Almindelige handelsbetingelser

Almindelige handelsbetingelser
Nedenstående almindelige handelsbetingelser gældende for enhver aftale om abonnement, gratis prøveperiode og ydelser leveret af Netværksportalen.dk

Immaterielle rettigheder/ophavsret/ejendomsret/copyright©/varemærke®
Netværksportalen.dk har den fuldstændige ophavsret, ejendomsret, copyright©, varemærke®, adkomst og alle andre rettigheder til Netværksportalen.dk® Netværksportalen.dk giver abonnenten en uoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret og login til Netværksportalen.dk. Abonnenten må ikke overdrage, sælge, udlåne eller udleje Netværksportalen.dk til andre personer eller virksomheder uden forudgående skriftlig aftale med Netværksportalen.dk.

Ansvarsbegrænsning
Netværksportalen.dk fraskriver sig ansvar for ethvert tab (herunder, men ikke begrænset til, direkte eller indirekte tab i anledning af personskade, mistede indtægter, afbrydelse af erhvervsmæssig/privat aktivitet, tab af erhvervsmæssig/privat information eller andre økonomiske tab), der opstår som en følge af brugen eller den manglende mulighed for brug af Netværksportalen.dk. Under alle omstændigheder er Netværksportalen.dk ansvar i henhold til enhver bestemmelse i denne aftale begrænset til den faktiske købesum.

Abonnentens brug af Netværksportalen.dk sker i enhver henseende på eget ansvar, og Netværksportalen.dk påtager sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden mv., af de informationer, uanset hvor disse måtte befinde sig eller hidrøre fra, som abonnenten modtager fra eller afgiver til internettet. Abonnenten påtager sig, at friholde Netværksportalen.dk for enhver erstatning eller bøde Netværksportalen.dk måtte udrede som følge af abonnentens ulovlige eller ansvarspådragende handlinger eller undladelser ved brugen af Netværksportalen.dk. Herunder ikke begrænset til tredjemandsimmaterielle krænkelser og strafbare handlinger og undladelser.

Netværksportalen.dk påtager sig intet ansvar for afbrydelser, forsinkelser, forstyrrelser og manglende etableringer som skyldes forhold uden for Netværksportalen.dk´s kontrol, herunder men ikke begrænset til krig, borgerkrig, ildsvåde, strejker, lockouter, naturkatastrofer, strømsvigt, offentlige restriktioner af drivkraft, aftale- og samarbejdspartneres forhold, lovindgreb eller tilsvarende offentlige indgreb.

Fejlrettelse og support
Eventuelle fejl eller mangler ved Netværksportalen.dk rettes uden beregning med mindre fejlen eller manglen skyldes forhold uden for Netværksportalen.dk kontrol og ansvar. Ved abonnentens rettidige rapportering af fejl eller mangler vil Netværksportalen.dk hurtigst muligt søge at afhjælpe sådanne inden for almindelig kontortid. Udbedring af fejl og mangler, som skyldes lokale omstændigheder hos kunden, vil blive faktureret efter timepris, såfremt at Netværksportalen.dk vurderer at fejlen eller mangler kan udbedres, og såfremt at Netværksportalen.dk vælger at påtage sig opgaven for udbedring. Eventuelle fejl og mangler skal skriftligt tilsendes Netværksportalen.dk via e-mail til support@netværksportalen.dk. I modsat fald fortaber abonnenten retten til at gøre fejlen eller manglen gældende over for Netværksportalen.dk. Udbedring af fejl/mangler, som er opstået pga. abonnentens ændring af kildekoden til Netværksportalen.dk, uden forudgående aftale med Netværksportalen.dk, vil altid blive faktureret efter timepris.

Netværksdefinition

Abonnenten erklærer og anerkender at være et netværk eller en forening, og erklærer kun at gøre brug af de af Netværksportalen.dk leverede ydelser til netværksmæssige formål.

Fakturering og betaling
Ved oprettelse af et abonnement betaler abonnenten en etableringsomkostning, som faktureres ved aktivering af Netværksportalen.dk. Abonnementsafgiften er fast og forudfaktureres for de første 12 måneder og første gang ved tilslutning til nærværende aftale. Aktivering af Netværksportalen.dk opfattes ved, at abonnenten har modtaget adgangskoder til Netværksportalen.dk profilhåndtering. Alle ydelser som ikke nødvendigvis vedrører abonnement, som eksempelvis tillægsmoduler og ydelser udover abonnementet faktureres senest 5 hverdage efter levering. Netværksportalen.dk normale betalingsbetingelser er 8 dage netto. Betaler abonnenten ikke forfaldne beløb senest på forfaldsdatoen, påløber uden varsel herom renter fra forfaldsdatoen med 1,5 % pr. påbegyndt måned, ligesom Netværksportalen.dk er berettiget til at hæve aftalen eller ændre betalingsbetingelser for fremtiden. Dersom betaling ikke sker inden fristens udløb, kan aftalte ydelser, der ikke er betalt rettidigt, og ved svig eller gentagne tilfælde af for sen eller manglende betaling, hele abonnementet for alle ydelser blive lukket, ligesom abonnementsaftalen for alle ydelserne kan blive hævet, og fordringen samt påløbne morarenter og evt. rykkergebyrer og omkostninger forbundet med opkrævning, blive overgivet til retslig inkasso. Netværksportalen.dk kan lukke adgangen til Netværksportalen.dk og ophæve aftalen ved kundens konkurs, betalingsstandsning mv. Dersom abonnenten mener, at der er fejl i Netværksportalen.dk fakturering, må abonnenten klage til Netværksportalen.dk inden for en rimelig frist og under alle omstændigheder inden betalingsfristens udløb. Adresseændring og ændringer af andre forhold, som er af betydning for abonnements-forholdet, skal snarest og senest inden for 14 dage, efter at adressen rent faktisk er ændret, meddeles til Netværksportalen.dk.

