rådet og udveksler erfaringer og aftaler indsatser, som kan angribe kriminalitetsproblemet fra mange vinkler. Hvis det fx drejer sig om forebyggelse af vold i parforhold, kan man både arbejde med at styrke de voldsramte kvinders situation, tilbyde behandling til de voldelige mænd og styrke forskellige faggruppers muligheder for at støtte familier mv.

Rådet arbejder også gennem information til offentligheden og ved at støtte lokalt kriminalpræventivt samarbejde.
Mål

For en tiårs periode frem til 2017 har Rådet sat sig disse fire overordnede mål:

* At nedbringe antallet af flergangsofre
* At nedbringe antallet af 'de mest kriminelle unge'
* At fastholde de gode resultater af indsatser rettet mod den brede befolkning
* At fastholde det høje tryghedsniveau i befolkningen

Mission

Vi forebygger kriminalitet og skabet et tryggere samfund.
Vision

Vi er energikilden i den integrerede indsats.
Motto

Et trygt liv uden kriminalitet.
Område
2600 Glostrup
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 71 til 80 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk