DKUUG - Danish UNIX systems User Group

Her får du sat navne på de aktive i foreningen samt hvad der foregår i de mange udvalg.

DKUUG (Dansk UNIX-system Bruger Gruppe - Danish UNIX systems User Group) er en dansk IT-forening, stiftet den 18 november 1983.

Foreningens formål er at udveksle information og erfaringer omkring åbne systemer, herunder UNIX, og generelt den nyeste viden indenfor åbne standarder, operativsystemer, Internet, kommunikation samt udviklingsteknologier og -sprog.

Medlemmerne er et spændende forum af professionelle brugere af IT, der ønsker at være med helt fremme indenfor eget ekspertiseområde og at holde det personlige netværk i orden.

DKUUG har en lang række aktiviteter og medlemsfordele, bl.a.: seminarer, gå-hjem-møder, klub - København, standardisering, fagligt kompetent talerør, Bøger fra førende tekniske bogforlag, adgang til bibliotek med free software, forskellige uddannelsespakker, internationale kontakter som EurOpen og USENIX.

Vi håber du er interesseret i et medlemskab, og dermed en udbygning af dit faglige personlige netværk.

Har du yderligere spørgsmål, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os.
Område
2100 København Ø

DLGA - Brancheforeningen Af Danske Leverandører Af Gartneri-Artikler

BRANCHEFORENINGEN AF DANSKE LEVERANDØRER AF GARTNERI-ARTIKLER

Foreningens formål er at virke for og fremme af medlemmernes faglige niveau og interesser.

Brancheforeningen kan i den anledning bl.a. iværksætte følgende tiltag:

Frie og uformelle erfaringsudvekslinger, netværkssamarbejder og erfagrupper angående faglige spørgsmål.

Arrangering af rejser med henblik på studier af gartnerier og gartneriudstillinger samt beslægtede erhverv i Danmark eller i udlandet.

Etablering af et center for udvikling og test af medlemmernes produkter.
Område
5220 Odense SØ

DMF - Dansk Møbeltransport Forening

DMF - Dansk Møbeltransport Forening - består udelukkende af medlemmer, der vil flytte professionelt, optræde reelt og være bevidst om det ansvar det er at håndtere andre menneskers ejendele.

Tryghed for nænsom professionalisme

Vi ved, at mennesker erhverver sig mange ting med store værdier igennem tiden - både reelle værdier og ting med store affektionsværdier. Så når man skal flytte, ønsker man selvfølgelig et flyttefirma, der vil behandle ens ting med respekt og nænsom hånd. Det vil DMF medlemmerne. Og vi kan, fordi vi har erfaring i alle former for flytning og opbevaring. Store og små opgaver imellem hinanden. Lokalt, indenlands og udenlands.

Flytning

Vi arbejder hele tiden med udvikling og afprøvning af nye hjælpemidler, og den fælles erfaring, foreningen får på den måde, kommer alle medlemmer til gode - og dermed alle kunder, der bruger et DMF-firma til flytningen. Vi har det rigtige tidsbesparende grej og vore specialudstyrede flyttevogne skåner Deres ting bedst muligt.

Sikkerhed

Det er obligatorisk for DMFs medlemmer at have en flytteansvarsforsikring, som dækker, hvis uheldet er ude i.h.t. gældende betingelser. Det er Deres garanti for, at De får en reel behandling.

Foreningens formål.

Foreningens formål er at sammenslutte flyttefirmaer i Danmark til fremme af godt og kollegialt samarbejde, højnelse af standen og varetagelse af dennes interesser, såvel indadtil som udadtil.

Foreningen skal virke for og støtte en solid, reel og fagmæssig betjening af kunderne.
Område
1826 Frederiksberg C

DRF - Dansk Rengøringsteknisk Forening

Velkommen til DRF, Dansk Rengøringsteknisk Forening
Dansk Rengøringsteknisk forening medvirker til nytænkning og fortsat udvikling indenfor rengøringsområdet, og søger medindflydelse på normer, vejledninger, sikkerhed og miljø, samt formidler erfaringer og ekspertise til alle vore medlemmer.

Vi arbejder målrettet for udvikling af bedre rengøringstekniske løsninger, og virker for en fortsat udvikling af de for vores område relevante lederuddannelser.

Foreningen er neutral i faglige og politiske arbejdsforhold.
DRF er medstifter af Nordisk Rengøringsteknisk Råd og bemander permanent en bestyrelsespost.

Som medlem i DRF

Inviteres du til deltagelse i DRF´s seminarer, temadage og fyraftensmøder. du orienteres på vore arrangementer, om nye og aktuelle tiltag indenfor servicebranchen, og vi samarbejder om udvikling af bl.a.:

- Miljø og sikkerhed i servicebranchen.
- Udformning af rengøringsvenlige bygninger og inventar
- Serviceledelse nu og i fremtiden.
- Kvalitetsvurdering af rengørings- og servicearbejde.
- Uddannelse af rengøringsledere og serviceassistenter.