Kundeoplysninger
Netværksportalen.dk kan benytte relevante kundedata såsom abonnentens navn, adresse, telefonnummer, mailadresse osv. til egne og samarbejdspartneres telefonbøger eller kundedatabaser uafhængigt af mediet. Netværksportalen.dk kan også benytte abonnentens mailadresse til at informere om nye og eksisterende produkter i Netværksportalen.dk og udvidelser i produktudvalg. Abonnenten kan til enhver tid framelde denne information ved direkte henvendelse til Netværksportalen.dk. Alle de persondata, som abonnenten angiver, bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med persondataloven. Abonnenten har ret til at anmode om indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om vedkommende, og kan kræve at få dem rettet, suppleret eller slettet, om så måtte ønskes. Abonnenten kan henvende sig til Netværksportalen.dk for at få sådanne informationer.

Priser/Prisændringer
Priserne for de aktuelle tjenester fremgår af Netværksportalen.dk til enhver tid gældende prisliste. Netværksportalen.dk skal give abonnenten varsel om pris- og gebyrændringer. Evt. forhøjelser af priserne skal abonnenten have skriftligt varsel om mindst 1 måned, før ændringen træder i kraft. Prisforhøjelser som følge af regulatoriske eller offentligretlige forhold samt stigninger stammende fra Netværksportalen.dk´s underleverandører, kan dog ske umiddelbart.

Aftaleperiode, lukning, statestik/signatur-links og spærring
Abonnementsaftalen er indgået med virkning for den i ordren aftalte periode "aftaleperiode". Aftaleperioden er, medmindre andet er aftalt, mindst 12 måneder. Ved genforhandling af kontrakt forlænges eventuelle eksisterende bindingsperioder, som er oprettet i forrige kontraktperiode, sammen med den nye kontrakt og bindingsperiode. Netværksportalen.dk er berettiget til, til enhver tid, at opsige abonnementsaftalen med 3 måneders skriftligt varsel. Såfremt abonnementet ikke er opsagt af abonnenten senest 3 måneder før aftaleperiodens udløb, forlænges abonnementsperioden automatisk og fortsætter på ubestemt tid, indtil abonnementet skriftligt opsiges. Abonnementet kan efter aftaleperiodens udløb opsiges med 3 måneders skriftlig varsel til den første i en måned. Abonnenten forpligter sig til at betale alle påløbne afgifter og pengeydelser frem til abonnementsaftalens ophør, og aftalens bestemmelser om opkrævning osv. gælder, indtil alle udestående beløb er modtaget af Netværksportalen.dk. I tilfælde af abonnentens væsentlige misligholdelse af abonnementsaftalen er Netværksportalen.dk berettiget til uden yderligere varsel at ophæve abonnementsaftalen og hertil knyttede aftaler, samt kræve sit tab og eventuelle udeståender betalt. Som væsentlig misligholdelse anses bl.a. abonnentens manglende betaling af forfaldne pengeydelser, abonnentens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af abonnementet samt overtrædelse af de til enhver tid gældende etiske regler for kommunikation via internettet, abonnentens misbrug af Netværksportalen.dk´s og/eller tredjemandsimmaterielle rettigheder, herunder ophavsret, mønsterret, patentret, brugsmodelret, varemærket mv., indgivelse af konkursbegæring af eller mod abonnenten, abonnentens anmeldelse om betalingsstandsning mv. Netværksportalen.dk kan endvidere lukke abonnentens, dersom abonnenten:
  • har en adfærd, der er i modstrid med gældende offentligretlige regler for anvendelse af kommunikation via internettet (ophavsretsmæssige årsager, børneporno osv..) eller
  • på anden måde groft misbruger tjenesterne, herunder benytter tjenesterne til chikane.
Kan misligholdelse afhjælpes, skal abonnenten før lukning iværksættes ifølge denne bestemmelse, have skriftligt varsel herom og lejlighed til at udtale sig om forholdet inden for en anført frist. Varslet skal oplyse om årsagen og fastsætte en frist til afhjælpning af forholdet. Statistik og links som fremsendes via Netværksportalen.dk bliver gemt i op til 12 mdr. Hvis abonnenten har et unormalt stort forbrug af trafik i forbindelse med anvendelse af Netværksportalen.dk, kan Netværksportalen.dk i særlige tilfælde og efter eget skøn spærre abonnementet uden at give abonnenten varsel herom. Abonnenten kan også selv kræve abonnementet spærret. Spærring skal ske fra dagen, efter at Netværksportalen.dk har modtaget kravet, medmindre abonnenten har anført et senere tidspunkt. I spærreperioden skal abonnenten betale almindelig abonnementsafgift samt særskilt spærregebyr.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist som måtte opstå mellem abonnenten og Netværksportalen.dk i forbindelse med en abonnementsaftale, herunder tvist om fortolkningen af nærværende handelsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret og hvor andet ikke følger af retsplejeloven, ved Sø- og Handelsretten i Århus.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk