Informationer

Gade og nr:
Ny Kongensgade 10, 1.
Postnr:
1472
By:
København K
Website:

Danmarks Privatskoleforening

Danmarks Privatskoleforening er en skoleorganisation med pt. 126 skoler og godt 44.000 elever. Foreningen er ejet af skolerne, som også via kontingent betaler for driften af et sekretariat. Danmarks Privatskoleforening har kontingent-indtægter på 6,5 mio. kr. og modtager desuden øremærkede tilskud fra Undervisningsministeriet til uddannelse af skolernes personale og bestyrelse. Foreningen er helt uafhængig af alle organisationer og økonomiske interesser.

Foreningens opgave

DP arbejder for forældrenes ret til et frit skolevalg. DP varetager skolernes interesser overfor Folketing og ministeriet, kommunerne og de faglige organisationer. Endvidere bistår DP skolerne med at varetage arbejdsgiverrollen i forhold til personalet og lokalsamfundet. Dette sker primært gennem driften af et sekretariat, hvis opgave det er at servicere skolernes bestyrelser, ledelser og administration med rådgivning og information. Dernæst gennem en omfattende informations- og kursusvirksomhed. DP yder juridisk, økonomisk, overenskomstmæssig, informationsmæssig, ledelses- og organisatorisk samt pædagogisk bistand til medlemsskolerne og er bisidder for skolernes ledelser og bestyrelser i afskedigelsessager. Såfremt der opstår en alvorlig tvist mellem skolens leder og skolens bestyrelse, skal DP varetage bestyrelsens interesser. Skolens leder må da søge støtte hos sin faglige organisation.

Foreningens historie

DP har sine rødder i Danmarks Realskoleforening, der blev stiftet i 1891 af en kreds af ledere og lærere på private og offentlige eksamensskoler. I 1921 stiftedes en fraktion for skolebestyrere på private eksamens-skoler, og denne organisation videreførtes i 1975 under navnet Danmarks Realskoleforening. Oprindelig var flertallet af de private eksamensskoler personligt ejede af skolens leder. Fra 1960’erne overgår praktisk talt alle skolerne fra privateje til selvejende institutioner. I 1998 tog foreningen navneforandring til Danmarks Privatskoleforening. Foreningen har gennem sin snart 120-årige historie arbejdet for en styrkelse af det faglige niveau i grundskolen og for afholdelse af prøver ved afslutningen af elevernes grundskoleforløb. Endvidere har foreningen arbejdet for skolernes frihed til selvstændigt at tilrettelægge undervisningens indhold og friheden til at disponere individuelt over statens tilskudsmidler, således at skolen og undervisningen blev målt på de opnåede resultater i stedet for statslig detailregulering.

Sådan styres foreningen

Foreningen afholder hvert år i oktober måned et årsmøde for alle medlemsskoler. Hver skole har to stemmer, en for bestyrelsen og en for ledelsen. De to parter kan give hinanden fuldmagt ved afstemninger. Hvert år træffes beslutning om foreningens budget og skolernes kontingent, og der er valg til bestyrelsen, der består af fire medlemmer valgt blandt skolernes bestyrelser samt fire medlemmer valgt blandt skolernes ledelser. Det forhold, at DPs bestyrelse består af fire bestyrelsesmedlemmer og fire skoleledere, understreger at foreningen anser skolens ledelse som centrale personer i skolens daglige drift. Foreningens bestyrelse ansætter en sekretariatschef, der har ansvaret for den daglige drift af sekretariatet og ledelsen af medarbejderne, herunder rådgivningen af medlemsskolerne. Bestyrelsen fastlægger rammerne for den overordnede interessevaretagelse, hvis daglige udførelse delegeres til foreningens formandskab.

Populære netværk