Medlemmer i DRF opnår bl.a.:

- Kontaktflade til firmaer og institutioner for gensidig erfaringsudveksling og virksomhedsbesøg
- Mulighed for at præge udviklingen indenfor serviceområdet.
- Orientering om nye og aktuelle emner indenfor serviceområdet.
- Mulighed for deltagelse i Erfa-Grupper
- Socialt samvær med kollegaer i branchen.
- Besparelse på fagbladet ”Rent i Danmark” på kr. 398,00
- Umiddelbart efter at vi har modtaget din indmeldelse, vil vi fremsende en opkrævning på
medlemsgebyret, som selvfølgelig vil være tilpasset den resterende medlemsperiode
for indeværende år.

Som ikke medlem er der selvfølgelig stadig mulighed for at deltage i DRF´s arrangementer, dog imod en merudgift i forhold til vores medlemmer:
Område
2980 Kokkedal

DS - Danske Specialmedier

Danske Specialmedier blev grundlagt i 1905 som Foreningen af Danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter, og har igennem tiden haft som formål at gøre det lettere at drive blad, og i den senere tid web eller udgive nyhedsbrev.

Kort sagt:

Bedre vilkår for specialmedier!

Danskerne søger i stadig højere grad mod nichemedier – både i trykt og elektronisk form. I et samfund med en strøm af informationer, kan specialmedierne servere netop de informationer og den viden, som læseren efterspørger afhængig af interesse.

Det gør specialmedier interessante som medie – for mediebrugerne – men også for annoncørerne, der her har en enestående mulighed for at ramme deres målgruppe præcist.

Danske Specialmedier er brancheorganisation for godt 360 medier – både i trykt og elektronisk form og har som hovedformål

* at skabe bedre vilkår for specialmedierne
* at markedsføre specialmedier
* at rådgive, vejlede og udvikle specialmedier

Vi skaber bedre vilkår bl.a. ved at:

* arbejde for at sikre bedre og billigere distribution
* indgå aftaler med leverandører, der betyder billigere produktion af specialmedier (foto, e-papers, læseranalyser, web-bistand, abonnementsstyring)
* arbejde for lige konkurrencevilkår på mediemarkedet (mediestøtte)
* skabe bedre kommercielle vilkår (markedsføringslov)
* forbedre de redaktionelle rammer (offentlighedslov, retsplejelov, ophavsretslov)

Vi markedsfører specialmedier:

* Kataloget Danske Specialmedier, der udsendes til 12.000 annoncører og bureauer
* Katalogets online versionen, www.danskespecialmedier.dk der rummer opdaterede mediedata
* Dokumentation af specialmediers oplagstal (FMK Specialmediernes Oplagskontrol) – og fra april 2008 trafikmåling af specialmedier på nettet
* Uddeling af Anders Bording-prisen
* Nyhedsbreve om aktuelle forhold og begivenheder, samt SpecialmedieMagasinet

Vi rådgiver, vejleder og udvikler specialmedier:

* Kurser og seminarer (forretning på nettet, design, ledelse, distribution, annoncesalg, ophavsret, blad- og web-eftersyn m.v.)
* Uddannelsestilbud gennem Update og andre institutioner
* Formidling af viden og erfaring gennem nyhedsbreve, Specialmediemagasinet og vores website
* Årlig benchmarking analyse af de væsentligste økonomiske nøgletal, eksklusivt for medlemsblade
* Individuel rådgivning og vejledning

Område
1159 København K

DSM - Danske Slagtermestre

Danske Slagtermestre, DSM, arbejder hovedsageligt på tre fronter:

* BRANCHEORGANISATION
* ARBEJDSGIVERFORENING
* MARKEDSFØRINGSORGANISATION
for de private slagterforretninger.

På vores hjemmeside kan du klikke dig videre til de forskellige områder, og andre DSM-aktiviteter, f.eks. uddannelse, intranet, mv.

Danske Slagtermestre (DSM) er branche-, arbejdsgiver- og markedsføringsorganisation for slagterbutikker, private slagterier og kødforædlende virksomheder.

Som brancheorganisation varetager DSM/OfD medlemmernes faglige og politiske interesser i relation til politikere, myndigheder, presse, andre organisationer m.v. Dette foregår gennem kontakt til alle, som bestemmer eller præger de rammer, som virksomhederne har at arbejde indenfor. Det sker både på det overordnede, generelle plan og med de konkrete udfordringer, der møder de enkelte butikker eller virksomheder.
DSM varetager også interesserne for Ostehandlerforeningen for Danmark (OfD).
Som arbejdsgiverforening har DSM/OfD indgået overenskomster med NNF, HK og 3F. Organisationen orienterer og bistår medlemmerne i deres forhold til deres ansatte, både generelt og i konkrete sager, hvor DSM/OfD repræsenterer medlemmerne ved mæglingsmøder og i eventuelle retssager. DSM/OfD lægger vægt på samarbejde med fagforeningerne om at skabe og fastholde gode arbejdspladser inden for branchen.
Som markedsføringsorganisation driver DSM butikskæden ”mad med mere” samt det noget løsere kampagnesamarbejde i ”Mesterslagteren”. Ca. halvdelen af DSM’s butiksmedlemmer et tilknyttet et af disse koncepter.
DSM driver også markedsføring for OfD af ostebutikker.

DSM blev stiftet i 1915, da slagterbutikker kunne tælles i tusindetal.
I dag har DSM ca. 450 medlemmer som omfatter private slagtermestre, slagtehuse og fødevareindustrien. Vi har 10 lokalforeninger over hele landet, der bl.a. mødes i erfa-grupper, arrangerer studieture og virksomhedsbesøg.
Område
5230 Odense M

DTB - Danske Tagdækkemestres Brancheforening

dtb er den eneste mesterforening for tagdækningsbranchen, og den blev stiftet i 1975.
dtb-mærket er Deres sikkerhed for, at det tagdækkerarbejde, De ønsker udført, foregår med materialer, der opfylder de kvalitetskrav, der stilles til de enkelte opgaver, og udføres af professionelle, ansvarsbevidste tagdækkere, som lever op til brancheforeningens krav.
dtb har til opgave at sikre et højt niveau hos de udførende tagdækningsentreprenører. Dette sker gennem udbredelse af kendskabet til det rigtige valg af materialer, dels gennem opstilling af særlige tagdækningsspecifikationer på basis af mange års erfaringer og undersøgelser af de tagdækningsmaterialer, der anvendes.

DTB beskytter forbrugeren
Det er ikke alle og enhver med en gasbrænder og en rulle tagpap, som kan opnå medlemsskab af dtb. At blive tagdækkermester i branchemæssig forstand kræver både specialuddannelse og erfaring. De faglige specifikationer skal dokumenteres for at opnå medlemsskab. Alene af den grund, at dtb påtager sig medansvar for det arbejde, den enkelte medlemsvirksomhed udfører.
Det sker gennem dtbs 10 års garantifond!

En DTB tagdækker har også en garantifond i ryggen! - Information om Danske Tagdækkermestres Brancheforenings Garantifond

HISTORIE OG FORMÅL
I april 1975 blev Danske Tagdækkermestres Brancheforening dannet af en kreds af tagdækkermestre fra hele landet.
Efter at de første 5 år var gået med at organisere forskelligt i den nye forenings regi, var det blevet tidspunktet for at opfylde et stort behov hos forbrugerne og projekterende teknikere for en garantiordning, som der kunne haves tillid til.
Derefter blev der i april 1980 stiftet en garantifond, hvis formål det er at fungere som forbrugerens mulighed for at få dækket et eventuelt berettiget krav mod et medlem, som har udstedt en 10-års garanti til forbrugeren. Garantierne gives på visse betingelser, som er aftrykt på garantibeviset.
I 1989 blev det så muligt at udstede garantier med en udvidet dækning af følgeskader. Hertil hører specielle betingelser, og forbrugeren må betale et beløb pr. m2 for en sådan garanti.
I 2001 blev der etableret en overbygning af 10-års garantierne, idet det blev muligt - igen på specielle betingelser og mod at betale et beløb pr. m2 - at få udstedt en garanti på yderligere 5 år.
Område
6000 Kolding

DUN - Dansk Universitetspædagogisk Netværk

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) er en forening, der har til formål at udvikle universitetsuddannelsernes og universitetsundervisningens kvalitet. DUN søger at fremme dette gennem at skabe netværk og aktiviteter for medlemmerne. Desuden tager DUN initiativ til nyhedsbreve, studiekredse, arrangementer og udgiver Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift.

Foreningens målgruppe er alle der arbejder med universitetspædagogik samt undervisere på lange videregående uddannelser. Netværket har i dag repræsentanter fra alle danske universitetsinstitutioner samt en række andre videregående uddannelsesinstitutioner.

DUN afholder én gang årligt en større konference om universitetspædagogik. Hvis du er præsenteret på DUN's adresseliste, får du automatisk information og indbydelse til arrangementet.

DUN bestræber sig også på at afholde et par mindre arrangementer hen over året. De mindre arrangementer tager specifikke emner eller temaer op, der optager foreningens medlemmer. Hvis du har forslag til arrangementer, eller har kendskab til et arrangement med relevans for foreningens medlemmer, vil vi meget gerne annoncere det her på dun-net og eventuelt indgå som medarrangør.

Bliv medlem af DUN

Enhver ansat fra de betalende medlemsinstitutioner kan blive skrevet på netværkets adresseliste.

Netværkets aktiviteter er åbne for alle, der er tilmeldt netværkets adresseliste.

----
På netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område

DUP - Danske Uafhængige Pladeselskaber

DUP arbejder for den Danske uafhængige musik – fra skabelse til succés – i Danmark og i udlandet.

DUP er en non-kommerciel interesseorganisation for små og mellemstore pladeselskaber i Danmark. DUP medvirker til at fremme og udvikle vækstlaget i dansk musik og er en kulturbærerende forening, hvis fornemmeste rolle er at skabe optimale rammer og muligheder for artister og pladeselskaber, der ofte er styret af idealister og entreprenører. Foreningen har eksisteret siden 2002 og har siden da styrket vækstlaget i dansk musik.

Pladeselskaber skal i dag manøvrere på et marked, der er domineret og påvirket af major-selskaber. Det er i dag en realitet, at de store selskaber via fusioner bliver større og færre. Hvor der for 10–15 år siden var store indie selskaber, der var på størrelse med den mindste major, er der i dag kun fire major-selskaber (SonyBMG, Universal, EMI og Warner), der kontrollerer over 70% af markedet i Danmark. Dette giver ikke meget indflydelse og plads til de enkelte uafhængige artister og selskaber, der efter DUPs erfaring let bliver klemt af de mere kommercielle metervarer, som de store selskaber satser på for at tilfredsstille deres aktionærer.

DUP er ikke kategorisk imod de store selskaber, som i flere henseender har været forgangsmænd for, eller samarbejdspartnere med de mindre selskaber – bl.a. som distributører af de uafhængiges musik. Men udviklingen viser, at det er nødvendigt, at de uafhængige selskaber forener sig for at kunne skabe fair vilkår. På den baggrund arbejder DUP således for at optimere betingelserne for de mindre pladeselskaber nationalt såvel som internationalt.

DUP har fem indsatsområder:
1. Musikpolitisk og branchemæssig indflydelse
2. Påvirkning og udvikling af international musikpolitik
3. Vidensdeling og nytænkning
4. Synliggørelse af Dansk musik i udlandet
5. Fælles handels- og produktionsaftaler

Læs mere på vores hjemmeside!

Fordele som medlem af DUP:

• Benytte dig af fordelagtige aftaler for foreningens medlemmer ved bl.a. tryk af CD’er og vinyler, annoncering, kurér-service og køb af stregkoder.
• Medlemsarrangementer om tendenser, problemstillinger eller nye udfordringer i branchen, oftest med eksterne oplægsholdere.
• Mulighed for at bringe enkelte sager til pressens og omverdens opmærksomhed igennem foreningens bestyrelse og netværk.
• Mulighed for at holde fokus på udviklingen af din forretning igennem nyhedsbreve, arrangementer og kontakter i foreningen.
• Samarbejde og fordelagtige tilbud i forbindelse med brancheevents som for eks. SPOT Festival
• Adgang til et stort europæisk uafhængigt netværk igennem DUPs medlemskab i foreningen IMPALA og igennem WIN – Worlwide Independent Network.
• Direkte markedsføring af dit selskab og kunstnere igennem det årlige engelsksprogede magasin BOOM BOOM som udgives af DUP ca én gang årligt

- Samt favorable medlemsrabatter
Område
1112 København K

DVF - Dansk Værktøjsmaskinforhandler Forening

DVF blev stiftet midt i i 1993 og har løbende udvidet medlemskredsen med de virksomheder i branchen, der naturligt hører hjemme i kredsen af værktøjsmaskinforhandlere, der markeds- og lagerfører eget produktprogram af nye CNC-maskiner på eksklusiv basis samt har egen teknisk serviceorganisation.

DVF er et kollegialt forum for erfaringsudveksling inden for branchen.

I ’94 etablerede vi en ordreindgangsstatistik for CNC-styrede maskiner. Statistikken køres af Dansk Erhverv, hvilket sikrer fuld fortrolighed omkring den enkelte virksomheds indberetninger. Statistikken tilpasses løbende medlemmernes ønsker og behov. DVF kører også en årlig lønstatistik.

DVF har ikke nogen bestyrelse men afholder sine møder med deltagelse af alle medlemmer. DVF er derfor udover at være markedsdækkende en åben og målrettet forening.

Kontingentet til DVF er ca. 8.000 kr. årligt med et indskud på samme beløb.
Område
1216 København K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 81 til 90 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk